Caltex Logo

เติมต่อเนื่อง รับต่อเนื่อง คะแนนคาลเท็กซ์ รีวอร์ด สูงสุด 4 เท่า!

สิทธิพิเศษเฉพาะคุณ! เมื่อเติมน้ำมันอย่างต่อเนื่องที่คาลเท็กซ์ รับคะแนนคาลเท็กซ์ รีวอร์ด เพิ่มทุกครั้งที่เติม สูงสุด 4 เท่า!

*เพียงเติมน้ำมันที่สถานีบริการน้ำมันคาลเท็กซ์ที่ร่วมรายการ โดยมียอดการเติมน้ำมันรายการแรกนับจากที่ท่านได้รับข้อความรายการส่งเสริมการขายนี้จากระบบสะสมคะแนนคาลเท็กซ์รีวอร์ด ตั้งแต่ 900 บาทขึ้นไปต่อเซลล์สลิปพร้อมสะสมคะแนนคาลเท็กซ์รีวอร์ด และเติมน้ำมันอีก 3 ครั้ง ตั้งแต่ 900 บาท ขึ้นไปต่อเซลล์สลิปต่อครั้งพร้อมสะสมคะแนนคาลเท็กซ์ รีวอร์ดทุกครั้งที่เติม รวมเติมน้ำมันครบ 4 ครั้ง ครบตามเงื่อนไข ภายใน 60 วันนับจากที่ท่านได้รับข้อความรายการส่งเสริมการขายนี้จากระบบสะสมคะแนนคาลเท็กซ์รีวอร์ด และภายในช่วงระยะเวลาโปรแกรมส่งเสริมการขายนี้ (แล้วแต่เวลาใดจะถึงก่อน) จะได้รับคะแนนคะแนนคาลเท็กซ์ รีวอร์ด เพิ่มทุกครั้ง สูงสุด 4 เท่า!* โปรดอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมใน “รายละเอียดการเข้าร่วมรายการ” และ “ข้อกำหนดและเงื่อนไขรายการ"

 1. เฉพาะสมาชิกคาลเท็กซ์รีวอร์ดที่มียอดการเติมน้ำมันรายการแรกตั้งแต่ 900 บาทขึ้นไปต่อเซลล์สลิปพร้อมสะสมคะแนนคาลเท็กซ์รีวอร์ด หลังจากเลือกรับข่าวสารทางการตลาดของคาลเท็กซ์รีวอร์ด และได้รับข้อความรายการส่งเสริมการขายนี้ทาง อีเมล หรือ SMS จากระบบสะสมคะแนนคาลเท็กซ์รีวอร์ด โดยคำว่าเติมน้ำมันรายการแรกหมายถึงการเติมน้ำมันโดยสะสมคะแนนคาลเท็กซ์รีวอร์ดครั้งที่หนึ่ง นับจากที่ท่านได้รับข้อความรายการส่งเสริมการขายนี้จากระบบสะสมคะแนนคาลเท็กซ์รีวอร์ด  
 2. เติมน้ำมันทุกประเภทที่สถานีบริการน้ำมันคาลเท็กซ์ที่ร่วมรายการ ตั้งแต่ 900 บาท ขึ้นไปต่อเซลล์สลิป พร้อมสะสมคะแนนคาลเท็กซ์รีวอร์ด ตามเงื่อนไขที่กำหนดในช่วงระยะเวลาของรายการส่งเสริมการขาย
 3. ชำระเงินด้วยเงินสด บัตรเครดิต หรือบัตรเดบิต พร้อมสะสมคะแนนคาลเท็กซ์ รีวอร์ดผ่านแอปพลิเคชัน CaltexGO หรือชำระเงินด้วยเงินสด บัตรเครดิตหรือบัตรเดบิต พร้อมสะสมคะแนนคาลเท็กซ์ รีวอร์ดผ่านการบอกเบอร์โทรศัพท์ที่ลงทะเบียนระบบสะสมคะแนนคาลเท็กซ์รีวอร์ดไว้ ที่สถานีบริการน้ำมันคาลเท็กซ์ที่คุณเติมน้ำมัน 
 4. เฉพาะสมาชิกที่ทำการเปิดรับข่าวสารคาลเท็กซ์รีวอร์ด และได้รับอีเมล หรือ SMS สื่อสารรายการส่งเสริมการขายเท่านั้น  
 5. โปรดอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมใน "ข้อกำหนดและเงื่อนไขรายการ"

