Điều Khoản Sử Dụng

Điều Khoản Sử Dụng

Sử dụng trang này đồng nghĩa với việc bạn đồng ý với Điều Khoản Sử Dụng này.

Vui lòng đọc kỹ Điều Khoản Sử Dụng này trước khi sử dụng trang này. Bằng việc sử dụng trang này, bạn cho biết là bạn đồng ý với Điều Khoản Sử Dụng sử dụng này. Nếu bạn không đồng ý với Điều Khoản Sử Dụng này, vui lòng không sử dụng trang này.

Điều Khoản Sử Dụng này chỉ áp dụng với trang web tại https://www.caltex.com.vn ("Trang"). Trang này thuộc sở hữu và được điều hành bởi Chevron International Pte. Ltd. ("Chevron") và không nên nhầm lẫn với các trang web khác cho dù từ Chevron và/hoặc Caltex có xuất hiện như một phần của tên miền hoặc nhãn hiệu hay không. Bạn nên kiểm tra từng trang bạn truy cập trên hoặc từ Trang này để xác định xem bạn đã chuyển sang trang của bên thứ ba hay chưa.

1. An ninh Trang

i. Bạn bị cấm vi phạm, hoặc cố vi phạm, an ninh của Trang này. Bất kỳ hành vi vi phạm nào như vậy có thể dẫn đến hình phạt hình sự và/hoặc dân sự chống lại bạn. Chúng tôi sẽ điều tra bất kỳ hành vi vi phạm bị cáo buộc hoặc nghi ngờ nào và nếu nghi ngờ có hành vi vi phạm hình sự, chúng tôi sẽ hợp tác với cơ quan thực thi pháp luật trong công tác điều tra của họ. Vi phạm an ninh Trang bao gồm nhưng không giới hạn;

ii. đăng nhập vào hoặc cố đăng nhập vào một máy chủ hoặc tài khoản bạn không được quyền truy cập;

iii. truy cập dữ liệu hoặc thực hiện bất cứ hành động nào để có được dữ liệu, thông tin hoặc dịch vụ không dành cho bạn hoặc cho việc sử dụng của bạn;

iv. thăm dò, quét hoặc kiểm tra lỗ hổng của bất kỳ hệ thống hoặc mạng lưới nào, hoặc cố làm vậy;

v. can thiệp, hack, sửa hoặc sửa đổi khác hay vi phạm các biện pháp an ninh hoặc xác thực;

vi. truyền tài liệu chứa virus, Trojan horse, worm, time bomb, cancelbot, malware, tệp hỏng hoặc thông lệ hay động cơ lập trình máy tính khác hoặc thực hiện hành vi có thể làm hỏng, phá hoại hoặc làm ảnh hưởng hay gây trở ngại khác cho chức năng của máy tính hoặc hoạt động của Trang;

vii. can thiệp vào dịch vụ của, hoặc tiến hành bất kỳ cuộc tấn công từ chối dịch vụ nào của, Trang này, bất kỳ người dùng, máy chủ hoặc mạng nào bao gồm, nhưng không giới hạn bằng cách chở quá mức hoặc "làm ngập", bất kỳ hệ thống máy tính nào.

2. Hoạt động bị cấm khác 

Khi sử dụng Trang này, bạn không được:

i. đăng tải, gửi hoặc truyền khác cho hoặc thông qua Trang này bất kỳ loại tài liệu nào trái pháp luật, vi phạm, quấy rối, phỉ báng, đe dọa, thô tục, khiêu dâm, phân biệt chủng tộc, bạo lực, vô đạo đức, công kích về mặt tôn giáo, hận thù hoặc có thể bị phản đối khác, bất kỳ tài liệu nào lợi dụng trẻ em hoặc xâm phạm hoặc vi phạm quyền riêng tư của người khác hoặc các quyền khác hoặc bất kỳ tài liệu nào Chevron tự thấy không muốn đăng tải hoặc truyền trên Trang này;

ii. phỉ báng, lạm dụng, quấy rối, lén theo, đe doạ hoặc vi phạm khác các quyền hợp pháp (như quyền riêng tư và quyền công khai) của người khác;

