ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บัตร Chevron
Chevron Terms & Conditions 
 

ข้าพเจ้าขอทำใบสมัครฉบับนี้ให้ไว้แก่บริษัทเชฟรอน (ไทย) จำกัด  ซึ่งต่อไปในใบสมัครนี้จะเรียกว่า "เชฟรอน" โดยข้าพเจ้าตกลงและขอรับรองกับเชฟรอน  มีข้อความดังต่อไปนี้ We, hereby, summit this customer application to Chevron(Thailand)Limited, hereinafter referred to as (Chevron) in accordance with the following term and conditions.

ข้อ 1. ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลผู้สมัครเป็นลูกค้าตามกฎหมายจริง และข้าพเจ้าขอยืนยันว่า ข้อมูลทุกอย่างที่ข้าพเจ้าได้ให้ไว้ ณ ที่นี้ รวมถึง เอกสารที่เกี่ยวข้องทุกอย่างเป็นจริง สมบูรณ์ และถูกต้องทุกประการ

Clause 1. We hereby confirm that we are the legally authorized signatories of the juristic person that applies as customer under this application and also confirm that all information given herein, including all relevant documents, are true, complete and correct.

ข้อ 2. ข้าพเจ้าตกลงอนุญาตต่อเชฟรอน (โดยมิเพิกถอนการอนุญาต) ในการที่จะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว หรือการสมัครเป็นลูกค้าของเชฟรอนนี้ให้แก่บุคคลอื่นทราบได้ตามแต่เชฟรอน จะเห็นสมควร รวมทั้งการตรวจสอบข้อมูลใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้าพเจ้า (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะความสามารถทางการเงิน และกิจกรรมทางธุรกิจต่างๆ ของนิติบุคคล และของข้าพเจ้า) จากแหล่งข้อมูลใดๆ ตามแต่เชฟรอนจะเห็นสมควร ทั้งนี้ ข้าพเจ้าตกลงที่จะคุ้มครอง และ/หรือช่วยเหลือเชฟรอนจากการฟ้องร้อง, คำสั่ง, การลงโทษ, การกระทำ การดำเนินการ, ความสูญเสีย, ความเสียหาย และค่าใช้จ่ายทุกประการที่อาจเกิดขึ้นแก่เชฟรอนอันเนื่องมาจากการดำเนินการต่างๆ ที่ข้าพเจ้าอนุญาตให้เชฟรอนกระทำตามข้อนี้

Clause 2. We hereby irrevocably consent to Chevron to reveal such information or this customer application to others as deemed appropriate by Chevron and to obtain and review all our relevant information, including, but not limited to, our financial condition and other business activities and same of our juristic person, from any source deemed appropriate by Chevron. Provided heretofore, we agree to indemnify and hold Chevron harmless from any claim, demand, penalty, act, measure, loss, damage and all other expenses that may incur to Chevron in consequence of our consent given to Chevron hereunder.

ข้อ 3. ข้าพเจ้าเข้าใจดีว่า เชฟรอนสงวนสิทธิ์เด็ดขาดในการปฏิเสธใบสมัครฉบับนี้ หรือในการขยายระยะเวลาพิจารณาใบสมัคร หรือในการเพิกถอนข้อเสนอใดๆ ที่เชฟรอนอาจมีให้ แก่ข้าพเจ้า ตามแต่เชฟรอนจะเห็นสมควร โดยมิต้องแจ้งให้ข้าพเจ้าทราบล่วงหน้า และโดยมิต้องมีเหตุผล

Clause 3. We understand that Chevron has reserved its right to decline this application or extension in considering this application or to revoke any offer that Chevron may give or have given to us as deemed appropriate by Chevron without having to notify us in advance and without cause.

ข้อ 4. ข้าพเจ้าตกลงว่า เชฟรอนมีสิทธิที่จะเก็บรักษาใบสมัครนี้ไว้ (รวมถึงเอกสารที่เกี่ยวข้องทุกอย่าง) ไม่ว่าใบสมัครนี้จะได้รับการอนุมัติหรือไม่ก็ตาม

Clause 4. We agree that Chevron shall have the right to retain this application (including all relevant documents) whether or not this application is approved.

