กิจกรรมเพื่อสังคม

Caltex Logo

การเป็นส่วนร่วมในชุมชน

ด้วยพันธกิจที่ยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม บริษัท เชฟรอน (ไทย) จำกัด 

มุ่งมั่นพัฒนาและสร้างความเปลี่ยนแปลงในทางบวกให้กับสังคมไทย โดยได้ร่วมแรงร่วมใจปรับปรุงชุมชนรอบคลังน้ำมันบนถนนพระรามที่ 3 อันได้แก่ ชุมชนโรงสี และ ชุมชนคาลเท็กซ์ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างเสริมสุขภาพ ความมั่นคง 

ปลอดภัยอย่างยั่งยืนให้กับชาวบ้านในชุมชนดังกล่าว นอกจากนี้ ในปี 2557 ที่ผ่านมา ทางบริษัทฯ
ได้ริเริ่มโครงการ Caltex Fuel Your School : คาลเท็กซ์เติมพลังปัญญา ปลูกต้นกล้าเยาวชน ขึ้นเป็นครั้งแรก 

โดยร่วมมือกับ สถาบันคีนันแห่งเอเซีย 

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการเรียนรู้ของเยาวชน 

และพัฒนาทักษะของเยาวชนผ่านการจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน โดยมุ่งเน้นเข้าถึงเยาวชน
600 คนจากโรงเรียนขยายโอกาส 30 แห่ง ในจังหวัดขอนแก่น อุดรธานี และหนองคาย 

ซึ่งภายหลังจากความสำเร็จของโครงการในปีแรก ทางบริษัทฯ ก็ได้จัดทำโครงการ Caltex
Fuel Your School : คาลเท็กซ์เติมพลังปัญญา ปลูกต้นกล้าเยาวชน ต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 2 ในปี พ.ศ. 2558 

โดยโครงการครั้งนี้มีเป้าหมายเข้าถึงนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจำนวน 200 คนจากโรงเรียนขยายโอกาส 10 แห่งในเขตจังหวัดสระแก้ว 

โครงการคาลเท็กซ์เติมพลังปัญญา ปลูกต้นกล้าเยาวชน 

นอกจากจะมีส่วนสำคัญในการเปิดโอกาสให้เยาวชนได้เรียนรู้ 

พัฒนาทักษะและศักยภาพกระบวนการวางแผน การคิดวิเคราะห์ 

การทำงานร่วมกันเป็นทีม เทคนิคการนำเสนองาน ฯลฯ 

รวมถึงเป็นการสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ 

ให้กับนักเรียนและครูที่มาร่วมโครงการ 

ยังก่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีในระดับชุมชน 

ทั้งหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง คณะครู นักเรียน นักศึกษา 

เจ้าของสถานีบริการน้ำมันในพื้นที่ และพนักงานอาสาสมัครจากคาลเท็กซ์ 

ได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม 

อีกทั้งลูกค้าผู้ใช้รถที่เติมน้ำมันกับคาลเท็กซ์ 

ก็จะได้มีส่วนช่วยสนับสนุนทุนการศึกษาอีกด้วย

กิจกรรมเพื่อสังคมมีดังนี้

พิธีเปิดโครงการคาลเท็กซ์เติมพลังปัญญา ปลูกต้นกล้าเยาวชนปี2 • เชฟรอนสานต่อโครงการคาลเท็กซ์เติมพลังปัญญา ปลูกต้นกล้าเยาวชนปี2 • คาลเท็กซ์เดินหน้าสานต่อ โครงการ “คาลเท็กซ์รวมพลัง สร้างสรรค์เพื่อชุมชน”

Show more

กิจกรรมเพื่อสังคมมีดังนี้

ประกาศผลสุดยอดโครงงาน โครงการคาลเท็กซ์เติมพลังปัญญา ปลูกต้นกล้าเยาวชน • ค่ายเยาวชน โครงการคาลเท็กซ์เติมพลังปัญญา ปลูกต้นกล้าเยาวชน • พิธีเปิดโครงการคาลเท็กซ์เติมพลังปัญญา ปลูกต้นกล้าเยาวชน • เชฟรอนจับมือคีนัน ลงนามความร่วมมือเปิดตัวโครงการเพื่อสังคม

Show more