iii. tải lên hoặc cung cấp khác, các tệp tin chứa hình ảnh, phần mềm hoặc tài liệu khác được bảo vệ bởi luật sở hữu trí tuệ, bao gồm nhưng không giới hạn bản quyền, bằng sáng chế, thiết kế hoặc luật nhãn hiệu và quyền bảo mật, công khai và riêng tư trừ khi bạn sở hữu hoặc kiểm soát quyền hoặc đã nhận mọi sự cho phép cần thiết để được làm như vậy;

iv. trình bày sai thông tin nhận diện hoặc gia nhập của bạn dưới bất kỳ cách nào;

v. tham gia tiếp thị trực tuyến mang tính lừa đảo;

vi. vi phạm bất kỳ luật hoặc quy định áp dụng nào;

vii. hoặc trợ giúp hoặc cho phép bất kỳ người nào trong việc tiến hành bất kỳ hoạt động nào mô tả ở trên.

3. Người dùng đệ trình

Bạn phải thận trọng, có ý thức tốt và đánh giá tốt trong việc sử dụng Trang này. Bạn chịu trách nhiệm đối với mọi tài liệu bạn để lên hoặc truyền cho hoặc thông qua Trang này. Bạn đồng ý, cam kết và bảo đảm rằng mọi thông tin bạn đăng lên hoặc truyền tải thông qua Trang này là đúng sự thật, chính xác, đầy đủ, không gây hiểu nhầm và được đưa ra trong thiện chí, và rằng bạn có quyền đăng hoặc truyền tải những thông tin đó. Những thông tin này (bao gồm nhưng không giới hạn, dữ liệu, văn bản, phần mềm, đồ họa hoặc bất kỳ tài liệu nào khác), cho dù được đăng công khai hoặc truyền tải riêng, thuộc trách nhiệm duy nhất của bạn.

4. Ý tưởng không do yêu cầu

Chevron không chấp nhận hoặc xem xét các ý tưởng không do yêu cầu, bao gồm các ý tưởng quảng bá, sản phẩm, công nghệ hoặc quy trình mới. Bạn không được truyền tải bất kỳ tài liệu hoặc thông tin nào cho hoặc thông qua Trang này mà có tính bảo mật hoặc độc quyền. Bất kỳ tài liệu hoặc thông tin nào mà bạn truyền tải cho hoặc thông qua Trang này sẽ được coi là tài liệu hoặc thông tin không bảo mật và không độc quyền. Chính sách này nhằm tránh hiểu nhầm hoặc tranh chấp tiềm tàng về quyền sở hữu các ý tưởng. Trừ khi có quy định rõ trong Tuyên bố quyền riêng tư của Chevron hoặc văn bản thỏa thuận riêng giữa bạn và Chevron, bạn cung cấp cho Chevron giấy phép không hạn chế, không thể thu hồi, trên toàn thế giới, miễn phí tiền bản quyền để sử dụng, sao chép, sửa, sửa đổi, hiển thị, thực hiện công khai, thông tin, vận chuyển và phân phối tài liệu và thông tin đó. Bạn cũng đồng ý rằng Chevron có quyền sử dụng, mà không cần thanh toán hoặc giải thích cho bạn hoặc những người khác, bất kỳ concept, bí quyết hoặc ý tưởng nào mà bạn (và những người thay mặt bạn) truyền tải cho hoặc thông qua Trang này.

