เงื่อนไขการใช้งาน

งื่อนไขการใช้งาน

การใช้งานเว็บไซต์นี้แสดงว่าท่านเห็นด้วยกับ เงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ ก่อนที่ท่านจะใช้เว็บไชต์ โปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานอย่างรอบคอบ การที่ใช้ใช้งานเว็บไซต์นี้ หมายความว่าท่านยอมรับเงื่อนไขการใช้งานทุกอย่าง หากท่านไม่เห็นด้วยกับเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ โปรดอย่าใช้เว็บไซต์นี้

เงื่อนไข การใช้งานเหล่านี้ใช้กับเว็บไซต์ซึ่งอยู่ที่ http://www.caltex.comhttp://www.caltex.co.th ("เว็บไซต์"). เท่านั้น เว็บไซต์นี้มีเจ้าของและผู้ดำเนินงานคือบริษัท เชฟรอน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (เชฟรอน) และไม่ควรจะจำสับสนกับเว็บไซต์อื่นใด ไม่ว่าจะมีคำว่า ("เชฟรอน") และไม่ควรจะจำสับสนกับเว็บไซต์อื่นใด ไม่ว่าจะมีคำว่า Chevron และ/หรือ Caltex ปรากฏอยู่เป็นส่วนหนึ่งของชื่อโดเมน หรือชื่อตราหรือไม่ก็ตาม ทั้งนี้ ขอให้ท่านตรวจสอบแต่ละหน้าที่ท่านเยี่ยมชมบน หรือจากเว็บไซต์นี้เพื่อดูว่า ท่านได้เข้าไปใช้งานเว็บไซต์ของบุคคลที่สามหรือไม่

1. ความปลอดภัยของเว็บไซต์

i. ห้าม ไม่ให้ละเมิด หรือพยายามละเมิดความปลอดภัยของเว็บไซต์นี้ การละเมิดดังกล่าวอาจส่งผลให้ถูกลงโทษทางอาญา และ/หรือทางแพ่ง เราจะดำเนินการสอบสวนการละเมิดที่ถูกกล่าวหา หรือสงสัย และหากมีข้อสงสัยว่าจะมีการละเมิดทางอาญา เราจะให้ความร่วมมือกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายอย่างเต็มที่ในการสืบสวนสอบ สวน การละเมิดความปลอดภัยของเว็บไซต์ประกอบด้วยการกระทำดังต่อไปอย่างไม่มีข้อ จำกัด:

ii. เข้าไปใน หรือพยายามเข้าไปในเซิร์ฟเวอร์ หรือบัญชีที่ท่านไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าไป

iii. เข้าใช้ข้อมูล หรือกระทำการใดๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูล ข่าวสาร หรือบริการที่ไม่ได้มีเจตนามุ่งหมายเพื่อตัวท่าน หรือเพื่อการใช้งานของท่าน

iv. สำรวจ ตรวจตรา หรือทดสอบความเปราะบางของระบบ หรือเครือข่าย หรือพยายามจะกระทำเช่นนั้น

v. ก่อกวน เจาะระบบ ปรับเปลี่ยน หรือทำลาย หรือฝ่าฝืนมาตรการเพื่อความปลอดภัยหรือมาตรการตรวจสอบความถูก ต้อง

vi. ส่งข้อมูลที่ประกอบด้วย ไวรัส (viruses) ม้าโทรจาน, (Trojan horses) หนอน, (worms) ระเบิดเวลา, (time bombs) แคนเซิลบอต, (cancelbots) มาลแวร์, (malware) ไฟล์ที่ถูกทำลายเสียหายแล้ว หรือคำสั่งโปรแกรมคอมพิวเตอร์อื่นๆ หรือเอ็นจิ้น หรือกระทำการใดๆ ที่อาจสร้างความเสียหาย ทำลาย หรือลดประสิทธิภาพ หรือแทรกแซงการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือการปฏิบัติงานของเว็บไซต์

vii. แทรกแซงการให้บริการ หรือกระทำการใดๆ เพื่อไม่ให้ใช้งานได้ หรือโจมตีเว็บไซต์ ผู้ใช้ โฮสต์ หรือเครือข่ายโดยไม่มีขีดจำกัด ด้วยการทำให้ระบบคอมพิวเตอร์รับภาระมากเกินความสามารถ หรือส่งข้อมูลอย่างท่วมท้นเข้าไปในระบบคอมพิวเตอร์

