คำชี้แจงเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว
StarCard Privacy Statement

บทนำ  Preamble 

บริษัท สตาร์ ฟูเอลส์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (“บริษัท” หรือ“ เรา”) มีความมุ่งมั่นที่จะปกป้องความเป็นส่วนตัวของท่าน คำชี้แจงเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวนี้จะอธิบายถึงขั้นตอนที่เราดำเนินการเพื่อรวบรวม ใช้ และปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานบัตรเติมน้ำมันคาลเท็กซ์ (“บัตรสตาร์การ์ด”) ซึ่งจะอธิบายถึงประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่เรารวบรวม วัตถุประสงค์ที่เราใช้ข้อมูลเหล่านั้น ตัวเลือกเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล มาตรการรักษาความปลอดภัยของเรา วิธีการตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลเกี่ยวกับคุณ และสิทธิอื่น ๆ ของท่านเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล หากท่านเข้าถึงและ/หรือใช้งานบัตรสตาร์การ์ด ถือว่าท่านรับทราบว่าเราจะเก็บ รักษาใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามข้อกำหนดที่อธิบายไว้ในคำชี้แจงเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวนี้  คำชี้แจงเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวนี้ไม่ใช้กับเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน และ/หรือ บริการอื่นๆ ที่แสดงถึงหรือเชื่อมโยงไปยังคำชี้แจงเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวหรือนโยบายอื่นๆ (ซึ่งบริษัทอาจจัดทำคำชี้แจงหรือนโยบายแยกต่างหากไว้แล้ว)

Star Fuels Marketing Limited ("Company" or "us") be committed to protecting your privacy. This privacy statement describes the steps we take to collect, use and protect the personal information of users of a Caltex’s fleet card ("StarCard"), which describes the type of personal data we collect, the purpose in which we use that information options regarding the use of personal information, our security measures, how to verify and edit information about you and your rights relating to personal data. If you access and/or use the StarCard, you acknowledge that we will collect, store, use and disclose your personal information in accordance with the terms described in this privacy statement. This privacy statement does not apply to websites, other applications and/or services representing or linking to privacy statements or other policies (such statements or policies may be made available separately by the Company).

ในคำชี้แจงเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวนี้คำว่า "บริษัท" และคำอื่นๆ เช่น "นิติบุคคล" "บรรษัท" "ของเรา" "เรา" และ "ทางเรา" อาจอ้างถึง บริษัท สตาร์ ฟูเอลส์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด หรือบริษัทอย่างน้อยหนึ่งแห่งหรือทั้งหมด ของกลุ่มบริษัทในเครือที่เกี่ยวข้องของ บริษัท สตาร์ ฟูเอลส์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด ข้อกำหนดทั้งหมดเหล่านี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของบริษัทเท่านั้น ไม่ได้มีจุดประสงค์ในการผูกมัดหรือสร้างข้อกำหนดใดๆ แก่บริษัทอื่น โดยแต่ละบริษัทจะมีเงื่อนไขและข้อกำหนดของตนเอง

In this privacy statement, the words "company" and other words such as "juristic person", "corporation", "ours", and "we" may refer to Star Fuels Marketing Limited or at least one or all of the relevant subsidiaries of Star Fuels Marketing Limited. The terms and conditions under this Privacy Statement is aim for Company’s convenience only, it is not intended to commit or create any requirements for other companies where other companies will have their own terms and conditions.

การเก็บข้อมูล Data collection
ข้อมูลที่ถูกเก็บรวบรวมโดยตรงจากเจ้าของข้อมูล

Data collected directly from data subjects.

ในการเข้าถึงและ/หรือ ใช้งานบัตรสตาร์การ์ด เราอาจขอข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อใช้ในการลงทะเบียนผู้ใช้ของท่าน (“บัญชี”) ในเครือข่าย และ/หรือระบบของเรา เพื่อให้บริการตามที่เสนอหรือเพื่อทำธุรกรรมที่ท่านร้องขอ หรือเพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ตามที่ระบุไว้ในนโยบายฉบับนี้ หรือในเอกสารอื่นใดที่บริษัทได้แจ้งไว้แก่ท่านต่างหาก ข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลอื่นๆ ที่เรารวบรวมและจัดเก็บอาจรวมถึง:

In accessing and/or using StarCard, we may request personal information for use in the registration of your users (the "account") in our network and/or system to provide the services offered or to make the transactions you request or undertake any other actions for the purposes as described under this privacy statement or in other documents that we may notify you separately. Personal data and other information we collect and store may include:

(ก) ข้อมูลการติดต่อ เช่น ชื่อ ที่อยู่อีเมล ป้ายทะเบียนรถ และ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ (ถ้ามี)

(a) contact information, such as name, e-mail address, car license plate and mobile phone number (if any); 

(ข) การตั้งค่าของท่านเกี่ยวกับอีเมลหรือการตลาดผ่านสื่อดิจิทัล

(b) your settings regarding email or digital marketing; 

(ค) ข้อมูลทางการเงิน ซึ่งรวมถึง หมายเลขบัตรเครดิตน้ำมัน ข้อมูลบัญชีธนาคาร หรือข้อมูลที่เกี่ยวกับคำขอสินเชื่อ หมายเลขประจำตัวประชาชน/หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี และอื่น ๆ

(c) financial information, including credit card number, bank account information, or information relating to loan applications, national/tax id number, etc.; 