5. Bản quyền

Mọi nội dung có trên Trang này, như văn bản, đồ họa, logo, nút, biểu tượng, hình ảnh, video clip, audio clip và phần mềm, là tài sản của Chevron, nhà cung cấp nội dung của Chevron và được bảo vệ bởi luật pháp của quốc gia áp dụng trong từng văn cảnh cụ thể và luật bản quyền quốc tế. Việc soạn thảo, (thu thập, sắp xếp và tập hợp) tất cả các nội dung trên Trang này là tài sản độc quyền của Chevron và được bảo vệ bởi luật pháp của quốc gia áp dụng trong từng văn cảnh cụ thể và luật bản quyền quốc tế. Không được copy, sao chép, tái bản, sửa, sửa đổi, tải lên, đăng tải, truyền tải, hoặc phân phối dưới bất kỳ cách nào mọi tài liệu từ Trang này mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của người sở hữu bản quyền, ngoại trừ việc bạn có thể tải về một bản sao của tài liệu trên bất kỳ một máy tính nào và tạo ra một bản in chỉ cho sử dụng cá nhân, phi thương mại, với điều kiện là bạn phải giữ nguyên vẹn mọi thông báo bản quyền và độc quyền khác. Việc sửa đổi tài liệu hoặc sử dụng tài liệu cho bất kỳ mục đích nào khác là vi phạm bản quyền và các quyền sở hữu khác của Chevron. Phải có được sự cho phép trước bằng văn bản từ Chevron đối với mọi hành vi sử dụng khác tài liệu có trong đây, bao gồm sao chép và phân phối nhiều bản sao, hoặc liên kết đến bất kỳ trang nào tại Trang này trừ "trang chủ" (http://www.caltex.com.my), hoặc cơ cấu bất kỳ phần nào của Trang này trên một trang web khác. Cần gửi yêu cầu để có được sự cho phép đó qua email cho: vietnam@chevron.com. Cho các mục đích của Điều Khoản Sử Dụng sử dụng này, cấm sử dụng bất kỳ tài liệu nào như vậy trên bất kỳ trang web hoặc môi trường máy tính nối mạng nào khác. Mọi quyền thiết kế, cơ sở dữ liệu và biên soạn và các quyền sở hữu trí tuệ khác, trong mỗi trường hợp dù đã đăng ký hoặc chưa đăng ký, và lợi thế thương mại liên quan là độc quyền của Chevron.

Mọi phần mềm được sử dụng hoặc cung cấp trên Trang này là tài sản của Chevron hoặc nhà cung cấp phần mềm của Chevron và được bảo vệ bởi luật pháp của quốc gia áp dụng trong từng văn cảnh cụ thể và luật bản quyền quốc tế. Trong trường hợp bạn được Chevron cho phép tải về và bạn tải về phần mềm từ Trang này, phần mềm, bao gồm mọi tệp tin, hình ảnh được đưa vào hoặc tạo ra bởi phần mềm, và dữ liệu đi kèm phần mềm (gọi chung là "Phần mềm") được Chevron cấp phép cho bạn theo mọi điều khoản sử dụng kèm theo Phần mềm. Chevron không chuyển giao quyền sở hữu Phần mềm cho bạn. Bạn có thể sở hữu các phương tiện mà Phần mềm được ghi trên phương tiện đó, nhưng Chevron vẫn có quyền sở hữu đầy đủ và hoàn chỉnh đối với Phần mềm, và mọi quyền sở hữu trí tuệ trong đó. Bạn không thể phân phối lại, bán, sửa, sửa đổi, dịch ngược, nghiên cứu đảo ngược, tháo rời hoặc làm giảm khác Phần mềm theo dạng thức con người nhận biết được, trừ trong phạm vi được cho phép bởi luật áp dụng và khi đưa ra thông báo trước bằng văn bản cho Chevron về các hoạt động đó.

6. Nhãn hiệu

Tất cả các thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, logo và tên thương mại, dù đã đăng ký hay chưa đăng ký, đều thuộc quyền sở hữu của Chevron hoặc của  các công ty khác được chỉ định. Bạn không thể sao chép, tải về hoặc sử dụng bất kỳ thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, logo hoặc tên thương mại mà không có sự chấp thuận trước bằng văn bản của chủ sở hữu thích hợp của nó.

Mọi nhãn hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, logo và tên thương mại, dù đã đăng ký hay chưa đăng ký, là độc quyền của Chevron hoặc của các công ty khác khi được chỉ rõ như vậy. Bạn không thể sao chép, tải về hoặc sử dụng khác bất kỳ nhãn hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, logo hoặc tên thương mại nào như vậy mà không được sự chấp thuận trước bằng văn bản của người sở hữu thích hợp của chúng.

