Privacy Statement

Caltex Logo

นโยบายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ประกาศใช้งานเมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2567

 

บทนำ

บริษัท สตาร์ ฟูเอลส์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด และบริษัทในเครือมุ่งมั่นที่จะให้ความคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของท่าน นโยบายฉบับนี้ได้อธิบายถึงขั้นตอนต่างๆ ที่เราทำเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เราได้เก็บรวมรวบไว้เมื่อท่านได้ซื้อสินค้า ใช้บริการรวมถึงการใช้บริการเว็บไซต์ หรือได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับเราไว้ในกรณีอื่นใด โดยนโยบายฉบับนี้จะอธิบายถึงประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวม วัตถุประสงค์ที่เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นๆ ทางเลือกของท่านเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับท่าน มาตรการคุ้มครองความปลอดภัยของเรา และวิธีการที่ท่านสามารถตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลเกี่ยวกับท่าน รวมถึงสิทธิอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ทั้งนี้ ท่านรับทราบว่าการที่ท่านได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับเราไม่ว่าจะในกรณีใด รวมถึงกรณีการเข้าสู่เว็บไซต์ของเราเป็นการยอมรับว่าเราจะดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามแนวทางปฏิบัติตามที่ได้อธิบายไว้ในนโยบายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้

การเก็บรวบรวมข้อมูล

ข้อมูลที่ถูกเก็บรวบรวมจากเจ้าของข้อมูลโดยตรง ในหลายกรณี ท่านสามารถทำธุรกรรม เข้าร่วมกิจกรรม เข้าร่วมงานกิจกรรม และ/หรือ เข้าเว็บไซต์ของเราได้โดยท่านไม่ต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ อย่างไรก็ตาม ในการทำธุรกรรม เข้าร่วมกิจกรรม เข้าร่วมงานกิจกรรมบางประการ และ/หรือ บนเว็บไซต์บางหน้า เราอาจขอให้ท่านให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อให้บริการหรือดำเนินธุรกรรมตามที่ท่านต้องการ หรือเพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ตามที่ระบุไว้ในนโยบายฉบับนี้ หรือในเอกสารอื่นใดที่บริษัทได้แจ้งไว้แก่ท่านต่างหาก ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมนั้น อาจรวมถึง

 • รายละเอียดในการติดต่อ เช่น ชื่อของท่าน คำนำหน้าชื่อ ชื่อบริษัท/องค์กร อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ และหมายเลขโทรสาร และสถานที่พักอาศัย
 • ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทและตำแหน่งงานของท่าน
 • ความพึงพอใจของท่านเกี่ยวกับการทำการตลาดผ่านทางอีเมล (email marketing)
 • ข้อมูลด้านการเงิน รวมถึงหมายเลขบัตรเครดิต ข้อมูลบัญชีธนาคาร หรือข้อมูลบัญชีของลูกค้า และข้อมูลเกี่ยวกับคำขอสมัครบัตรเครดิต หมายเลขประกันสังคม หรือหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน/หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร
 • ข้อมูลอื่นๆ เช่น สัญชาติ และประเทศที่พำนักอาศัยของท่านที่ทำให้เราสามารถพิจารณาคุณสมบัติของท่านตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการส่งออก
 • การรับข้อมูลเกี่ยวกับเทคโนโลยีบางประการ
 • การสอบถามของท่านและการสั่งซื้อสินค้าและบริการของเรา รวมทั้งข้อมูลที่จะช่วยให้เราสามารถจัดหาสินค้าและบริการที่ดีที่สุดให้กับท่านได้
 • การเข้าร่วมการแข่งขันและข้อมูลเกี่ยวกับการลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม
 • ความคิดเห็นของท่านเกี่ยวกับสินค้าและบริการของเรา รวมถึงเว็บไซต์ของเราด้วย
 • รูปถ่าย ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว ภาพเหมือน การกระทำ เสียง การให้สัมภาษณ์ และข้อความบทสัมภาษณ์ ของท่านที่ได้มาจากการที่ท่านเข้าร่วมกิจกรรมและ/หรือเข้าร่วมงานกิจกรรม (Event) ของเรา

ท่านไม่จำเป็นต้องให้ข้อมูลเหล่านี้ อย่างไรก็ตาม หากท่านไม่ประสงค์ที่จะให้ข้อมูล เราอาจไม่สามารถให้บริการแก่ท่านตามที่ท่านต้องการ หรือดำเนินการตามคำร้องของท่านได้ หากข้อมูลดังกล่าวมีความเกี่ยวข้องหรือจำเป็นสำหรับการดำเนินการตามคำขอของท่าน

ข้อมูลที่ถูกเก็บรวบรวมโดยวิธีอัตโนมัติ เราเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผู้เข้าชมเว็บไซต์ของเราทุกท่าน รวมถึงหน้าเว็บไซต์ที่ท่านเหล่านั้นได้เข้าชม จำนวนหน่วยข้อมูลที่ใช้ การเข้าลิงค์ต่างๆ รวมถึงการกระทำอื่นใดที่เกิดขึ้นภายในเว็บไซต์ของเรา สำหรับเว็บไซต์ที่ท่านได้เข้าสู่ระบบ เราอาจทำการเชื่อมต่อข้อมูลดังกล่าวกับท่านเพื่อประเมินความสนใจของท่านที่อาจจะมีต่อสินค้าและบริการของเรา นอกจากนี้ เราอาจใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อพัฒนาวิธีการรักษาความปลอดภัยของเรา เราเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานบางอย่างที่เบราว์เซอร์ของท่าน (Browser) ส่งไปยังเว็บไซต์ทุกเว็บไซต์ที่ท่านเข้าชม เช่น หมายเลขประจำเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน (Internet Protocol (IP) address) ประเภทของเบราว์เซอร์ของท่าน (Browser) ความจุ และภาษาที่ใช้ ระบบปฏิบัติการของท่าน (operating system) วันและเวลาที่ท่านเข้าชมเว็บไซต์ และเว็บไซต์ที่ท่านเข้าชมและเชื่อมต่อมายังเว็บไซต์ของเรา

การใช้คุกกี้ และเว็บบีคอนส์ของเรา (web beacons)