(ง) ข้อมูลเกี่ยวกับสัญชาติ และประเทศที่พำนักที่ทำให้เรากำหนดสิทธิ์ของท่านภายใต้ข้อบังคับว่าด้วยการควบคุมการส่งออก เพื่อใช้ในการรับข้อมูลด้านเทคโนโลยีบางประการ

(d) information about nationality and country of residence that allows us to determine your rights under export control regulations; for use in obtaining certain technological information; 

(จ) ข้อสงสัยและคำสั่งซื้อผลิตภัณฑ์และบริการของเรา รวมถึงข้อมูลที่ช่วยเราในการระบุผลิตภัณฑ์และบริการที่ดีที่สุดสำหรับท่าน (e) our queries and orders for our products and services, as well as information that assists us in identifying the best products and services for you; 

(ฉ) ข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันหรือการประกวด ตลอดจนข้อมูลการลงทะเบียนเข้าร่วมงานใดๆ (f) contest or contest attendance information as well as any participation registration information; 

(ช) ข้อเสนอแนะของท่านเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของเรา รวมถึงเว็บไซต์ของเรา

(g) your feedback on our products and services, including our website; 

(ซ) ข้อมูลต่างๆ ที่จำเป็นเพื่อการขอวงเงิน เพื่อการขอใช้บริการ หรือ สิทธิประโยชน์อื่นใด

(h) information necessary for requesting a credit limit for requesting the service or any other benefits; 

ท่านไม่จำเป็นต้องให้ข้อมูลเหล่านี้ อย่างไรก็ตาม หากท่านเลือกที่จะไม่ให้ข้อมูลดังกล่าว คุณสมบัติบางอย่างภายในแอปพลิเคชัน/เว็บไซต์ในส่วนที่เกี่ยวกับบัตรสตาร์การ์ด อาจไม่สามารถใช้งานได้ และเราอาจไม่สามารถให้บริการ หรือดำเนินธุรกรรมตามที่ท่านร้องขอให้เสร็จสมบูรณ์ได้ หากข้อมูลดังกล่าวมีความเกี่ยวข้องหรือจำเป็นสำหรับการดำเนินการตามคำขอของท่าน

 

You do not need to provide this information, however, if you choose not to provide such information, some features within the application/website in relation to StarCard may not be available, and we may not be able to provide you the requested service or complete your transaction to which your information is related or necessary. 

ข้อมูลที่รวบรวมโดยวิธีอัตโนมัติ

Data collected by automated method: 

เรารวบรวมข้อมูลบางอย่างเกี่ยวกับผู้ใช้แอปพลิเคชัน/เว็บไซต์ ทุกรายซึ่งรวมถึง:

We collect some information about all application / website users, including: 

(ก) ข้อมูลอุปกรณ์ - ประเภทและหมายเลขอุปกรณ์ ภาษาที่ใช้บนอุปกรณ์มือถือ ระบบปฏิบัติการและรุ่นของระบบปฏิบัติการ ข้อมูลเครือข่ายมือถือ

(a) device information - device type and number, language used on mobile devices, operating system and system operation version, mobile network data; 

(ข) ข้อมูลการเข้าสู่ระบบ - เกณฑ์วิธีอินเทอร์เน็ต Internet Protocol (หรือ IP), วันที่และเวลาที่เข้าถึงแอปพลิเคชัน/เว็บไซต์ ระยะเวลาในการเยี่ยมชม คุณสมบัติหรือเมนูหลักที่ใช้ หน้าที่เข้า จำนวนครั้งที่เยี่ยมชม ลิ้งค์ที่คลิก และการทำกิจกรรมอื่นๆ ผ่านระบบบนแอปพลิเคชัน/เว็บไซต์ 

(b) Login information - Internet Protocol (or IP) method criteria, date and time when access to the application / website, duration of visit, features or main menu used, page access Number of visits, clicked links, and other activities through the application / website system 

(ค) ข้อมูลการทำธุรกรรมกรณีซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงที่สถานีบริการคาลเท็กซ์ ประเภทของน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวนเงินที่เรียกเก็บ ส่วนลด หรือรหัสส่งเสริมการขายที่ใช้ เวลา และวันที่ซื้อ ความถี่ในการซื้อ 

(c) transaction information in case of fuel purchase at Caltex service station, types of fuel the amount charged, discount, or promo code that the time and date of purchase, the purchase frequency, the purchase frequency, and the purchase frequency. 

เราอาจเชื่อมโยงข้อมูลดังกล่าวเข้ากับข้อมูลประจำตัว ที่อยู่อีเมลและ/หรือหมายเลขโทรศัพท์มือถือของท่านเพื่อคะเนความเป็นไปได้ในการที่ท่านจะสนใจ ผลิตภัณฑ์และบริการของเรา We may link such information to your identity, email address and/or mobile number to establish the possibility of interest, our products and services. 

นอกจากนี้เราอาจทำการรวมข้อมูลที่เราได้รับจากท่านเข้ากับข้อมูลที่เราได้รับจากบุคคลที่สาม นอกเหนือจากข้อมูลที่เชื่อมโยงผู้ใช้เป็นการเฉพาะเจาะจงแล้ว เราอาจมีการเก็บรวบรวมข้อมูลแบบรวมหรือเก็บข้อมูลที่ไม่ระบุชื่อผู้ใช้โดยตรง We may also combine the information we receive from you with the information we receive from third parties. In addition to the information that specifically links users, the user is not only available. We may collect aggregated data or store anonymous user information directly. 

เราใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวมเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจที่ชอบด้วยกฎหมาย เพื่อการปรับปรุงมาตรการรักษาความปลอดภัย เพื่อให้เข้าใจถึงวิธีการที่ผู้ใช้เข้าถึงและใช้งานบัตรสตาร์การ์ด และเพื่อนำไปปรับปรุงบัตรสตาร์การ์ดให้ดีขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของท่าน อีกทั้งเพื่อวัดความสนใจของท่านต่อผลิตภัณฑ์และบริการของเรา We use the information collected for legitimate business purposes, to improve security measures, to understand how users access and use StarCard, and to improve our StarCard to meet your needs, to measure your interest in our products and services.
 

การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล Use of Personal Information 

เราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ด้านล่างนี้เท่านั้น We will only use your personal data for the purposes below. 

การให้บริการและการดำเนินธุรกรรม Servicing and conducting transactions 

เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อให้บริการบางอย่างแก่ท่านหรือดำเนินการธุรกรรมหรือคำขอบางอย่างตามที่ท่านร้องขอ เช่น การให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของเรา การประมวลผลคำสั่งซื้อและการชำระเงินสำหรับผลิตภัณฑ์และบริการของเรา อำนวยความสะดวกด้านต่างๆแก่ท่านในขณะใช้บัตรสตาร์การ์ด ฯลฯ เพื่อให้การสื่อสารและมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบริษัทกับท่านเป็นไปอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ เราอาจรวมข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมผ่านบัตรสตาร์การ์ดเข้ากับข้อมูลที่รวบรวมผ่านช่องทางอื่นๆ We use your personal data to provide you with certain services or process certain transactions or requests as requested by you, such as providing information about our products and services, processing orders and payments for our products and services facilitates various aspects while using StarCard, etc., to ensure consistent communication and interaction between Company and you, we may combine the information we collect through the StarCard with the data collected through other channels. 

การบริการลูกค้าและข้อเสนอแนะ Customer service and feedback 
เราอาจใช้ข้อมูลเกี่ยวกับท่าน และ/หรือ ข้อมูลที่ได้รับจากท่าน เพื่อการตอบสนองและพัฒนาการบริการลูกค้า ดำเนินการตามที่ท่านร้องขอ อีกทั้งการตอบข้อสงสัย หรือเพื่อแสดงหรือแบ่งปัน ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะของท่านบนสื่ออื่นๆ ของเรา We may use information about you and/or information provided by you to respond to and improve customer service, do as you request, respond to queries, or to express or share, your comments or suggestions on our other media. 

การปรับปรุงและแก้ไขปัญหาของบัตรสตาร์การ์ด Updating and solving StarCard problems 
เราอาจใช้ข้อมูลเกี่ยวกับท่านเพื่อนำไปปรับปรุงหรือเพิ่มประสิทธิภาพของบัตรสตาร์การ์ด (รวมถึงมาตรการรักษาความปลอดภัยของเรา) และผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เกี่ยวข้องที่นำเสนอทางช่องทางการสื่อสาร หรือเพื่อให้ใช้บัตรสตาร์การ์ดใช้งานได้ง่ายขึ้นโดยไม่จำเป็นต้องให้ท่านป้อนข้อมูลเดียวกันซ้ำๆหรือปรับปรุงคุณสมบัติของบัตรสตาร์การ์ด ให้เป็นไปตามสิ่งที่ท่านสนใจหรือพิจารณาเป็นพิเศษ นอกจากนี้เรายังอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลอื่นๆ เพื่อวัตถุประสงค์ในการแก้ปัญหาการใช้แอปพลิเคชัน/เว็บไซต์ การทดสอบการใช้งานและประเด็นหรือวาระอื่นใดอันเกี่ยวกับบัตรสตาร์การ์ดและการทำงานของบัตรสตาร์การ์ด We may use information about you to improve or optimize StarCard (including our security measures) and related products or services offered through the communication, or to make the StarCard easier to use without the need for you to repeatedly enter the same information or improve the properties of the StarCard in accordance with your special interests or considerations. We may also use personal and other information for the purpose of resolving the use of the application/website, testing, use and any other issues or agendas relating to StarCard and StarCard functionality. 


การสื่อสารทางการตลาดและการส่งเสริมการขาย Marketing and Campaign Communications
 

เมื่อได้รับอนุญาตจากท่านเราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลในการแจ้งให้ท่านทราบรายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการหรือรายการส่งเสริมการขายของเรา ซึ่งอาจเป็นการนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมาใช้กับข้อมูลอื่นๆเช่น ข้อมูลการทำธุรกรรมผ่านบัตรสตาร์การ์ด ทั้งนี้ การสื่อสารต่างๆ ดังกล่าวอาจกระทำผ่านอีเมลข้อความสั้นทางโทรศัพท์ (SMS) และ/หรือ ผ่านช่องทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรือช่องทางการสื่อสารอื่น ๆ โดยระหว่างที่มีการเก็บรวบรวมข้อมูลที่จะใช้ในการสื่อสารกับท่านเกี่ยวกับรายการส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์และบริการของเรา ท่านสามารถเลือกที่จะไม่รับการสื่อสารดังกล่าวได้ โดยยกเลิกการแจ้งเตือนและข้อมูลข่าวสารดังกล่าวผ่านลิ้งค์ยกเลิกการสมัครที่เราส่งไปพร้อมกับข้อมูลข่าวสารทางอีเมลหรือข้อความสั้นทางโทรศัพท์ (SMS) โดยบริการข้อมูลข่าวสารนั้นจะถูกยกเลิกภายใน 10 วันทำการหลังการแจ้งยกเลิก WITH YOUR PERMISSION, WE MAY USE PERSONAL INFORMATION TO INFORM YOU OF THE DETAILS OF THE PRODUCT, SERVICES OR OUR PROMOTIONS , WHICH MAY APPLY YOUR PERSONAL DATA TO OTHER INFORMATION SUCH AS TRANSACTION DATA THROUGH THE STARCARD. SUCH COMMUNICATIONS MAY BE DONE VIA TELEPHONE SHORT TEXT EMAIL (SMS) AND/OR THROUGH THE USER'S ACCOUNT IN E-MAIL OR ORTHER COMMUNICATION CHANNEL. YOU CAN CHOOSE NOT TO ACCEPT SUCH COMMUNICATIONS. BY CANCELING SUCH NOTIFICATIONS AND INFORMATION VIA THE UNSUBSCRIBE LINK WE SENT WITH EMAIL INFORMATION OR SHORT MESSAGES OVER THE PHONE. THE INFORMATION SERVICE WILL BE CANCELLED WITHIN 10 BUSINESS DAYS’  AFTER THE CANCELLATION NOTICE. 


การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล Disclosure of Personal Information
 

เว้นแต่จะระบุไว้ด้านล่างนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านมอบให้แก่เราผ่านใบสมัครใช้บัตรสตาร์การ์ดหรือโดยช่องทางอื่นใดจะไม่ถูกส่งต่อหรือนำไปใช้ภายนอกบริษัทและกับบริษัทในเครือและบริษัทที่เกี่ยวข้องหากไม่ได้รับการยินยอมจากท่าน Except as described below, Personal data you provide to us through the application form of StarCard or other means will not be transmitted or used outside our Company and to its affiliates and related companies without your consent. 

การเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ให้บริการ Disclosure of information to service providers 

เราได้เข้าทำสัญญากับบริษัทอื่นๆ ผู้ขาย และผู้ให้บริการที่ให้บริการในนามของเรา เช่น บริการทางสื่อสังคมออนไลน์การเขียนโปรแกรม (สำหรับแอปพลิเคชันอื่นใดหรือเว็บไซต์ที่ใช้ API ของเราหรือ API ที่เราใช้) การตลาดและรายการส่งเสริมการขาย การประมวลผลข้อมูล การส่งออกข้อมูลสื่อสารการประมวลผลบัตรเครดิตและธุรกรรมการชำระเงินประเภทอื่นๆ การประมวลผลการสะสมคะแนน และการวิเคราะห์แอปพลิเคชัน/เว็บไซต์ ซึ่งเราให้ข้อมูลส่วนบุคคลแค่เพียงบางส่วนเท่าที่ผู้ให้บริการเหล่านี้จะนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้บริการเท่านั้นโดยไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด We contract with other companies, sellers, and service providers providing services on our behalf, such as social media programming services (for any other application or website that uses our API or API used by us). Marketing and data processing promotions Exporting communications data, credit card processing, and other types of payment transactions, point collection processing and application / website evaluation. We provide only some of the personal data that these service providers only use for service purposes without the use of your personal data for any other purpose. 

 

การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรม Disclosure of information about transactions 

เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลบางส่วนหรือทั้งหมดที่ท่านมอบไว้แก่สถาบันการเงิน หน่วยงานรัฐบาลและบริษัทจัดส่งหรือให้บริการไปรษณีย์ที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการธุรกรรมให้เสร็จสมบูรณ์ We may disclose some or all of the personal information you provide to financial institutions, government agencies and related postal agencies to complete transactions. 

การเปิดเผยข้อมูลในกรณีมีการได้มาซึ่งกิจการหรือการขายกิจการ Disclosure in case of acquisition or sale of business 
สถานการณ์นี้อาจเกิดขึ้นได้หากเราตัดสินใจที่จะขาย ซื้อ ควบรวมหรือจัดโครงสร้างทางธุรกิจใหม่ เพื่อวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์หรือวัตถุประสงค์ทางธุรกิจอื่นๆ ซึ่งการกระทำดังกล่าว เราอาจมีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้กับผู้มีแนวโน้มที่จะซื้อหรือซื้อกิจการแล้วหรือรับข้อมูลส่วนบุคคลจากผู้ขายทั้งนี้แม้ว่าเรามีความมุ่งมั่นที่จะปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลในการทำธุรกรรมเหล่านี้ แต่ก็ไม่สามารถรับประกันได้ว่านิติบุคคลใดๆ ที่ได้รับข้อมูลดังกล่าวจากเราจะปฏิบัติตามข้อกำหนดของคำชี้แจงเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวนี้ This situation may arise if we decide to sell, purchase, merge or reorganize its business for strategic or other business purposes. In such case, we may disclose personal data to potential acquirer or business acquirer or receive personal data from seller. Even we intend to protect personal data of these transactions, we cannot guarantee that any other juristic person who is the recipient of the personal data from us will comply with the terms of this Privacy Statement. 

 

การเปิดเผยข้อมูลบนช่องทางความร่วมมือออนไลน์ Online collaboration disclosure 

เว็บไซต์ หรือช่องทางสื่อสารออนไลน์บางรายการของเราสนับสนุนให้มีการร่วมมือกันระหว่างผู้ใช้ซึ่งได้ลงทะเบียนไว้แล้วในหัวข้อจำเพาะบางอย่างบนเว็บไซต์หรือช่องทางเหล่านั้น เราอาจแบ่งปันชื่อผู้ใช้ของท่านกับผู้ใช้ร่วมรายอื่นเพื่อกำกับหรือบ่งชี้ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของท่าน แต่เราจะไม่เปิดเผยชื่อจริงรายละเอียดการติดต่อหรือข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับผู้ใช้รายอื่นได้ทราบ Some of our websites or online communication channels encourage collaboration between users who have already registered on certain specific topics on those websites or channels. We may share your username with other co-users to direct or identify your comments and suggestions; however, we will not disclose your real name, contact details or personal information to other users. 