 

2. กิจกรรมต้งห้ามอื่นๆ 

ในการใช้งานเว็บไซต์นี้ ท่านต้องไม่: 

i. โพสต์ หรือส่งไปใน หรือผ่านเว็บไซต์นี้ ข้อมูลที่มีเนื้อหาผิดกฎหมาย ละเมิดสิทธิผู้อื่น เป็นอันตราย รบกวน หมิ่นประมาท ข่มขู่ หยาบคาย มีเนื้อหาทางเพศอย่างโจ่งแจ้ง เหยียดเชื้อชาติ รุนแรง ขัดต่อศีลธรรม ลบหลู่ศาสนา แสดงความเกลียดชัง หรือมีเนื้อหาน่ารังเกียจทุกรูปแบบ ข้อมูลที่ใช้ประโยชน์จากเด็ก หรือรุกล้ำ หรือละเมิดความเป็นส่วนตัวของบุคคลอื่น หรือสิทธิอื่นๆ หรือข้อมูลที่เชฟรอนพิจารณาด้วยดุลพินิจแล้วว่าไม่สมควรโพสต์ หรือส่งผ่านเว็บไซต์

ii. หมิ่นประมาท ทำร้าย รบกวน ตามติดก่อกวน ข่มขู่ หรือละเมิดสิทธิตามกฎหมาย (เช่น สิทธิความเป็นส่วนตัวและการเปิดเผยสู่สาธารณะ) ของผู้อื่น

iii. อัพโหลด หรือเผยแพร่ไฟล์ที่มีภาพ ซอฟต์แวร์ หรือข้อมูลอื่นๆ ที่ได้รับการคุ้มครองโดยกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา รวมถึงลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร แบบ หรือกฎหมายเครื่องหมายการค้าและสิทธิแห่งการรักษาความลับ การเปิดเผยสาสาธารณะและความเป็นส่วนตัว เว้นแต่ท่านจะเป็นเจ้าของ หรือเป็นผู้ควบคุมสิทธิดังกล่าว หรือได้รับการอนุญาตให้ทำเช่นนั้นได้

iv. กลบเกลื่อนตัวตน หรือข้อมูลอ้างอิงของท่านไม่ว่าจะในรูปแบบใดก็ตาม

v. เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการตลาดออนไลน์เชิงฉ้อฉล หลอกลวง

vi. ละเมิดกฎหมาย หรือระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องใดๆ หรือ

vii. ให้ความช่วยเหลือ หรืออนุญาตให้ผู้ใดกระทำการดังที่ระบุข้างต้น

 

3. การยอมรับเงื่อนไขของผู้ใช้งาน 

ท่าน จะต้องใช้ความรอบคอบ สามัญสำนักที่ดี และวิจารณญาณที่สุขุมในการใช้งานเว็บไซต์นี้ ท่านจะต้องรับผิดชอบต่อทุกข้อความที่ท่านโพสต์ หรือส่งไปใน หรือผ่านเว็บไซต์นี้ ท่านเห็นชอบ รับผิดชอบ และรับรองว่า ข้อมูลใดๆ ที่ท่านโพสต์ใน หรือส่งผ่านเว็บไซต์นี้เป็นความจริง ถูกต้อง สมบูรณ์ ไม่ทำให้เข้าใจผิด และนำเสนอด้วยเจตนาบริสุทธิ์ และท่านมีสิทธิที่จะโพสต์ หรือส่งข้อมูลดังกล่าวนั้น ข้อมูลดังกล่าว (รวมถึงข้อมูล ข้อความ ซอฟต์แวร์ กราฟฟิก หรือสื่ออื่นใด) ไม่ว่าจะโพสต์สาธารณะ หรือส่งเป็นการส่วนตัว ถือเป็นความรับผิดชอบของท่านแต่เพียงผู้เดียว 

 

