ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บัตร Chevron
Chevron Terms & Conditions 

ข้าพเจ้า (ซึ่งต่อไปในใบสมัครนี้จะเรียกว่า “ข้าพเจ้า” หรือ “ผู้สมัคร”) ขอทำใบสมัครฉบับนี้ให้ไว้แก่บริษัท เชฟรอน (ไทย) จำกัด  (ซึ่งต่อไปในใบสมัครนี้จะเรียกว่า "เชฟรอน") โดยข้าพเจ้าตกลงและขอรับรองกับเชฟรอน  มีข้อความดังต่อไปนี้ 

We (hereinafter referred to as “We” or “Applicant”), hereby, summit this customer application (hereinafter referred to as “Customer Application”) to Chevron (Thailand) Limited (hereinafter referred to as “Chevron”), and hereby agrees and certifies with Chevron in accordance with the following term and conditions:

 

ข้อ 1.ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มีอำนาจและมีความสามารถในการเข้าสมัครและให้ข้อมูลในใบสมัครนี้ และข้าพเจ้าขอยืนยันว่า ข้อมูลทุกอย่างที่ข้าพเจ้าได้ให้ไว้ ณ ที่นี้ รวมถึง เอกสารที่เกี่ยวข้องทุกอย่างเป็นจริง สมบูรณ์ และถูกต้องทุกประการ

Clause 1. We hereby confirm that we have legal authority and have lawful ability to enter to apply and to provide the information in this Customer Application and also confirm that all information given herein, including all relevant documents, are true, complete and correct.

 

ข้อ 2. ข้าพเจ้าตกลงอนุญาตต่อเชฟรอน (โดยมิเพิกถอนการอนุญาต) ในการที่จะเปิดเผยข้อมูลในใบสมัครนี้ หรือการสมัครเป็นลูกค้าของเชฟรอนนี้ให้แก่บุคคลอื่นทราบได้ตามแต่เชฟรอนจะเห็นสมควร รวมทั้งการได้รับและตรวจสอบข้อมูลใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้าพเจ้า (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะเงื่อนไขทางการเงิน และกิจกรรมทางธุรกิจต่างๆ ของข้าพเจ้า และ/หรือนิติบุคคลในกลุ่มในเครือของข้าพเจ้า) จากแหล่งข้อมูลใดๆ ตามแต่เชฟรอนจะเห็นสมควร ทั้งนี้ ข้าพเจ้าตกลงที่จะคุ้มครอง และ/หรือช่วยเหลือเชฟรอนจากการฟ้องร้อง, คำสั่ง, การลงโทษ, การกระทำ การดำเนินการ, ความสูญเสีย, ความเสียหาย   และค่าใช้จ่ายทุกประการที่อาจเกิดขึ้นแก่เชฟรอนอันเนื่องมาจากการดำเนินการต่างๆ ที่ข้าพเจ้าอนุญาตให้เชฟรอนกระทำตามข้อนี้

Clause 2. We hereby irrevocably authorize Chevron to reveal information in this Customer Application or the applying of this Customer Application to others as deemed appropriate by Chevron including to obtain and review all our relevant information, including, but not limited to, our financial condition and other business activities of us and/or our juristic person affiliates, from any source deemed appropriate by Chevron and in doing so, we agree to indemnify and hold Chevron harmless from any claim, demand, penalty, act, measure, loss, damage and all other expenses that may incur to Chevron in consequence thereof.

 

ข้อ 3. ข้าพเจ้าเข้าใจดีว่า เชฟรอนสงวนสิทธิ์เด็ดขาดในการปฏิเสธใบสมัครฉบับนี้ หรือในการขยายระยะเวลาการดำเนินการและ/หรือการพิจารณาใบสมัคร หรือในการเพิกถอนข้อเสนอใดๆ ที่เชฟรอนให้และ/หรืออาจมีให้ แก่ข้าพเจ้า ตามแต่ดุลพินิจของเชฟรอนแต่เพียงผู้เดียว โดยมิต้องแจ้งให้ข้าพเจ้าทราบล่วงหน้า และโดยมิต้องมีเหตุผล

Clause 3. We understand that Chevron reserves the absolute right to reject this Customer Application or to extend its processing and/or considering period of Customer Application or to withdraw any offer that Chevron provide and/or may provide at Chevron’s sole and absolute discretion without prior notice to us and without any cause thereof.