การเปิดเผยข้อมูลด้วยเหตุผลประการอื่นๆ Disclosure for other reasons 

เราอาจต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกรณีมีความจำเป็นหรือเป็นหน้าที่ในทางกฎหมาย หรือในความเชื่อโดยสุจริตว่าการเปิดเผยข้อมูลนั้นเป็นไปตามข้อกำหนดหรือกระบวนการทางกฎหมายเพื่อปกป้องและรักษาสิทธิ์หรือทรัพย์สินของเราและพนักงานของเรา รวมไปจนถึงตัวแทนหรือลูกค้า เพื่อให้ปฏิบัติตามข้อตกลง นโยบายหรือข้อเงื่อนไขการใช้งาน หรือในสถานการณ์เร่งด่วน เพื่อปกป้องความปลอดภัยของบุคคลใด หรือเพื่อรักษาประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายอื่นใดของเรา We may be required to disclose your personal data in case it is necessary or legally obligated, or in the good faith belief that disclosure complies with the requirements or legal process to protect and maintain our rights or property and its employees, include to agents or customers to comply with the agreement, policies or terms of use, or in urgent circumstances, to protect the safety of any person or to protect our other legitimate interest. 


ความปลอดภัย Safety
 

เรามุ่งมั่นที่จะปกป้องความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล We are committed to protecting the security of personal data. 

แม้ว่าจะยังไม่มีมาตรการรักษาความปลอดภัยใดๆ ที่จะสามารถรับประกันได้ว่าจะไม่มีการละเมิด เรามีการใช้เทคโนโลยีและมีขั้นตอนการรักษาความปลอดภัยที่หลากหลายเพื่อช่วยป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากการเข้าถึง การใช้และการเปิดเผยอื่นๆ ที่ไม่ได้การรับอนุญาต While no security measure can guarantee against compromise, we use a variety of technologies and security procedures to help prevent your personal data from access, use and other unlicensed disclosures. 

ในกรณีที่เราเปิดเผยหรือให้ข้อมูลใดๆแก่ผู้รับเหมา ผู้ขาย หรือผู้ให้บริการใดๆ เรามีนโยบายกำหนดให้บุคคลต่างๆ ดังกล่าวมีการรักษามาตรการด้านความปลอดภัยทางเทคนิคและทางกายภาพเพื่อป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากการถูกทำลาย การสูญหาย และการเข้าถึงข้อมูลที่ไม่ได้รับอนุญาต ตัวอย่างเช่น เราจัดเก็บ (หรือทำให้แน่ใจว่าผู้ให้บริการของเราจัดเก็บ) ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้ไว้ในระบบคอมพิวเตอร์ที่จำกัดการเข้าถึงและตั้งอยู่ในสถานที่ซึ่งจำกัดการเข้าถึง เมื่อคุณท่องอยู่ในเว็บไซต์ใด หรือจากเว็บไซต์หนึ่งไปยังอีกเว็บไซต์หนึ่งที่มีกลไกการเข้าสู่ระบบเดียวกัน เราจะตรวจสอบข้อมูลประจำตัวของคุณโดยใช้บันทึกการเข้าถึงเว็บไซต์หรือคุกกี้ (cookies) เข้าถึงรหัสในอุปกรณ์ของท่าน เมื่อท่านสั่งซื้อ ดูข้อมูลบัญชีหรือให้ข้อมูลทางการเงินกับเรา In the event that we disclose or provides any information to the contractor, we have a policy to require such individuals to maintain technical and physical security measures to protect your personal data from being compromised. For example, we store (or ensure that our service provider stores) personal information you provide on a computer system that restricts access and is located in restricted access locations. When you're browsing a website or from one website to another with the same login mechanism, we will verify your identity using website access logs or cookies (cookies) access the code on your device when you place an order view account information or provide us with financial information. 

เรามีการป้องกันการส่งข้อมูลดังกล่าวโดยใช้การเข้ารหัส หรือ Secure Socket Layer (SSL) อย่างไรก็ตาม แม้จะมีมาตรการดังกล่าวครอบคลุมภายในขอบเขตที่กฎหมายกำหนดเราจะไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายที่เกี่ยวข้องกับหรือเป็นผลมาจากการใช้ การเปิดเผย และการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยไม่ได้รับอนุญาต ตลอดจนการสูญหายของข้อมูลดังกล่าวนั้นเอง We have the protection of information transmission by using Secure Socket Layer (SSL); however, despite such measures covering within the legal limits required by law, We are not responsible for any losses or damages associated with or as a result of its use, unauthorized disclosure and access to your personal data, as well as the loss of such information. 

ในการเข้าสู่เว็บไซต์และแอปพลิเคชันท่านจะต้องรับผิดชอบต่อความปลอดภัยของรหัสผ่านของท่านในการเข้าถึงเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน(รวมถึงรหัสผ่านของอุปกรณ์ของท่าน) และไม่เปิดเผยข้อมูลนี้ให้ผู้อื่นทราบ หากท่านใช้อุปกรณ์ร่วมกับใครก็ตามท่านควรออกจากเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันเสียก่อน เพื่อไม่ให้ผู้ที่ใช้อุปกรณ์ร่วมกับท่านสามารถเข้าถึงข้อมูลของท่านได้ To access websites and applications, you are responsible for the security of your passwords to access the website and applications (including the password of your device). and do not disclose this information to others. if you share a device with anyone, you should leave the website or application first. so that people who share the device can access your information. 


การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล Personal data retention
 

ในช่วงเวลาที่บัญชีหรือบัตรสตาร์การ์ดของท่านยังใช้งานได้ เราจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและข้อมูลอื่นๆ ไว้ อย่างไรก็ตาม ภายใต้ขอบเขตที่กฎหมายกำหนด เราอาจเก็บข้อมูลหลังจากที่บัญชีหรือบัตรสตาร์การ์ดของท่านถูกปิดการใช้งานหรือถูกลบในสถานการณ์ต่างๆดังต่อไปนี้: At the time of your account or your StarCard’s use, we will retain your personal data and other information; however, to the extent permitted by applicable law, we may keep information after your account or your StarCard has been deactivated or deleted in the following circumstances: 

(ก)    หากเราจำเป็นต้องเก็บรักษาข้อมูลดังกล่าวตามกฎหมายหรือระเบียบที่บังคับใช้ใดๆหรือตามข้อกำหนดของหน่วยงานรัฐบาลใดๆ ที่มีเขตอำนาจเหนือเรา (a) if we are required to retain such information in accordance with any applicable laws or regulations or in accordance with the requirements of any government agency with jurisdiction over us; 

(ข)    หากมีปัญหาที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขอันเกี่ยวข้องกับบัญชีของท่านเช่น ข้อพิพาท สินเชื่อ หนี้สินตลอดจนเงินค้างชำระใดๆ (b) if there are unresolved issues relating to your account, such as disputes, loans, liabilities, and any outstanding funds; 

(ค)    เพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจที่ถูกกฎหมายรวมถึงการป้องกันการฉ้อโกง (c) for legitimate business purposes, including fraud prevention;

(ง)  มีความจำเป็นเพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ที่เราได้รับข้อมูลส่วนบุคคลนั้น โดยเป็นไปตามข้อกำหนดในคำชี้แจงเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว ฉบับนี้ it is needed for the purposes for which we obtained it, in accordance with the provisions of this Privacy Statement;

(จ)  เราอาศัยฐานอื่นตามกฎหมาย ตามที่ระบุไว้ในนโยบายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้  หรือขณะที่มีการเก็บรวบรวมข้อมูล ในกรณีที่จะเก็บข้อมูลเกินกว่าระยะเวลาที่มีความจำเป็นตามวัตถุประสงค์แรกเริ่มที่ได้รับข้อมูลส่วนบุคคล  we have another lawful basis, stated in this Privacy Statement or at the point of collection, for retaining that information beyond the period for which it is necessary to serve the original purpose for obtaining the personal information.

 

การตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคล Reviewing personal data

ในหลายๆ กรณี ท่านสามารถตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้ให้ผ่านเว็บไซต์ของเราได้ทันที โดยไปยังหน้าเว็บไซต์ที่ท่านได้ให้ข้อมูลนั้นไว้ In many cases, you can immediately review and correct personal data provided through our websites by going to the page on which you provided the data.

ท่านอาจยื่นคำขอเพื่อให้มีการตรวจสอบหรือแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้ถูกจัดเก็บผ่านเว็บไซต์ หรือยื่นคำถามหรือข้อสงสัยใดๆ ที่ท่านมีเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล โดยติดต่อสำนักงานข้อมูลส่วนบุคคลของเรา (Privacy Office) ตามที่อยู่ที่ได้ระบุไว้ในหัวข้อ ติดต่อเราอย่างไร คำชี้แจงเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ หรือโดยการส่งอีเมล You may also submit requests to review and correct personal data collected through the websites or submit any inquiries or concerns you may have regarding personal data by contacting our Privacy Office at the addresses provided in the How to Contact Us section of this Privacy Statement, including by sending an email.

เพื่อช่วยในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เรามีวิธีดำเนินการที่เหมาะสมในการยืนยันตัวตนของท่านก่อนการเข้าถึงข้อมูลของท่าน ท่านสามารถช่วยเราเก็บข้อมูลเกี่ยวกับท่านได้อย่างถูกต้องโดยแจ้งให้เราทราบถึงการเปลี่ยนแปลงใดๆ เกี่ยวกับที่อยู่ในการจัดส่งไปรษณีย์ หมายเลขโทรศัพท์ หรืออีเมลของท่าน To help protect your privacy, we take reasonable steps to verify your identity before granting access to your information. You can help us to keep data about you accurate by notifying us of any change to your mailing address, phone number or email address.


