คำชี้แจงเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว StarCard
StarCard Privacy Statement

บทนำ  Preamble 

 

บริษัท เชฟรอน (ไทย) จำกัด (“เชฟรอน” หรือ“ เรา”) มีความมุ่งมั่นที่จะปกป้องความเป็นส่วนตัวของท่าน คำชี้แจงนี้จะอธิบายถึงขั้นตอนที่เราดำเนินการเพื่อรวบรวม ใช้ และปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานบัตรเติมน้ำมันคาลเท็กซ์ (“บัตรสตาร์การ์ด”) ซึ่งจะอธิบายถึงประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่เรารวบรวม วัตถุประสงค์ที่เราใช้ข้อมูลเหล่านั้น ตัวเลือกเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล มาตรการรักษาความปลอดภัยของเรา และวิธีการตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลเกี่ยวกับคุณ หากท่านเข้าถึงและ/หรือใช้งานบัตรสตาร์การ์ด ถือว่าท่านได้ยินยอมให้มีการเก็บและใช้งานข้อมูลตามที่อธิบายไว้ในคำชี้แจงนี้ คำชี้แจงนี้ไม่ใช้กับเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน และ/หรือ บริการอื่นๆ ที่แสดงถึงหรือเชื่อมโยงไปยังคำชี้แจงเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวหรือนโยบายอื่นๆ Chevron (Thai) Limited ("Chevron" or "us") be committed to protecting your privacy. This statement describes the steps we take to collect, use and protect the personal information of users of a Caltex’s fleet card ("StarCard"), which describes the type of personal data we collect, the purpose in which we use that information options regarding the use of personal information, our security measures, and how to verify and edit information about you. If you access and/or use the StarCard, you consent to the storage and use of the information described in this statement. This statement does not apply to websites, other applications and/or services representing or linking to privacy statements or other policies. 

ในคำชี้แจงนี้คำว่า "เชฟรอน" และคำอื่นๆ เช่น "บริษัท" "นิติบุคคล" "บรรษัท" "ของเรา" "เรา" และ "ทางเรา" อาจอ้างถึง บริษัท เชฟรอน(ไทย) จำกัด หรือบริษัทอย่างน้อยหนึ่งแห่งหรือทั้งหมด ของกลุ่มบริษัทในเครือที่เกี่ยวข้องของ บริษัท เชฟรอน(ไทย) จำกัดข้อกำหนดทั้งหมดเหล่านี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของเชฟรอนเท่านั้น ไม่ได้มีจุดประสงค์ในการผูกมัดหรือสร้างข้อกำหนดใดๆ แก่บริษัทอื่น โดยแต่ละบริษัทจะมีเงื่อนไขและข้อกำหนดของตนเอง In this statement, the words "chevron" and other words such as "company," "juristic person," "corporation," "ours," "we" and "we" may refer to Chevron (Thai) Limited or at least one or all of the relevant subsidiaries of Chevron (Thai) Limited. The terms and conditions under this Privacy Statement is aim for Chevron’s convenience only, it is not intended to commit or create any requirements for other companies where other companies will have their own terms and conditions.

การเก็บข้อมูล Data collection
ข้อมูลที่ถูกเก็บรวบรวมโดยตรงจากผู้ใช้ Data collected directly from users.

ในการเข้าถึงและ/หรือ ใช้งานบัตรสตาร์การ์ด เราอาจขอข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อใช้ในการลงทะเบียนผู้ใช้ของท่าน (“บัญชี”) ในเครือข่าย และ/หรือระบบของเรา เพื่อให้บริการตามที่เสนอหรือเพื่อทำธุรกรรมที่ท่านร้องขอ ข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลอื่นๆ ที่เรารวบรวมและจัดเก็บอาจรวมถึง: In accessing and/or using StarCard, we may request personal information for use in the registration of your users (the "account") in our network and/or system to provide the services offered or to make the transactions you request. Personal data and other information we collect and store may include:

(ก) ข้อมูลการติดต่อ เช่น ชื่อ ที่อยู่อีเมล ป้ายทะเบียนรถ และ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ (ถ้ามี) (a) contact information, such as name, e-mail address, car license plate and mobile phone number (if any); 

(ข) การตั้งค่าของท่านเกี่ยวกับอีเมลหรือการตลาดผ่านสื่อดิจิทัล (b) your settings regarding email or digital marketing; 