คุกกี้ คือ แฟ้มข้อมูลขนาดเล็กของเราที่ได้มีการบันทึกลงไปที่ฮาร์ดดิสก์ของท่าน (hard disk) หรือบันทึกไปที่ความจำของเบราว์เซอร์ของท่าน (Browser) เว็บไซต์ของเรา (ทั้งนี้เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับธุรกิจน้ำมันเชื้อเพลิงและธุรกิจที่เกี่ยวข้องในประเทศไทย) อาจใช้คุกกี้ในการติดตามจำนวนครั้งที่ท่านได้เข้าชมเว็บไซต์ ติดตามจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ ประเมินและวิเคราะห์การใช้เว็บไซต์ของเราของผู้เข้าชมเว็บไซต์ เก็บข้อมูลที่ท่านได้ให้ไว้ (เช่น ความชอบของท่าน) และเก็บข้อมูลทางเทคนิคเกี่ยวกับการตอบสนองของท่านต่อเว็บไซต์ของเรา เราอาจใช้เซสชั่น คุกกี้ (session cookies) ซึ่งจะถูกลบเมื่อท่านปิดเบราว์เซอร์ของท่าน (Browser) เพื่อเก็บ ID ผู้ใช้งานของท่าน เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ท่านในการใช้งานเว็บไซต์ของเรา (โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลเกี่ยวกับการค้นหาและการสั่งซื้อสินค้า) และข้อมูลอื่นที่เป็นประโยชน์ในการบริหารจัดการเซสชั่นดังกล่าว ในบางกรณี เราอาจใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวมผ่านคุกกี้ที่ใช้ในการวิเคราะห์ หรือการโฆษณา เพื่อที่จะกำหนดเป้าหมายในการโฆษณาสำหรับผู้เข้าชมเว็บไซต์ หรือกำหนดโฆษณาที่เกี่ยวข้องกับท่าน

เว็บไซต์ของเราอาจมีรูปภาพอิเล็กทรอนิกส์ (electronic images) ที่เรียกว่า เว็บบีคอนส์ (Web beacons) ซึ่งในบางครั้งถูกเรียกว่า single-pixel gifs ที่ทำให้เราสามารถนับจำนวนผู้ใช้ที่ได้เข้าชมหน้าเว็บไซต์นั้นๆ เราอาจรวมเว็บบีคอนส์ (Web beacons) ไว้ในข้อความอีเมลส่งเสริมการขาย (promotional email messages) หรือจดหมายข่าวเพื่อติดตามว่าข้อความดังกล่าวได้ถูกเปิดหรือได้มีการตอบสนองหรือไม่ รวมถึงผู้ที่ได้รับอีเมลส่งเสริมการขาย (promotional email messages) หรือจดหมายข่าวดังกล่าวได้กดลิงค์ในอีเมลหรือได้ส่งต่ออีเมลไปให้บุคคลอื่นหรือไม่

การปรับเปลี่ยนการตั้งค่าเบราว์เซอร์ (Browser) เกี่ยวกับการจัดการคุกกี้ (Manage Cookies) หรือส่งสัญญาณ “Do Not Track”: อินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ส่วนใหญ่ยอมรับคุกกี้ (Cookies) โดยอัตโนมัติ แต่ท่านสามารถปรับเปลี่ยนการตั้งค่าเบราว์เซอร์ของท่าน (Browser) ได้ตลอดเวลาเพื่อปฏิเสธการใช้คุกกี้ (Cookies) หรือเพื่อเตือนท่านเมื่อคุกกี้ (Cookies) ได้ถูกติดตั้งไว้ที่คอมพิวเตอร์ของท่าน หากท่านเลือกไม่ยอมรับคุกกี้ (Cookies) ท่านอาจจะไม่สามารถใช้ฟีเจอร์ทั้งหมดของเว็บไซต์ของเราได้ ท่านยังสามารถลบคุกกี้ที่มีอยู่ผ่านอินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ (Browser) ได้อีกด้วย แต่นั่นหมายความว่าข้อมูลการตั้งค่าในปัจจุบันของท่าน (รวมถึง ID ผู้ใช้งานที่เก็บไว้  (stored user IDs) และความสนใจอื่นๆ) อาจจะหายไปด้วย ท่านอาจตั้งค่า “do not track”  สำหรับบางเว็บเบราว์เซอร์ (Web Browser) ได้ การตั้งค่านี้จะส่งสัญญาณไปยังเว็บไซต์ที่ท่านเข้าชมในขณะที่ท่านมีการใช้งานเว็บไซต์ต่างๆ สัญญาณ “Do Not Track” นี้ แตกต่างจากการห้ามการติดตามในรูปแบบอื่นๆ ที่ปฏิเสธการใช้คุกกี้ในการตั้งค่าเบราว์เซอร์ของท่าน เนื่องจากเบราว์เซอร์ (Browser) ที่มีการตั้งค่า “do not track” ไว้ยังสามารถยอมรับคุกกี้ได้อยู่ ในปัจจุบัน เรายังไม่มีการตอบสนองต่อเว็บเบราว์เซอร์ (Web Browser) ที่มีการส่งสัญญาณ “do not track” หากเราจะดำเนินการดังกล่าวในอนาคต เราจะอธิบายว่าเราจะดำเนินการดังกล่าวอย่างไรไว้ในนโยบายฉบับนี้

การจำกัดการเก็บรวบรวมและการใช้ Google Analytics Data บางเว็บไซต์ของเรา เราอาจใช้ Google Analytics ด้วย ซึ่งเป็นการให้บริการวิเคราะห์เว็บไซต์ที่ให้บริการโดย Google เพื่อทำให้เราเข้าใจถึงการใช้งานของท่านบนเว็บไซต์ของเราได้ดียิ่งขึ้น Google Analytics จะเก็บรวบรวมข้อมูล เช่น ความถี่ในการเข้าใช้งานเว็บไซต์ หน้าเว็บไซต์ที่มีการเข้าชม และเว็บไซต์ก่อนหน้าที่ผู้ใช้ได้ใช้ก่อนเข้าชมเว็บไซต์ของเรา Google อาจใช้ข้อมูลที่ได้เก็บรวบรวมบนเว็บไซต์ดังกล่าว เพื่อบริหารจัดการโฆษณาที่อยู่บนเครือข่ายของ Google ให้มีความเหมาะสมกับผู้ใช้งาน ข้อจำกัดความสามารถของ Google ในการใช้และการแบ่งปัน (share) ข้อมูลที่ถูกเก็บรวบรวมโดย Google Analytics เกี่ยวกับการเข้าชมของท่านเป็นไปตามข้อกำหนดการใช้ Google Analytics และนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Google (Google Privacy Policy) Google ให้สิทธิในการแสดงเจตนายกเลิก (opt-out mechanism) สำหรับเว็บไซต์ซึ่งสามารถเข้าถึงได้ที่นี่