 

ข้อ 4. ข้าพเจ้าตกลงว่า เชฟรอนมีสิทธิที่จะเก็บรักษาใบสมัครนี้ไว้ (รวมถึงเอกสารที่เกี่ยวข้องทุกอย่าง) ไม่ว่าใบสมัครนี้จะได้รับการอนุมัติหรือไม่ก็ตาม

Clause 4. We agree that Chevron shall have the right to retain this Customer Application (including all relevant documents) whether or not this Customer Application is approved.

 

ข้อ 5. ข้าพเจ้ารับทราบดีว่า  หากเชฟรอนอนุมัติใบสมัครนี้  การอนุมัติวงเงินและระยะเวลาการชำระเงินสำหรับการซื้อสินค้ากับเชฟรอนโดยข้าพเจ้าให้อยู่ภายใต้ข้อตกลง  และเงื่อนไขต่าง ๆ  ที่กำหนดโดยเชฟรอนหรือจะกำหนดขึ้นโดยเชฟรอนตามแต่เชฟรอน จะเห็นสมควรเป็นครั้งคราว  และข้าพเจ้าตกลงที่จะผูกพันตามข้อตกลงและเงื่อนไขดังกล่าวที่อาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็นครั้งคราว เชฟรอนมีสิทธิ์อย่างสมบูรณ์ในการยกเลิกบัญชีลูกค้าของข้าพเจ้าในเวลาใดๆ หากข้าพเจ้าละเมิดหรือไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขในใบสมัครนี้ และ/หรือ ข้อตกลงหรือเงื่อนไขใด ๆ ในการซื้อสินค้ากับเชฟรอน

Clause 5. We acknowledge that if Chevron approves this application, the grant of credit line and credit term for purchasing of products with Chevron by us is subject to the terms and conditions stipulated by Chevron or will be stipulated by Chevron from time to time as deemed appropriate by Chevron and we agree to be bound by such terms and conditions which may vary from time to time. Chevron shall have absolute right to cancel our customer account at any time if we violate or fail to comply with terms and conditions herein and/or any term or condition of the purchasing of products with Chevron.

 

ข้อ 6.ข้าพเจ้าตกลงจะจัดหา ข้อมูลสถานะทางการเงิน และ/หรือ หลักประกันให้แก่เชฟรอน เพื่อประกอบการพิจารณาวงเงินสินเชื่อ และในกรณีที่เชฟรอนอนุมัติวงเงินสินเชื่อจากเชฟรอนแล้ว  ข้าพเจ้าทราบดีว่า เชฟรอนมีสิทธิอย่างสมบูรณ์  ในการยกเลิก หรือลดวงเงินสินเชื่อดังกล่าวได้ หากเชฟรอนเห็นว่าสถานะทางการเงินของข้าพเจ้าเปลี่ยนไป และ/หรือ หลักประกันที่ให้ไว้ยังไม่เป็นที่พอใจแก่เชฟรอน และข้าพเจ้าตระหนักดีว่าเชฟรอนมีสิทธิระงับการขาย และ หรือ การส่งสินค้า แก่ข้าพเจ้าได้จนกว่าเชฟรอนจะได้ข้อมูล และ/หรือ หลักประกัน และ/หรือ ได้รับชำระเงินล่วงหน้าตามที่เชฟรอนเห็นสมควร

Clause 6. We agree to provide Chevron with financial information and/or security that are necessary for credit consideration. In the event that Chevron has approved our credit, we realize that Chevron shall be entitled to cancel or decrease volume of such credit. If Chevron deems that our financial condition has changed and/or the security so given is not of satisfaction of Chevron, we realize that Chevron shall be entitled to suspend the sale and/or delivery of products to us until Chevron is satisfactorily provided with sufficient information and/or security and/or advance payment is properly made to Chevron. 