ข้อ 5. ข้าพเจ้ารับทราบดีว่า  หากเชฟรอนอนุมัติใบสมัครนี้  ข้าพเจ้าตกลงจะปฏิบัติตามข้อตกลง  และเงื่อนไขต่าง ๆ (ที่กำหนดหรือจะกำหนดขึ้นโดยเชฟรอนตามแต่เชฟรอน จะเห็นสมควรเป็นครั้งคราว) และเชฟรอนมีสิทธิ์อย่างสมบูรณ์ในการยกเลิกบัญชีของข้าพเจ้าในเวลาใดๆ หากข้าพเจ้าละเมิดหรือไม่ปฏิบัติตามข้อตกลง หรือเงื่อนไขใด ๆ ในการซื้อขายนี้

Clause 5. We realize that if Chevron approves this application, we shall comply with all terms and conditions (which already exists or may be regulated from time to time as deemed appropriate by Chevron). Chevron shall be entitled to cancel our customer account at any time if we violate or fail to comply with any term or condition of the purchase and sale hereunder.

ข้อ 6.  ข้าพเจ้าตกลงจะจัดหาข้อมูลสถานะทางการเงินและ/หรือหลักประกันให้แก่เชฟรอนเป็นครั้งคราวตามที่เชฟรอนเห็นสมควรเพื่อประกอบการพิจารณาวงเงินสินเชื่อ และในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รับอนุมัติวงเงินสินเชื่อจากเชฟรอนแล้ว ข้าพเจ้าทราบดีว่าเชฟรอนมีสิทธิอย่างสมบูรณ์ในการยกเลิกหรือลดวงเงินสินเชื่อดังกล่าวได้  หากเชฟรอนพิจารณาฝ่ายเดียวแล้วเห็นว่าสถานะทางการเงินของข้าพเจ้าเปลี่ยนไป และ/หรือหลักประกันที่ให้ไว้ยังไม่เป็นที่พอใจแก่เชฟรอน และข้าพเจ้าตระหนักดีว่าเชฟรอนมีสิทธิระงับการขายและ/หรือการส่งสินค้าแก่ข้าพเจ้าได้จนกว่าเชฟรอนจะได้ข้อมูลและ/หรือหลักประกัน และ/หรือได้รับชำระเงินล่วงหน้าตามที่เชฟรอนเห็นสมควร 

Clause 6. We agree to periodically provide Chevron with financial information and/or security that are deemed necessary by Chevron for credit consideration. In the event that Chevron has approved our credit, we realize that Chevron shall be entitled to cancel or decrease volume of such credit. If Chevron deems that our financial condition has changed and/or the security so given is not of satisfaction of Chevron in the sole judgment of Chevron, we realize that Chevron shall be entitled to suspend the sale and/or delivery of products to us until Chevron is satisfactorily provided with sufficient information and/or security and/or advance payment is properly made to Chevron. 

ข้อ 7. ข้าพเจ้าทราบถึงความจำเป็นที่ เชฟรอน จะต้องยึดถือข้อมูลต่างๆ บรรดาที่ปรากฏบนใบสมัครฉบับนี้ หรือ (หากมีการร้องขอเพิ่มเติม) ใช้เพื่อการพิจารณาวงเงินสินเชื่อของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าอนุญาตให้เชฟรอน และบริษัทในเครือของเชฟรอน บริษัทสาขา หรือผู้ให้บริการใดๆ ของ เชฟรอน ติดต่อธนาคาร แหล่งบริการข้อมูลด้านการเงิน เช่น บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จำกัด (มหาชน), ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เป็นต้น และหน่วยงานที่ให้บริการข้อมูลสินเชื่อ เช่น บริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด เป็นต้น เพื่อรับและสอบทานความน่าเชื่อถือของข้อมูล เหล่านี้อาจรวมถึงการถ่ายโอนข้อมูล (ซึ่งรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคล) ไปยังสถานที่ต่าง ๆ นอกประเทศ ที่ข้าพเจ้าอาศัยอยู่ ทั้งนี้ ข้าพเจ้าทราบดีว่า เชฟรอนได้ใช้เทคโนโลยี และกระบวนการต่าง ๆ ที่ออกแบบขึ้นมาเพื่อใช้ป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าจากการเข้าถึง การใช้ หรือการเปิดเผยต่างๆ โดยไม่ได้รับอนุญาต ไม่ว่าข้อมูลดังกล่าวจะถูกดำเนินการ ณ ที่ใด และเชฟรอนจะดำเนินการให้ผู้ให้บริการของตนเข้าถึง ใช้ และเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ดังกล่าว (ซึ่งรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคล) ที่ระบุอยู่บนใบสมัครฉบับนี้โดยสอดคล้องกับมาตรฐานต่าง ๆ ของเชฟรอน ซึ่งรวมถึงการใช้มาตรการที่จัดทำขึ้นเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าจากการเข้าถึง การใช้ หรือการเปิดเผยโดยไม่ได้รับอนุญาต ข้าพเจ้าสามารถขอตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลต่าง ๆ ดังกล่าวได้ในเวลาใดๆ โดยแจ้งให้เจ้าหน้าที่วิเคราะห์สินเชื่อที่ได้รับมอบหมายของเชฟรอนรับทราบเพื่อพิจารณา ข้าพเจ้าเข้าใจดีว่า หากส่วนใดของใบสมัครฉบับนี้ไม่ได้รับการกรอกข้อมูลโดยสมบูรณ์ อาจส่งผลกระทบต่อการพิจารณา และ/หรือการอนุมัติวงเงินสินเชื่อให้แก่ ข้าพเจ้า ซึ่งข้าพเจ้าสามารถเลือกที่จะไม่แจ้งข้อมูลที่เชฟรอนต้องการทราบ อย่างไรก็ตาม การปฏิเสธที่จะไม่แจ้งข้อมูลที่เชฟรอนต้องการทราบ อาจส่งผลกระทบต่อการพิจารณา และ/หรือการอนุมัติวงเงินสินเชื่อ