สิทธิในการแสดงเจตนายกเลิกการรับโฆษณาที่อยู่บนพื้นฐานของความสนใจ แม้ว่าเราจะไม่ได้มีแสดงโฆษณาของบุคคลภายนอกบนเว็บไซต์ของเรา แต่เราโฆษณาสินค้าและบริการของเราบนเว็บไซต์อื่นๆ โปรดศึกษานโยบายส่วนบุคคลของผู้ให้บริการเว็บไซต์เหล่านั้น หรือนโยบายส่วนบุคคลของผู้โฆษณา เพื่อให้เข้าใจถึงแนวทางเกี่ยวกับการโฆษณาของบุคคลดังกล่าว รวมถึงประเภทของข้อมูลที่บุคคลดังกล่าวอาจเก็บรวบรวมเกี่ยวกับการใช้อินเทอร์เน็ตของท่าน บุคคลธรรมดาอาจเลือกแสดงเจตนายกเลิกการรับโฆษณาที่ส่งมาจากสมาชิกเครือข่ายโฆษณาของ NAI หรือ EDAA โดยใช้เครื่องมือที่ปรากฏเมื่อมีการเข้าชมเว็บไซต์ดังต่อไปนี้

 • Digital Advertising Alliance (DAA)
 • Network Advertising Initiative (NAI)
 • European Interactive Digital Advertising Alliance (EDAA).

อนึ่ง นโยบายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้จะไม่นำไปใช้กับการขายสินค้าอื่น การให้บริการอื่น หรือการใช้บริการเว็บไซต์ในส่วนอื่นซึ่งอาจนโยบายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้จัดทำไว้โดยเฉพาะเจาะจงอยู่แล้ว

 

วัตถุประสงค์ของเราในการเก็บรวบรวมสำหรับการใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

เราจะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามวัตถุประสงค์ดังที่ระบุไว้ด้านล่างเท่านั้น

เพื่อการให้บริการหรือดำเนินการเกี่ยวกับธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับท่าน  เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลในการขายสินค้า การให้บริการ หรือดำเนินการทำธุรกรรมตามที่ท่านต้องการ เช่น ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการของเรา การซื้อขายสินค้าและบริการของเรา ประมวลผลคำสั่งซื้อ (processing order) การติดต่อและการดำเนินการใดๆ ในการซื้อสินค้าและบริการและธุรกรรมกับเรา ดำเนินการตามคำขอเกี่ยวกับการบริการลูกค้า อำนวยความสะดวกในการใช้งานเว็บไซต์ของเรา รวมถึงกรณีอื่นใด ทั้งนี้ เราอาจรวมข้อมูลที่มีการเก็บรวบรวมโดยเว็บไซต์ของเรากับข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมโดยวิธีการอื่น เพื่อทำให้การติดต่อระหว่างท่านและเราเป็นไปอย่างต่อเนื่อง

เพื่อการพัฒนาเว็บไซต์ เราอาจใช้ข้อมูลเกี่ยวกับท่านเพื่อพัฒนาเว็บไซต์ของเรา (รวมถึงวิธีการรักษาความปลอดภัยของเรา) และสินค้าหรือบริการที่เกี่ยวข้อง หรือเพื่อทำให้เว็บไซต์ของเราใช้งานง่ายขึ้น เช่น ช่วยให้ท่านไม่ต้องกรอกข้อมูลเดิมซ้ำหลายครั้ง หรือโดยการปรับแต่งเว็บไซต์ของเราให้เหมาะสมกับความชื่นชอบหรือความสนใจของท่านโดยเฉพาะ

เพื่อการสื่อสารด้านการตลาด โดยความยินยอมของท่าน เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อแจ้งท่านเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการของเรา ทั้งนี้ เมื่อมีการจัดเก็บข้อมูลที่อาจถูกนำมาใช้เพื่อติดต่อกับท่านเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการของเรา ท่านสามารถแสดงเจตนาปฏิเสธการรับการติดต่อดังกล่าวได้ นอกจากนั้น อีเมลติดต่อสื่อสารแต่ละฉบับที่เราส่งให้นั้นประกอบด้วยลิงค์ยกเลิกการเป็นสมาชิก (unsubscribe link) ที่ทำให้ท่านสามารถหยุดรับการติดต่อสื่อสารดังกล่าวได้ หากท่านเลือกยกเลิกการเป็นสมาชิก (unsubscribe) เราจะลบท่านออกจากรายชื่อที่เกี่ยวข้องภายใน 10 วันทำการ

เพื่อการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ การเข้าร่วมกิจกรรมทางการตลาด และการเข้าร่วมงานกิจกรรม โดยความยินยอมของท่าน เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เช่น ชื่อ สกุล เบอร์โทรศัพท์ ที่อยู่อีเมล รูปถ่าย ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว ภาพเหมือน การกระทำ เสียง การให้สัมภาษณ์ และข้อความบทสัมภาษณ์ ของท่านจากการเข้าร่วมกิจกรรมทางการตลาด และ/หรือเข้าร่วมงานกิจกรรม (Event) ของเรา เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามรายละเอียดการเข้าร่วมกิจกรรม เช่น คัดเลือกผู้โชคดีจากกิจกรรมทางการตลาด โฆษณาประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ การบริการ และกิจกรรมทางการตลาดและ/หรืองานกิจกรรม (Event) ต่างๆ ของเรา  

เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับคำขอสมัครงาน ในการสมัครงานหรือการติดต่อสอบถาม ท่านอาจให้ข้อมูลเกี่ยวกับตัวท่านกับเรา ซึ่งอาจรวมถึง ประวัติการศึกษา ข้อมูลส่วนบุคคลโดยย่อ (resume) ประวัติส่วนตัว (curriculum vitae) และข้อมูลอื่นๆ รวมทั้งเชื้อชาติของท่าน ในกรณีที่กฏหมายกำหนดหรืออนุญาตให้กระทำได้ ทั้งนี้ เราอาจใช้ข้อมูลดังกล่าวโดยเรา บริษัทลูก (subsidiaries) และบริษัทในเครือ (affiliates) รวมถึงกิจการร่วมทุนของเรา (joint venture) เพื่อวัตถุประสงค์ในการพิจารณาการจ้างงาน โดยเราจะเก็บข้อมูลนี้ไว้เพื่อการพิจารณาในอนาคต เว้นแต่ ท่านมีคำสั่งไม่ให้เราเก็บข้อมูลดังกล่าวไว้

เมื่อเรามีการอ้างว่าเราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านสำหรับคำขอ คำสั่งซื้อ ธุรกรรม หรือสัญญา (หรือการจัดเตรียมในลักษณะเดียวกัน)  หรือให้บริการแก่ท่านตามที่ท่านขอ (เช่น เว็บไซต์) เราจำเป็นต้องดำเนินการดังกล่าวเพื่อการปฏิบัติตามสัญญาที่มีกับท่าน