 

ข้อ 7. ข้าพเจ้าทราบถึงความจำเป็นที่ เชฟรอน จะต้องยึดถือข้อมูลต่างๆ บรรดาที่ปรากฏบนใบสมัครฉบับนี้ (หรือ ที่เชฟรอนร้องขอเพิ่มเติม) เพื่อการพิจารณาวงเงินและระยะเวลาการซื้อสินค้าเชื่อของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าอนุญาตให้เชฟรอน และบริษัทในเครือของเชฟรอน บริษัทลูก บริษัทสาขา หรือผู้ให้บริการใดๆ ของ เชฟรอน ติดต่อธนาคาร แหล่งบริการข้อมูลด้านการเงิน และหน่วยงานที่ให้บริการข้อมูลสินเชื่อ เพื่อรับและสอบทานข้อมูลเครดิต เหล่านี้อาจรวมถึงการถ่ายโอนข้อมูล (ซึ่งรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคล) ไปยังสถานที่ต่าง ๆ นอกประเทศ ที่ข้าพเจ้าอาศัยอยู่ ทั้งนี้ ข้าพเจ้าทราบดีว่า เชฟรอนได้ใช้เทคโนโลยี และกระบวนการต่าง ๆ ที่ออกแบบขึ้นมาเพื่อใช้ป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลของ ข้าพเจ้าจากการเข้าถึง การใช้ หรือการเปิดเผยต่างๆ โดยไม่ได้รับอนุญาต ไม่ว่าข้อมูลดังกล่าวจะถูกดำเนินการ ณ ที่ใด และเชฟรอนจะดำเนินการให้ผู้ให้บริการของตนเข้าถึง ใช้ และเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ดังกล่าว (ซึ่งรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคล) ที่ระบุอยู่บนใบสมัครฉบับนี้โดยสอดคล้องกับมาตรฐานต่าง ๆ ของเชฟรอน ซึ่งรวมถึงการใช้มาตรการที่จัดทำขึ้นเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าจากการเข้าถึง การใช้ หรือการเปิดเผยโดยไม่ได้รับอนุญาต ข้าพเจ้าสามารถขอตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลต่าง ๆ ดังกล่าวได้ในเวลาใดๆ โดยแจ้งให้เจ้าหน้าที่วิเคราะห์สินเชื่อที่ได้รับมอบหมายของเชฟรอนรับทราบเพื่อพิจารณา ข้าพเจ้าเข้าใจดีว่า หากส่วนใดของใบสมัครฉบับนี้ไม่ได้รับการกรอกข้อมูลโดยสมบูรณ์ อาจส่งผลกระทบต่อการพิจารณา และ/หรือการอนุมัติวงเงินสินเชื่อให้แก่ ข้าพเจ้า ซึ่งข้าพเจ้าสามารถเลือกที่จะไม่แจ้งข้อมูลที่เชฟรอนต้องการทราบ อย่างไรก็ตาม การปฏิเสธที่จะไม่แจ้งข้อมูลที่เชฟรอนต้องการทราบ อาจส่งผลกระทบในทางลบต่อการพิจารณา และ/หรือการอนุมัติวงเงินสินเชื่อ

Clause 7. We understand the necessity that Chevron will rely on all of the information presented in this Customer Application, or as requested separately by Chevron, to determine our credit worthiness. We authorize Chevron and any of Chevron's affiliates, subsidiaries, branches, or service providers to contact bank, trade references and credit reporting agencies to obtain and verify credit information. This may also involve the transfer of information (including personal data) to locations outside of our country. We acknowledge that Chevron uses technologies and procedures designed to protect our personal data from unauthorized access, use or disclosure no matter where the data is processed, and Chevron will inform its service providers to access, use, and disclose the data (including any personal data) provided on this Customer Application in a manner consistent with Chevron's standards, including implementing measures designed to protect our personal data from unauthorized access, use, or disclosure. We may request to review and correct data at any time by contacting the assigned credit analyst of Chevron. We understand that if any portion of this form is incomplete, it may impact Chevron's ability to determine and/or to provide credit to us. We have the option to not provide Chevron with requested information. However, a refusal to provide requested information may negatively impact the ability of Chevron to determine and/or to provide credit.

 

ข้อ 8. ข้าพเจ้ารับทราบว่าใบสมัครฉบับนี้เป็นส่วนเพิ่มของ และไม่มีผลกระทบต่อ สัญญา ข้อตกลง และหลักประกันที่เข้าทำกับเชฟรอนแยกต่างหาก (หากมี) หรือที่มีอยู่ หรือที่ทำเป็นคราวๆ ไป 

Clause 8. We hereby acknowledge that this Customer Application is supplementary to and does not affect any contracts, agreements, securities entered into separately (if any) with Chevron, existing or from time to time.

