Caltex Logo

Mobile Application and Caltex Rewards Privacy Statement
นโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับคาลเท็กซ์รีวอร์ดและแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่

Introduction
บทนำ

Star Fuels Marketing Limited and its parent and other affiliated or related companies (“Company” or “we”) are committed to protecting your privacy. This statement explains the steps we take to collect, use and protect personal data of users of the CaltexGO mobile application (“Application”) and members of the Caltex Rewards Programme ("Programme") who are issued with digital loyalty cards on the Application and linked to your Account, or a physical card or an Account on Company’s website or an Account applied at payment terminals device at any of the Stations (collectively “Cards”). It describes what categories of personal data we collect, the purposes for which we use those data, your choices regarding use of personal data about you, our security measures, how you can review and correct data about you and your rights relating to personal data. By accessing and/or using the Application and/or signing up to participate in the Programme, you acknowledge that we will collect, use and disclose your personal data in accordance with the practices described in this privacy statement. This privacy statement does not apply to websites, applications and/or other services that display or link to a different privacy statement or policy (such statements or policies may be made available separately by the Company).

บริษัท สตาร์ ฟูเอลส์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด และบริษัทแม่ รวมถึงบริษัทในเครือหรือบริษัทที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ (“บริษัท” หรือ “เรา”) มีความมุ่งมั่นที่จะคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของท่าน นโยบายฉบับนี้จะอธิบายขั้นตอนที่เราใช้ในการจัดเก็บ การใช้ และการดำเนินการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานแอปพลิเคชันคาลเท็กซ์โก (CaltexGO) บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ (“แอปพลิเคชัน”) และสมาชิกของระบบสะสมคะแนนคาลเท็กซ์รีวอร์ด (“ระบบสะสมคะแนน”) ซึ่งได้รับบัตรสะสมคะแนนในรูปแบบดิจิทัลบนแอปพลิเคชัน ซึ่งเชื่อมต่อกับบัญชีสมาชิกของท่าน หรือบัตรสะสมคะแนนแบบบัตรแข็ง หรือบัญชีบนเว็บไซต์ของบริษัท หรือบัญชีที่สมัครกับเครื่องชำระเงินประจำสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง (เรียกรวมว่า “บัตร”) นโยบายฉบับนี้ยังอธิบายถึงการจัดกลุ่มข้อมูลส่วนบุคคลที่เราดำเนินการจัดเก็บ วัตถุประสงค์ของการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลที่จัดเก็บ ตัวเลือกของท่านเกี่ยวกับการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตัวท่าน มาตรการด้านความปลอดภัยของเรา วิธีการตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตัวท่านให้ถูกต้อง และสิทธิอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยการที่ท่านเข้าถึงและ/หรือใช้งานแอปพลิเคชัน และ/หรือลงชื่อเข้าร่วมระบบสะสมคะแนน จะถือว่าท่านรับทราบว่าเราจะจัดเก็บ ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่ได้กำหนดไว้ในนโยบายนี้ นโยบายฉบับนี้จะไม่นำไปใช้กับเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน และ/หรือบริการอื่น ๆ ที่ปรากฏหรืออ้างอิงถึงแถลงการณ์หรือนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับอื่น (ซึ่งบริษัทอาจจัดทำคำชี้แจงหรือนโยบายแยกต่างหากไว้แล้ว)

As used throughout this Privacy Statement, the term "Company" and such terms as "legal entity," "the corporation," "our," "we" and "us" may refer to Star Fuels Marketing Limited, or one or more or all of Star Fuels Marketing Limited's related corporations and/or affiliates. All of these terms are used for convenience only and are not intended as a precise designation of any of the separate companies, each of which manages its own affairs.

ดังที่ปรากฏตามนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ คำว่า “บริษัท” และคำว่า “นิติบุคคล” “บรรษัท” “ของเรา” “เรา” และ “พวกเรา” ให้หมายถึง บริษัท สตาร์ ฟูเอลส์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด หรือบริษัทในเครือและ/หรือบริษัทที่เกี่ยวข้องกับบริษัท สตาร์ ฟูเอลส์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด โดยคำจำกัดความเหล่านี้มีไว้เพื่อความสะดวกเท่านั้น และไม่ได้จงใจใช้เพื่อหมายถึงบริษัทใดบริษัทหนึ่ง ซึ่งแต่ละบริษัทแยกออกจากกันและบริหารจัดการด้วยตัวเอง

Data Collection

การจัดเก็บข้อมูล

Data collected directly from data subjects. In order to access and/or use the Application or Programme, we may ask you for personal data to register your user account in the Application, Company’s website or records at the payment terminals device at any of the Stations (“Account”) to provide a service offered through the Application and/or the Programme or to carry out a transaction you request or undertake any other actions for the purposes as described under this privacy statement or in other documents that we may notify you separately. The personal data and other information that we collect may include:

ข้อมูลถูกจัดเก็บโดยตรงจากเจ้าของข้อมูล เพื่อการเข้าถึงและ/หรือการใช้งานแอปพลิเคชันหรือระบบสะสมคะแนน เราอาจขอข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อลงทะเบียนบัญชีผู้ใช้งานบนแอปพลิเคชัน บนเว็บไซต์ของบริษัท หรือรายการบันทึก ณ เครื่องชำระเงินประจำสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง (“บัญชี”) เพื่อให้บริการผ่านแอปพลิเคชันและ/หรือระบบสะสมคะแนน หรือดำเนินธุรกรรมตามที่ท่านร้องขอ หรือเพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ตามที่ระบุไว้ในนโยบายฉบับนี้ หรือในเอกสารอื่นใดที่บริษัทได้แจ้งไว้แก่ท่านต่างหาก ข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลอื่น ๆ ที่เราจัดเก็บอาจประกอบไปด้วย