(ค) ข้อมูลทางการเงิน ซึ่งรวมถึง หมายเลขบัตรเครดิตน้ำมัน ข้อมูลบัญชีธนาคาร หรือข้อมูลที่เกี่ยวกับคำขอสินเชื่อ หมายเลขประจำตัวประชาชน/หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี และอื่น ๆ (c) financial information, including credit card number, bank account information, or information relating to loan applications, national/tax id number, etc.; 

(ง) ข้อมูลเกี่ยวกับสัญชาติ และประเทศที่พำนักที่ทำให้เรากำหนดสิทธิ์ของท่านภายใต้ข้อบังคับว่าด้วยการควบคุมการส่งออก เพื่อใช้ในการรับข้อมูลด้านเทคโนโลยีบางประการ (d) information about nationality and country of residence that allows us to determine your rights under export control regulations; for use in obtaining certain technological information; 

(จ) ข้อสงสัยและคำสั่งซื้อผลิตภัณฑ์และบริการของเรา รวมถึงข้อมูลที่ช่วยเราในการระบุผลิตภัณฑ์และบริการที่ดีที่สุดสำหรับท่าน (e) our queries and orders for our products and services, as well as information that assists us in identifying the best products and services for you; 

(ฉ) ข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันหรือการประกวด ตลอดจนข้อมูลการลงทะเบียนเข้าร่วมงานใดๆ (f) contest or contest attendance information as well as any participation registration information; 

(ช) ข้อเสนอแนะของท่านเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของเรา รวมถึงเว็บไซต์ของเรา (g) your feedback on our products and services, including our website; 

ท่านไม่จำเป็นต้องให้ข้อมูลเหล่านี้อย่างไรก็ตาม หากท่านเลือกที่จะไม่ให้ข้อมูลดังกล่าว คุณสมบัติบางอย่างภายในแอปพลิเคชัน/เว็บไซต์ อาจไม่สามารถใช้งานได้ และเราอาจไม่สามารถให้บริการ หรือดำเนินธุรกรรมตามที่ท่านร้องขอให้เสร็จสมบูรณ์ได้ You do not need to provide this information, however, if you choose not to provide such information, you may not be able to provide such information. Some features within the application/website may not be available, and we may not be able to complete the services or transactions you request. 

(ซ) ข้อมูลต่างๆ ที่จำเป็นเพื่อการขอวงเงิน เพื่อการขอใช้บริการ หรือ สิทธิประโยชน์อื่นใด (h) information necessary for requesting a credit limit for requesting the service or any other benefits; 

ข้อมูลที่รวบรวมโดยวิธีอัตโนมัติ Data collected by automated method: 

เรารวบรวมข้อมูลบางอย่างเกี่ยวกับผู้ใช้แอปพลิเคชัน/เว็บไซต์ ทุกรายซึ่งรวมถึง: We collect some information about all application / website users, including: 

(ก) ข้อมูลอุปกรณ์ - ประเภทและหมายเลขอุปกรณ์ ภาษาที่ใช้บนอุปกรณ์มือถือ ระบบปฏิบัติการและรุ่นของระบบปฏิบัติการ ข้อมูลเครือข่ายมือถือ (a) device information - device type and number, language used on mobile devices, operating system and system operation version, mobile network data; 

(ข) ข้อมูลการเข้าสู่ระบบ - เกณฑ์วิธีอินเทอร์เน็ต Internet Protocol (หรือ IP), วันที่และเวลาที่เข้าถึงแอปพลิเคชัน/เว็บไซต์ ระยะเวลาในการเยี่ยมชม คุณสมบัติหรือเมนูหลักที่ใช้ หน้าที่เข้า จำนวนครั้งที่เยี่ยมชม ลิ้งค์ที่คลิก และการทำกิจกรรมอื่นๆ ผ่านระบบบนแอปพลิเคชัน/เว็บไซต์ (b) Login information - Internet Protocol (or IP) method criteria, date and time when access to the application / website, duration of visit, features or main menu used, page access Number of visits, clicked links, and other activities through the application / website system 

(ค) ข้อมูลการทำธุรกรรมกรณีซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงที่สถานีบริการคาลเท็กซ์ ประเภทของน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวนเงินที่เรียกเก็บ ส่วนลด หรือรหัสส่งเสริมการขายที่ใช้ เวลา และวันที่ซื้อ ความถี่ในการซื้อ (c) transaction information in case of fuel purchase at Caltex service station. types of fuel the amount charged, discount, or promo code that the time and date of purchase, the purchase frequency, the purchase frequency, and the purchase frequency, the purchase frequency. 

