Thailand StarCard Online Terms of Use

Caltex Logo

เงื่อนไขการใช้งาน StarCard Online

สำคัญ! โปรดอ่านเงื่อนไขในการใช้งานนี้โดยละเอียด เพราะมีเนื้อหาสำคัญที่เกี่ยวข้องกับสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมายของท่าน รวมถึงข้อจำกัดความรับผิดของเราที่มีต่อท่าน 

1. การยอมรับเงื่อนไขการใช้งาน

เงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ใช้กับการเข้าถึงและการใช้งาน Caltex StarCard Online website (ในกรณี “StarCard Online System” ให้เรียกว่า “SOLS” ส่วนในกรณี Online System ทั่วไปให้เรียกว่า “OLS”) ของ บริษัท สตาร์ ฟูเอลส์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด หรือ บริษัทในเครือ (“บริษัท”) การคลิก “ฉันยอมรับ” หรือการเข้าถึง และ/หรือใช้ SOLS และ/หรือบริการใดๆ ตามที่กำหนดไว้ด้านล่างในข้อ 3 (“บริการ”)  แสดงว่าท่านตกลงที่จะผูกพันตามเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้และเงื่อนไขอื่นๆ ทั้งหมดที่เอกสารฉบับนี้อ้างถึง หากท่านไม่เห็นด้วยกับเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้โปรดอย่าใช้ SOLS และบริการนี้

เงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้จะมีผลบังคับใช้เมื่อท่านยอมรับข้อตกลง (โดยการคลิก “ฉันยอมรับ” หรือเมื่อท่านเข้าถึง SOLS ครั้งแรกและ/หรือใช้บริการใดๆ)

ในการใช้งาน SOLS และตลอดเงื่อนไขการใช้งานนี้คำว่า “บริษัท” และข้อกำหนดเช่น “นิติบุคคล” “บรรษัท” “ของเรา” “เรา” และ “ทางเรา” อาจอ้างถึง บริษัท สตาร์ ฟูเอลส์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด หรืออย่างน้อยบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน หรือบริษัทในเครือหนึ่งรายมากกว่าหนึ่งราย หรือทั้งหมด เงื่อนไขเหล่านี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของบริษัทเท่านั้นไม่ได้มีจุดประสงค์ในการก่อภาระหน้าที่ใดๆ แก่บริษัทอื่นโดยแต่ละบริษัทจะจัดการกิจการของตนเอง ทั้งนี้ คำว่า “ท่าน” หรือ “ของท่าน” หมายถึง ท่าน ซึ่งเป็นบุคคลที่ได้อ่านและตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดนี้ และ ถ้าท่านใช้งาน SOLS ในฐานะบริษัทหรือนิติบุคคลใด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะห้างหุ้นส่วนสามัญ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฯลฯ ก็ให้หมายถึง ท่าน และบริษัท หรือนิติบุคคลดังกล่าว

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข อัปเดต แทนที่ หรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการใช้งานใดๆ หรือนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการบริการใน URL นี้ไม่ว่าจะบางส่วนหรือทั้งหมดได้ตลอดเวลาและเป็นครั้งคราว การดัดแปลง การอัปเดต การแทนที่ หรือการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการใช้งานหรือนโยบายใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริการจะมีผลเมื่อบริษัททำให้เงื่อนไขที่ได้รับการอัปเดตหรือแก้ไขแล้วปรากฏบน URL นี้ แม้ว่าบริษัทจะมีการเน้นย้ำถึงการอัปเดตหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ ท่านยังคงมีหน้าที่ในการตรวจสอบเงื่อนไขการใช้งานนี้เป็นประจำ เพื่อให้แน่ใจว่าท่านทราบถึงเงื่อนไขล่าสุด เนื่องจากเงื่อนไขเหล่านี้มีผลผูกพันท่านว่าด้วยการใช้งาน SOLS และบริการ การที่ท่านยังคงใช้งานหรือเข้าถึง SOLS และ/หรือบริการ ถือว่าท่านตกลงและยอมรับการแก้ไข อัปเดต แทนที่ หรือการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว หากท่านไม่เห็นด้วยกับการแก้ไข อัปเดต แทนที่ หรือการเปลี่ยนแปลงใดๆ ท่านต้องหยุดใช้และหยุดเข้าถึง SOLS และบริการทันที