 

 1. ระยะเวลาส่งเสริมการขายนับรายการแรกจากวันที่ทำรายการเติมน้ำมันและสะสมคะแนนคาลเท็กซ์ รีวอร์ดสำเร็จและเข้าเงื่อนไขตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2566 ถึง 4 กันยายน 2566 
 2. เฉพาะสมาชิกที่ได้รับข้อความรายการส่งเสริมการขายนี้ทาง อีเมล หรือ SMS จากจากระบบสะสมคะแนนคาลเท็กซ์รีวอร์ด เท่านั้น
 3. สมาชิกมีสิทธิ์ได้รับคะแนนคาลเท็กซ์ รีวอร์ด เพิ่มขึ้นทุกครั้งที่เติม หลังจากเติมน้ำมันรายการแรก (ครั้งที่ 1) สูงสุด 4 เท่า! สำหรับการเติมน้ำมันครั้งที่ 4 เมื่อทำรายการเติมน้ำมันครบ 4 ครั้ง ตามเงื่อนไขที่กำหนด โดยมียอดการเติมน้ำมันตั้งแต่ 900 ขึ้นไปต่อการเติมน้ำมันหนึ่งครั้งต่อเซลล์สลิปพร้อมสะสมคะแนนคาลเท็กซ์รีวอร์ด โดยทำรายการครบถ้วนตามเงื่อนไข ภายใน 60 วัน นับจากที่ท่านได้รับข้อความรายการส่งเสริมการขายนี้จากระบบสะสมคะแนนคาลเท็กซ์รีวอร์ด และภายในช่วงระยะเวลาโปรแกรมส่งเสริมการขายนี้ (แล้วแต่เวลาใดจะถึงก่อน)  โดยรายละเอียดการรับคะแนนคาลเท็กซ์รีวอร์ดในรายการส่งเสริมการขายนี้มี ดังนี้
  • ครั้งที่ 1 เมื่อมียอดการเติมน้ำมันตั้งแต่ 900 บาท ขึ้นไปต่อเซลล์สลิปและสะสมคะแนนคาลเท็กซ์รีวอร์ด   ตามเงื่อนไขที่กำหนด รับคะแนนสะสมตามปกติ (คะแนนสะสมตามปกติ คือ ทุก 1 ลิตร รับ 1 คะแนน)
  • ครั้งที่ 2 เมื่อมียอดการเติมน้ำมันตั้งแต่ 900 บาท ขึ้นไปต่อเซลล์สลิปและสะสมคะแนนคาลเท็กซ์รีวอร์ด  ตามเงื่อนไขที่กำหนด รับคะแนนสะสม 2 เท่า! (คะแนนสะสม 2 เท่าหมายถึง ทุก ๆ 1 ลิตร จะได้รับคะแนนสะสมคาลเท็กซ์รีวอร์ด 2 คะแนน โดยเศษส่วนของจำนวนลิตรที่ต่ำกว่า 1 ลิตรจะปัดลง เช่น การเติมน้ำมัน 5.60 ลิตร จะได้รับคะแนนสะสม 5 X 2 = 10 คะแนน)
  • ครั้งที่ 3 เมื่อมียอดการเติมน้ำมันตั้งแต่ 900 บาท ขึ้นไปต่อเซลล์สลิปและสะสมคะแนนคาลเท็กซ์รีวอร์ด   ตามเงื่อนไขที่กำหนด รับคะแนน 3 เท่า!(คะแนนสะสม 3 เท่าหมายถึง ทุก ๆ 1 ลิตร จะได้รับคะแนนสะสมคาลเท็กซ์รีวอร์ด 3 คะแนน โดยเศษส่วนของจำนวนลิตรที่ต่ำกว่า 1 ลิตรจะปัดลง เช่น การเติมน้ำมัน 5.60 ลิตร จะได้รับคะแนนสะสม 5 X 3 = 15 คะแนน)
  • ครั้งที่ 4 เมื่อมียอดการเติมน้ำมันตั้งแต่ 900 บาท ขึ้นไปต่อเซลล์สลิปและสะสมคะแนนคาลเท็กซ์รีวอร์ด ตามเงื่อนไขที่กำหนด รับคะแนน 4 เท่า! (คะแนนสะสม 4 เท่าหมายถึง ทุก ๆ 1 ลิตร จะได้รับคะแนนสะสมคาลเท็กซ์รีวอร์ด 4 คะแนน โดยเศษส่วนของจำนวนลิตรที่ต่ำกว่า 1 ลิตรจะปัดลง เช่น การเติมน้ำมัน 5.60 ลิตร จะได้รับคะแนนสะสม 5 X 4 = 20 คะแนน) 
  • หมายเหตุ รายละเอียดการเติมน้ำมันของระบบสะสมคะแนนคาลเท็กซ์รีวอร์ดที่ไม่ได้กล่างถึงในรายการส่งเสริมการขายนี้ให้อยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของระบบสะสมคะแนนคาลเท็กซ์รีวอร์ด