4. ความคิดเห็นที่ถูกส่งมา

เชฟ รอนไม่รับ หรือพิจารณาความคิดเห็นที่เราไม่ได้ร้องขอ รวมถึงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมส่งเสริมการขาย ผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยี หรือกระบวนการทำงานใหม่ๆ ผู้ใช้งานต้องไม่ส่งเนื้อหา หรือข้อมูลใดๆ ที่เป็นความลับ หรือเป็นเอกสิทธิ์เฉพาะไปใน หรือผ่านเว็บไซต์นี้ เนื้อหา หรือข้อมูลที่ท่านส่งไปใน หรือผ่านเว็บไซต์นี้จะถูกถือเป็นเนื้อหา หรือข้อมูลที่ไม่ใช่ความลับ หรือไม่ใช่เอกสิทธิ์เฉพาะของใคร นโยบายนี้มีขึ้นเพื่อป้องกันความเข้าใจผิด หรือกรณีพิพาทที่อาจจะเกิดขึ้นเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์ในความคิดเห็น หากไม่ได้ระบุไว้ในประกาศความเป็นส่วนตัวของเชฟรอนที่ปรากฏใน http://www.chevron.com/privacystatement/ หรือข้อตกลงที่เป็นลายลักษณ์อักษรแยกต่างหากระหว่างท่านกับเชฟรอน จะถือว่าท่านมอบใบอนุญาตที่ไร้ข้อจำกัด เอาคืนไม่ได้ ใช้ได้ทั่วโลกโดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมแก่เชฟรอนให้สามารถใช้ ผลิตซ้ำ เปลี่ยนแปลง ปรับแต่ง เปิดเผย จัดแสดงต่อสาธารณะ สื่อสาร ส่งและเผยแพร่เนื้อหาและข้อมูลดังกล่าวได้ นอกจากนั้น ท่านยังเห็นชอบว่าเชฟรอนมีสิทธิที่จะใช้ประโยชน์จากแนวคิด วิธีการ หรือความคิดเห็นที่ท่าน (และผู้ที่ทำการในนามท่าน) ส่งไปใน หรือผ่านเว็บไซต์นี้ โดยไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทน หรือรับผิดชอบต่อท่าน หรือผู้อื่น 

 

5. ลิขสิทธิ์

เนื้อหา ทุกอย่างที่อยู่ในเว็บไซต์นี้ เช่น ข้อความ กราฟฟิก โลโก้ บัตตั้น ไอคอน รูปภาพ คลิปวีดิโอ คลิปเสียง และซอฟต์แวร์ถือเป็นทรัพย์สินของเชฟรอน ผู้จัดหาเนื้อหา หรือผู้ค้าของเชฟรอน และได้รับการคุ้มครองโดยกฎหมายของประเทศที่บังคับใช้ได้ในแต่ละบริบท รวมถึงกฎหมายลิขสิทธิ์ระหว่างประเทศ การรวบรวม (เก็บรวบรวม เรียบเรียงและประกอบ) เนื้อหาต่างๆ บนเว็บไซต์นี้เป็นทรัพย์สินเฉพาะของเชฟรอนและได้รับการคุ้มครองโดยกฎหมายของ ประเทศที่บังคับใช้ได้ในแต่ละบริบท รวมถึงกฎหมายลิขสิทธิ์ระหว่างประเทศ ไม่มีเนื้อหาใดจากเว็บไซต์นี้ที่สามารถคัดลอก ผลิตซ้ำ พิมพ์ซ้ำ เปลี่ยนแปลง ปรับแต่ง อัพโหลด โพสต์ ส่ง หรือเผยแพร่ ด้วยวิธีใดก็ตาม โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากเจ้าของลิขสิทธิ์ เว้นแต่ท่านจะดาวน์โหลดเนื้อหาหนึ่งสำเนาบนเครื่องคอมพิวเตอร์เพียงหนึ่ง เครื่อง และทำสำเนาที่พิมพ์ออกมาเพื่อใช้ส่วนตัวที่ไม่ใช่ในเชิงพาณิชย์เท่านั้น โดยมีข้อแม้ว่าท่านจะต้องเคารพคำประกาศสงวนลิขสิทธิ์ทั้งหมดและสิทธิความ เป็นเจ้าของอื่นๆ การปรับเปลี่ยนเนื้อหา หรือใช้เนื้อหาไปเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดนอกจากนี้ถือเป็นการละเมิด ลิขสิทธิ์ และสิทธิความเป็นเจ้าของอื่นๆ ข 