(i) contact details, such as your name, email address and mobile number (if applicable);

(1) ข้อมูลติดต่อ เช่น ชื่อของท่าน ที่อยู่อีเมลและหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ (ถ้าใช้)

(ii) your preferences with respect to email or digital marketing;

(2) ความสนใจของท่านเกี่ยวกับการตลาดทางดิจิทัลหรือทางอีเมล

(iii) financial information, including credit card numbers, bank or customer account information and, in connection with credit requests, other national/tax identification number;

(3) ข้อมูลด้านการเงิน ซึ่งรวมถึงหมายเลขบัตรเครดิต ข้อมูลบัญชีธนาคารหรือลูกค้า และหมายเลขประจำตัวประชาชน/หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีสำหรับกรณีที่เกี่ยวกับคำร้องขอเครดิต

(iv) depending on the location settings you select for the Application or on your device – location information including your approximate or precise location and Caltex service stations near you and/or visited by you;

(4) ข้อมูลเกี่ยวกับพิกัดสถานที่ ซึ่งรวมถึงพิกัดสถานที่ของท่านโดยประมาณหรือโดยแน่ชัด และสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงคาลเท็กซ์ที่อยู่ใกล้กับท่านและ/หรือที่ท่านเคยเข้าใช้บริการ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าระบบพิกัดสถานที่ที่ท่านเลือกบนแอปพลิเคชันหรืออุปกรณ์ของท่าน

(v) information such as your nationality and country of residence that allows us to determine your eligibility under export control regulations to receive information about certain technologies;

(5) ข้อมูล เช่น สัญชาติและประเทศถิ่นที่อยู่ของท่าน เพื่อให้เราสามารถพิจารณาคุณสมบัติของท่านตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการส่งออกที่บังคับใช้กับการรับข้อมูลเกี่ยวกับเทคโนโลยีบางรายการ

(vi) your inquiries and orders for our products and services, as well as information that assists us in identifying the best products and services for you;

(6) คำถามและคำสั่งซื้อสินค้าหรือบริการของเราจากท่าน รวมทั้งข้อมูลที่ช่วยให้เราสามารถระบุสินค้าและบริการที่ดีที่สุดสำหรับท่าน

(vii) contest entry and event registration information; and

(7) การเข้าร่วมรายการแข่งขันและข้อมูลการลงทะเบียนเข้าร่วมรายการ และ

(viii) feedback from you about our products and services, including our websites.

(8) ความคิดเห็นของท่านเกี่ยวกับสินค้าและบริการ ซึ่งรวมถึงที่เกี่ยวกับเว็บไซต์ของเรา

If you decide to use the Application and/or to become a member of the Programme, we may ask you to provide further personal data necessary for the performance of such services and/or authentication or a transaction that you request (including the earning and/or redemption of the loyalty points awarded under the Programme ("Points") and/or the proceeding of transaction in the Application, website, or payment terminal at station) required in connection with the Application and/or Programme, such as type of vehicle, driver pattern, and birth month and birth year.

ในกรณีที่ท่านตัดสินใจเข้าใช้งานแอปพลิเคชันและ/หรือเป็นสมาชิกของระบบสะสมคะแนน เราอาจขอให้ท่านให้ข้อมูลส่วนบุคคลเพิ่มเติมที่จำเป็นต่อการให้บริการ และ/หรือการระบุตัวตนหรือดำเนินธุรกรรมที่ท่านร้องขอ (ซึ่งรวมถึงการสะสม และ/หรือการแลกคะแนนสะสมที่ได้รับในระบบสะสมคะแนน (“คะแนน”) และ/หรือการดำเนินธุรกรรมบนแอปพลิเคชัน เว็บไซต์ หรือทางช่องทางการชำระเงินที่สถานีบริการน้ำมัน) ซึ่งเกี่ยวข้องกับแอปพลิเคชันและ/หรือระบบสะสมคะแนน เช่น ประเภทของยานพาหนะ รูปแบบการขับขี่ และเดือนปีเกิด

You are not required to provide this information. However, if you choose not to, certain functionality within the Application and Programme may not be available and we may not be able to provide you the requested service or complete your transaction (including the processing the earning and/or redemption of the Points).

ทั้งนี้ ท่านไม่มีความจำเป็นต้องให้ข้อมูลเหล่านี้ อย่างไรก็ตาม ถ้าท่านไม่ให้ข้อมูลดังกล่าว อาจมีระบบการใช้งานบางรายการบนแอปพลิเคชันและระบบสะสมคะแนนที่ท่านจะไม่สามารถใช้งานได้ และเราอาจไม่สามารถให้บริการที่ท่านร้องขอหรือดำเนินธุรกรรมของท่านให้เสร็จสมบูรณ์ (ซึ่งรวมถึงการดำเนินการสะสมและ/หรือแลกคะแนน)

Data collected by automated means. We collect certain data about all users of the Application and members of the Programme (as appropriate/applicable), including:

ข้อมูลที่จัดเก็บด้วยวิธีอัตโนมัติ เราจะจัดเก็บข้อมูลบางรายการที่เกี่ยวกับผู้ใช้งานแอปพลิเคชันและสมาชิกของระบบสะสมคะแนน (ตามความเหมาะสม/เท่าที่บังคับใช้) ซึ่งรวมถึง

(i) device information – device type and ID, mobile device language, operating systems and versions, mobile network information;