เราอาจเชื่อมโยงข้อมูลดังกล่าวเข้ากับข้อมูลประจำตัว ที่อยู่อีเมลและ/หรือหมายเลขโทรศัพท์มือถือของท่านเพื่อคะเนความเป็นไปได้ในการที่ท่านจะสนใจ ผลิตภัณฑ์และบริการของเรา We may link such information to your identity, email address and/or mobile number to establish the possibility of interest, our products and services. 

นอกจากนี้เราอาจทำการรวมข้อมูลที่เราได้รับจากท่านเข้ากับข้อมูลที่เราได้รับจากบุคคลที่สาม นอกเหนือจากข้อมูลที่เชื่อมโยงผู้ใช้เป็นการเฉพาะเจาะจงแล้ว เราอาจมีการเก็บรวบรวมข้อมูลแบบรวมหรือเก็บข้อมูลที่ไม่ระบุชื่อผู้ใช้โดยตรง We may also combine the information we receive from you with the information we receive from third parties. In addition to the information that specifically links users, the user is not only available. We may collect aggregated data or store anonymous user information directly. 

เราใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวมเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจที่ชอบด้วยกฎหมาย เพื่อการปรับปรุงมาตรการรักษาความปลอดภัย เพื่อให้เข้าใจถึงวิธีการที่ผู้ใช้เข้าถึงและใช้งานบัตรสตาร์การ์ด และเพื่อนำไปปรับปรุงบัตรสตาร์การ์ดให้ดีขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของท่าน อีกทั้งเพื่อวัดความสนใจของท่านต่อผลิตภัณฑ์และบริการของเรา We use the information collected for legitimate business purposes, to improve security measures, to understand how users access and use Starcard, and to improve our Starcard to meet your needs, to measure your interest in our products and services.
 

การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล Use of Personal Information 

เราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ด้านล่างนี้เท่านั้น We will only use your personal data for the purposes below. 

การให้บริการและการดำเนินธุรกรรม Servicing and conducting transactions 

เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อให้บริการบางอย่างแก่ท่านหรือดำเนินการธุรกรรมบางอย่างตามที่ท่านร้องขอ เช่น การให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของเชฟรอน การประมวลผลคำสั่งซื้อและการชำระเงินสำหรับผลิตภัณฑ์และบริการของเรา อำนวยความสะดวกด้านต่างๆแก่ท่านในขณะใช้บัตรสตาร์การ์ด ฯลฯ เพื่อให้การสื่อสารและมีปฎิสัมพันธ์ระหว่างเชฟรอนกับท่านเป็นไปอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ เราอาจรวมข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมผ่านบัตรสตาร์การ์ดเข้ากับข้อมูลที่รวบรวมผ่านช่องทางอื่นๆ We use your personal data to provide you with certain services or process certain transactions as requested by you, such as providing information about Chevron products and services, processing orders and payments for our products and services facilitates various aspects while using Starcard, etc., to ensure consistent communication and interaction between chevron and you, we may combine the information we collect through the Starcard with the data collected through other channels. 

การบริการลูกค้าและข้อเสนอแนะ Customer service and feedback 
เราอาจใช้ข้อมูลเกี่ยวกับท่าน และ/หรือ ข้อมูลที่ได้รับจากท่าน เพื่อการตอบสนองและพัฒนาการบริการลูกค้า ดำเนินการตามที่ท่านร้องขอ อีกทั้งการตอบข้อสงสัย หรือเพื่อแสดงหรือแบ่งปัน ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะของท่านบนสื่ออื่นๆ ของเรา We may use information about you and/or information provided by you to respond to and improve customer service, do as you request, respond to queries, or to express or share, your comments or suggestions on our other media. 