7. Liêt kết với các trang web khác

Khi bạn xem Trang này, bạn sẽ thấy các liên kết với các trang web khác không phải của Chevron. Các liên kết này chỉ để thuận tiện. Một số trang Web được liên kết nhất định có thể lợi dụng quyền sở hữu trí tuệ độc quyền của Chevron (như nhãn hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, logo và tên thương mại) theo giấy phép từ Chevron. Chevron không chịu trách nhiệm về tính sẵn có hoặc nội dung của các trang này hoặc về bất kỳ loại virus nào hoặc các phần tử gây hại khác gặp phải khi kết nối với trang web của bên thứ ba hoặc về bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào được cung cấp bởi trang web của bên thứ ba đó. Ngoài ra, việc cung cấp các liên kết đến các trang này không nên được hiểu là sự chứng thực hoặc chấp thuận của Chevron đối với tổ chức tài trợ cho các trang này hay sản phẩm hoặc dịch vụ của họ.

Để tiện cho bạn, Trang này chứa các liên kết đến các trang web khác, bao gồm một số trang được quản lý bởi Chevron hoặc quản lý bởi các công ty khác thay mặt Chevron, cũng như các trang không liên quan đến Chevron. Điều Khoản Sử Dụng sử dụng này không áp dụng cho các trang web được liên kết này. Nên kiểm tra Điều Khoản Sử Dụng riêng của mỗi trang web.

8. Vấn đề pháp lý

Trang này được kiểm soát và điều hành bởi Chevron từ các văn phòng ở Singapore. Chevron không cam kết rằng các tài liệu trong trang này là thích hợp hoặc sẵn có để sử dụng ở các địa điểm khác. Những người mà chọn truy cập Trang này từ các địa điểm khác làm như vậy theo sáng kiến riêng của họ và chịu trách nhiệm tuân thủ luật pháp trong nước, nếu và trong phạm vi luật pháp trong nước áp dụng. Cấm truy cập Trang này từ các khu vực quyền hạn nơi nội dung của Trang này là bất hợp pháp hoặc sẽ bị phạt. Phần mềm từ Trang này còn chịu sự kiểm soát xuất khẩu của Hoa Kỳ và Singapore. Không thể tải về hoặc tái xuất khẩu khác thông tin hoặc phần mềm từ Trang này (i) vào hoặc cho công dân hoặc cư dân của bất kỳ quốc gia nào mà Hoa Kỳ hoặc Singapore cấm vận hoặc xử phạt hàng hóa, dịch vụ hoặc công nghệ; hoặc (ii) cho bất kỳ người nào trong danh sách Công dân bị chỉ định trừng phạt đặc biệt của Bộ Ngân khố Hoa Kỳ hoặc Danh sách các hàng hóa (đơn hàng) bị từ chối của Bộ Thương mại Hoa Kỳ; hoặc (iii) bị cấm theo Quy định của Đạo luật xuất nhập khẩu Singapore (Cap 272A) hoặc Quy định. Bằng cách tải về hoặc sử dụng Phần mềm, bạn cam kết và bảo đảm rằng bạn không nằm trong, dưới sự kiểm soát của, hoặc công dân hay cư dân của bất kỳ quốc gia nào như vậy hoặc trong bất kỳ danh sách nào như vậy.

9. Thay đổi & đình chỉ

Chevron với tư cách là chủ sở hữu của Trang này có thể, vào bất cứ thời điểm nào mà không cần thông báo, thay đổi, đình chỉ hoặc loại bỏ bất kỳ phần nào hoặc tất cả Trang này, hoặc đình chỉ quyền truy cập đối với một hoặc nhiều khu vực địa lý hoặc chấm dứt bất kỳ một hoặc nhiều quyền truy cập của người dùng vào Trang này.