เมื่อเรามีการอ้างว่า เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเกี่ยวกับการตลาด การพัฒนา หรือการปรับปรุงสินค้าหรือบริการของเรา เพื่อความปลอดภัย หรือเป็นข้อกำหนดตามกฎหมาย นอกเหนือไปจากกรณีตามสัญญาหรือตามคำขอของท่าน เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านบนโดยอาศัยฐานของการป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย สุขภาพของบุคคล การปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายของเรา หรือเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเราหรือของบุคคลภายนอก หรือโดยความยินยอมของท่าน

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

เว้นแต่จะระบุไว้ด้านล่างนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้กับเราโดยผ่านทางการซื้อสินค้า การใช้บริการรวมถึงการใช้เว็บไซต์ของเรา หรือในกรณีอื่นใดที่ท่านอาจมีการให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่เราไว้นั้น จะไม่ถูกเปิดเผยไปยังบุคคลภายนอกของเรา บริษัทลูกของเรา (subsidiaries) บริษัทในเครือของเรา (affiliates) และกิจการร่วมทุนของเรา (joint venture) โดยไม่ได้รับความยินยอมจากท่าน

การเปิดเผยต่อผู้ให้บริการ เราได้เข้าทำสัญญากับบริษัทอื่นๆ เพื่อให้บริการในนามของเรา เช่น ผู้ให้บริการเว็บไซต์ (hosting websites) การส่งข้อมูลออก การดำเนินธุรกรรม และการวิเคราะห์เว็บไซต์ของเรา เราให้ข้อมูลส่วนบุคคลกับบริษัทดังกล่าวเฉพาะข้อมูลส่วนที่มีความจำเป็นสำหรับบุคคลดังกล่าวในการให้บริการที่เกี่ยวข้อง บริษัทดังกล่าวรวมถึงพนักงานบริษัทนั้นๆ ไม่สามารถใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดได้

การเปิดเผยเกี่ยวกับธุรกรรม ในการเข้าทำธุรกรรมบางประเภท เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลบางส่วนหรือทั้งหมดที่ท่านให้เราไว้แก่กับสถาบันการเงิน หน่วยงานราชการ และบริษัทขนส่ง หรือบริการไปรษณีย์ที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมนั้นๆ

การเปิดเผยเกี่ยวกับการได้มาหรือการแปรสภาพบริษัท เราอาจตัดสินใจขาย ซื้อ ควบรวม หรือปรับโครงสร้างองค์กรเพื่อการวางแผนด้านกลยุทธ์ หรือด้วยเหตุผลทางธุรกิจอื่นๆ ในอนาคต ซึ่งการเข้าทำธุรกรรมดังกล่าวอาจเกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่อผู้ที่จะซื้อหรือผู้ซื้อ หรือได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากผู้ขาย แม้ว่าเรามีแนวปฏิบัติในการขอความคุ้มครองข้อมูลในการเข้าทำธุรกรรมดังกล่าว แต่เราไม่สามารถรับรองได้ว่าบุคคลอื่นที่ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวจากเรา อันเนื่องมาจากการเข้าทำธุรกรรมนั้นๆ จะปฏิบัติตามข้อกำหนดของนโยบายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ทุกข้อ

การเปิดเผยบนเว็บไซต์ที่เป็นการร่วมมือกัน บางเว็บไซต์ของเรามีการโฆษณาการร่วมมือกันระหว่างผู้ใช้ที่ได้ลงทะเบียนไว้ เกี่ยวกับเรื่องหรือหัวข้อที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ บนเว็บไซต์ดังกล่าว เราอาจแบ่งปันชื่อผู้ใช้ของท่าน (username) ต่อผู้เข้าร่วมรายอื่นเพื่อระบุว่าท่านเป็นผู้เสนอความคิดเห็นหรือคำแนะนำที่ท่านเป็นผู้ให้ไว้ อย่างไรก็ตาม เราจะไม่แบ่งปันชื่อของท่าน รายละเอียดการติดต่อ หรือข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆ ให้กับผู้ใช้คนอื่นของเว็บไซต์อื่นที่มีความร่วมมือกับเรา

การเปิดเผยเนื่องจากเหตุผลอื่นๆ เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล หากกฎหมายกำหนดไว้หรือเป็นกรณีที่เราเชื่อโดยสุจริตว่ามีความจำเป็นต้องเปิดเผยเพื่อเป็นการปฏิบัติตามกฎหมาย หรือตามกระบวนการตามกฎหมาย เพื่อคุ้มครอง และปกป้องสิทธิหรือทรัพย์สินของเรา หรือในกรณีเร่งด่วน เพื่อเป็นการคุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลของบุคคลใดๆหรือเพื่อรักษาประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายอื่นใดของเรา

การโอนข้อมูลส่วนบุคคลระหว่างประเทศ

เราอาจโอนข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมผ่านทางการซื้อสินค้า การใช้บริการรวมถึงการใช้เว็บไซต์ หรือในกรณีอื่นใดที่ท่านอาจมีการให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่เราไว้และเก็บข้อมูลดังกล่าวไว้ ไปยังประเทศอื่นนอกจากประเทศที่ข้อมูลได้ถูกจัดเก็บในคราวแรก หรือประเทศที่ผู้เข้าชมแต่ละคนได้เข้าสู่เว็บไซต์ ซึ่งประเทศต่างๆ รวมถึงประเทศสหรัฐอเมริกา (และประเทศอื่นๆ ทั่วโลกที่บริษัทลูก (subsidiaries) บริษัทในเครือ (affiliates) ผู้จัดหาสินค้าหรือบริการ (suppliers) หรือหุ้นส่วนทางธุรกิจที่มีสำนักงานตั้งอยู่) ประเทศที่เราโอนข้อมูลไปนั้น อาจมีกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่แตกต่างจากประเทศที่ข้อมูลดังกล่าวได้ถูกเก็บรวบรวมไว้ในคราวแรก หรือแตกต่างจากประเทศที่ผู้เข้าชมแต่ละคนเข้าสู่เว็บไซต์