นอกจากนี้ ในเวลาใดๆ หรือเป็นครั้งคราว บริษัทอาจจะนำเสนอการอัปเดต เสริม เปลี่ยนแปลง หรือจัดให้มีคุณสมบัติใหม่ๆ แก่ SOLS โดยที่การเปลี่ยนแปลงหรือคุณสมบัติใหม่ดังกล่าวที่บริษัทนำเสนอจะเป็นไปตามข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้

2. การลงทะเบียนบัญชีผู้ใช้

ในการเข้าถึงและใช้ SOLS และบริการ ท่านต้องมีบัญชีผู้ใช้ SOLS (“บัญชีผู้ใช้”) ท่านต้องลงทะเบียนด้วยการส่งคำขอเปิดใช้ SOLS ให้บริษัทเพื่อการอนุญาตให้ใช้ SOLS และบริการ โดยบริษัทจะสร้างไอดีหรือบัญชีผู้ใช้และรหัสผ่านชั่วคราวเพื่อให้ท่านเข้าถึงระบบ SOLS ซึ่งท่านควรจะเปลี่ยนรหัสผ่านชั่วคราวเป็นรหัสผ่านของท่านด้วยตัวเองโดยเร็ว รายละเอียดและข้อมูลส่วนตัวที่ท่านใช้เข้าถึงแอปพลิเคชันต่างๆ ในโทรศัพท์มือถือจะเป็นรายละเอียดและข้อมูลเดียวกันกับที่ท่านใช้สำหรับ SOLS ในการลงทะเบียนดังกล่าวบริษัทอาจปฏิเสธที่จะอนุญาตให้ท่านเข้าถึงหรือใช้ SOLS ด้วยไอดีหรือบัญชีผู้ใช้ที่มีผู้อื่นใช้อยู่ก่อนแล้ว หรือที่มีความเป็นไปได้ว่าเป็นการสวมรอยหรือเลียนแบบตัวตน หรือที่เป็นของบุคคลอื่น หรือที่บริษัทพิจารณาแล้วสมควรปฏิเสธไม่ให้ท่านเข้าถึงหรือใช้ SOLS และ/หรือบริการ ด้วยเหตุอื่นใด

บริษัทอาจติดต่อท่านผ่านที่อยู่อีเมลที่ท่านให้ไว้ใน SOLS และบริการ และเพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ ตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไขการใช้งานและคำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคล

ท่านคือผู้เดียวที่รับผิดชอบต่อการเก็บรักษาชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านให้ปลอดภัย นอกจากนี้ ท่านอาจต้องระบุรายละเอียดเกี่ยวกับบัตรเครดิต บัตรคาลเท็กซ์สตาร์การ์ด หรือบัตรสะสมคะแนนอื่นๆ เพื่อเปิดและใช้งานระบบการชำระเงินและคุณสมบัติอื่นๆ ใน SOLS โดยรายละเอียดบัตรดังกล่าวจะเชื่อมโยงกับบัญชีผู้ใช้ของท่าน

ในการเข้าถึง SOLS ท่านรับรองและยืนยันว่าข้อมูลทั้งหมดที่ให้ไว้เพื่อการลงทะเบียน และใช้บัญชีผู้ใช้นั้น เป็นความจริง ถูกต้อง และไม่ทำให้เข้าใจผิด อีกทั้งยอมรับว่า:

2.1 ท่านจะไม่สร้างบัญชีผู้ใช้มากกว่าหนึ่งบัญชีเพื่อการใช้งาน SOLS

2.2 ท่านจะไม่เปิดเผยรหัสผ่านหรืออนุญาตให้บุคคลอื่นเข้าถึงบัญชีผู้ใช้ของท่านหรือกระทำสิ่งอื่นใดที่อาจหรือจะเป็นการละเมิดความปลอดภัยต่อบัญชีผู้ใช้ของท่าน

2.3 ท่านจะปรับปรุงข้อมูลทั้งหมดที่ท่านให้ไว้บน SOLS ให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ

2.4 ท่านจะไม่ส่งมอบโอนย้ายบัญชีของท่านไปยังบุคคลอื่นโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทก่อน