10. Từ bỏ

Các tài liệu trong Trang này được cung cấp "như thực trạng" và không có bảo đảm dưới bất kỳ loại nào dù rõ ràng hay ngụ ý. Trong phạm vi đầy đủ nhất cho phép theo luật áp dụng, Chevron từ chối mọi bảo đảm, rõ ràng hay ngụ ý, bao gồm, nhưng không giới hạn, bảo đảm ngụ ý về chất lượng đạt yêu cầu, khả năng bán hàng và sự phù hợp cho một mục đích cụ thể. Chevron không bảo đảm rằng việc truy cập vào Trang này hoặc vào các chức năng có trong tài liệu sẽ không bị gián đoạn hoặc không có lỗi, rằng sai sót sẽ được sửa chữa, hoặc rằng Trang này hoặc máy chủ cung cấp Trang này không có virus hoặc các thành phần gây hại khác. Chevron không cam kết hoặc bảo đảm  liên quan đến việc sử dụng hoặc kết quả của việc sử dụng tài liệu trong Trang này về tính đúng đắn, chính xác, độ tin cậy, hoặc khác. Luật áp dụng có thể không cho phép loại trừ một số hoặc tất cả các bảo đảm ngụ ý, trong phạm vi luật đó áp dụng, một phần hoặc tất cả các loại trừ trên có thể không áp dụng cho bạn.

11. Giới hạn trách nhiệm pháp lý

Trong phạm vi cho phép theo luật áp dụng, trong mọi trường hợp, bao gồm, nhưng không giới hạn, sơ suất, Chevron không chịu trách nhiệm về tiền bồi thường thiệt hại bù đắp, tiền bồi thường thiệt hại có tính trừng phạt, gián tiếp, đặc biệt hoặc hậu quả phát sinh từ việc sử dụng, hoặc không thể sử dụng, các tài liệu trong Trang này, ngay cả khi Chevron hay đại diện được ủy quyền của Chevron đã được thông báo về khả năng phải chịu những bồi thường đó. Luật áp dụng có thể không cho phép giới hạn hoặc loại trừ trách nhiệm pháp lý hoặc tiền bồi thường thiệt hại ngẫu nhiên hoặc hậu quả, và trong phạm vi giới hạn hoặc loại trừ trên có thể không áp dụng với bạn. Trong bất kỳ trường hợp nào, tổng trách nhiệm pháp lý của Chevron đối với bạn cho mọi thiệt hại, tổn thất, và nguyên nhân của hành động (dù trong hợp đồng, sai lầm cá nhân (bao gồm, nhưng không giới hạn, sơ suất) hoặc khác) cũng không vượt quá số tiền bạn trả cho Chevron, nếu có, để sử dụng Trang này.

12. Bồi thường

Bạn đồng ý bồi thường, bảo vệ và giữ cho Chevron, chi nhánh của Chevron và bất kỳ giám đốc, nhân viên, đại lý và nhà thầu nào của Chevron và chi nhánh của Chevron vô hại trước và chống lại bất kỳ và mọi khiếu nại, thiệt hại, tổn thất, chi phí (bao gồm nhưng không giới hạn phí luật sư hợp lý) hoặc chi phí khác phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp ngoài hoặc từ (i) việc vi phạm Điều Khoản Sử Dụng này của bạn; và/hoặc (ii) các hoạt động của bạn khi kết nối với Trang này.

13. Tiết lộ; Sản phẩm & Tuyên bố mang tính dự báo cho tương lai 

Trang này chứa các thông tin về sản phẩm và dịch vụ của Chevron và các tổ chức liên quan của nó. Trong khi Chevron cố đảm bảo rằng tất cả các thông tin trên Trang này là chính xác và hiện thời tại thời điểm đăng tải thì không nên tin vào tất cả các thông tin về sản phẩm và dịch vụ của Chevron trên Trang này là thông tin dứt khoát, cuối cùng, hiện thời hoặc đầy đủ, và bạn đồng ý liên hệ trực tiếp Chevron để biết thông tin chi tiết và cập nhật hơn về sản phẩm và dịch vụ của nó thay vì đặt niềm tin vào bất kỳ thông tin sản phẩm hoặc dịch vụ nào trên Trang này. 