การปรับปรุงและแก้ไขปัญหาของบัตรสตาร์การ์ด Updating and solving Starcard problems 
เราอาจใช้ข้อมูลเกี่ยวกับท่านเพื่อนำไปปรับปรุงหรือเพิ่มประสิทธิภาพของบัตรสตาร์การ์ด (รวมถึงมาตรการรักษาความปลอดภัยของเรา) และผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เกี่ยวข้องที่นำเสนอทางช่องทางการสื่อสาร หรือเพื่อให้ใช้บัตรสตาร์การ์ดใช้งานได้ง่ายขึ้นโดยไม่จำเป็นต้องให้ท่านป้อนข้อมูลเดียวกันซ้ำๆหรือปรับปรุงคุณสมบัติของบัตรสตาร์การ์ด ให้เป็นไปตามสิ่งที่ท่านสนใจหรือพิจารณาเป็นพิเศษ นอกจากนี้เรายังอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลอื่นๆ เพื่อวัตถุประสงค์ในการแก้ปัญหาการใช้แอปพลิเคชัน/เว็บไซต์ การทดสอบการใช้งานและประเด็นหรือวาระอื่นใดอันเกี่ยวกับบัตรสตาร์การ์ดและการทำงานของบัตรสตาร์การ์ด We may use information about you to improve or optimize Starcard (including our security measures) and related products or services offered through the communication, or to make the Starcard easier to use without the need for you to repeatedly enter the same information or improve the properties of the Starcard in accordance with your special interests or considerations. We may also use personal and other information for the purpose of resolving the use of the application/website, testing, use and any other issues or agendas relating to Starcard and Starcard functionality. 


การสื่อสารทางการตลาดและการส่งเสริมการขาย Marketing and Campaign Communications
 

เมื่อได้รับอนุญาตจากท่านเราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลในการแจ้งให้ท่านทราบรายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการหรือรายการส่งเสริมการขายของเชฟรอน ซึ่งอาจเป็นการนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมาใช้กับข้อมูลอื่นๆเช่น ข้อมูลการทำธุรกรรมผ่านบัตรสตาร์การ์ด ทั้งนี้ การสื่อสารต่างๆ ดังกล่าวอาจกระทำผ่านอีเมล์ข้อความสั้นทางโทรศัพท์ (SMS) และ/หรือ ผ่านช่องทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรือช่องทางการสื่อสารอื่น ๆ โดยระหว่างที่มีการเก็บรวบรวมข้อมูลที่จะใช้ในการสื่อสารกับท่านเกี่ยวกับรายการส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์และบริการของเรา ท่านสามารถเลือกที่จะไม่รับการสื่อสารดังกล่าวได้ โดยยกเลิกการแจ้งเตือนและข้อมูลข่าวสารดังกล่าวผ่านลิ้งค์ยกเลิกการสมัครที่เราส่งไปพร้อมกับข้อมูลข่าวสารทางอีเมล์หรือข้อความสั้นทางโทรศัพท์ (SMS) โดยบริการข้อมูลข่าวสารนั้นจะถูกยกเลิกภายใน 10 วันทำการหลังการแจ้งยกเลิก WITH YOUR PERMISSION, WE MAY USE PERSONAL INFORMATION TO INFORM YOU OF THE DETAILS OF THE PRODUCT, SERVICES OR PROMOTIONS OF CHEVRON, WHICH MAY APPLY YOUR PERSONAL DATA TO OTHER INFORMATION SUCH AS TRANSACTION DATA THROUGH THE STARCARD. SUCH COMMUNICATIONS MAY BE DONE VIA TELEPHONE SHORT TEXT EMAIL (SMS) AND/OR THROUGH THE USER'S ACCOUNT IN E-MAIL OR ORTHER COMMUNICATION CHANNEL. YOU CAN CHOOSE NOT TO ACCEPT SUCH COMMUNICATIONS. BY CANCELING SUCH NOTIFICATIONS AND INFORMATION VIA THE UNSUBSCRIBE LINK WE SENT WITH EMAIL INFORMATION OR SHORT MESSAGES OVER THE PHONE. THE INFORMATION SERVICE WILL BE CANCELLED WITHIN 10 BUSINESS DAYS’  AFTER THE CANCELLATION NOTICE. 


การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล Disclosure of Personal Information
 

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านมอบให้แก่เชฟรอนผ่านใบสมัครใช้บัตรสตาร์การ์ดจะไม่ถูกส่งต่อหรือนำไปใช้ภายนอกเชฟรอนและกับบริษัทในเครือและบริษัทที่เกี่ยวข้องหากไม่ได้รับการยินยอมจากท่าน ยกเว้นกรณีที่อธิบายด้านล่างนี้ Personal data you provide to chevron through the application form of Starcard will not be transmitted or used outside chevron and to its affiliates and related companies without your consent, unless described below. 

การเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ให้บริการ Disclosure of information to service providers 

เชฟรอนมีการทำสัญญากับบริษัทอื่นๆ ผู้ขาย และผู้ให้บริการที่ให้บริการในนามของเรา เช่น บริการทางสื่อสังคมออนไลน์การเขียนโปรแกรม (สำหรับแอปพลิเคชันอื่นใดหรือเว็บไซต์ที่ใช้ API ของเชฟรอนหรือ API ที่เชฟรอนใช้) การตลาดและรายการส่งเสริมการขาย การประมวลผลข้อมูล การส่งออกข้อมูลสื่อสารการประมวลผลบัตรเครดิตและธุรกรรมการชำระเงินประเภทอื่นๆ การประมวลผลการสะสมคะแนน และการวิเคราะห์แอปพลิเคชัน/เว็บไซต์ ซึ่งเราให้ข้อมูลส่วนบุคคลแค่เพียงบางส่วนเท่าที่ผู้ให้บริการเหล่านี้จะนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้บริการเท่านั้นโดยไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด Chevron contracts with other companies, sellers, and service providers providing services on our behalf, such as social media programming services (for any other application or website that uses Chevron's API or API used by Chevron). Marketing and data processing promotions Exporting communications data, credit card processing, and other types of payment transactions, point collection processing and application / website evaluation. We provide only some of the personal data that these service providers only use for service purposes without the use of your personal data for any other purpose. 

 

การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรม Disclosure of information about transactions 

เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลบางส่วนหรือทั้งหมดที่ท่านมอบไว้แก่สถาบันการเงิน หน่วยงานรัฐบาลและบริษัทจัดส่งหรือให้บริการไปรษณีย์ที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการธุรกรรมให้เสร็จสมบูรณ์ We may disclose some or all of the personal information you provide to financial institutions, government agencies and related postal agencies to complete transactions. 

การเปิดเผยข้อมูลในกรณีมีการได้มาซึ่งกิจการหรือการขายกิจการ Disclosure in case of acquisition or sale of business 
สถานการณ์นี้อาจเกิดขึ้นได้หากเชฟรอนตัดสินใจที่จะขาย ซื้อ ควบรวมหรือจัดโครงสร้างทางธุรกิจใหม่ เพื่อวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์หรือวัตถุประสงค์ทางธุรกิจอื่นๆ ซึ่งการกระทำดังกล่าว เชฟรอนอาจมีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้กับผู้มีแนวโน้มที่จะซื้อหรือซื้อกิจการแล้วหรือรับข้อมูลส่วนบุคคลจากผู้ขายทั้งนี้แม้ว่าเชฟรอนมีความมุ่งมั่นที่จะปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลในการทำธุรกรรมเหล่านี้ แต่ก็ไม่สามารถรับประกันได้ว่านิติบุคคลใดๆ ที่ได้รับข้อมูลดังกล่าวจากเชฟรอนจะปฏิบัติตามข้อกำหนดทั้งหมดของคำชี้แจงนี้ This situation may arise if chevron decides to sell, purchase, merge or reorganize its business for strategic or other business purposes. In such case, Chevron may disclose personal data to potential acquirer or business acquirer or receive personal data from seller. Even Chevron intends to protect personal data of these transactions, we cannot guarantee that any other juristic person who is the recipient of the personal data from Chevron will comply with the terms of this Privacy Statement. 

 

การเปิดเผยข้อมูลบนช่องทางความร่วมมือออนไลน์ Online collaboration disclosure 

เว็บไซต์ หรือช่องทางสื่อสารออนไลน์บางรายการของเราสนับสนุนให้มีการร่วมมือกันระหว่างผู้ใช้ซึ่งได้ลงทะเบียนไว้แล้วในหัวข้อจำเพาะบางอย่างบนเว็บไซต์หรือช่องทางเหล่านั้น เราอาจแบ่งปันชื่อผู้ใช้ของท่านกับผู้ใช้ร่วมรายอื่นเพื่อกำกับหรือบ่งชี้ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของท่าน แต่เราจะไม่เปิดเผยชื่อจริงรายละเอียดการติดต่อหรือข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับผู้ใช้รายอื่นได้ทราบ Some of our websites or online communication channels encourage collaboration between users who have already registered on certain specific topics on those websites or channels. We may share your username with other co-users to direct or identify your comments and suggestions; however, we will not disclose your real name, contact details or personal information to other users. 