(1) ข้อมูลอุปกรณ์ – ประเภทและหมายเลขประจำอุปกรณ์ ภาษาของอุปกรณ์เคลื่อนที่ ระบบปฏิบัติการและเวอร์ชัน ข้อมูลเครือข่ายเคลื่อนที่

(ii) log information - Internet Protocol (IP) address, the dates and times they access the Account and Programme, length of visit, the features or pages they view and number of views, the links they click, and other system activity relating to the Account and Programme;

(2) ข้อมูลการเก็บบันทึก – ที่อยู่อินเทอร์เน็ตโปรโตคอล (IP Address) วันและเวลาที่เข้าถึงบัญชีและระบบสะสมคะแนน ระยะเวลาการใช้งาน ปฏิบัติการหรือหน้าที่ได้เข้าชมและจำนวนการเข้าชม ลิงก์ที่กด และกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับบัญชีและระบบสะสมคะแนน

(iii) if they purchase fuel at our service stations – data relating to the transaction(s) including the type of fuel purchased, amount charged, discount or promotion code applied, time and date of purchase, frequency of purchases, payment method;

(3) ถ้ามีการซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงที่สถานีบริการของเรา – ข้อมูลเกี่ยวกับธุรกรรม ซึ่งรวมถึงประเภทของน้ำมันเชื้อเพลิงที่ซื้อ จำนวนที่เงินชำระ รหัสส่วนลดหรือรายการส่งเสริมการขายที่ใช้ วันและเวลาซื้อ ความถี่ของการซื้อ วิธีการชำระเงิน

(iv) if they register any loyalty cards (including the Cards) or partner card(s) – data relating to the card transactions including location of the transaction, date and time of transaction, earning of loyalty or rewards points, redemptions of loyalty or rewards points, balance enquiries, the redemptions that they have chosen, the amount of loyalty points they have earned and/or redeemed, the frequency and time of redemption of their points, and the delivery method used to provide them with their redemption (if any).

(4) ถ้ามีการลงทะเบียนบัตรสะสมคะแนนใด ๆ (ซึ่งรวมถึงบัตร) หรือบัตรของพันธมิตรทางธุรกิจ – ข้อมูลเกี่ยวกับธุรกรรมของบัตร ซึ่งรวมถึง สถานที่ทำธุรกรรม วันและเวลาทำธุรกรรม การสะสมคะแนนรางวัล การแลกคะแนนรางวัล ข้อมูลยอดคงเหลือ รูปแบบการแลกรางวัลที่เลือก จำนวนคะแนนรางวัลที่ได้รับหรือแลกใช้ ความถี่และเวลาในการแลกคะแนน และรูปแบบการส่งมอบที่ใช้สำหรับการแลกรางวัล (ถ้ามี)

Through your Account, we may connect such information with your identity and email address to determine your potential interests in our products and services. Apart from information which may be linked to a specific user, we may also collect data on an aggregated or anonymized basis that does not directly identify any specific user.

เราอาจเชื่อมต่อข้อมูลที่เกี่ยวกับการระบุตัวตนและที่อยู่อีเมลของท่านผ่านบัญชีของท่านเพื่อใช้พิจารณาความสนใจที่เป็นไปได้ของท่านในผลิตภัณฑ์และบริการของเรา นอกเหนือจากข้อมูลที่อาจเชื่อมโยงกับสมาชิกเฉพาะราย เรายังอาจจัดเก็บข้อมูลแบบเหมารวมหรือแบบนิรนามโดยไม่ระบุตัวตนของผู้ใช้บริการโดยตรงด้วย

We use the data and information collected to, amongst other legitimate business purposes, improve our security measures, to better understand how users access and use the Account and the Programme and how it can be improved to better meet your needs, as well as to gauge interest in our products and services.

นอกเหนือจากวัตถุประสงค์ทางธุรกิจอื่น ๆ ที่ชอบด้วยกฎหมาย เราจะใช้ข้อมูลที่จัดเก็บเพื่อพัฒนามาตรการด้านความปลอดภัยของเรา เพื่อทำความเข้าใจถึงวิธีการเข้าถึงและการใช้งานบัญชีและระบบสะสมคะแนนของผู้ใช้งาน และวิธีการพัฒนาเพื่อตอบสนองความต้องการของท่าน รวมทั้งการตรวจวัดระดับความสนใจในตัวผลิตภัณฑ์และบริการของเรา

Our Use of Personal Data

การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของเรา

We will use personal data only for the purposes set forth below.

เราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ระบุดังต่อไปนี้เท่านั้น

Services and transactions. We use personal data to deliver services or execute transactions you request, such as verifying that only you or someone you have authorised can access your Account, providing information about Company products and services, processing orders and payments for our products and services, facilitating and promoting use of the Application, facilitating your participation in the Programme, sending you the transaction receipt, informing on technical improvements, changes or updates to the Application or your Account and so forth. In order to offer you a more consistent experience in interacting with Company, information collected through the Application or your Account may be combined with information we collect by other means.

บริการและธุรกรรม เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลในการส่งมอบบริการและดำเนินธุรกรรมตามที่ท่านร้องขอ เช่น การยืนยันว่าเฉพาะท่านหรือบุคคลที่ท่านอนุญาตเท่านั้นที่สามารถเข้าถึงบัญชีของท่านได้ การให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัท การจัดการคำสั่งซื้อและการชำระเงินสำหรับผลิตภัณฑ์หรือบริการของเรา อำนวยความสะดวกและส่งเสริมการใช้งานแอปพลิเคชัน อำนวยความสะดวกในการเข้าร่วมระบบสะสมคะแนน จัดส่งใบเสร็จธุรกรรม แจ้งการปรับปรุงทางเทคนิค การแก้ไขหรือการปรับปรุงแอปพลิเคชันหรือบัญชี และอื่น ๆ เพื่อให้สามารถมอบประสบการณ์ที่สม่ำเสนอยิ่งขึ้นแก่ท่านในการติดต่อสื่อสารกับบริษัท อาจมีการจัดเก็บข้อมูลผ่านแอปพลิเคชันหรือบัญชีของท่านร่วมกับข้อมูลที่เราจัดเก็บด้วยวิธีการอื่น

Customer service and feedback. We may use information about you and/or collected from you to respond to your customer service requests and feedback, or take other actions to address your inquiries, or to post your comments or feedback on any social media maintained by us.