การให้ข้อมูลกับเราผ่านทางการซื้อสินค้า ใช้บริการ รวมถึงการใช้เว็บไซต์หรือการส่งข้อมูลส่วนบุคคลให้เราในช่องทางอื่นใดถือว่าท่านรับทราบว่าเราอาจโอนข้อมูลดังกล่าวไปยังต่างประเทศ โดยอาศัยฐานอันชอบด้วยกฎหมาย เช่น เพื่อการปฏิบัติตามสัญญาซึ่งท่านเป็นคู่สัญญาหรือเพื่อใช้ในการดำเนินการตามคำขอของท่าน หรือเพื่อการดำเนินการตามสัญญาที่เรามีต่อบุคคลอื่นเพื่อประโยชน์ของท่าน หรือเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมาย  และหากกฎหมายกำหนดให้เราต้องขอความยินยอมจากท่านเราจะดำเนินการดังกล่าวก่อนการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศนั้น ทั้งนี้ ภายในขอบเขตที่กฏหมายกำหนด เมื่อเราโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังผู้รับที่ประเทศอื่นๆ เราจะใช้วิธีการต่างๆ ในการคุ้มครองข้อมูลดังกล่าว เช่น เมื่อเราถูกขอให้ดำเนินการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้โอนไปยังบริษัทลูก (subsidiaries) หรือโอนไปยังผู้จัดหาสินค้าหรือบริการของเรา หรือไปยังบุคคลภายนอก เราจะดำเนินการให้มีการใช้ข้อสัญญามาตรฐานที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมาธิการยุโรป (EU Commission) และข้อสัญญาในลักษณะที่คล้ายคลึงกันเพื่อปฏิบัติตามข้อกำหนดในประเทศอื่น

การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

ภายในขอบเขตที่กฏหมายกำหนด เราเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลที่เราได้รับเกี่ยวกับท่านเท่าที่ (1) มีความจำเป็นเพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ที่เราได้รับข้อมูลส่วนบุคคลนั้น โดยเป็นไปตามข้อกำหนดในนโยบายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ หรือ (2) เราอาศัยฐานอื่นตามกฎหมาย ตามที่ระบุไว้ในนโยบายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้  หรือขณะที่มีการเก็บรวบรวมข้อมูล ในกรณีที่จะเก็บข้อมูลเกินกว่าระยะเวลาที่มีความจำเป็นตามวัตถุประสงค์แรกเริ่มที่ได้รับข้อมูลส่วนบุคคล  

ความปลอดภัย

เรามุ่งมั่นในการคุ้มครองความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล แม้ว่าจะไม่มีวิธีการรักษาความปลอดภัยใดที่สามารถรับรองได้ว่าจะไม่มีการละเมิด เราใช้เทคโนโลยีและมาตรการรักษาความปลอดภัยหลายรูปแบบในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลจากการเข้าถึง การใช้ หรือการเปิดเผยที่ไม่ได้รับอนุญาต เช่น เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ไว้ในระบบคอมพิวเตอร์ที่จำกัดการเข้าถึง ซึ่งเก็บไว้ในสถานที่ที่มีการจำกัดการเข้าถึง เมื่อท่านมีการเคลื่อนไหวบนเว็บไซต์ที่ท่านได้เข้าสู่ระบบ หรือจากเว็บไซต์หนึ่งไปอีกเว็บไซต์หนึ่งที่ใช้กลไกการเข้าสู่ระบบอย่างเดียวกัน (login mechanism) เราจะตรวจสอบตัวตนของท่านด้วยคุกกี้ที่มีการเข้ารหัสไว้ในเครื่องของท่าน เมื่อท่านสั่งซื้อสินค้ากับเรา ดูข้อมูลบัญชี หรือให้ข้อมูลด้านการเงิน เราคุ้มครองการถ่ายโอนข้อมูลดังกล่าวโดยใช้การเข้ารหัส Secure Socket Layer (SSL)

สำหรับเว็บไซต์ที่ท่านได้เข้าสู่ระบบ เป็นความรับผิดชอบของท่านที่ต้องดูแลความปลอดภัยของรหัสผ่านของท่านเอง และไม่เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้กับบุคคลอื่น หากท่านกำลังใช้คอมพิวเตอร์ร่วมกับบุคคลอื่น ท่านควรออกจากระบบ (log out) ก่อนปิดเว็บไซต์อยู่เสมอ เพื่อที่ผู้ใช้งานคนต่อไปจะได้ไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลของท่านได้

ลิงค์ไปยังเว็บไซต์อื่นๆ

เว็บไซต์ของเราอาจมีลิงค์ไปยังเว็บไซต์อื่นๆ ซึ่งรวมถึงเว็บไซต์ของบริษัทอื่นๆ องค์กรทางวิชาชีพ หน่วยงานราชการ และสื่ออื่นๆ โดยเว็บไซต์ดังกล่าวบริหารงานอย่างเป็นอิสระจากเว็บไซต์ของเรา และเราไม่สามารถควบคุมและไม่รับผิดชอบในเนื้อหา ความปลอดภัย หรือนโยบายด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ใช้โดยเว็บไซต์อื่น ท่านควรตรวจสอบนโยบายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเว็บไซต์นั้นๆ เพื่อพิจารณาว่ามีการป้องกันและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลอย่างไร

ผู้เยาว์

เว็บไซต์นี้เป็นเว็บไซต์สำหรับบุคคลทั่วไป แม้ว่าเว็บไซต์นี้จะมีข้อมูลที่ผู้เยาว์อาจสนใจ อย่างไรก็ตาม เราไม่ได้จัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลจากหรือเกี่ยวกับบุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปีผ่านเว็บไซต์นี้ หากเว็บไซต์ใดของเราได้ถูกส่งไปยังผู้เยาว์ เราจะมีนโยบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับผู้เยาว์

การตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคล

ในหลายๆ กรณี ท่านสามารถตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้ให้ผ่านเว็บไซต์ของเราได้ทันที โดยไปยังหน้าเว็บไซต์ที่ท่านได้ให้ข้อมูลนั้นไว้

ท่านอาจยื่นคำขอเพื่อให้มีการตรวจสอบหรือแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้ถูกจัดเก็บผ่านเว็บไซต์ หรือยื่นคำถามหรือข้อสงสัยใดๆ ที่ท่านมีเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล โดยติดต่อสำนักงานข้อมูลส่วนบุคคลของเรา (Privacy Office) ตามที่อยู่ที่ได้ระบุไว้ในหัวข้อ ติดต่อเราอย่างไร ของนโยบายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ หรือโดยการส่งอีเมล

เพื่อช่วยในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เรามีวิธีดำเนินการที่เหมาะสมในการยืนยันตัวตนของท่านก่อนการเข้าถึงข้อมูลของท่าน ท่านสามารถช่วยเราเก็บข้อมูลเกี่ยวกับท่านได้อย่างถูกต้องโดยแจ้งให้เราทราบถึงการเปลี่ยนแปลงใดๆ เกี่ยวกับที่อยู่ในการจัดส่งไปรษณีย์ หมายเลขโทรศัพท์ หรืออีเมลของท่าน