Các thông tin và dữ liệu có trong Trang này có tính chất chung mà chưa được xác minh, xem xét hoặc đánh giá bởi Chevron liên quan đến việc đưa ra bất kỳ quyết định đầu tư, kinh doanh hoặc thương mại cụ thể nào. Bạn luôn cần tham khảo ý kiến của tư vấn chuyên nghiệp của bạn và có được sự xác minh độc lập về các thông tin và dữ liệu có trong đây trước khi đưa ra bất kỳ quyết định nào dựa trên các thông tin hay dữ liệu đó.

TUYÊN BỐ THẬN TRỌNG

LIÊN QUAN ĐẾN THÔNG TIN MANG TÍNH DỰ BÁO CHO TƯƠNG LAI CHO MỤC ĐÍCH CỦA ĐIỀU KHOẢN "CẢNG AN TOÀN" CỦA ĐẠO LUẬT CẢI CÁCH TỐ TỤNG CHỨNG KHOÁN TƯ NHÂN NĂM 1995

Trang Web này có các tuyên bố mang tính dự báo cho tương lai liên quan đến hoạt động của Chevron dựa trên sự kỳ vọng, dự đoán và dự báo hiện tại của ban quản lý về xăng dầu, hóa chất và các ngành liên quan đến năng lượng khác. Các từ như "dự kiến," "hy vọng," "dự định," "lên kế hoạch," "nhắm tới," "dự báo," "dự đoán," "tin rằng," "tìm kiếm," "lên lịch trình," "dự tính," "có thể," "đã có thể," "dự thảo ngân sách," "có triển vọng" và các cách diễn đạt tương tự được dự tính nhận biết các tuyên bố mang tính dự báo cho tương lai đó. Các tuyên bố này không phải là sự đảm bảo về hiệu suất trong tương lai và chịu một số rủi ro, tính không chắc chắn nhất định và các yếu tố khác, nhiều trong số đó nằm ngoài tầm kiểm soát của công ty và rất khó dự đoán. Do đó, kết quả thực tế có thể khác một cách cốt yếu với những gì được diễn đạt hoặc dự báo trong các tuyên bố mang tính dự báo cho tương lai đó. Người đọc không nên đặt quá nhiều niềm tin vào các tuyên bố mang tính dự báo cho tương lai này, chỉ đúng tính đến ngày lập báo cáo này. Trừ khi được yêu cầu một cách hợp pháp, Chevron không có nghĩa vụ phải cập nhật công khai bất kỳ tuyên bố mang tính dự báo cho tương lai nào, cho dù là kết quả của thông tin mới, sự kiện trong tương lai hoặc khác.