การบริการลูกค้าและข้อเสนอแนะ เราอาจใช้ข้อมูลเกี่ยวกับท่านและ/หรือจัดเก็บจากท่านในการตอบสนองคำร้องเกี่ยวกับการบริการลูกค้าหรือข้อเสนอแนะของท่าน หรือดำเนินการเพื่อจัดการกับคำถามของท่าน หรือเพื่อเผยแพร่ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะของท่านบนโซเชียลมีเดียที่เราดูแลอยู่

Application improvement and troubleshooting. We may use data about you to improve or enhance the Application (including our security measures) and related products or services the Programme, or to make the Application or Account easier to use by eliminating the need for you to repeatedly enter the same information, or by customizing the Application viewed through your Account to your particular preference or interests. We may also use personal data and other information for the purposes of troubleshooting, functionality testing and addressing issues regarding the Application and/or the Programme and their functionalities.

การปรับปรุงแอปพลิเคชันและการแก้ไขปัญหา เราอาจใช้ข้อมูลเกี่ยวกับท่านในการพัฒนาหรือปรับปรุงแอปพลิเคชัน (รวมถึงมาตรการด้านความปลอดภัย) และผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เกี่ยวข้องและระบบสะสมคะแนน หรือเพื่อให้แอปพลิเคชันหรือบัญชีสามารถใช้งานได้ง่ายขึ้น โดยการขจัดความจำเป็นในการกรอกข้อมูลซ้ำ หรือการปรับแต่งมุมมองบัญชีของท่านให้ตรงตามความชอบหรือความสนใจของท่าน เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลอื่น ๆ เพื่อวัตถุประสงค์ในการแก้ไขปัญหา ทดสอบระบบ หรือแก้ไขประเด็นที่เกี่ยวกับแอปพลิเคชันและ/หรือระบบสะสมคะแนนและการทำงานของระบบสะสมคะแนน

Marketing and Promotional Communications. With your permission, we may use personal data to inform you of products, services or promotions available from Company. This may involve combining your personal data with other information such as the transactions you have made through the Application and/or under the Programme. Communications may be done by email, SMS and/or through your Account or through the Application (such as in-app messaging services). When collecting information that might be used to contact you about our promotions, products and services, we give you the opportunity to opt-out from receiving such communications. Moreover, each email or SMS communication we send includes an unsubscribe link allowing you to stop delivery of that type of communication. If you elect to unsubscribe, we will remove you from the relevant list within 10 business days.

การสื่อสารเพื่อการตลาดและการส่งเสริมการขาย หากได้รับความยินยอมจากท่าน เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลในการแจ้งให้ท่านทราบเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการ หรือการส่งเสริมการขายที่มีอยู่ของบริษัท ซึ่งอาจมีการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านร่วมกับข้อมูลอื่น เช่น ธุรกรรมที่ท่านดำเนินการผ่านแอปพลิเคชันและ/หรือระบบสะสมคะแนน การสื่อสารอาจดำเนินการผ่านอีเมล ข้อความ และ/หรือผ่านบัญชีของท่าน หรือผ่านแอปพลิเคชัน (เช่น บริการส่งข้อความภายในแอปพลิเคชัน) ในขณะที่มีการจัดเก็บข้อมูลที่อาจใช้เพื่อการติดต่อกับท่านเกี่ยวกับการส่งเสริมการขาย ผลิตภัณฑ์ และบริการของเรา เราจะเปิดโอกาสให้ท่านสามารถเลือกที่จะไม่รับการติดต่อสื่อสารดังกล่าว นอกจากนี้ อีเมลหรือข้อความแต่ละฉบับที่เราส่งให้แก่ท่านจะมีลิงก์ยกเลิกการรับการติดต่อสื่อสาร เพื่อให้ท่านสามารถยกเลิกการติดต่อสื่อสารรูปแบบดังกล่าว ถ้าท่านเลือกที่จะยกเลิกการรับการติดต่อสื่อสาร เราจะนำท่านออกจากบัญชีรายชื่อผู้รับการติดต่อสื่อสารภายใน 10 วันทำการ

Disclosure of Personal Data

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

Except as described below, personal data that you provide to Company via the Application, your Account or other means will not be shared outside of Company and its affiliates and related corporations without your consent.

เว้นแต่ที่จะได้กำหนดไว้ดังต่อไปนี้ จะไม่มีการเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ไว้กับบริษัทผ่านแอปพลิเคชันหรือบัญชีของท่าน หรือโดยช่องทางอื่นใดออกไปยังภายนอกบริษัทและนิติบุคคลที่เป็นบริษัทในเครือหรือที่เกี่ยวข้องกับบริษัท หากไม่ได้รับความยินยอมจากท่าน

Disclosure to service providers. Company contracts with other companies, vendors and service providers to provide services on our behalf, such as social media services, programming (for apps or websites who use Company’s APIs or whose APIs Company uses), marketing and promotions, data processing, sending out information and communications, processing credit card and other types of payment transactions, processing loyalty or rewards programme transactions (including the transactions, membership and participation under the Programme), and analyzing the Application. We provide these companies with only those elements of personal data they need to deliver those services. These companies and their employees are prohibited from using those personal data for any other purposes.