2.5 ท่านต้องรับผิดชอบต่อการใช้บัญชีผู้ใช้ และกิจกรรมทั้งหมดที่ดำเนินการผ่านบัญชีผู้ใช้ ไม่ว่าจะได้รับอนุญาตหรือไม่ได้รับอนุญาต และต้องแจ้งให้บริษัททราบทันทีหากท่านพบหรือทราบว่ามีการใช้งานหรือการเข้าถึงบัญชีผู้ใช้ของท่านโดยไม่ได้รับอนุญาต

3. การบริการ

บริษัทอาจเสนอและให้บริการต่อไปนี้ (“บริการ”) ผ่าน SOLS: 

3.1 บริการระบุตำแหน่ง - การใช้ SOLS เพื่อระบุตำแหน่งของท่านและสถานีบริการน้ำมันคาลเท็กซ์ในบริเวณใกล้เคียงที่รองรับการทำงานของ SOLS (“สถานีบริการ”)

3.2 ปรับปรุงวงเงิน - การใช้ SOLS เพื่อปรับปรุงวงเงินของบัตรสตาร์การ์ด

3.3 รายละเอียดบัญชี - การใช้ SOLS เพื่อดูรายละเอียดของบัญชี ยอดคงเหลือ การชำระเงินล่าสุด และการชำระเงินที่ใกล้ถึงกำหนด

3.4 ประวัติธุรกรรม - การใช้ SOLS เพื่อดูรายการการใช้บัตรสตาร์การ์ดย้อนหลัง 30 วัน

3.5 การติดต่อบริษัทเพื่อสอบถามข้อมูล

3.6 บริการอื่นๆ ที่บริษัทอาจแนะนำผ่าน SOLS เป็นครั้งคราว

นอกจากนี้ ในเวลาใดๆ หรือเป็นครั้งคราว บริษัทยังอาจนำเสนอการอัปเดต เสริม เปลี่ยนแปลง หรือคุณสมบัติใหม่ๆ ของการบริการได้ตลอดเวลา

ถ้าหรือในระหว่างที่มีการใช้บริการ บริษัทจะสามารถเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งของท่านได้ หากท่านไม่อนุญาตให้บริษัทเข้าถึงข้อมูลตำแหน่งของท่าน ท่านสามารถยกเลิกการใช้คุณสมบัติดังกล่าวได้ แต่ในกรณีนี้ท่านจะไม่สามารถใช้บริการดังกล่าวใน SOLS ได้

4. การบริการระบุตำแหน่งที่ตั้ง

การเปิดใช้งานการบริการระบุตำแหน่งที่ตั้งคือการอนุญาตให้ SOLS เข้าถึงและระบุตำแหน่งสถานีบริการน้ำมันคาลเท็กซ์ใกล้เคียง หากท่านอยู่ใกล้เคียงกับสถานีบริการน้ำมันคาลเท็กซ์นั้น SOLS จะแจ้งให้ทราบถึงบริการต่างๆ ที่มีอยู่ ณ สถานีบริการดังกล่าว

5. ความปลอดภัยของ SOLS และบัญชีผู้ใช้

ท่านจะต้องไม่ละเมิดหรือพยายามฝ่าฝืนความปลอดภัย SOLS นี้และบัญชีผู้ใช้ของท่านเอง การละเมิดดังกล่าวอาจนำไปสู่โทษทางอาญาและ/หรือทางแพ่ง  เราจะสืบสวนกรณีอันเป็นที่สงสัยหรือถูกกล่าวหาว่ามีการละเมิดดังกล่าว โดยร่วมมือกับหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการสืบสวนดังกล่าวทั้งนี้ การละเมิดความปลอดภัยของ SOLS หรือบัญชีผู้ใช้ของท่านรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงสิ่งต่างๆ ดังต่อไปนี้:

5.1 การเข้าสู่ระบบหรือพยายามเข้าสู่ระบบเซิร์ฟเวอร์หรือบัญชีผู้ใช้ที่ไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าถึง

5.2 การเข้าถึงข้อมูลหรือดำเนินการใดๆ เพื่อรับข้อมูลหรือรับบริการที่ไม่ได้มีไว้สำหรับท่านหรือการใช้งานของท่าน

5.3 การพยายามตรวจสอบ พิเคราะห์หรือทดสอบช่องโหว่ของระบบ เครือข่าย หรือบัญชีผู้ใช้

5.4 ดัดแปลง แก้ไข ลักลอบเข้าถึงข้อมูล ทำลายหรือการละเมิดมาตรการรักษาความปลอดภัยหรือการรับรองความถูกต้อง