 4. ยอดการเติมน้ำมัน หมายถึงยอดชำระจริงหลังหักส่วนลด และคะแนนสะสมพิเศษนี้จะเข้าไปในบัญชีคาลเท็กซ์รีวอร์ดของสมาชิกทันทีเมื่อชำระเงินเสร็จสิ้น พร้อมสะสมคะแนนคาลเท็กซ์ รีวอร์ด สำเร็จและทำตามเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายนี้ครบถ้วน
 5. สมาชิกจะต้องทำการสะสมคะแนนคาลเท็กซ์ รีวอร์ดทุกครั้งที่เติมน้ำมัน โดยการสะสมคะแนนคาลเท็กซ์รีวอร์ดต้องเป็นหมายเลขสมาชิก (หมายเลขโทรศัพท์) เดียวกันกับที่ได้รับข้อความรายการส่งเสริมการขายนี้จากระบบสะสมคะแนนคาลเท็กซ์รีวอร์ด
 6. จำกัดจำนวนลิตรในการเติมน้ำมันไม่เกิน 200 ลิตร (สองร้อยลิตร) ต่อหนึ่งรายการ และจำกัด 2 (สอง) รายการต่อวัน ทั้งนี้ สมาชิกจะสามารถสะสมคะแนนคาลเท็กซ์ รีวอร์ดได้ไม่เกิน 2,000 ลิตร (สองพันลิตร) ต่อเดือน
 7. รายการส่งเสริมการขายนี้ใช้กับการเติมน้ำมันเชื้อเพลิงได้ทุกผลิตภัณฑ์ที่สถานีบริการน้ำมันคาลเท็กซ์ที่ร่วมรายการ สามารถตรวจสอบสถานีบริการน้ำมันคาลเท็กซ์ที่ร่วมรายการได้ ณ จุดขาย หรือที่ [website]
 8. สงวนสิทธิ์รายการส่งเสริมการขายนี้ 1 สิทธิ์ ต่อ สมาชิก 1 บัญชี ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขายเท่านั้น และสมาชิกที่เข้าเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายอื่นไม่สามารถเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ได้
 9. การชำระเงินด้วยบัตรสตาร์การ์ดไม่ร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้
 10. คะแนนคาลเท็กซ์รีวอร์ดไม่สามารถแลกหรือทอนเป็นเงินสดได้ รายละเอียดการใช้งานคะแนนคาลเท็กซ์รีวอร์ดและการแลกคะแนนให้เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของระบบสะสมคะแนนคาลเท็กซ์รีวอร์ด
 11. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขรายการส่งเสริมการขายโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 12. หากมีข้อสงสัย การตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
 13. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการลูกค้าคาลเท็กซ์ โทร 02-0814123 (ทุกวันเวลา 08:00 – 20:00 น.) หรืออีเมลมาที่ thcsc@chervon.com
มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่?

เราได้รวบรวมรายการคำถามที่พบบ่อยเพื่อให้คุณได้รับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคาลเท็กซ์ รีวอร์ด

ไปยังคำถามที่พบบ่อย
เราพร้อมดูแลคุณตลอดการเดินทาง

ศูนย์บริการลูกค้าของเราพร้อมที่จะช่วยเหลือและให้คำปรึกษาคุณผ่านทางโทรศัพท์ หรืออีเมล

ติดต่อเรา