การเปิดเผยแก่ผู้ให้บริการ บริษัทมีการติดต่อกับบริษัท ผู้ค้า และผู้ให้บริการรายอื่นเพื่อให้บริการในนามของเรา เช่น บริการด้านโซเชียลมีเดีย การทำโปรแกรม (สำหรับแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์ที่ใช้การเชื่อมต่อระบบ (API) ของบริษัท หรือที่บริษัทใช้การเชื่อมต่อระบบ (API)) การตลาดหรือการส่งเสริมการขาย การประมวลผลข้อมูล การส่งข้อมูลและการสื่อสาร การดำเนินการบัตรเครดิตหรือธุรกรรมการชำระเงินในรูปแบบอื่น การดำเนินการธุรกรรรมที่เกี่ยวกับระบบการสะสมคะแนน (ซึ่งรวมถึงธุรกรรม สมาชิกภาพ และการเข้าร่วมรายการภายใต้ระบบการสะสมคะแนน) และการวิเคราะห์แอปพลิเคชัน โดยเราจะให้ข้อมูลส่วนบุคคลเฉพาะส่วนที่บริษัทเหล่านี้จำเป็นต้องใช้เพื่อการให้บริการเท่านั้น บริษัทเหล่านี้รวมทั้งลูกจ้างของบริษัทจะไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์อื่น

Disclosure in connection with transactions. In connection with certain transactions, we may disclose some or all of the personal data you provide to financial institutions, government entities, loyalty or rewards programme partners and shipping companies or postal services involved in fulfilling the transactions.

การเปิดเผยที่เกี่ยวกับธุรกรรม สำหรับบางธุรกรรม เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลบางส่วนหรือทั้งหมดที่ท่านให้ไว้กับเราแก่สถาบันการเงิน หน่วยงานรัฐ ระบบสะสมคะแนนของพันธมิตรทางธุรกิจ หรือบริษัทส่งสินค้าหรือบริการไปรษณีย์ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกรรม

Disclosures in connection with acquisitions or divestitures. Circumstances may arise where for strategic or other business reasons Company decides to sell, buy, merge or otherwise reorganize particular businesses. Such a transaction may involve the disclosure of personal data to prospective or actual purchasers, or receiving it from sellers. Although it is Company's practice to seek protection for information in these types of transactions, we cannot guarantee that any entity receiving such data from Company in connection with one of these transactions will comply with all of the terms of this Privacy Statement.

การเปิดเผยเกี่ยวกับการได้มาหรือการขายกิจการ อาจเกิดกรณีที่บริษัทตัดสินใจซื้อ ขาย ควบรวม หรือปรับโครงสร้างกิจการด้วยวิธีการใด ๆ เนื่องด้วยเหตุผลทางด้านกลยุทธ์หรือเหตุผลทางธุรกิจอื่น ๆ ซึ่งการดำเนินธุรกรรมดังกล่าวอาจเกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแก่ผู้ซื้อหรือบุคคลที่มีแนวโน้มเป็นผู้ซื้อ หรือได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากผู้ขาย ทั้งนี้ แม้ว่าบริษัทจะมีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการขอให้มีการคุ้มครองข้อมูลในการทำธุรกรรมประเภทนี้ เราไม่อาจรับประกันได้ว่านิติบุคคลที่ได้รับข้อมูลเกี่ยวเนื่องกับการธุรกรรมเหล่านี้จากบริษัทจะปฏิบัติตามข้อกำหนดทั้งหมดของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

Disclosure on collaborative online platforms. Some of our websites or online forums or platforms promote collaboration among registered users with respect to a particular area or topic. On such online platforms, we may share your username with other participants to label comments or suggestions that you make as yours. We do not, however, share your name, contact details, or other personal data with other users of those collaborative platforms.

การเปิดเผยจากการเข้าร่วมงานบนแพลตฟอร์มออนไลน์ บางเว็บไซต์ สถานที่แลกเปลี่ยนความเห็น (forum) หรือแพลตฟอร์มออนไลน์ของบริษัทอาจสนับสนุนให้มีการเข้าร่วมงานกันระหว่างผู้ใช้บริการที่ลงทะเบียนเกี่ยวกับประเด็นหรือเนื้อหาต่าง ๆ ซึ่งบนแพลตฟอร์มออนไลน์ดังกล่าว เราอาจเผยแพร่ชื่อผู้ใช้ (username) ของท่านกับผู้เข้าร่วมกิจกรรมรายอื่นเพื่อบ่งชี้ว่าความคิดเห็นหรือคำแนะนำนั้นมาจากท่าน อย่างไรก็ตาม เราจะไม่เผยแพร่ชื่อ ข้อมูลติดต่อ หรือข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ ของท่านกับผู้ใช้บริการรายอื่นที่เข้าร่วมงานบนแพลตฟอร์ม

Disclosure for other reasons. We may disclose personal data if required to do so by law or in the good-faith belief that such action is necessary to comply with legal requirements or with legal process served on us, to protect and defend our rights or property and those of our employees, agents or customers, to enforce our agreements, policies or terms of use, or in urgent circumstances to protect the personal safety of any individual or to protect our other legitimate interest.