องเชฟรอน การใช้งานเนื้อหาที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ รวมทั้งการผลิตซ้ำและเผยแพร่สำเนาจำนวนมาก หรือการเชื่อมโยงเข้าไปในหน้าใดๆ ในเว็บไซต์นี้ ยกเว้นหน้าหลัก (http://www.caltex.com) และ (http://www.caltex.co.th) หรือการทำกรอบส่วนใดส่วนหนึ่งของเว็บไซต์นี้บนเว็บไซต์อื่นจะต้องได้รับการ การอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากเชฟรอน การขออนุญาตเพื่อดำเนินการดังกล่าวให้ส่งคำขอผ่านอีเมล์ไปที่: Caltexbrand@Chevron.com เพื่อตอบสนองวัตถุประสงค์ของเงื่อนไขการใช้งาน ห้ามใช้ประโยชน์จากเนื้อหาบนเว็บไซต์อื่น หรือเครือข่ายคอมพิวเตอร์อื่นใด สิทธิ์ในแบบ ฐานข้อมูล และการรวบรวม ตลอดจนสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ ในแต่ละกรณีไม่ว่าจะจดทะเบียนไว้หรือไม่ก็ตาม รวมทั้งค่าความนิยมที่เกี่ยวข้องถือเป็นทรัพย์สินของเชฟรอน 

ซอฟต์แวร์ ทั้งหมดที่ใช้ หรือปรากฏบนเว็บไซต์นี้ถือเป็นทรัพย์สินของเชฟรอน หรือของผู้จัดหาซอฟต์แวร์ของเชฟรอน และได้รับการคุ้มครองโดยกฎหมายของประเทศที่มีผลบังคับใช้ในแต่ละบริบท รวมถึงกฎหมายลิขสิทธ์ระหว่างประเทศ ในกรณีที่ท่านได้รับอนุญาตจากเชฟรอนให้ดาวน์โหลด และท่านดาวน์โหลดซอฟต์แวร์จากเว็บไซต์นี้ ซอฟต์แวร์ดังกล่าว รวมถึงไฟล์ รูปภาพใดๆ ที่รวมอยู่ในหรือเกิดจากซอฟต์แวร์ดังกล่าว ตลอดจนข้อมูลที่มาพร้อมกับซอฟต์แวร์ (เรียกรวมๆ กันว่า “ซอฟต์แวร์”) ถือว่าได้ถูกอนุญาตให้ท่านใช้โดยเชฟรอน ภายใต้เงื่อนไขการใช้งานที่มาพร้อมกับซอฟต์แวร์ เชฟรอนไม่ได้โอนตำแหน่งผู้ทรงสิทธิ์ในซอฟต์แวร์ให้กับท่าน ทั้งนี้ ท่านอาจจะเป็นเจ้าของสื่อที่ซอฟต์แวร์ดังกล่าวถูกบันทึกไว้ แต่เชฟรอนยังคงทรงไว้ซึ่งสิทธิ์ที่สมบูรณ์ในซอฟต์แวร์นั้น รวมถึงสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาทุกอย่างที่เกี่ยวข้อง ท่านต้องไม่เผยแพร่ ขาย เปลี่ยนแปลง ปรับแต่ง แยกแบ่ง แก้ไข ถอดรื้อ หรือลดขนาดซอฟต์แวร์ดังกล่าวลงให้อยู่ในรูปแบบที่สังเกตเห็นได้ เว้นแต่จะอยู่ในขอบเขตที่ได้รับอนุญาตจากกฎหมายที่มีผลบังคับใช้ และได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากเชฟรอนให้ทำเช่นนั้น 

 

6. เครื่องหมายการค้า 

เครื่อง หมายการค้า เครื่องหมายบริการ โลโก้ และชื่อทางการค้าทั้งหมด ไม่ว่าจะจดทะเบียน หรือไม่ก็ตามถือเป็นทรัพย์สินของเชฟรอน หรือบริษัทอื่นๆ ตามที่ระบุไว้ ห้ามไม่ให้ผลิตซ้ำ ดาวน์โหลด หรือใช้เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ โลโก้ หรือชื่อทางการค้าดังกล่าว โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากเจ้าของที่ระบุไว้ก่อน 

 