สิทธิของท่าน

ภายในขอบเขตที่กฎหมายในประเทศของท่านกำหนด ท่านมีสิทธิ (1) เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่างเกี่ยวกับท่านที่เราได้เก็บรักษาไว้ (2) ขอให้เราปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้เป็นปัจจุบัน แก้ไข เปลี่ยนแปลง ลบ หรือระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน  หรือ (3) ใช้สิทธิของท่านในการโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล (4) คัดค้านการเก็บ ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (5) ขอให้เราจำกัดการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในระหว่างที่เราตรวจคำคัดค้านการใช้ข้อมูลของท่าน (6) ขอให้เราลบหรือทำลายข้อมูลของท่านเมื่อข้อมูลของท่านไม่มีความจำเป็นที่ต้องจัดเก็บไว้อีกต่อไป เมื่อเราได้รับการร้องขอการใช้สิทธิของท่านแล้ว เราจะพิจารณาดำเนินการให้เป็นไปตามความต้องการของท่านอย่างเหมาะสม โดยในบางกรณีเราอาจปฏิเสธที่จะปฏิบัติตามคำขอของท่านตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด  อนึ่ง ในกรณีที่มีกฎหมายกำหนดไว้ ท่านอาจถอนความยินยอมที่ท่านเคยให้ไว้กับเรา หรือคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วยเหตุโดยชอบด้วยกฎหมายในสถานการณ์ต่างๆ ในเวลาใดก็ได้ และเราจะดำเนินการให้เป็นไปตามความต้องการของท่านตามความเหมาะสม

ในการใช้สิทธิเหล่านี้ โปรดติดต่อเราผ่านวิธีการใดวิธีการหนึ่งตามที่ระบุไว้ในหัวข้อ ติดต่อเราอย่างไร ของนโยบายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้

เพื่อช่วยคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เราจะดำเนินการตามความเหมาะสมในการยืนยันตัวตนของท่านก่อนที่จะอนุญาตให้ท่านเข้าถึงข้อมูลของท่าน

ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของเราภายในประเทศไทย หรือการปฏิบัติตามกฎหมายของเราตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (“พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฯ”) อาจถูกส่งไปยังสำนักงานข้อมูลส่วนบุคคลของเรา (Privacy Office)  ท่านยังมีสิทธิในการยื่นข้อร้องเรียนต่อหน่วยงานคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหากท่านไม่พึงพอใจในคำตอบของเรา

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมก่อนวันที่ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฯ มีผลใช้บังคับ

ในกรณีที่เราได้เก็บรวบรวมข้อมูลของท่านไว้ก่อนวันที่ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฯ มีผลใช้บังคับ เราจะเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อไปตามวัตถุประสงค์เดิมในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล อย่างไรก็ดี กรณีที่ท่านไม่ประสงค์ให้เราเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลต่อไป ท่านสามารถยกเลิกความยินยอมสำหรับการเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ซึ่งเราอาศัยความยินยอมของท่านเป็นฐานทางกฎหมาย ผ่านทางวิธีการใดวิธีการหนึ่งตามที่ระบุไว้ในหัวข้อ ติดต่อเราอย่างไร

ทั้งนี้ โปรดทราบว่าการยกเลิกความยินยอมของท่านอาจทำให้เราไม่สามารถเสนอและให้บริการสินค้าและ/หรือบริการแก่ท่านได้อีกต่อไป โปรดติดต่อเราผ่านทางวิธีการใดวิธีการหนึ่งตามที่ระบุไว้ในหัวข้อ ติดต่อเราอย่างไร ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยหรือคำถามเกี่ยวกับผลกระทบจากการยกเลิกความยินยอม

ติดต่อเราอย่างไร

หากท่านมีคำถามเกี่ยวกับนโยบายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้หรือวิธีการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของเรา โปรดติดต่อทางอีเมล หรือส่งจดหมายไปที่

บริษัท สตาร์ ฟูเอลส์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด

เลขที่ 19 อาคาร 3 ไทยพาณิชย์ปาร์คพลาซ่า ชั้น 7 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ประเทศไทย

ส่งถึง: สำนักงานข้อมูลส่วนบุคคล  (Privacy Office)

อีเมล: SFLPrivacy@sprc.co.th

การเปลี่ยนแปลงนโยบายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้

เราอาจปรับปรุงนโยบายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้เป็นครั้งคราว เมื่อเราดำเนินการปรับปรุง เราจะแก้ไขวันที่มีผลบังคับใช้ไว้ด้านบนของนโยบายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ท่านควรเข้าชมหน้าเว็บไซต์นี้เป็นระยะ เพื่อที่จะทราบถึงข้อกำหนดข้อมูลส่วนบุคคลฉบับล่าสุด การใช้เว็บไซต์ของท่านหลังจากที่ได้มีการประกาศการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะถือว่าท่านตกลงด้วยกับการเปลี่ยนแปลงนั้นแล้ว

Privacy Statement

Effective date: 4 March 2024
 

Introduction

Star Fuels Marketing Limited and its affiliated companies are committed to protecting your privacy. This statement explains the steps we take to protect personal data collected when you are purchasing our products, using our services, including our websites or other personal data that you may provide to use in other circumstances. It describes what categories of personal data we collect, the purposes for which we use those data, your choices regarding use of personal data about you, our security measures, how you can review and correct data about you and your rights relating to personal data. By providing your personal data to us in any cases, including accessing our websites, you acknowledge that we will collect,     and disclose your personal data in accordance with practices described in this privacy statement.

 

Data collection

Data collected directly from data subject . In most instances, you can do transactions, participate in activities, attend events, and/or visit our websites without providing any personal data. However, on some transactions, participating in some activities, attending in some events, and/or some pages, we may ask you for personal data to provide a service or carry out a transaction you request or undertake any other actions for the purposes as described under this privacy statement or in other documents that we may notify you separately. The personal data that we collect may include:

 • contact details, such as your name, title, company/organization name,
 • email address, telephone and fax numbers, and physical address
 • information about your company and job position
 • your preferences with respect to email marketing
 • financial information, including credit card numbers, bank or customer
 • account information and, in connection with credit requests, Social
 • Security Number or other national/tax identification number
 • information such as your nationality and country of residence that
 • allows us to determine your eligibility under export control regulations
 • to receive information about certain technologies
 • your inquiries about and orders for our products and services, as well
 • as information that assists us in identifying the best products and
 • services for you
 • contest entry and event registration information
 • feedback from you about our products and services, including our websites
 • photograph, image, video, audio, and likeness, interviewing, and interviewing statement obtaining from your participating in our activities and/or attending our events.