สิทธิต่างๆ ของท่าน Your rights
 

ภายในขอบเขตที่กฎหมายในประเทศของท่านกำหนด ท่านมีสิทธิ (1) เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่างเกี่ยวกับท่านที่เราได้เก็บรักษาไว้ (2) ขอให้เราปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้เป็นปัจจุบัน แก้ไข เปลี่ยนแปลง ลบ หรือระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน  หรือ (3) ใช้สิทธิของท่านในการโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล (4) คัดค้านการเก็บ ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (5) ขอให้เราจำกัดการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในระหว่างที่เราตรวจคำคัดค้านการใช้ข้อมูลของท่าน (6) ขอให้เราลบหรือทำลายข้อมูลของท่านเมื่อข้อมูลของท่านไม่มีความจำเป็นที่ต้องจัดเก็บไว้อีกต่อไป เมื่อเราได้รับการร้องขอการใช้สิทธิของท่านแล้ว เราจะพิจารณาดำเนินการให้เป็นไปตามความต้องการของท่านอย่างเหมาะสม โดยในบางกรณีเราอาจปฏิเสธที่จะปฏิบัติตามคำขอของท่านตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด อนึ่ง ในกรณีที่มีกฎหมายกำหนดไว้ ท่านอาจถอนความยินยอมที่ท่านเคยให้ไว้กับเรา หรือคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วยเหตุโดยชอบด้วยกฎหมายในสถานการณ์ต่างๆ ในเวลาใดก็ได้ และเราจะดำเนินการให้เป็นไปตามความต้องการของท่านตามความเหมาะสม To the extent provided by the law of your jurisdiction, you may have the right to (1) access certain personal information we maintain about you; (2) request that we update, correct, amend, erase or restrict your personal information; (3) exercise your right to data portability; (4) object to the collection, use or disclosure your personal data; or (5) request that we restrict the use of your personal data during a period that we are reviewing your objection to the use of your personal data (6) request that we delete or destruct your personal information when it is no longer necessary to retain your personal data. When we receive your request to exercise any of these rights, we will respond to your request appropriately and, in some cases, we may decline your request according to the requirements prescribed by laws. Where provided by law, you may withdraw consent you previously provided to us or object at any time to the processing of your personal information on legitimate grounds relating to your particular situation, and we will apply your preferences going forward as appropriate.

ในการใช้สิทธิเหล่านี้ โปรดติดต่อเราผ่านวิธีการใดวิธีการหนึ่งตามที่ระบุไว้ในหัวข้อ ติดต่อเราอย่างไร ของคำชี้แจงเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว ฉบับนี้

เพื่อช่วยคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เราจะดำเนินการตามความเหมาะสมในการยืนยันตัวตนของท่านก่อนที่จะอนุญาตให้ท่านเข้าถึงข้อมูลของท่าน To exercise these rights, please contact us via one of the means specified in the How to Contact Us section of this Privacy Statement. To help protect your privacy, we take reasonable steps to verify your identity before granting access to your information.

 

ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของเราภายในประเทศไทย หรือการปฏิบัติตามกฎหมายของเราตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (“พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฯ”) อาจถูกส่งไปยังสำนักงานข้อมูลส่วนบุคคลของเรา (Privacy Office)  ท่านยังมีสิทธิในการยื่นข้อร้องเรียนต่อหน่วยงานคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหากท่านไม่พึงพอใจในคำตอบของเรา  Complaints that relate to our processing of personal data within Thailand or our compliance, more generally, with the Personal Data Protection Act (“PDPA”) may be directed to the attention of our Privacy Office.   You may also have a right to file a complaint with the Thai Data Protection Authority if you are not satisfied with our response.


การถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลระหว่างประเทศ International transfers of personal data

เราอาจโอนข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมสำหรับการใช้งานบัตรสตาร์การ์ดรวมถึงบริการที่เกี่ยวข้องไปยัง และ/หรือ เก็บข้อมูลดังกล่าวไว้ใน ประเทศอื่นนอกจากประเทศไทย เช่น สหรัฐอเมริกาหรือประเทศอื่นๆ ที่เรา บริษัทในเครือ หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ให้บริการที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกในการให้บริการ (ในกรณีที่เราว่าจ้างผู้ให้บริการดำเนินการบริการบางอย่าง) ซึ่งประเทศที่เราโอนข้อมูลไปนั้น อาจมีกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่แตกต่างจากประเทศที่ข้อมูลดังกล่าวได้ถูกเก็บรวบรวมไว้ในคราวแรก
หากท่านใช้งานบัตรสตาร์การ์ดและให้ข้อมูลในการสมัครบัตรสตาร์การ์ด หรือมีการให้ข้อมูลของท่านกับเราในกรณีอื่นใด ถือว่าท่านรับทราบว่าเราอาจถ่ายโอนข้อมูลดังกล่าวไปยังนอกประเทศของท่านโดยอาศัยฐานอันชอบด้วยกฎหมาย เช่น เพื่อการปฏิบัติตามสัญญาซึ่งท่านเป็นคู่สัญญาหรือเพื่อใช้ในการดำเนินการตามคำขอของท่าน หรือเพื่อการดำเนินการตามสัญญาที่เรามีต่อบุคคลอื่นเพื่อประโยชน์ของท่าน หรือเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมาย  และหากกฎหมายกำหนดให้เราต้องขอความยินยอมจากท่านเราจะดำเนินการดังกล่าวก่อนการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปนอกประเทศไทย ทั้งนี้ เมื่อเราถ่ายโอนข้อมูลของผู้ใช้ไปยังประเทศอื่นๆ เราจะปกป้องข้อมูลนั้นตามขอบเขตที่กฎหมายกำหนด  We may transfer personal information that we collect for StarCard usage, including related services, to, and/or store such information in, countries other than Thailand such as, the United States or other countries at we, affiliates, or related companies or service providers with facilities (where we hire a service provider to perform certain services), which the countries we may transfer such information to may have different data protection laws than the countries from which the information was initially collected. If you use StarCard and provide information through application for StarCard or provide your information to us in any other circumstances, you acknowledge that we may transfer your personal data outside your country on a lawful basis such as for the purpose of performing our obligations under the contract to which you are a party or performing your request or for the purpose of performing our duty under a contract with a third party for your benefits or for the purpose of compliance with and, if the law requires that we seek your consent, we will do so before transferring your personal data to a country outside Thailand. However, when we transfer a user's data to another country, we protect it to the extent required by law.