7. การเชื่อมโยงสู่เว็บไซต์อื่น 

ขณะ ที่ท่านดูเว็บไซต์นี้ ท่านจะสังเกตเห็นลิงค์เชื่อมไปยังเว็บไซต์อื่นที่ไม่ใช่ของเชฟรอน ลิงค์เหล่านี้มีขึ้นเพื่อความสะดวกเท่านั้น เว็บไซต์เชื่อมโยงบางแห่งอาจจะใช้สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของเชฟรอน (เช่น เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ โลโก้ และชื่อทางการค้า) ภายใต้การอนุญาตจากเชฟรอน เชฟรอนไม่รับผิดชอบต่อการมีอยู่ หรือเนื้อหาของเว็บไซต์เหล่านี้ หรือไวรัส หรือองค์ประกอบที่เป็นอันตรายอื่นๆ ที่เกิดขึ้นจากการเชื่อมโยงเข้าไปในเว็บไซต์บุคคลที่สาม หรือต่อผลิตภัณฑ์ หรือบริการใดๆ ที่นำเสนอโดยเว็บไซต์บุคคลที่สามดังกล่าว นอกจากนี้ การให้ลิงค์เชื่อมไปสู่เว็บไซต์เหล่านี้ไม่ควรจะถูกตีความว่าเชฟรอนรับรอง หรือเห็นชอบองค์กรที่สนับสนุนเว็บไซต์ หรือผลิตภัณฑ์หรือบริการขององค์กรนั้น 

เพื่อ อำนวยความสะดวกแก่ท่าน เว็บไซต์ได้รวมเอาลิงค์ที่เชื่อมโยงสู่เว็บไซต์อื่นๆ รวมถึงบางเว็บไซต์ที่บริหารโดยเชฟรอน หรือโดยบริษัทอื่นในนามของเชฟรอน ตลอดจนเว็บไซต์ที่ไม่เกี่ยวข้องกับเชฟรอน เงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ไม่สามารถใช้กับเว็บไซต์เชื่อมโยงทั้งหลายนี้ได้ โดยผู้ใช้เว็บไซต์ควรจะตรวจสอบเงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์แต่ละแห่งเอง 

 

8. ประเด็นด้านขอบเขตอำนาจบังคับใช้ 

เว็บไซต์ นี้อยู่ในการควบคุมและบริหารงานโดยเชฟรอนจากสำนักงานในประเทศ สิงคโปร์ เชฟรอนไม่เคยประกาศว่าเนื้อหาที่อยู่ในเว็บไซต์นี้มีความเหมาะสม หรือสามารถใช้ในประเทศอื่น ผู้ที่เข้าสู่เว็บไซต์นี้จากประเทศอื่นทำเช่นนั้นด้วยตัวของเขาเอง และรับผิดชอบในการปฏิบัติตามกฎหมายท้องถิ่น ในกรณีที่กฎหมายท้องถิ่นมีอำนาจบังคับใช้ การเข้าสู่เว็บไซต์นี้จากพื้นที่ซึ่งเนื้อหาของเว็บไซต์นี้ผิดกฎหมาย หรือถูกลงโทษไม่สามารถจะทำได้ ซอฟต์แวร์จากเว็บไซต์นี้อยู่ภายใต้การควบคุมการส่งออกของสหรัฐและสิงคโปร์ ไม่อนุญาตให้ดาวน์โหลด หรือส่งออกซ้ำข้อมูล หรือซอฟต์แวร์จากเว็บไซต์นี้ (i) ไปใน หรือไปยังบุคคลสัญชาติ หรือผู้อยู่อาศัยของประเทศใดที่สหรัฐหรือสิงคโปร์เอ็มบาร์โก้ หรือคว่ำบาตรสินค้า บริการ หรือเทคโนโลยี หรือ (ii) ไปยังใครก็ตามที่มีชื่ออยู่ในบัญชีบุคคลสัญชาติที่ถูกจับตาเป็นพิเศษ ของกระทรวงการคลังสหรัฐ หรือตารางคำสั่งปฏิเสธของกระทรวงพาณิชย์สหรัฐ หรือ (iii) ต้องห้ามภายใต้กฎหมายระเบียบนำเข้าและส่งออก (Cap 272A) หรือระเบียบข้อบังคับของสิงคโปร์ หากท่านดาวน์โหลด หรือใช้ซอฟต์แวร์ดังกล่าว จะถือว่าท่านยอมรับ และรับรองว่าท่านไม่ได้อยู่ใน หรืออยู่ภายใต้การควบคุมของ หรือไม่ได้เป็นบุคคลสัญชาติ หรือผู้อยู่อาศัยของประเทศใด หรือบัญชีรายชื่อตามที่ระบุข้างต้น 