การเปิดเผยเพราะเหตุผลอื่น ๆ เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคลถ้าจำเป็นต้องกระทำตามกฎหมายหรือจากความเชื่อโดยสุจริตว่าการเปิดเผยนั้นมีความจำเป็นเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายหรือกระบวนการทางกฎหมายที่เราได้รับแจ้งให้ดำเนินการ เพื่อคุ้มครองและปกป้องสิทธิ์หรือทรัพย์สินของเรา หรือของลูกจ้าง ตัวแทนหรือลูกค้าของเรา เพื่อบังคับสัญญา นโยบาย หรือข้อกำหนดการใช้งานของเรา หรือเพื่อคุ้มครองความปลอดภัยของบุคคลใด ๆ ในกรณีเร่งด่วน หรือเพื่อรักษาประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายอื่นใดของเรา

Security

ความปลอดภัย

Company is committed to protecting the security of personal data. While no security measure can guarantee against compromise, loss or misuse (given the transmission of data over the Internet or any public network), we use a variety of security technologies and procedures to help protect data from unauthorized access, use, or disclosure. Where Company discloses or provides any data to any contractor, vendor or service provider, we require that each such party maintains appropriate administrative, technical and physical security measures to protect your personal data from destruction, loss, and unauthorized access. For example, we store (or ensure that our service providers store) the personal data you provide on computer systems with limited access that are located in facilities to which access is limited. When you move around a site to which you have logged in, or from one site to another that uses the same login mechanism, we verify your identity by means of an encrypted cookie placed on your machine. When you place an order with us, view account information, undertake transactions involving the Points, or provide financial information, we protect the transmission of such data using Secure Socket Layer (SSL) encryption. Notwithstanding such measures, to the extent permitted by law Company shall not be liable for any loss or damage relating to, or any other consequences of, any unauthorized use, disclosure or loss of, or access to, your personal data.

บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะคุ้มครองความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล ในขณะที่ไม่มีมาตรการความปลอดภัยใดที่จะสามารถรับประกันได้ว่าจะไม่เกิดการผ่อนปรน ความสูญเสีย หรือการใช้งานผิดวิธี (อันเนื่องมาจากการส่งผ่านข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ตหรือเครือข่ายสาธารณะอื่น ๆ) เราได้ใช้เทคโนโลยีและกระบวนการด้านความปลอดภัยหลายรูปแบบเพื่อช่วยคุ้มครองข้อมูลจากการถูกเข้าถึง ใช้งาน และเปิดเผยโดยไม่ได้รับอนุญาต ในกรณีที่บริษัทเปิดเผยหรือให้ข้อมูลใด ๆ แก่คู่สัญญา ผู้ค้า หรือผู้ให้บริการ เราจะกำหนดให้บุคคลเหล่านั้นจัดให้มีมาตรการความปลอดภัยทางการบริหารจัดการ ทางเทคนิค และทางกายภาพ เพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากความเสียหาย ความสูญเสีย และการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต ตัวอย่างเช่น เราจัดเก็บ (หรือดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่าผู้ให้บริการของเราจัดเก็บ) ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้ไว้บนระบบคอมพิวเตอร์ที่การเข้าถึงถูกจำกัดและตั้งอยู่ในสถานที่หรืออุปกรณ์ที่การเข้าถึงถูกจำกัด ในเวลาที่ท่านไปยังส่วนต่าง ๆ ของเว็บไซต์ขณะที่ลงชื่อเข้าใช้งาน หรือข้ามไปยังเว็บไซต์อื่น ๆ ที่ใช้ระบบการลงชื่อเข้าใช้แบบเดียวกัน เราจะยืนยันตัวตนของท่านผ่านวิธีการเข้ารหัสคุกกี้ (encrypted cookie) ที่อยู่บนเครื่องมือของท่าน ในเวลาที่ท่านทำคำสั่งซื้อกับเรา เข้าชมข้อมูลบัญชี ดำเนินการทางธุรกรรมที่เกี่ยวกับคะแนน หรือให้ข้อมูลด้านการเงิน เราจะคุ้มครองการส่งผ่านข้อมูลดังกล่าวโดยใช้เทคโนโลยีการเข้ารหัสข้อมูล (Secure Socket Layer (SSL)) แต่ทั้งนี้ ตามขอบเขตสูงสุดเท่าที่กฎหมายกำหนดให้สามารถทำได้ บริษัทจะไม่รับผิดต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ ที่เกี่ยวกับหรือเป็นผลมาจากการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยไม่ได้รับอนุญาต การเปิดเผยหรือความสูญหายของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

For sites and applications to which you log in, it is your responsibility to ensure the security of your passwords (including the password to your device) and to not reveal this information to others. If you are sharing a device with anyone, you should always log out before leaving a website or application so that subsequent users will not be able to access your data.

สำหรับเว็บไซต์และแอปพลิเคชันที่ท่านลงชื่อเข้าใช้ ท่านต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบความปลอดภัยของรหัสผ่านของท่าน (ซึ่งรวมถึงรหัสผ่านของอุปกรณ์ของท่าน) และไม่เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวแก่บุคคลอื่น ถ้าท่านใช้อุปกรณ์ร่วมกับบุคคลอื่น ท่านต้องลงชื่อออกทุกครั้งก่อนเลิกใช้งานเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันเพื่อที่ผู้ใช้งานรายต่อไปจะไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้

Retention and Review of Personal Data

การเก็บรักษาและการตรวจทานข้อมูลส่วนบุคคล

During the period that your Account is active, Company will retain your personal data and other information collected, unless you expressly request us to delete the information. Company may retain the information after your Account is deactivated or deleted in the following circumstances (subject to applicable law):