 

You are not required to provide this information. However, if you choose not to, we may not be able to provide you the requested service or complete your request to which your information is related or necessary.

 

Data collected by automated means. We collect certain data about all visitors to our websites, including what pages they view, the number of bytes transferred, the links they click, and other actions taken within our websites. On websites to which you logon, we may connect this information with your identity to determine your potential interests in our products and services. We may also use this information to improve our security measures. We also collect certain standard information that your browser sends to every website you visit, such as your Internet Protocol (IP) address, your browser type and capabilities and language, your operating system, the date and time you access the site, and the website from which you linked to our site.

 

Our use of cookies and web beacons

Cookies are small files that websites save to your hard disk or to your browser’s memory. Our websites may use them to track the number of times you have visited the website (only in respect of the parts relating to the fuel business and its related business in Thailand ), to track the number of visitors to the website, to determine and analyze visitors’ use of our websites, to store data that you provide (such as your preferences), and to store technical information related to your interactions with our websites. We may also use session cookies, which are deleted when you close your browser, to store your user ID, to facilitate your movement around ’ur websites (particularly in connection with information searches and order placement) and other information useful in administering the session. In some cases, we may use information collected through analytics cookies or advertising cookies to target advertising at website visitors or make advertising messages more relevant to you.

Our websites also may contain electronic images known as Web beacons—sometimes called single-pixel gifs—that allow us to count the number of users who have visited those pages. We may include Web beacons in promotional email messages or newsletters in order to determine whether messages have been opened and acted upon, including whether the recipient clicked on a link in the email or forwarded the email to another person.

Adjusting Browser Settings to Manage Cookies or Send “Do Not Track”

Signals:

Most Internet browsers automatically accept cookies, but you can usually modify your browser settings to decline cookies or to notify you when a cookie is being placed on your computer. If you choose not to accept cookies, you may not be able to experience all of the features of our websites. Internet browsers also enable you to delete existing cookies, although this means that your existing settings (including stored user IDs and other preferences) will be lost. Some web browsers may also give you the ability to enable a “do not track” setting. This setting sends a signal to the websites you encounter while web browsing. This “do not track” signal is different from disabling certain forms of tracking by declining cookies in your browser settings, as browsers with the “do not track” setting enabled may still accept cookies. We do not respond to web browser “do not track” signals at this time. If we do so in the future, we will describe how we do so in this Privacy Statement.

Restricting the Collection and Use of Google Analytics Data: On some of our websites, we also may utilize Google Analytics, a web analysis service provided by Google, to better understand your use of our websites. Google Analytics collects information such as how often users visit websites, what pages they visit and what other websites they used prior to visiting. Google may use the data collected on the websites to contextualize and personalize the ads delivered through its own advertising network. Google’s ability to use and share information collected by Google Analytics about your visits to the Websites is restricted by the Google Analytics Terms of Use and the Google Privacy Policy. Google offers an opt-out mechanism for the web available here.

Opting Out of Ad Network Interest-Based Advertising: While we do not deliver third party online advertisements on our websites, we advertise our products and services on others’ websites. Please familiarize yourself with those website operators’ or network advertisers’ privacy policies to understand their practices relating to advertising, including what type of information, they may collect about your Internet usage. Individuals may opt-out of targeted advertising delivered by NAI or EDAA member ad networks by using tools provided visiting the following websites:

 • Digital Advertising Alliance (DAA)
 • Network Advertising Initiative (NAI)
 • European Interactive Digital Advertising Alliance (EDAA).

Please note that this privacy statement does not apply to other sale of products, other provision of services or the use of other part of websites which may be subject to their relevant privacy statements..

Our purposes of collection for the use and disclosure of personal data

We will collect, use, or disclose personal data only for the purposes set forth below:

For the purpose of providing services and transactions relating to you. We use personal data to sell products, deliver services or execute transactions you request, such as providing information about our products and services, selling our products and delivering our services, processing orders, contacting and processing any acts in relation to selling products and delivering services and doing transactions with us, answering customer service requests, facilitating use of our websites, and so forth. In order to offer you a more consistent experience in interacting with us, information collected by our websites may be combined with information we collect by other means.

For the Purpose of Website Improvement. We may use data about you to improve our websites (including our security measures) and related products or services, or to make our websites easier to use by, for example, eliminating the need for you to repeatedly enter the same information, or by customizing our websites to your particular preference or interests.

For the Purpose of Marketing Communications. With your permission, we may use personal data to inform you of products or services available from us. When collecting information that might be used to contact you about our products and services, we give you the opportunity to opt-out from receiving such communications. Moreover, each email communication we send includes an unsubscribe link allowing you to stop delivery of that type of communication. If you elect to unsubscribe, we will remove you from the relevant list within 10 business days.

For the Purpose of Advertising, Communication, Participating in Marketing Activities, and Attending Events . With your permission, we may use your personal data, such as name, surname, phone number, email address, photograph, image, video, audio, and likeness, interviewing, and interviewing statement from your participating in our activities and/or attending in our events for the purpose of details of activities, such as selecting winners from marketing activities, advertising and communicating of our products, services, marketing activities and/or events.

For the Purpose of Processing Employment Applications. In connection with a job application or inquiry, you may provide us with data about yourself, including your educational background, résumé or curriculum vitae, and other information, including your ethnicity where required or permitted by law. We may use this information throughout our company, our subsidiaries and affiliates, and our joint ventures for the purpose of employment consideration. We will keep the information for future consideration unless you direct us not to do so.

Where we reference that we use your personal information in connection with a request, order, transaction or agreement (or preparing for the same), or to provide you with services that you requested (such as a website), we do this because it is necessary for the performance of an agreement with you.

Where we reference that we use your personal information in relation to marketing, improvement or development of our products or services, for reasons of safety and security, or regulatory requirements other than in connection with your agreement or request, we do this on the basis of preventing or suppressing a danger to person’s life, body, health, compliance with legal obligations to which we are subject, or our or a third party’s legitimate interests, or with your consent.

 

Disclosure of personal data.

Except as described below, personal data that you provide to us via the purchase of products, the use of services, including the use of our websites or any other circumstances which you may have provided your personal data to us, will not be shared outside of our company, our subsidiaries and affiliates and our joint ventures without your consent.

Disclosure to service providers. We contract with other companies to provide services on our behalf, such as hosting websites, sending out information, processing transactions, and analyzing our websites. We provide these companies with only those elements of personal data they need to deliver those services. These companies and their employees are prohibited from using those personal data for any other purposes.

Disclosure in connection with transactions. In connection with certain transactions, we may disclose some or all of the personal data you provide to financial institutions, government entities and shipping companies or postal services involved in fulfilling the transaction.