 

9. การเปลี่ยนแปลงและการยกเลิก

เชฟ รอนในฐานะเจ้าของเว็บไซต์นี้อาจจะทำการเปลี่ยนแปลง หรือตัดส่วนใดส่วนหนึ่ง หรือทั้งหมดของเว็บไซต์นี้ออก หรือยกเลิกช่องทางเข้าสู่เว็บไซต์ในเขตภูมิประเทศหนึ่ง หรือมากกว่า หรือยกเลิกช่องทางเข้าถึงเว็บไซต์นี้สำหรับผู้ใช้รายหนึ่งรายใด หรือหลายรายโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าเมื่อใดก็ได้ 

 

10. คำปฏิเสธความรับผิดชอบ

เนื้อหาทั้งหลายในเว็บไซต์นี้ได้รับการนำ เสนอตามที่ปรากฏให้เห็น และไม่มีการรับประกันความถูกต้องไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัยแต่อย่างใดทั้ง สิ้น เชฟรอนปฏิเสธที่จะรับรองเนื้อหา ไม่ว่าจะโดยชัดแจ้ง หรือโดยนัย ซึ่งรวมถึงการรับรองคุณภาพที่พึงพอใจ ความสมบูรณ์และความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์ใดๆ อย่างเต็มที่เท่าที่กฎหมายที่มีอำนาจบังคับใช้จะเอื้ออำนวย 

เชฟรอนไม่รับประกันว่า การเข้าถึงเว็บไซต์นี้ หรือฟังก์ชั่นทั้งหลายที่อยู่ในเนื้อหาจะมีความต่อเนื่อง หรือปราศจากข้อผิดพลาด และไม่รับรองว่าข้อบกพร่องต่างๆ จะได้รับการแก้ไขให้ถูกต้อง หรือเว็บไซต์นี้ หรือเซิร์ฟเวอร์ที่รองรับเว็บไซต์นี้จะปราศจากไวรัส หรือองค์ประกอบที่เป็นอันตรายอื่นๆ เชฟรอนไม่ยืนยัน หรือรับประกันเกี่ยวกับการใช้ หรือผลของการใช้เนื้อหาในเว็บไซต์ ในแง่ของความถูกต้อง แม่นยำ เชื่อถือได้ หรืออื่นๆ กฎหมายที่มีอำนาจบังคับใช้อาจไม่เปิดโอกาสให้มีการยกเว้นการรับประกัน บางอย่าง หรือทั้งหมด ดังนั้น ข้อยกเว้นบางอย่างหรือทั้งหมดอาจไม่สามารถใช้กับท่านได้ตามขอบเขตอำนาจของ กฎหมายดังกล่าว 

 

11. การจำกัดความรับผิด

เชฟ รอนจะไม่ต้องรับผิดต่อความเสียหายที่ต้องชดใช้ ถูกลงโทษ โดยอ้อม โดยกรณีพิเศษ หรือผลสืบเนื่องใดๆ จากการใช้ หรือการไม่สามารถใช้เนื้อหาในเว็บไซต์ แม้ในกรณีที่เชฟรอน หรือผู้แทนที่ได้รับมอบอำนาจจะได้รับแจ้งถึงความเป็นไปได้ที่จะเกิดความเสีย หายดังกล่าว ทั้งตามขอบเขตที่กฎหมายซึ่งมีอำนาจบังคับจะอนุญาต ไม่ว่าจะในสถานการณ์ใด รวมถึงโดยความประมาทเลินเล่อด้วย กฎหมายที่มีอำนาจบังคับอาจไม่อนุญาตให้จำกัด หรือยกเว้นความรับผิด หรือความเสียหายจากเหตุการณ์ หรือผลสืบเนื่อง ดังนั้น ข้อจำกัดหรือข้อยกเว้นดังกล่าวข้างต้นจึงอาจจะใช้กับท่านไม่ได้ ไม่ว่าจะเป็นกรณีใดก็ตาม ความรับผิดทั้งหมดของเชฟรอนที่มีต่อท่าน อันเป็นผลจากความเสียหาย ความสูญเสีย และสาเหตุของการกระทำใดๆ (ไม่ว่าจะเป็นในสัญญา การละเมิดสิทธิ (รวมถึง แต่ไม่จำกัดความประมาทเลินเล่อ) หรือกรณีอื่นๆ) จะไม่มากไปกว่าจำนวนของค่าเสียหายที่ท่านจ่ายให้กับเชฟรอนจากการใช้งานเว็บ ไซต์นี้ 