Clause 7. We understand that Chevron intends to rely on all of the information presented in this Customer Application, or as requested separately, to determine our credit worthiness. We authorize Chevron and any of Chevron's affiliates, subsidiaries, or service providers to contact bank, trade references and credit reporting agencies to obtain and verify credit information. This may also involve the transfer of information (including personal data) to locations outside of our country. We realize that Chevron uses technologies and procedures designed to help protect our personal data from unauthorized access, use or disclosure no matter where the data is processed, and Chevron contractually obligates its service providers to access, use, and disclose the data (including any personal data) provided on this Customer Application in a manner consistent with Chevron's standards, including employing measures designed to help protect our personal data from unauthorized access, use, or disclosure. We may request to review and correct data at any time by contacting the assigned credit analyst of Chevron. If any portion of this form is incomplete, it may impact Chevron's ability to determine our credit-worthiness and/or to provide credit to us. We have the option to not provide Chevron with requested Information. However, a refusal to provide requested information may negatively impact the ability of Chevron to determine our credit worthiness and/or to provide credit.

 

ข้อ 8. ในการสั่งซื้อสินค้าแต่ละคราว ข้าพเจ้าจะสั่งซื้อด้วยวาจาหรือเป็นหนังสือหรือโดยทางโทรศัพท์ก็ได้ และในการสั่งซื้อสินค้าข้าพเจ้าจะสั่งซื้อโดยให้เชฟรอน ส่งสินค้าให้แก่ ข้าพเจ้าในนามสถานประกอบการค้าของข้าพเจ้าเองดังกล่าวข้างต้น หรือจะให้เชฟรอน ส่งให้แก่บุคคลหรือชื่อสถานการค้าตามที่อยู่อื่นๆ ดังต่อไปนี้คือ

Clause 8. We may issue purchase order in verbal or via telephone and the products so ordered shall be delivered by Chevron to us under the name of our juristic person given above, or others persons as listed below:

ชื่อบุคคลหรือชื่อสถานที่การค้า
Name or Company name:

 

ที่อยู่เลขที่
Address:

หมู่ที่
Moo:

ถนน
Road/Street:

ตำบล/แขวง
Sub-district:

อำเภอ/เขต
District:

จังหวัด
Province:

โทรศัพท์
Telephone:

 

โทรสาร
Fax:

 

ข้อ 9. ในการส่งสินค้าแต่ละคราวไม่ว่าจะเป็นการส่งให้แก่ข้าพเจ้าโดยตรงเองหรือส่งให้แก่บุคคลหรือชื่อสถานการค้าอื่นดังกล่าวในข้อ 8. ข้าพเจ้ายินยอมให้เชฟรอนส่งสินค้าโดยผ่าน ผู้ประกอบกิจการรับขนส่งสินค้าได้ อนึ่งในการส่งสินค้าทางผู้ประกอบกิจการรับขนส่งสินค้าเมื่อผู้ประกอบกิจการรับขนส่งสินค้าได้ส่งสินค้าให้แก่บุคคลและสถานที่ตามระบุไว้ในข้อ 8. หรือส่งให้บุคคลในสถานที่ดังกล่าวเซ็นรับสินค้าไว้แล้ว ข้าพเจ้ายินยอมให้ถือว่าข้าพเจ้าได้รับสินค้าถูกต้องครบถ้วนแล้ว

Clause 9. For each product delivery, whether to us directly or to other person or business address as named in Clause 8, we agree that Chevron may use outsource transporter. Delivery made by outsource transporter in the previous paragraph to the persons and addresses as listed in Clause 8 or to the person appearing in such addresses with proper signature affixed, we agree that the products have been duly received by us.