การเปิดเผยข้อมูลด้วยเหตุผลประการอื่นๆ Disclosure for other reasons 

เชฟรอนอาจต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกรณีมีความจำเป็นหรือเป็นหน้าที่ในทางกฎหมาย หรือในความเชื่อโดยสุจริตว่าการเปิดเผยข้อมูลนั้นเป็นไปตามข้อกำหนดหรือกระบวนการทางกฎหมายเพื่อปกป้องและรักษาสิทธิ์หรือทรัพย์สินของเชฟรอนและพนักงานของเชฟรอน รวมไปจนถึงตัวแทนหรือลูกค้า เพื่อให้ปฏิบัติตามข้อตกลง นโยบายหรือข้อเงื่อนไขการใช้งาน หรือในสถานการณ์เร่งด่วน เพื่อปกป้องความปลอดภัยของบุคคลใด Chevron may be required to disclose your personal data in case it is necessary or legally obligated, or in the good faith belief that disclosure complies with the requirements or legal process to protect and maintain the rights or property of Chevron and its employees, include to agents or customers to comply with the agreement, policies or terms of use, or in urgent circumstances, to protect the safety of any person. 


ความปลอดภัย Safety
 

เชฟรอนยืนยันและมีความมุ่งมั่นที่จะปกป้องความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล Chevron insists and is committed to protecting the security of personal information. 

แม้ว่าจะยังไม่มีมาตรการรักษาความปลอดภัยใดๆ ที่จะสามารถรับประกันได้ว่าจะไม่มีความด่างพล้อย ไร้มลทิน หรือ ไม่นำข้อมูลไปใช้ในทางที่ผิดหรือเสี่ยงต่อการสูญหาย (ในระหว่างการส่งข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ตหรือเครือข่ายสาธารณะใดๆ) แต่เรามีการใช้เทคโนโลยีและมีขั้นตอนการรักษาความปลอดภัยที่หลากหลายเพื่อช่วยป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากการเข้าถึง การใช้และการเปิดเผยอื่นๆ ที่ไม่ได้การรับอนุญาต While no security measures have been taken to ensure that there is no spot line, uncleanness or misuse of data or risk of loss (during data transmission over the internet or any public network), we use a variety of technologies and security procedures to help prevent your personal data from access, use and other unlicensed disclosures. 

ในกรณีที่เชฟรอนเปิดเผยหรือให้ข้อมูลใดๆแก่ผู้รับเหมา ผู้ขาย หรือผู้ให้บริการใดๆ เรามีนโยบายกำหนดให้บุคคลต่างๆ ดังกล่าวมีการรักษามาตรการด้านความปลอดภัยทางเทคนิคและทางกายภาพเพื่อป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากการถูกทำลาย การสูญหาย และการเข้าถึงข้อมูลที่ไม่ได้รับอนุญาต ตัวอย่างเช่น เราจัดเก็บ (หรือทำให้แน่ใจว่าผู้ให้บริการของเราจัดเก็บ) ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้ไว้ในระบบคอมพิวเตอร์ที่จำกัดการเข้าถึงและตั้งอยู่ในสถานที่ซึ่งจำกัดการเข้าถึง เมื่อคุณท่องอยู่ในเว็บไซต์ใด หรือจากเว็บไซต์หนึ่งไปยังอีกเว็บไซต์หนึ่งที่มีกลไกการเข้าสู่ระบบเดียวกัน เราจะตรวจสอบข้อมูลประจำตัวของคุณโดยใช้บันทึกการเข้าถึงเว็บไซต์หรือคุกกี้ (cookies) เข้าถึงรหัสในอุปกรณ์ของท่าน เมื่อท่านสั่งซื้อ ดูข้อมูลบัญชีหรือให้ข้อมูลทางการเงินกับเรา In the event that Chevron discloses or provides any information to the contractor, we have a policy to require such individuals to maintain technical and physical security measures to protect your personal data from being compromised. For example, we store (or ensure that our service provider stores) personal information you provide on a computer system that restricts access and is located in restricted access locations. When you're browsing a website or from one website to another with the same login mechanism, we will verify your identity using website access logs or cookies (cookies) access the code on your device when you place an order view account information or provide us with financial information. 

เรามีการป้องกันการส่งข้อมูลดังกล่าวโดยใช้การเข้ารหัส หรือ Secure Socket Layer (SSL) อย่างไรก็ตาม แม้จะมีมาตรการดังกล่าวครอบคลุมภายในขอบเขตที่กฎหมายกำหนดเชฟรอนจะไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายที่เกี่ยวข้องกับหรือเป็นผลมาจากการใช้ การเปิดเผย และการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยไม่ได้รับอนุญาต ตลอดจนการสูญหายของข้อมูลดังกล่าวนั้นเอง We have the protection of information transmission by using Secure Socket Layer (SSL); however, despite such measures covering within the legal limits required by law, Chevron is not responsible for any losses or damages associated with or as a result of its use, unauthorized disclosure and access to your personal data, as well as the loss of such information. 