 

12. การชดใช้ค่าเสียหาย 

ท่าน ยินยอมที่จะชดใช้ค่าเสียหาย ปกป้อง และดูแลให้เชฟรอน บริษัทในเครือ ตลอดจนกรรมการของเชฟรอนและบริษัทในเครือ พนักงาน ตัวแทนและผู้รับเหมาจากความเสียหายใดๆ จากข้อกล่าวหา ความเสียหาย ความสูญเสีย ค่าใช้จ่าย (รวมถึงค่าทนาย) หรือค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อมที่เกิดจาก (i) การละเมิดเงื่อนไขการใช้งานของท่าน และ/หรือ (ii) กิจกรรมของท่านที่เกี่ยวกับเว็บไซต์นี้ 

 

13. การเปิดเผย ผลิตภัณฑ์ และ ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า

เว็บไซต์นี้บรรจุข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ และบริการของเชฟรอน และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง แม้ว่าเชฟรอนจะได้พยายามดำเนินการเพื่อให้แน่ใจว่า ข้อมูลทุกอย่างบนเว็บไซต์นี้มีความเที่ยงตรงและเป็นปัจจุบันเสมอ ณ เวลาที่โพสต์ แต่ข้อมูลทั้งหลายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของเชฟรอนบนเว็บไซต์นี้ก็ไม่ ควรที่จะได้รับการเชื่อถือว่าเป็นข้อมูลที่แน่นอน เป็นที่สุด เป็นปัจจุบัน หรือมีความสมบูรณ์ และท่านตกลงที่จะทำการติดต่อกับเชฟรอนโดยตรงเพื่อขอข้อมูลที่มีรายละเอียด มากกว่าและทันสมัยกว่าเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของเชฟรอน แทนที่จะพึ่งพาข้อมูลผลิตภัณฑ์และบริการบนเว็บไซต์นี้ 

ข้อมูลและข่าวสารที่อยู่ใน เว็บไซต์นี้มีลักษณะครอบคลุมกว้างๆ ซึ่งยังไม่ได้รับการตรวจสอบความถูกต้อง พิจารณา หรือประเมินจากเชฟรอนเกี่ยวกับการตัดสินใจด้านการลงทุน ธุรกิจ หรือการพาณิชย์ใดๆ ทั้งสิ้น ท่านควรจะหารือกับที่ปรึกษามืออาชีพของท่าน หรือขอคำรับรองการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและข่าวสารที่อยู่ในเว็บไซต์ นี้จากหน่วยงานอิสระ ก่อนที่จะตัดสินใจใดๆ โดยอาศัยข้อมูลและข่าวสารที่อยู่ในเว็บไซต์นี้ 

เว็บไซต์นี้มีข้อความที่เป็นการ คาดการณ์ล่วงหน้าเกี่ยวกับเหตุการณ์ในอนาคต และผลประกอบการในอนาคตของเชฟรอน ข้อความเหล่านี้อาศัยความคาดหวัง การประเมินและการคาดการณ์ในปัจจุบันของฝ่ายบริหาร ไม่ใช่การรับประกันผลประกอบการในอนาคต และอยู่ภายใต้ความเสี่ยงความไม่แน่นอนและปัจจัยบางประการ ซึ่งบางอย่างนั้นก็อยู่นอกเหนือการควบคุมของเราและยากที่ทำนาย ผลประกอบการจริงอาจจะต่างออกไปอย่างมากจากผลประกอบการที่ระบุในข้อความที่ คาดการณ์ล่วงหน้า หากท่านต้องการรายละเอียดเกี่ยวกับปัจจัยที่อาจจะส่งผลกระทบต่อธุรกิจของเชฟ รอนและข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า กรุณาอ้างอิงรายงานประจำคาบในแบบฟอร์ม 10-Q และ 10-K ซึ่งยื่นต่อคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หากไม่ได้รับการร้องขอตามกฎหมาย เชฟรอนไม่ขอผูกมัดตัวเองที่จะต้องปรับปรุงและเผยแพร่ข้อความคาดการณ์ล่วง หน้าให้ทันสมัย ไม่ว่าจะด้วยเหตุที่ได้รับข้อมูลใหม่ มีเหตุการณ์ใดในอนาคต หรือสาเหตุอื่นใดก็ตาม