ข้อ 10. ไม่ว่าจะเป็นการส่งสินค้าให้แก่ข้าพเจ้าโดยตรงหรือส่งให้แก่บุคคลตามสถานที่อื่น ๆ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 8. ให้ถือว่าข้าพเจ้าเป็นผู้ซื้อสินค้า และข้าพเจ้ายินยอมรับผิดชอบชำระราคาสินค้านั้นให้แก่เชฟรอนเอง

Clause 10. For each product delivery, whether to us directly or to other person or business address as named in Clause 8, we agree to hold ourselves as the purchaser and agree to be liable for payment of such products to Chevron.

ข้อ 11. หากข้าพเจ้าผิดนัดไม่ชำระราคาสินค้าดังกล่าวข้างต้นข้าพเจ้ายินยอมให้เชฟรอน คิดเบี้ยปรับในการชำระล่าช้าในอัตราร้อยละ 2 ต่อเดือน นับแต่วันผิดนัดเป็นต้นไปจนกว่า ข้าพเจ้าจะชำระหนี้เสร็จสิ้นและข้าพเจ้ายินยอมชำระค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีซึ่งรวมถึงค่าใช้จ่ายอันเกิดจากการติดตามทวงถาม ค่าฤชาธรรมเนียมตลอดจนค่าทนายความที่เชฟรอน ต้องใช้จ่ายไปด้วย

Clause 11. If we fail to make payment referred to above, Chevron shall be entitled to collect late charge from us at 2% per month from the date of default until the payment is completely made. We are also committed to pay any expense due to legal proceedings, including that incurred from demand of payment, court fee and lawyer fee payable by Chevron.

ข้อ 12. ข้าพเจ้าตกลงที่จะแจ้งให้เชฟรอนทราบโดยทันที  หากมีการเปลี่ยนแปลงชื่อ,  ที่อยู่ โครงสร้างเจ้าของผู้ถือหุ้น หรือกรรมการของบริษัทฯ พร้อมด้วยมอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ดังกล่าวให้แก่เชฟรอน

Clause 12. We shall notify Chevron immediately if there is any change to name, address, shareholding structure or directorship of our juristic person and shall provide Chevron with all evidences of such change.

ข้อ 13. ข้าพเจ้าทราบดีถึงนโยบาย ‘การขัดกันแห่งผลประโยชน์’ ของเชฟรอน และข้าพเจ้าสัญญาว่าจะไม่ดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ หากมิได้รับความยินยอมเป็นหนังสือ จากเชฟรอนก่อน

Clause 13. We are well aware of 'Conflict of Interest Policy’ of Chevron and we agree not to do any of the followings without Chevron's written consent:

13.1 ทำการมอบหรือรับของกำนัลใดๆ หรือ ค่าคอมมิชชั่น ค่าธรรมเนียม ค่าส่วนลด หรือการบันเทิงใด ๆ หรือผลประโยชน์อื่นใดอันตีราคาเป็นมูลค่าได้จากกรรมการ, พนักงาน หรือตัวแทนของเชฟรอน(หรือบริษัทในเครือ) และ/หรือข้าราชการ เจ้าพนักงานของรัฐ หรือองค์กรของรัฐ ในการใด ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการซื้อขายนี้

13.1 Give or take any of value gift, commission, fee, rebate, entertainment or interest to or from director, employee or representative of Chevron (or its Affiliates) and/or government servant, official or government organization in connection with the purchase and sale hereunder.

13.2 เข้าทำธุรกิจร่วมกับกรรมการ  พนักงาน หรือตัวแทนของเชฟรอน (หรือบริษัทในเครือ) และ/หรือข้าราชการ เจ้าพนักงานของรัฐ หรือองค์กรของรัฐ นอกเหนือไปจากการกระทำใน ฐานะของผู้แทนของเชฟรอน (หรือบริษัทในเครือ)

13.2 Enter into any business arrangement with any director, employee or representative of Chevron (or its Affiliates) and/or government servant, official or government organization, save pursuant for doing same on Chevron's (or its Affiliates') behalf.