 

ข้อ 9. ข้าพเจ้าตกลงที่จะแจ้งให้เชฟรอนทราบโดยทันที  หากมีการเปลี่ยนแปลงชื่อ,  ที่อยู่, โครงสร้างผู้ถือหุ้น หรือกรรมการของบริษัทฯ ของข้าพเจ้า พร้อมด้วยมอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ดังกล่าวให้แก่เชฟรอน

Clause 9. We agree to notify Chevron immediately if there is any change to name, address, shareholding structure or directorship of our juristic person and shall provide Chevron with all evidence of such change.

 

ข้อ 10. ข้าพเจ้าทราบดีถึงนโยบาย ‘การขัดกันแห่งผลประโยชน์’  ของเชฟรอน และ ข้าพเจ้าสัญญาว่าจะไม่ดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ หากมิได้รับความยินยอมเป็นหนังสือ จากเชฟรอนก่อน

Clause 10. We are well aware of 'Conflict of Interest Policy’ of Chevron and we agree not to do any of the followings without Chevron's written consent:

10.1 ทำการมอบหรือรับของกำนัลใดๆ หรือ ค่าคอมมิชชั่น ค่าธรรมเนียม ค่าส่วนลด หรือการบันเทิงใด ๆ หรือผลประโยชน์อื่นใดอันตีราคาเป็นมูลค่าได้จากกรรมการ, พนักงาน หรือตัวแทนของเชฟรอน(หรือบริษัทในเครือ) และ/หรือข้าราชการ เจ้าพนักงานของรัฐ หรือองค์กรของรัฐ ในการใด ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการซื้อขายสินค้ากับเชฟรอนภายใต้ใบสมัครนี้

10.1 Give or take any of gift, commission, fee, rebate, entertainment or any other benefit which could be valuable to or from director, employee or representative of Chevron (or its Affiliates) and/or government servant, officials or government organization in connection with the purchase of product with Chevron hereunder.

10.2 เข้าทำธุรกิจร่วมกับกรรมการ  พนักงาน หรือตัวแทนของเชฟรอน (หรือบริษัทในเครือ) และ/หรือข้าราชการ เจ้าพนักงานของรัฐ หรือองค์กรของรัฐ นอกเหนือไปจากการกระทำใน ฐานะของผู้แทนของเชฟรอน (หรือบริษัทในเครือ)

10.2 Enter into any business arrangement with any director, employee or representative of Chevron (or its Affiliates) and/or government servant, officials or government organization, save pursuant for doing same on Chevron's (or its Affiliates') behalf.

อนึ่ง ข้าพเจ้ามีหน้าที่แจ้งให้เชฟรอนทราบโดยทันทีถึงการละเมิดข้อกำหนดข้างต้นในข้อ 10. รวมทั้งการกระทำที่ได้เกิดขึ้นก่อนการสมัครเป็นลูกค้าของข้าพเจ้า อันมีผลเป็นการละเมิดข้อกำหนดข้างต้น และในขณะเดียวกันข้าพเจ้าจะทำการจ่ายเงินคืนหรือให้เครดิตแก่เชฟรอนในผลประโยชน์ใด ๆ ที่ข้าพเจ้าได้รับมาอันเป็นผลมาจากการละเมิดข้อกำหนดข้างต้น

We have obligation to notify Chevron immediately if there is any breach to the above provisions under this Clause 10., including the breach that may have been committed prior to submission of this application that is resulted in breaching such above provisions. We then agree to return money or credit to Chevron for any benefit that we have received in consequence of such breach.

 

ข้อ 11. การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลและการรักษาความลับ

Clause 11. Processing of Personal Data and Confidentiality

ข้อ 11.1 นโยบายความเป็นส่วนตัว 

ข้าพเจ้ารับทราบว่า เชฟรอนจะเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ข้าพเจ้าได้ให้ไว้กับเชฟรอน เพื่อวัตถุประสงค์ในใบสมัครนี้ และจะเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในประกาศเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) ซึ่งประกาศไว้ที่เว็บไซต์ของเชฟรอนที่ https://www.caltex.com/th/privacy-statement.html

Clause 11.1 Privacy Notice

We  acknowledge that Chevron will collect, use, and/or share personal data that we have provided to Chevron for the purposes set out in this Customer Application and will collect, use, and/or share the said personal data in accordance with the Privacy Notice, which is available in Chevron’s website at https://www.caltex.com/th/privacy-statement.html.