ในการเข้าสู่เว็บไซต์และแอปพลิเคชันท่านจะต้องรับผิดชอบต่อความปลอดภัยของรหัสผ่านของท่านในการเข้าถึงเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน(รวมถึงรหัสผ่านของอุปกรณ์ของท่าน) และไม่เปิดเผยข้อมูลนี้ให้ผู้อื่นทราบ หากท่านใช้อุปกรณ์ร่วมกับใครก็ตามท่านควรออกจากเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชั่นเสียก่อน เพื่อไม่ให้ผู้ที่ใช้อุปกรณ์ร่วมกับท่านสามารถเข้าถึงข้อมูลของท่านได้ To access websites and applications, you are responsible for the security of your passwords to access the website and applications (including the password of your device). and do not disclose this information to others. if you share a device with anyone, you should leave the website or application first. so that people who share the device can access your information. 


การเก็บรักษาและการตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคล Privacy and verification of personal data
 

ในช่วงเวลาที่บัญชีหรือบัตรสตาร์การ์ดของท่านยังใช้งานได้ เชฟรอนจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและข้อมูลอื่นๆ ไว้ ทั้งนี้ เชฟรอนอาจเก็บข้อมูลหลังจากที่บัญชีหรือบัตรสตาร์การ์ดของท่านถูกปิดการใช้งานหรือถูกลบในสถานการณ์ต่างๆดังต่อไปนี้ (ภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้): At the time of your account or your Starcard’s use, chevron will retain your personal data and other information; however, Chevron may keep information after your account or your Starcard has been deactivated or deleted in the following circumstances (subject to applicable law): 

(ก)    หากเราจำเป็นต้องเก็บรักษาข้อมูลดังกล่าวตามกฎหมายหรือระเบียบที่บังคับใช้ใดๆหรือตามข้อกำหนดของหน่วยงานรัฐบาลใดๆ ที่มีเขตอำนาจเหนือเชฟรอน (a) if we are required to retain such information in accordance with any applicable laws or regulations or in accordance with the requirements of any government agency with jurisdiction over Chevron; 

(ข)    หากมีปัญหาที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขอันเกี่ยวข้องกับบัญชีของท่านเช่น ข้อพิพาท สินเชื่อ หนี้สินตลอดจนเงินค้างชำระใดๆ (b) if there are unresolved issues relating to your account, such as disputes, loans, liabilities, and any outstanding funds; 

(ค)    เพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจที่ถูกกฎหมายรวมถึงการป้องกันการฉ้อโกง (c) for legitimate business purposes, including fraud prevention. 


สิทธิต่างๆ ของท่าน Your rights
 

ในบางกรณีท่านสามารถตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลบนเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับบัตรสตาร์การ์ดได้โดยการเข้าไปยังหน้าที่ท่านให้ข้อมูลไว้ นอกจากนี้ ท่านยังสามารถส่งคำขอตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกเก็บไว้ได้หรือส่งคำถามหรือข้อสงสัยใดๆ ที่เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ผ่านทางอีเมลตามขอบเขตที่กฎหมายกำหนด เราสามารถดำเนินการให้ท่านได้ดังต่อไปนี้ In some cases, you can verify and correct personal information on the website in relation to Starcard by accessing the pages you provide information. You can also submit requests for verification and correction of personal data stored or to send any questions or concerns relevance to your personal data via email to the extent required by law. In this regard, we can provide you the following activities: 

(ก) การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลผ่านทางเว็บไซต์ และ (a) access to personal information through the website, and 

(ข) การตรวจสอบแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวเพื่อช่วยปกป้องความเป็นส่วนตัวของท่าน เราอาจดำเนินการขอยืนยันตัวตนของท่านก่อนที่จะให้ท่านเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านสามารถช่วยเราในการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับท่านให้ถูกต้องอยู่เสมอโดยแจ้งให้เราทราบหากมีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ทางไปรษณีย์ หมายเลขโทรศัพท์มือถือหรือที่อยู่อีเมลของท่าน (b) by verifying and modifying such personal data to help protect your privacy, we may process your identity verification before providing you access to your personal data; you can always help us keep your information accurate by letting us know if a mailing address is changed. your mobile phone number or email address. 


การถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลระหว่างประเทศ Transfer of international personal information
 

ข้อมูลส่วนบุคคลที่รวบรวมสำหรับการใช้บัตรสตาร์การ์ดอาจถูกจัดเก็บและประมวลผลในประเทศไทยหรือสหรัฐอเมริกาหรือประเทศอื่นๆ ที่เชฟรอน บริษัทในเครือ หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ให้บริการที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกในการให้บริการ (ในกรณีที่เราว่าจ้างผู้ให้บริการดำเนินการบริการบางอย่าง) รวมถึงในประเทศที่อาจไม่มีกฎหมายคุ้มครองข้อมูลที่คล้ายกับกฎหมายในประเทศที่ท่านได้ให้ข้อมูลไว้ในตอนแรก 
ทั้งนี้ เมื่อเราถ่ายโอนข้อมูลของผู้ใช้ไปยังประเทศอื่นๆ เราจะปกป้องข้อมูลนั้นตามขอบเขตที่กฎหมายกำหนด หากท่านใช้งานบัตรสตาร์การ์ดและให้ข้อมูลในการสมัครบัตรสตาร์การ์ด ถือว่าท่านได้ยินยอมให้มีการถ่ายโอนข้อมูลดังกล่าวไปยังนอกประเทศของท่าน Personal data collected for Starcard usage may be stored and processed in Thailand or the United States or other countries at chevron, affiliates, or related companies or service providers with facilities (where we hire a service provider to perform certain services), including in countries where there may not be data protection laws similar to those in the country in which you originally provided information. However, this is when we transfer a user's data to another country, we protect it to the extent required by law. If you use Starcard and provide information through application for Starcard, you consent to the transfer of such information to outside your country. 


ลิ้งค์เชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันอื่น Link to another website or application
 

เว็บไซต์/แอปพลิเคชันสำหรับบัตรสตาร์การ์ดนี้อาจมีลิ้งค์ที่เชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันอื่นๆซึ่งรวมถึงสิ่งเหล่านั้นของบริษัทอื่นๆ องค์กรวิชาชีพและหน่วยงานรัฐบาลและการประกาศสาธารณะใดๆ เว็บไซต์และแอปพลิเคชันเหล่านั้นทำงานอย่างเป็นอิสระจากเว็บไซต์/แอปพลิเคชันสำหรับบัตรสตาร์การ์ดนี้ซึ่งเราไม่มีส่วนในการควบคุมและไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหา ความปลอดภัย หรือหลักปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวที่เว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันอื่นๆ นั้นใช้ ท่านควรตรวจสอบคำชี้แจงและนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์และแอปพลิเคชันนั้นๆ เพื่อพิจารณาว่าบริษัทหรือองค์กรนั้นจะปกป้องและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร The website / application for Starcard may contain links that connect to other websites or applications, including those of third-party companies. any professional organizations and government agencies and public announcements, those websites and applications operate independently of this website / application for Starcard, which we have no part in regulating and are not responsible for the content, security or privacy practices at other websites or applications that's used. You should review the statements and privacy policies of the website and its application to determine how that company or organization protects and uses your personal data. 


คำถามเกี่ยวกับแนวปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวของเรา Questions about our Privacy Practices
 

หากท่านมีคำถามเกี่ยวกับคำชี้แจงนี้หรือการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลโดยเราโปรดติดต่อเรามาที่ แผนกศูนย์บริการลูกค้า หมายเลขโทรศัพท์ 02-081-4123 กด 2 หรืออีเมล์ thcsc@chevron.com if you have questions about this statement or the handling of personal information by us, please contact us by contact Customer Service Center, Tel: 02-081-4123 ext. 2 or email address at thcsc@chevron.com


การเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว Changes to Privacy Statements
 

เชฟรอนอาจมีการปรับปรุงคำชี้แจงนี้เป็นครั้งคราวเมื่อเราดำเนินการ เราจะแก้ไขวันที่ "ปรับปรุง" โดยแสดงไว้ทางด้านล่างของคำชี้แจง ท่านควรตรวจสอบคำชี้แจงนี้เป็นระยะเพื่อรับทราบข้อความล่าสุด ทั้งนี้ การใช้งานบัตรสตาร์การ์ดของท่านหลังจากที่คำชี้แจงมีการเปลี่ยนแปลง ถือเป็นการตกลงต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว Chevron may occasionally update this statement, when we take action, we will edit the "update" date, listed at the bottom of the statement. you should periodically review this statement for the latest statements. However, your use of the Starcard after the statement has been changed constitutes an agreement to such changes. 

ปรับปรุงล่าสุด ธันวาคม 2564 

Updated: December 2021