อนึ่งข้าพเจ้ามีหน้าที่แจ้งให้เชฟรอนทราบโดยทันทีถึงการละเมิดข้อกำหนดข้างต้น รวมทั้งการกระทำที่ได้เกิดขึ้นก่อนการสมัครเป็นลูกค้าของข้าพเจ้า อันมีผลเป็นการละเมิดข้อกำหนดข้างต้น และในขณะเดียวกันข้าพเจ้าจะทำการจ่ายเงินคืนหรือให้เครดิตแก่เชฟรอนในผลประโยชน์ใด ๆ ที่ข้าพเจ้าได้รับมาอันเป็นผลมาจากการละเมิดข้อกำหนดข้างต้น

We agree to notify Chevron immediately if there is any breach to the above provisions of this Clause 13, including the breach that may have been committed prior to submission of this application that is resulted in breaching such above provisions. We then agree to return money or credit to Chevron for any benefit that we have received in consequence of such breach.

ข้อ 14. ข้าพเจ้าทราบดีถึงนโยบาย “การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล” ของเชฟรอน และข้าพเจ้าตกลงที่จะปฏิบัติตามคำร้องขอของเชฟรอนอันเกี่ยวเนื่องกับการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล ของพนักงาน ลูกค้า ผู้รับจ้าง/ผู้ให้บริการของเชฟรอนที่ข้าพเจ้าได้รับทราบจากหรือที่เกี่ยวข้องกับเชฟรอน รวมไปถึงการปฏิบัติตามข้อแนะนำต่าง ๆของเชฟรอนที่เกี่ยวกับการให้ และ/ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล การใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยที่เพียงพอที่จะปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว และการไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวต่อบุคคลที่สาม โดยปราศจากความยินยอมเป็นหนังสือจากเชฟรอน และการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ใช้บังคับ

Clause 14. We are well aware of 'Confidentiality Policy' of Chevron and we agree to comply with all Chevron's requests in relation to retention of personal data of employees, customers, service providers of Chevron which may come into our acknowledgement through Chevron or in connection with Chevron,  including all suggestions of Chevron concerning giving and/or revealing personal data, security measures for protection of such personal data and non-disclosure of such personal data to third party without Chevron's written consent and compliance with any applicable 'personal data protection law’.

ข้อ 15. ในการชำระค่าสินค้า ข้าพเจ้าประสงค์จะชำระในวิธีการที่จะตกลงกับเชฟรอน

Clause 15. For product payment, we agree to pay in the way to be agreed with Chevron.

ข้อ 16. ทั้งข้าพเจ้าและเชฟรอนตกลงว่า เชฟรอนมีสิทธินำจำนวนเงินที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีสิทธิได้รับจากอีกฝ่ายหนึ่ง ไปหักกลบลบหนี้กับเงินอีกจำนวนหนึ่งที่ฝ่ายแรกติดหรือ ต้องชำระให้แก่ฝ่ายหลังนั้น

Clause 16. Both we and Chevron agree that Chevron may set off any amount due or payable to either Party by the other Party with the amount such first Party has owed to the such latter Party".

ข้อ 17. ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารประกอบการสมัครเป็นลูกค้าของข้าพเจ้ามาพร้อมกับใบสมัครนี้แล้วดังรายละเอียดคือ

Clause 17. Attached herewith are all documents to apply.

1. สำเนาทะเบียนพาณิชย์ (Copy of Commercial Registration)

 

2. สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล ไม่เกิน 6 เดือน (Copy of Company Affidavit)

 

3. สำเนาทะเบียนบ้าน (Copy of Residence Registration)

 

4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (Copy of Identification card)

 

5. สำเนาทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20) (Copy of V.A.T. Registration)

 

6. สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษี (Copy of Tax I.D.)

 

7. แผนที่ร้านค้าหรือบริษัท (Map)

 

(สำเนาทุกฉบับต้องสามารถอ่านได้ชัดเจน และลงลายมือชื่อรับรองโดยผู้มีอำนาจและประทับตราสำคัญ)
(All of copy of documents must look clearly and be signed and stamped with official company logo)

ข้าพเจ้าได้อ่านใบสมัครนี้โดยตลอดแล้ว ยินยอมผูกพันตามข้อความในใบสมัครทุกประการ

We have thoroughly read all information above and consent to bind ourselves under the term and conditions of this Customer application.