ข้อ 11.2 ในกรณีที่ข้าพเจ้าเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลใดต่อเชฟรอนเพื่อวัตถุประสงค์ในใบสมัครฉบับนี้ ข้าพเจ้ารับรองว่าข้าพเจ้าได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวตามที่กฎหมายกำหนด หรือมีฐานทางกฎหมายในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวแก่เชฟรอน และได้แจ้งแก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในรายละเอียดของการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยเชฟรอนตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในประกาศเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) ของเชฟรอนดังกล่าวข้างต้น

Clause 11.2 In the event that we disclose any person’s personal data to Chevron for the purposes of this Customer Application, we warrant that we have obtained consent from such data subject as required by applicable law or otherwise have a legal basis to disclose such personal data to Chevron and that we have informed such data subject of the details of the collection, use and/or disclosure of personal data by Chevron as provided in the Privacy Notice of Chevron as mentioned above.

ข้อ 11.3 ข้าพเจ้าทราบและเข้าใจถึงประกาศเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) ตามที่ระบุในข้อ 11.1 ข้างต้น และข้าพเจ้าตกลงที่จะปฏิบัติตามคำร้องขอของเชฟรอนอันเกี่ยวเนื่องกับการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล ของพนักงาน ลูกค้า ผู้รับจ้าง และ/หรือ ผู้ให้บริการของเชฟรอนที่ข้าพเจ้าได้รับทราบจากหรือที่เกี่ยวข้องกับเชฟรอน รวมไปถึงการปฏิบัติตามข้อแนะนำต่าง ๆ ของเชฟรอนที่เกี่ยวกับการให้ และ/ หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล การใช้มาตรการคุ้มครองความปลอดภัยที่จะปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว และการไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวต่อบุคคลที่สาม โดยปราศจากความยินยอมเป็นหนังสือจากเชฟรอน และการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ใช้บังคับ

Clause 11.3 We are aware of and understand the Privacy Notice as set out in Clause 11.1 above and we agree to comply with all Chevron's requests in relation to retention of person data of employees, customers, contractors and/or service providers of Chevron which may come into our acknowledgement through Chevron or in connection with Chevron,  including all suggestions of Chevron concerning giving and/or revealing personal data, security measures for protection of such personal data and non-disclosure of such personal data to third party without Chevron's written consent and compliance with any applicable 'personal data protection law’.

ข้อ 11.4 ข้าพเจ้ารับทราบว่าข้อมูลของข้าพเจ้าอาจมีการโอนไปยังประเทศอื่น รวมถึง ประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินการตามใบสมัครของข้าพเจ้าเพื่อเปิดบัญชีลูกค้าและ/หรือการขอวงเงินและระยะเวลาการชำระเงินสำหรับการซื้อสินค้ากับเชฟรอน ข้าพเจ้าให้ความยินยอมในการโอนข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าไปยังต่างประเทศ

Clause 11.4 We acknowledge that our information may be transferred to other countries, including to the United States of America for the purpose of processing as per our Customer Application for an opening of customer account and/or requesting for credit line and/or credit term for purchasing products with Chevron. We hereby consent to the overseas data transfer.

