Star Fuels Marketing Limited
Customer Application Form
ใบสมัครลูกค้าของ บริษัท สตาร์ ฟูเอลส์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด

 

ข้าพเจ้า (ซึ่งต่อไปในใบสมัครนี้จะเรียกว่า “ข้าพเจ้า” หรือ “ผู้สมัคร”) ขอทำใบสมัครฉบับนี้ให้ไว้แก่ บริษัท สตาร์ ฟูเอลส์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด  (ซึ่งต่อไปในใบสมัครนี้จะเรียกว่า "บริษัท") โดยข้าพเจ้าตกลงและขอรับรองกับบริษัท  มีข้อความดังต่อไปนี้

We (hereinafter referred to as “We” or “Applicant”), hereby, submit this customer application (hereinafter referred to as “Customer Application”) to Star Fuels Marketing Limited (hereinafter referred to as “Company”), and hereby agrees and certifies with Company in accordance with the following terms and conditions: 

ข้อ 1.ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มีอำนาจและมีความสามารถในการเข้าสมัครและให้ข้อมูลในใบสมัครนี้ และข้าพเจ้าขอยืนยันว่า ข้อมูลทุกอย่างที่ข้าพเจ้าได้ให้ไว้ ณ ที่นี้ รวมถึง เอกสารที่เกี่ยวข้องทุกอย่างเป็นจริง สมบูรณ์ และถูกต้องทุกประการ

Clause 1. We hereby confirm that we have legal authority and have lawful ability to enter to apply and to provide the information in this Customer Application and also confirm that all information given herein, including all relevant documents, are true, complete and correct.

ข้อ 2. การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลและการรักษาความลับ

Clause 2. Processing of Personal Data and Confidentiality

ข้อ 2.1 นโยบายความเป็นส่วนตัว 

ข้าพเจ้ารับทราบว่า บริษัทจะเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ข้าพเจ้าได้ให้ไว้กับบริษัท เพื่อวัตถุประสงค์ในใบสมัครนี้ และจะเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในคำชี้แจงเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว (Privacy Statement) ซึ่งประกาศไว้ที่เว็บไซต์ของบริษัทที่  https://www.caltex.com/content/caltex/th/th/business-solutions/fleet-cards/caltex-starcard-privacy.html.

Clause 2.1. Privacy Notice

We  acknowledge that Company will collect, use, and/or share personal data that we have provided to Company for the purposes set out in this Customer Application and will collect, use, and/or share the said personal data in accordance with the Privacy Statement, which is available in Company’s website at  https://www.caltex.com/content/caltex/th/th/business-solutions/fleet-cards/caltex-starcard-privacy.html.

ข้อ 2.2 ในกรณีที่ข้าพเจ้าเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลใดต่อบริษัทเพื่อวัตถุประสงค์ในใบสมัครฉบับนี้ ข้าพเจ้ารับรองว่าข้าพเจ้าได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวตามที่กฎหมายกำหนด หรือมีฐานทางกฎหมายในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวแก่บริษัท และได้แจ้งแก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในรายละเอียดของการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยบริษัทตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในคำชี้แจงเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว (Privacy Statement) ของบริษัทดังกล่าวข้างต้น

Clause 2.2. In the event that we disclose any person’s personal data to Company for the purposes of this Customer Application, we warrant that we have obtained consent from such data subject as required by applicable law or otherwise have a legal basis to disclose such personal data to Company and that we have informed such data subject of the details of the collection, use and/or disclosure of personal data by Company as provided in the Privacy Statement of Company as mentioned above.

ข้อ 2.3 ข้าพเจ้าทราบและเข้าใจถึงคำชี้แจงเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว (Privacy Statement) ตามที่ระบุในข้อ 2.1 ข้างต้น และข้าพเจ้าตกลงที่จะปฏิบัติตามคำร้องขอของบริษัทอันเกี่ยวเนื่องกับการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล ของพนักงาน ลูกค้า ผู้รับจ้าง และ/หรือ ผู้ให้บริการของบริษัทที่ข้าพเจ้าได้รับทราบจากหรือที่เกี่ยวข้องกับบริษัท รวมไปถึงการปฏิบัติตามข้อแนะนำต่าง ๆ ของบริษัทที่เกี่ยวกับการให้ และ/ หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล การใช้มาตรการคุ้มครองความปลอดภัยที่จะปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว และการไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวต่อบุคคลที่สาม โดยปราศจากความยินยอมเป็นหนังสือจากบริษัท และการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ใช้บังคับ

Clause 2.3. We are aware of and understand the Privacy Statement as set out in Clause 2.1 above and we agree to comply with all Company's requests in relation to retention of person data of employees, customers, contractors and/or service providers of Company which may come into our acknowledgement through Company or in connection with Company,  including all suggestions of Company concerning giving and/or revealing personal data, security measures for protection of such personal data and non-disclosure of such personal data to third party without Company's written consent and compliance with any applicable 'personal data protection law’.

ข้อ 2.4 ข้าพเจ้ารับทราบว่าข้อมูลของข้าพเจ้าอาจมีการโอนไปยังประเทศอื่น รวมถึง ประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินการตามใบสมัครของข้าพเจ้าเพื่อเปิดบัญชีลูกค้าและ/หรือการขอวงเงินและระยะเวลาการชำระเงินสำหรับการซื้อสินค้ากับบริษัท ข้าพเจ้าให้ความยินยอมในการโอนข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าไปยังต่างประเทศ

Clause 2.4. We acknowledge that our information may be transferred to other countries, including to the United States of America for the purpose of processing as per our Customer Application for an opening of customer account and/or requesting for credit line and/or credit term for purchasing products with Company. We hereby consent to the overseas data transfer.

ข้อ 3. ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารประกอบการสมัครเปิดบัญชีลูกค้ามาพร้อมกับใบสมัครนี้แล้วดังรายละเอียดคือ

Clause 3. We attach all documents herewith for opening customer account as follows: 

(i) สำเนาทะเบียนพาณิชย์ (Copy of Commercial Registration)

(ii) สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล ไม่เกิน 6 เดือน (Copy of Company Affidavit issued no longer than 6 months)

(iii) สำเนาทะเบียนบ้าน (Copy of Residence Registration)

(iv) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (Copy of Identification card)

(v) สำเนาทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20) (Copy of V.A.T. Registration (Phor.Por.20))

(vi) สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษี (Copy of Tax I.D.)

(vii) แผนที่ร้านค้าหรือบริษัท (Shop or Company’s Map)

(สำเนาทุกฉบับต้องสามารถอ่านได้ชัดเจน และลงลายมือชื่อรับรองโดยผู้มีอำนาจและประทับตราสำคัญของนิติบุคคล)

(All of copy of documents must be clearly readable and be signed by authorized person(s) and affixed company’s seal)

ข้าพเจ้าได้อ่านใบสมัครนี้โดยตลอดแล้ว และตกลงผูกพันตนตามข้อความในใบสมัครทุกประการ

We have thoroughly read all information above and agree to bind ourselves under the term and conditions of this Customer Application.