Disclosures in connection with acquisitions or divestitures. Circumstances may arise where for strategic or other business reasons we decide to sell, buy, merge or otherwise reorganize particular businesses. Such a transaction may involve the disclosure of personal data to prospective or actual purchasers or receiving it from sellers. Although it is our practice to seek protection for information in these types of transactions, we cannot guarantee that any entity receiving such data from us in connection with one of these transactions will comply with all of the terms of this privacy statement.

Disclosure on collaborative websites. Some of our websites promote collaboration among registered users with respect to a particular area or topic. On those websites, we may share your username with other participants to label comments or suggestions that you make as yours. We do not, however, share your name, contact details, or other personal data with other users of those collaborative websites.

Disclosure for other reasons. We may disclose personal data if required to do so by law or in the good-faith belief that such action is necessary to comply with legal requirements or with legal process served on us, to protect and defend our rights or property, or in urgent circumstances to protect the personal safety of any individual or or to protect our other legitimate interest.

 

International transfers of personal data

We may transfer personal information that we collect through the purchase of products, the use of services, including the use of the websites or any other circumstances which you may have provided your personal data to us, and store such information in, countries other than the country from which that information was initially collected or the countries from which individual site visitors may access the websites. The countries, including the U.S. (and the other countries around the world where our individual subsidiaries, affiliates, suppliers, or business partners maintain facilities), to which we may transfer such information may have different data protection laws than the countries from which the information was initially collected or from which individual site visitors access the websites.

By providing your information to us through the purchase of products, the use of services, including the use of the website or providing your information to us under any other circumstances, you acknowledge that we may transfer such information outside of your country on a lawful basis such as for the purpose of performing our obligations under the contract to which you are a party or performing your request or for the purpose of performing our duty under a contract with a third party for your benefits or for the purpose of compliance with and, if the law requires that we seek your consent, we will do so before transferring your personal data to a foreign country. To the extent required by applicable law, when we transfer your personal information to recipients in other countries, we will take measures to protect that information. For example, where required to protect personal information transferred between our subsidiaries or to our suppliers or other third parties, we implement Standard Contractual Clauses approved by the EU Commission and use similar contractual clauses to comply with similar requirements in other jurisdictions.

 

Personal data retention

To the extent permitted by applicable law, we retain personal information we obtain about you as long as (1) it is needed for the purposes for which we obtained it, in accordance with the provisions of this Privacy Statement or (2) we have another lawful basis, stated in this Privacy Statement or at the point of collection, for retaining that information beyond the period for which it is necessary to serve the original purpose for obtaining the personal information.

 

Security

We are committed to protecting the security of personal data. While no security measure can guarantee against compromise, we use a variety of security technologies and procedures to help protect data from unauthorized access, use, or disclosure. For example, we store the personal data you provide on computer systems with limited access that are located in facilities to which access is limited. When you move around a site to which you have logged in, or from one site to another that uses the same login mechanism, we verify your identity by means of an encrypted cookie placed on your machine. When you place an order with us, view account information, or provide financial information, we protect the transmission of such data using Secure Socket Layer (SSL) encryption.

For websites to which you log in, it is your responsibility to ensure the security of your password and to not reveal this information to others. If you are sharing a computer with anyone; you should always log out before leaving the website so that subsequent users will not be able to access your data.

 

Links to other websites

Our websites may contain links to other websites, including those of other companies, professional and government organizations, and publications. These websites operate independently from our websites, and we do not control and are not responsible for the content, security or privacy practices employed by other websites. You should review the privacy statements of those websites to determine how they protect and use personal data.

 

Children

This site is a general audience site, although it contains information that may be of interest to children. However, we do not seek through this site to gather personal data from or about persons younger than 20 years old. If one of our websites is directed at children, we will include an additional privacy statement notice for children.

 

Reviewing personal data

In many cases, you can immediately review and correct personal data provided through our websites by going to the page on which you provided the data.

You may also submit requests to review and correct personal data collected through the websites or submit any inquiries or concerns you may have regarding personal data by contacting our Privacy Office at the addresses provided in the How to Contact Us section of this Privacy Statement, including by sending an email.

To help protect your privacy, we take reasonable steps to verify your identity before granting access to your information. You can help us to keep data about you accurate by notifying us of any change to your mailing address, phone number or email address.

Your rights

To the extent provided by the law of your jurisdiction, you may have the right to (1) access certain personal information we maintain about you; (2) request that we update, correct, amend, erase or restrict your personal information; or (3) exercise your right to data portability; (4) object to the collection, use or disclosure your personal data; (5) request that we restrict the use of your personal data during a period that we are reviewing your objection to the use of your personal data; (6) request that we delete or destruct your personal information when it is no longer necessary to retain your personal data. When we receive your request to exercise any of these rights, we will respond to your request appropriately and, in some cases, we may decline your request according to the requirements prescribed by laws. Where provided by law, you may withdraw consent you previously provided to us or object at any time to the processing of your personal information on legitimate grounds relating to your particular situation, and we will apply your preferences going forward as appropriate.

To exercise these rights, please contact us via one of the means specified in the How to Contact Us section of this Privacy Statement.

To help protect your privacy, we take reasonable steps to verify your identity before granting access to your information.

Complaints that relate to our processing of personal data within Thailand or our compliance, more generally, with the Personal Data Protection Act (“PDPA”) may be directed to the attention of our Privacy Office.  You may also have a right to file a complaint with the Thai Data Protection Authority if you are not satisfied with our response.

 

Personal data collected before the effective date of the PDPA

Where we have previously collected your personal data prior to the fully effective date of the PDPA, we will continue collecting and using your personal data under the original purpose of collection in accordance with the PDPA. However, if you do not wish us to continue collecting and using your personal data, you can withdraw your consent for the collection and use of your personal data for the purposes where we rely on consent as a legal basis via one of the means specified in the How to Contact Us.

We would inform you that your consent withdrawal may cause us to be unable to continue offering and providing you with some goods and/or services. Please contact us at one of the means specified in the How to Contact Us should you have any concerns or questions about the impact of such consent withdrawal.

 

How to contact us

If you have questions regarding this privacy statement or our handling of personal data, please contact us by email, or by mail at:

Star Fuels Marketing Limited

19 Tower 3, SCB Park Plaza, 7th Floor, Ratchadapisek Road, Chatuchak, Chatuchak, Bangkok, 10900, Thailand

Attn: Privacy Office

Email: SFLPrivacy@sprc.co.th

 

Changes to this privacy statement

We may occasionally update this privacy statement. When we do, we will revise the "effective" date at the top of the privacy statement. You should revisit this page periodically to become aware of the most recent privacy terms; your use of the site after such changes have been posted constitutes your agreement to such changes.