ทั้งนี้ ไม่มีสิ่งใดในเว็บไซต์นี้ที่ควรจะได้รับการพิจารณา หรือตีความว่าเป็นข้อเสนอ หรือคำชักชวนให้ซื้อ ขาย ให้ รับ ออก จัดสรร หรือโอน หรือถือเป็นการให้คำแนะนำใดๆ เกี่ยวกับหุ้น เงินทุน พันธบัตร โภคทรัพย์ ตราสาร ดอกเบี้ย ยูนิตทรัสต์ กองทุนรวม หรือหลักทรัพย์อื่นๆ การลงทุน เงินกู้ เงินล่วงหน้า สินเชื่อ หรือเงินฝาก ไม่ว่าจะในขอบเขตใดก็ตาม 

 

14. อื่นๆ

อย่างที่ใช้กันในเว็บไซต์นี้ คำว่า “เชฟรอน” และคำอย่าง “บริษัท” “บรรษัท” “ของเรา” “เรา” และ “พวกเรา” อาจจะหมายถึงบริษัทในเครือเชฟรอน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดและกลุ่มบริษัทเชฟรอนหนึ่ง หรือหลายบริษัท หรือทั้งหมดก็ได้ ชื่อเหล่านี้ถูกนำมาใช้เพื่อความสะดวกเท่านั้น และไม่ได้มีเจตนาให้หมายถึงบริษัทใดบริษัทหนึ่งของบริษัทต่างๆ ที่แยกออกไปซึ่งมีการบริหารกิจการตนเองเป็นเอกเทศ 

เงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้จะต้อง ถูกใช้และตีความให้เป็นไปตามกฎหมายของประเทศสิงคโปร์ โดยไม่ต้องคำนึงถึงหลักการขัดแย้งกันของกฎหมายแต่อย่างใดทั้งสิ้น การที่ท่านใช้งานเว็บไซต์นี้ หมายความว่าท่านยอมรับขอบเขตการพิจารณาคดีของศาลสิงคโปร์อย่างไม่มีข้อยก เว้น หากข้อกำหนดใดในเงื่อนไขการใช้งานนี้ขัดต่อกฎหมาย เป็นโมฆะ หรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม ให้ถือว่าข้อกำหนดนั้นเป็นส่วนที่สามารถตัดออกจากเงื่อนไขการใช้งานได้ โดยไม่ส่งผลต่อความถูกต้องและสามารถบังคับใช้ได้ของข้อกำหนดอื่นๆ ที่เหลือ ทั้งหมดนี้ถือเป็นข้อตกลงระหว่างฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นที่ระบุในเงื่อนไขนี้ และจะต้องไม่มีการดัดแปลงแก้ไข เว้นแต่จะทำเป็นลายลักษณ์อักษร 

 

15. การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการใช้งาน 

เชฟ รอนอาจดำเนินการปรับแก้เงื่อนไขการใช้งานนี้เมื่อใดก็ได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า แม้เชฟรอนจะพยายามเน้นจุดที่มีการเปลี่ยนแปลงในเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ แต่ตัวท่านเองก็ควรจะเข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์นี้เป็นระยะๆ เพื่อให้แน่ใจว่าท่านจะได้รับทราบเงื่อนไขที่มีการเปลี่ยนแปลงล่าสุด เนื่องจากมันเป็นสิ่งที่จะผลผูกพันกับท่าน ทั้งนี้ การใช้งานเว็บไซต์นี้ของท่าน หลังการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมีค่าเท่ากับท่านตกลงเห็นชอบกับการเปลี่ยนแปลง นั้นๆ 

 

หากท่านมีข้อสงสัย หรือข้อร้องเรียนใดๆ เกี่ยวกับเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ กรุณาติดต่อ CaltexBrand@chevron.com เราจะพยายามให้คำตอบแก่ท่านอย่างรวดเร็วที่สุด

Top