ลิ้งค์เชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันอื่น Link to another website or application
 

เว็บไซต์/แอปพลิเคชันสำหรับบัตรสตาร์การ์ดนี้อาจมีลิ้งค์ที่เชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันอื่นๆซึ่งรวมถึงสิ่งเหล่านั้นของบริษัทอื่นๆ องค์กรวิชาชีพและหน่วยงานรัฐบาลและการประกาศสาธารณะใดๆ เว็บไซต์และแอปพลิเคชันเหล่านั้นทำงานอย่างเป็นอิสระจากเว็บไซต์/แอปพลิเคชันสำหรับบัตรสตาร์การ์ดนี้ซึ่งเราไม่มีส่วนในการควบคุมและไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหา ความปลอดภัย หรือหลักปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวที่เว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันอื่นๆ นั้นใช้ ท่านควรตรวจสอบคำชี้แจงและนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์และแอปพลิเคชันนั้นๆ เพื่อพิจารณาว่าบริษัทหรือองค์กรนั้นจะปกป้องและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร The website / application for StarCard may contain links that connect to other websites or applications, including those of third-party companies. any professional organizations and government agencies and public announcements, those websites and applications operate independently of this website / application for StarCard, which we have no part in regulating and are not responsible for the content, security or privacy practices at other websites or applications that's used. You should review the statements and privacy policies of the website and its application to determine how that company or organization protects and uses your personal data. 

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมก่อนวันที่ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฯ มีผลใช้บังคับ Personal data collected before the effective date of the PDPA

 

ในกรณีที่เราได้เก็บรวบรวมข้อมูลของท่านไว้ก่อนวันที่ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฯ มีผลใช้บังคับ เราจะเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อไปตามวัตถุประสงค์เดิมในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล อย่างไรก็ดี กรณีที่ท่านไม่ประสงค์ให้เราเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลต่อไป ท่านสามารถยกเลิกความยินยอมสำหรับการเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ซึ่งเราอาศัยความยินยอมของท่านเป็นฐานทางกฎหมาย ผ่านทางวิธีการใดวิธีการหนึ่งตามที่ระบุไว้ในหัวข้อ ติดต่อเราอย่างไร

ทั้งนี้ โปรดทราบว่าการยกเลิกความยินยอมของท่านอาจทำให้เราไม่สามารถเสนอและให้บริการสินค้าและ/หรือบริการแก่ท่านได้อีกต่อไป โปรดติดต่อเราผ่านทางวิธีการใดวิธีการหนึ่งตามที่ระบุไว้ในหัวข้อ ติดต่อเราอย่างไร ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยหรือคำถามเกี่ยวกับผลกระทบจากการยกเลิกความยินยอม

Where we have previously collected your personal data prior to the fully effective date of the PDPA, we will continue collecting and using your personal data under the original purpose of collection in accordance with the PDPA. However, if you do not wish us to continue collecting and using your personal data, you can withdraw your consent for the collection and use of your personal data for the purposes where we rely on consent as a legal basis via one of the means specified in the How to Contact Us.

We would inform you that your consent withdrawal may cause us to be unable to continue offering and providing you with some goods and/or services. Please contact us at one of the means specified in the How to Contact Us should you have any concerns or questions about the impact of such consent withdrawal.


ติดต่อเราอย่างไร How to Contact Us
 

 

หากท่านมีคำถามเกี่ยวกับคำชี้แจงเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวฉบับนี้หรือวิธีการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของเรา โปรดติดต่อทางอีเมล หรือส่งจดหมายไปที่

บริษัท สตาร์ ฟูเอลส์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด

เลขที่ 19 อาคาร 3 ไทยพาณิชย์ปาร์คพลาซ่า ชั้น 7 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ประเทศไทย

ส่งถึง: สำนักงานข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Office)

อีเมล: SFLPrivacy@sprc.co.th

 

If you have questions regarding this privacy statement or our handling of personal data, please contact us by email, or by mail at:

Star Fuels Marketing Limited

19 Tower 3, SCB Park Plaza, 7th Floor, Ratchadapisek Road, Chatuchak, Chatuchak, Bangkok, 10900, Thailand

Attn: Privacy Office

Email: SFLPrivacy@sprc.co.th

 


การเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว Changes to Privacy Statement
 

เราอาจมีการปรับปรุงคำชี้แจงเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวนี้เป็นครั้งคราว เมื่อเราดำเนินการปรับปรุง เราจะแก้ไขวันที่มีผลบังคับใช้โดยแสดงไว้ทางด้านล่างของคำชี้แจงเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว ท่านควรเข้าชมหน้าเว็บไซต์นี้เป็นระยะเพื่อที่จะทราบข้อกำหนดเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลฉบับล่าสุด ทั้งนี้ การใช้งานบัตรสตาร์การ์ดของท่านหลังจากที่ได้มีการประกาศการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะ ถือเป็นการตกลงต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวแล้ว

We may occasionally update this privacy statement. When we do, we will revise the "effective" date at the bottom of the privacy statement. you should periodically review this page to become aware of the most recent privacy terms. However, your use of the StarCard after such changes have been posted constitutes your agreement to such changes.

ประกาศใช้งานเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2566

Effective date: 1 November 2023