Các yếu tố quan trọng có thể khiến kết quả thực tế về cơ bản khác với ​​các kết quả trong tuyên bố mang tính dự báo cho tương lai là: thay đổi giá dầu thô và khí thiên nhiên; thay đổi biên lợi nhuận tinh chế, tiếp thị và hóa chất; hành động của đối thủ cạnh tranh hoặc người điều chỉnh; định thời chi phí thăm dò; định thời nâng dầu thô; khả năng cạnh tranh của các nguồn năng lượng thay thế hoặc sản phẩm thay thế; sự phát triển công nghệ; kết quả hoạt động và tình hình tài chính của chi nhánh công bằng; các đối tác liên doanh của công ty không có khả năng hoặc không tài trợ cho phần hoạt động của họ và các hoạt động phát triển; khả năng tiềm tàng không đạt được sản lượng thuần dự kiến từ các dự án phát triển dầu thô và khí thiên nhiên hiện tại và tương lai; sự chậm trễ tiềm tàng trong việc phát triển, xây dựng hoặc khởi động các dự án theo kế hoạch; sự phá hủy hoặc gián đoạn tiềm tàng của các cơ sở sản xuất hoặc chế tạo của công ty hoặc mạng lưới giao hàng/vận chuyển do chiến tranh, tai nạn, sự kiện chính trị, tình trạng bất ổn dân sự, thời tiết khắc nghiệt, các yếu tố tự nhiên hoặc con người khác, hoặc hạn ngạch sản xuất dầu thô có thể được áp đặt bởi Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ; trách nhiệm pháp lý tiềm tàng đối với các hành động sửa chữa hoặc đánh giá theo các quy định và tố tụng về môi trường hiện tại hoặc tương lai; thay đổi đầu tư hoặc sản phẩm đáng kể theo yêu cầu của quy chế, quy định và tố tụng về môi trường hiện tại hoặc tương lai; trách nhiệm pháp lý tiềm tàng do kiện tụng chưa xử hoặc trong tương lai khác; mua lại hoặc chuyển nhượng tài sản tương lai của công ty và lãi và lỗ do chuyển nhượng hoặc giảm giá trị tài sản; bán do chính phủ bắt buộc, tước đoạt, tái cấp vốn, thuế cụ thể theo ngành, những thay đổi về điều khoản tài chính hoặc hạn chế về phạm vi hoạt động của công ty; biến động ngoại tệ so với đồng đô la Mỹ; tác động của các quy định kế toán đã thay đổi theo các nguyên tắc kế toán được chấp nhận chung do cơ quan thiết lập quy tắc ban hành; và các yếu tố đưa ra dưới tiêu đề "Các yếu tố rủi ro" ở trang 22 đến 24 của Báo cáo thường niên theo Mẫu 10-K của Chevron cho năm kết thúc ngày 31 tháng 12 2014. Ngoài ra, những kết quả đó có thể bị ảnh hưởng bởi các điều kiện kinh tế và chính trị chung trong nước và quốc tế. Các yếu tố không thể đoán trước hoặc chưa biết khác chưa được thảo luận cũng có thể có ảnh hưởng bất lợi trọng yếu đến các tuyên bố mang tính dự báo cho tương lai.

14. Khác

Như được sử dụng trong suốt Trang này, thuật ngữ "Chevron" và các thuật ngữ như "công ty", "tập đoàn", "của chúng tôi" và "chúng tôi" có thể tham chiếu đến một hoặc nhiều hoặc cả Chevron International Pte. Ltd và nhóm công ty của Chevron. Tất cả các thuật ngữ này chỉ được sử dụng cho mục đích thuận tiện và không được dự định là chỉ định chính xác bất kỳ công ty riêng nào, mỗi công ty quản lý công việc riêng của nó.

Điều Khoản Sử Dụng này sẽ bị chi phối bởi và hiểu theo luật pháp Singapore, mà không ảnh hưởng đến bất kỳ nguyên tắc xung đột nào của luật pháp. Bằng việc sử dụng Trang này, bạn đã trình lên quyền hạn không độc quyền của các tòa án Singapore. Nếu bất kỳ điều khoản nào của Điều Khoản Sử Dụng này trái pháp luật, không có hiệu lực, hoặc vì bất kỳ lý do nào không thể thi hành, thì điều khoản đó sẽ được coi là tách khỏi Điều Khoản Sử Dụng này và sẽ không ảnh hưởng đến tính hiệu lực và khả năng thi hành của bất kỳ điều khoản còn lại nào. Đây là toàn bộ thỏa thuận giữa các bên liên quan đến chủ đề chính trong đây và không được sửa đổi ngoại trừ bằng văn bản.

15. Thay đổi Điều Khoản Sử Dụng

Chevron có thể sửa lại Điều Khoản Sử Dụng này vào bất cứ thời điểm nào mà không cần thông báo. Mặc dù Chevron sẽ cố gắng làm nổi bật mọi thay đổi đối với Điều Khoản Sử Dụng này nhưng bạn nên truy cập lại Trang này định kỳ để đảm bảo bạn biết được các điều khoản gần đây nhất, vì chúng sẽ ràng buộc với bạn. Việc bạn sử dụng Trang này sau các thay đổi đó đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với các thay đổi đó.

Nếu bạn có bất cứ câu hỏi hoặc khiếu nại gì liên quan đến Điều Khoản Sử Dụng này, vui lòng liên hệ vietnam@chevron.com và chúng tôi sẽ cố gắng trả lời bạn kịp thời.

Cập nhật: Tháng 02 năm 2014

Top