ในระหว่างที่บัญชีของท่านยังคงใช้งาน บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลอื่น ๆ ของท่านที่ถูกจัดเก็บ เว้นแต่กรณีที่ท่านร้องขอโดยชัดแจ้งให้เราลบข้อมูลดังกล่าว บริษัทอาจเก็บรักษาข้อมูลหลังจากที่ท่านปิดการใช้งานหรือลบบัญชีแล้ว จากเหตุดังต่อไปนี้ (ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมายที่ใช้บังคับ)

(i) if we are required to retain such information by applicable law or regulation, or pursuant to any requirement of any government authority having jurisdiction over Company;

(1) ถ้าเรามีหน้าที่ต้องเก็บรักษาข้อมูลตามกฎหมายหรือกฎที่ใช้บังคับ หรือตามข้อกำหนดของหน่วยงานรัฐใด ๆ ที่มีอำนาจเหนือบริษัท

(ii) if there is an unresolved issue relating to your Account, such as an outstanding claim or outstanding credit or payment due; or

(2) ถ้ายังมีประเด็นคงค้างเกี่ยวกับบัญชีของท่าน เช่น ข้อเรียกร้องที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข หรือการค้างชำระเครดิตหรือเงินใด ๆ ที่ถึงกำหนดแล้ว

(iii) for legitimate business purposes including fraud prevention.

(3) เพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจที่ชอบด้วยกฎหมาย เช่น การป้องกันการฉ้อโกง

Your Rights

สิทธิ์ของท่าน

In some cases, you can review and correct personal data provided through the Application by going to the page on which you provided the data. You can also make a request to review and correct personal data collected via the Application or collected in your Account or submit any inquiries or concerns you may have regarding personal data by contact Company’s Data Privacy Officer, Star Fuels Marketing Limited, 19, Tower 3, SCB Park Plaza, 7th Floor, Ratchadapisek Road, Chatuchak, Chatuchak,  Bangkok 10900 Thailand or email to SFLPrivacy@sprc.co.th.

ในบางกรณี ท่านสามารถสอบทานและแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ไว้ผ่านแอปพลิเคชันโดยไปยังหน้าที่ท่านได้ให้ข้อมูลไว้ ท่านยังสามารถร้องขอให้มีการสอบทานและแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกจัดเก็บผ่านแอปพลิเคชันหรือจัดเก็บในบัญชีของท่าน หรือส่งคำถามหรือข้อกังวลที่ท่านมีเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลไปยังเจ้าหน้าที่ข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท บริษัท  สตาร์ ฟูเอลส์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด เลขที่ 19 อาคาร 3 ไทยพาณิชย์ปาร์คพลาซ่า ชั้น 7 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ประเทศไทย หรือส่งอีเมลได้ที่ SFLPrivacy@sprc.co.th

To the extent required by law, we provide users with (i) reasonable access to the personal information they provide through the Application or in their Account,  (ii) the ability to review, correct and delete such personal information, (3) exercise your right to data portability, (4) object to the collection, use or disclosure your personal data and (5) request that we restrict the use of your personal data during a period that we are reviewing your objection to the use of your personal data (6) request that we delete or destruct your personal information when it is no longer necessary to retain your personal data. When we receive your request to exercise any of these rights, we will respond to your request appropriately and, in some cases, we may decline your request according to the requirements prescribed by laws. To help protect your privacy, we may take steps to verify your identity before providing you access to your personal data. You can help us to keep data about you accurate by notifying us of any change to your mailing address, phone number or email address.

ตามขอบเขตสูงสุดเท่าที่กฎหมายกำหนดให้สามารถทำได้ เราอนุญาตให้ผู้ใช้งาน (1) เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่ผู้ใช้งานได้ให้ไว้ผ่านแอปพลิเคชันหรือบัญชีตามสมควร  (2) สามารถดำเนินการสอบทาน แก้ไข หรือลบข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว (3) ใช้สิทธิของท่านในการโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล (4) คัดค้านการเก็บ ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (5) ขอให้เราจำกัดการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในระหว่างที่เราตรวจคำคัดค้านการใช้ข้อมูลของท่าน (6) ขอให้เราลบหรือทำลายข้อมูลของท่านเมื่อข้อมูลของท่านไม่มีความจำเป็นที่ต้องจัดเก็บไว้อีกต่อไป เมื่อเราได้รับการร้องขอการใช้สิทธิของท่านแล้ว เราจะพิจารณาดำเนินการให้เป็นไปตามความต้องการของท่านอย่างเหมาะสม โดยในบางกรณีเราอาจปฏิเสธที่จะปฏิบัติตามคำขอของท่านตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ เพื่อช่วยคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของท่าน เราจะดำเนินขั้นตอนการยืนยันตัวตนของท่านก่อนอนุญาตให้ท่านเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล ท่านสามารถช่วยเราตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลของท่านโดยแจ้งให้เราทราบหากท่านเปลี่ยนแปลงที่อยู่ทางไปรษณีย์ หมายเลขโทรศัพท์ หรือที่อยู่อีเมล

International Transfers of Personal Data

การโอนข้อมูลส่วนบุคคลระหว่างประเทศ

Personal data collected through the Application or your Account may be stored and processed in Thailand or the United States or any other country in which Company or its affiliates or related corporations or (in the case where we engage a service provider to perform certain services) its service providers maintain facilities, including countries which may not have data protection laws similar to the laws in the country from which you initially provided the information. When we transfer your information to other countries, we will protect that information to the extent required by law. By choosing to use the Application, to participate in the Programme and/or to provide data through the Application or through your Account or through other means, you acknowledge that we may transfer your information outside of your country on a lawful basis such as for the purpose of performing our obligations under the contract to which you are a party or performing your request or for the purpose of performing our duty under a contract with a third party for your benefits or for the purpose of compliance with and, if the law requires that we seek your consent, we will do so before transferring your personal data to a country outside Thailand.

