Transformer Oil BSI

น้ำมันหม้อแปลงไฟฟ้า

Transformer Oil BSI

น้ำมันหม้อแปลงไฟฟ้าผลิตจากน้ำมันพื้นฐานกลุ่มแนฟเทนิก (Naphthenic)
ที่ผ่านการกลั่นขั้นสูง ใช้เป็นฉนวนไฟฟ้า และระบายความร้อนในหม้อแปลง เหมาะสำหรับหม้อแปลงไฟฟ้า แผงควบคุมไฟฟ้าที่ใช้น้ำมันเบรกเกอร์ (Capacitors) เครื่องชาร์จไฟ (Electric Reclosures) และฟิวส์

การใช้งานที่เหมาะสม
  • ถ่ายเทความร้อนดีเยี่ยม
  • ช่วยเพิ่มความเย็นให้กับหม้อแปลงไฟฟ้า
  • รักษาประสิทธิภาพของหม้อแปลง
  • ยืดอายุการใช้งานได้นานขึ้น
  • IEC 60296:2003 และ ASTM D3487 Type I


Share this page