ข้อ 11.5 การรักษาความลับ ข้าพเจ้าจะไม่เปิดเผยและจะเก็บรักษาข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลที่เปิดเผยในสาธารณะ (ไม่ว่าจะทางวาจา ลายลักษณ์อักษร ทางอิเล็กทรอนิคส์ หรือในรูปแบบใดๆก็ตาม) ที่ได้รับทราบจากเชฟรอนหรือได้รับเนื่องมาจากการเข้าสมัครเป็นลูกค้าหรือจากการซื้อสินค้ากับเชฟรอน (ต่อไปนี้รวมเรียกว่า “ข้อมูลความลับ”)  ไว้เป็นความลับ เว้นแต่กรณีที่ข้าพเจ้าต้องเปิดเผยข้อมูลความลับตามที่กำหนดโดยกฎหมาย คำสั่งศาล หรือหน่วยงานใดของรัฐที่เกี่ยวข้อง หรือเปิดเผยแก่พนักงาน เจ้าหน้าที่ หรือที่ปรึกษาของข้าพเจ้าผู้ซื่งจำเป็นต้องรู้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขในใบสมัครนี้และ/หรือในการซื้อสินค้ากับเชฟรอน (โดยข้าพเจ้าจะรับรองว่าพนักงาน เจ้าหน้าที่ หรือที่ปรึกษาของข้าพเจ้า ผู้ซึ่งได้รับทราบข้อมูลความลับจะปฏิบัติตามข้อกำหนดในข้อ 11.5 นี้ และข้าพเจ้าจะไม่ใช้ข้อมูลความลับเพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากการปฏิบัติตามข้อตกลงในการซื้อสินค้ากับเชฟรอน หน้าที่ในการรักษาความลับจะมีผลต่อไปไม่มีกำหนดระยะเวลาแม้ว่าข้อตกลงในการซื้อสินค้ากับเชฟรอนจะสิ้นสุดลง 

Clause 11.5 Confidentiality. We shall not disclose and shall treat all non-publicly available information (whether oral, written, electronic or in any other form whatsoever) obtained from Chevron or obtained due to entering to this Customer Application or from purchasing of products with Chevron (collectively, “Confidential Information”) as confidential, except that we may disclose Confidential Information as may be required by law, court order or any governmental or regulatory authority or to its employees, officers or advisers who need to know such information for the purposes of complying with terms and conditions of this Customer Application and/or the purchasing of products with Chevron (and we shall ensure that its employees, officers or advisers to whom it discloses information comply with this Clause 11.5). We will not use Confidential Information for any purpose other than to perform its obligations under the purchasing of products with Chevron. These obligations of confidentiality shall survive indefinite period after termination of the purchasing of products with Chevron. 

 

ข้อ 12. ในการชำระค่าสินค้า ข้าพเจ้าประสงค์จะชำระในวิธีการที่จะตกลงกับเชฟรอนตามสัญญาซื้อขายสินค้า

Clause 12. For product payment, we agree to pay in the way to be agreed with Chevron under sale contract.

 

ข้อ 13. ทั้งข้าพเจ้าและเชฟรอนตกลงว่า เชฟรอนมีสิทธินำจำนวนเงินที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีสิทธิได้รับจากอีกฝ่ายหนึ่ง ไปหักกลบลบหนี้กับเงินอีกจำนวนหนึ่งที่ฝ่ายแรกติดหรือ ต้องชำระให้แก่ฝ่ายหลังนั้น

Clause 13. Both we and Chevron agree that Chevron may set off any amount due or payable to either Party by the other Party with the amount such first Party has owed to the latter Party".

 

ข้อ 14. ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารประกอบการสมัครเปิดบัญชีลูกค้ามาพร้อมกับใบสมัครนี้แล้วดังรายละเอียดคือ 

Clause 14. We attach all documents herewith for opening customer account as follows: 

(i) สำเนาทะเบียนพาณิชย์ (Copy of Commercial Registration)

(ii) สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล ไม่เกิน 6 เดือน (Copy of Company Affidavit)

(iii) สำเนาทะเบียนบ้าน (Copy of Residence Registration)

(iv) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (Copy of Identification card)

(v) สำเนาทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20) (Copy of V.A.T. Registration)

(vi) สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษี (Copy of Tax I.D.)

(vii) แผนที่ร้านค้าหรือบริษัท (Shop or Company’s Map)

 

(สำเนาทุกฉบับต้องสามารถอ่านได้ชัดเจน และลงลายมือชื่อรับรองโดยผู้มีอำนาจและประทับตราสำคัญของนิติบุคคล)

(All of copy of documents must be clearly readable and be signed by authorized person(s) and affixed company’s seal)

ข้าพเจ้าได้อ่านใบสมัครนี้โดยตลอดแล้ว และตกลงผูกพันตนตามข้อความในใบสมัครทุกประการ

We have thoroughly read all information above and agree to bind ourselves under the term and conditions of this Customer Application.