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกจัดเก็บผ่านแอปพลิเคชันหรือบัญชีของท่านอาจถูกจัดเก็บและประมวลผลในประเทศไทย หรือในประเทศสหรัฐอเมริกา หรือในประเทศอื่น ๆ ที่มีสถานที่หรืออุปกรณ์ที่อยู่ในความดูแลของบริษัท หรือบริษัทในเครือหรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ให้บริการ (ในกรณีที่เราว่าจ้างผู้ให้บริการเพื่อให้บริการบางประการ) ตั้งอยู่ รวมถึงประเทศที่ยังไม่มีกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในลักษณะเดียวกับประเทศที่ท่านได้ให้ข้อมูลไว้ ในขณะที่เราดำเนินการโอนข้อมูลของท่านไปยังประเทศอื่น เราจะคุ้มครองข้อมูลดังกล่าวตามที่กฎหมายกำหนด โดยการเลือกใช้งานแอปพลิเคชัน การเข้าร่วมระบบสะสมคะแนน และ/หรือการให้ข้อมูลผ่านแอปพลิเคชันหรือผ่านบัญชีของท่าน และ/หรือผ่านช่องทางอื่นใด ถือว่าท่านรับทราบว่าเราอาจโอนข้อมูลดังกล่าวออกนอกประเทศของท่านโดยอาศัยฐานอันชอบด้วยกฎหมาย เช่น เพื่อการปฏิบัติตามสัญญาซึ่งท่านเป็นคู่สัญญาหรือเพื่อใช้ในการดำเนินการตามคำขอของท่าน หรือเพื่อการดำเนินการตามสัญญาที่เรามีต่อบุคคลอื่นเพื่อประโยชน์ของท่าน หรือเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมาย  และหากกฎหมายกำหนดให้เราต้องขอความยินยอมจากท่านเราจะดำเนินการดังกล่าวก่อนการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปนอกประเทศไทย

Links to Other Websites or Applications

ลิงก์เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันอื่น

The Application, Company’s website or the Programme may contain links to other websites or applications, including those of other companies, professional and government organizations, and publications. These websites and applications operate independently from the Application, Company’s website and the Programme, and we do not control and are not responsible for the content, security or privacy practices employed by other websites or applications. You should review the privacy statements of those websites and applications to determine how they protect and use personal data.

แอปพลิเคชัน เว็บไซต์ของบริษัท หรือระบบสะสมคะแนนอาจมีลิงก์ที่เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันอื่น ซึ่งรวมถึงเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของบริษัท องค์กรวิชาชีพ หรือหน่วยงานรัฐอื่น ๆ และงานเผยแพร่ต่างๆ ซึ่งเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันเหล่านี้ดำเนินการโดยอิสระแยกออกจากแอปพลิเคชัน เว็บไซต์ของบริษัท และระบบสะสมคะแนน และเราไม่มีอำนาจควบคุมและไม่มีหน้าที่รับผิดชอบต่อแนวปฏิบัติเกี่ยวกับเนื้อหา ความปลอดภัย หรือความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันดังกล่าว ท่านควรตรวจสอบคำนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันเหล่านั้นเพื่อพิจารณาแนวทางที่เว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันเหล่านั้นใช้ในการคุ้มครองและใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

Questions about our Privacy Practices

คำถามเกี่ยวกับแนวปฏิบัติเรื่องความเป็นส่วนตัว

If you have questions regarding this privacy statement or our handling of personal data, please contact Company’s Data Privacy Officer, Star Fuels Marketing Limited, 19, Tower 3, SCB Park Plaza, 7th Floor, Ratchadapisek Road, Chatuchak, Chatuchak,  Bangkok 10900Thailand or email to SFLPrivacy@sprc.co.th.

ถ้าท่านมีคำถามเกี่ยวกับแถลงการณ์ความเป็นส่วนตัวฉบับนี้หรือวิธีการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของเรา กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท บริษัท สตาร์ ฟูเอลส์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด เลขที่ 19 อาคาร 3 ไทยพาณิชย์ปาร์คพลาซ่า ชั้น 7 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ประเทศไทย ประเทศไทย หรือส่งอีเมล ได้ที่ SFLPrivacy@sprc.co.th

Changes to this Privacy Statement

การเปลี่ยนแปลงแถลงการณ์ความเป็นส่วนตัวฉบับนี้

Company may occasionally update this privacy statement. When we do, we will revise the "updated" date at the bottom of the privacy statement. You should revisit this page periodically to become aware of the most recent privacy terms; your use of the Application, your Account and/or continued participation in the Programme after such changes have been posted constitutes your agreement to such changes.

บริษัทอาจปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้เป็นครั้งคราว ในกรณีดังกล่าว เราจะแก้ไข “วันที่ปรับปรุง” ที่ระบุอยู่ในส่วนท้ายของนโยบายความเป็นส่วนตัว ท่านควรตรวจสอบหน้าดังกล่าวเป็นระยะ ๆ เพื่อรับทราบข้อกำหนดความเป็นส่วนตัวฉบับแก้ไขล่าสุด โดยการใช้แอปพลิเคชัน การใช้บัญชีของท่าน และ/หรือการเข้าร่วมระบบสะสมคะแนนอย่างต่อเนื่องหลังจากการเผยแพร่การแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวจะถือว่าท่านได้ให้ความตกลงต่อการแก้ไขดังกล่าว

Effective Date : 1 November 2023

ประกาศใช้งานเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2566