5.5 หลีกเลี่ยงระบบหรือกลไกใดๆใน SOLS ที่ถูกออกแบบมาเพื่อจำกัดการเข้าถึงพื้นที่ภายในหรือส่วนประกอบนั้นๆ ของ SOLS

5.6 การส่งเนื้อหาที่มีไวรัส ม้าโทรจัน เวิร์ม ไทม์บอมส์ แคนเซินบอทส์ มัลแวร์ ไฟล์ที่เสียหายหรือการเขียนกลไกโปรแกรมคอมพิวเตอร์ หรือเครื่องมืออื่นๆ หรือมีส่วนร่วมในการดำเนินการที่อาจสร้างความเสียหาย ขัดขวางหรือทำให้เสื่อมเสียหรือรบกวนคุณสมบัติการทำงานของ SOLS หรือของบัญชีผู้ใช้  

5.7 การใช้ SOLS ในลักษณะหรือกระทำการใดๆ ซึ่งละเมิดหรือเป็นอันตรายต่อระบบหรือเครือข่ายความปลอดภัยของบริษัทหรือบุคคลที่สาม หรือซึ่งอาจสร้างความเสียหายแก่เซิร์ฟเวอร์หรือเครือข่ายที่ใช้โดย SOLS หรือแก่ผู้อื่นที่ใช้ SOLS

5.8 รบกวนหรือมีส่วนร่วมในการโจมตีการทำงานของ SOLS ผู้ใช้ โฮสต์ หรือเครือข่ายใดๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการกระทำใดในลักษณะซ้ำๆ หรือทำให้ท่วมเครือข่าย  

6. การเข้าถึงและการใช้ SOLS

โปรดทราบว่า ความพร้อมใช้งานของ SOLS ขึ้นอยู่กับโครงสร้างการให้บริการ (“แพลตฟอร์ม”) ของผู้ให้บริการที่ท่านใช้ในการใช้ SOLS (ในรูปแบบเว็บเบราเซอร์ เช่น Internet Explorer, Microsoft Edge ในรูปแบบแอปพลิเคชัน เช่น Apple Store, Google Play Store) ซึ่งแต่ละแพลตฟอร์มเหล่านี้อาจมีข้อกำหนดและเงื่อนไขของตนเองสำหรับการติดตั้งและการใช้งาน SOLS จึงเป็นความรับผิดชอบของท่านเองในการปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขดังกล่าว

 ในการเข้าถึงและใช้งาน SOLS ท่านต้องไม่ปฏิบัติสิ่งต่างๆ ดังต่อไปนี้:

6.1 แสดง ส่ง ส่งต่อ หรือส่งผ่าน SOLS ซึ่งข้อมูลที่ผิดกฎหมาย ละเมิด เป็นอันตราย ก่อกวน ทำให้เสื่อมเสีย คุกคาม มีเนื้อหาหยาบคาย ไม่เหมาะสมทางเพศ เหยียดสีผิวและชนชั้น เนื้อหาที่รุนแรง ผิดศีลธรรม ผิดต่อหลักศาสนา ก่อให้เกิดความเกลียดชัง หาประโยชน์จากเด็ก รุกรานหรือละเมิดความเป็นส่วนตัวหรือสิทธิอื่นๆ ของบุคคลอื่น ตลอดจนสิ่งอื่นใดที่บริษัทลงความเห็นว่าไม่ให้แสดง ส่งต่อ หรือส่งผ่าน SOLS 

6.2 ทำให้ผู้อื่นเสื่อมเสียชื่อเสียง ล่วงละเมิด ก่อกวน คุกคาม หรือละเมิดสิทธิ์ทางกฎหมายของผู้อื่น (เช่น สิทธิความเป็นส่วนตัวและการเผยแพร่)

6.3 นำขึ้นสู่ระบบคอมพิวเตอร์ หรือเปิดเผยไฟล์ที่มีรูปภาพ ซอฟต์แวร์ หรือสิ่งอื่นใดที่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายด้านทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร การออกแบบ หรือกฎหมายเครื่องหมายการค้า และสิทธิในการรักษาความลับการเผยแพร่ และความเป็นส่วนตัว เว้นแต่ท่านจะเป็นเจ้าของหรือผู้ควบคุมสิทธิ์หรือได้รับอนุญาตให้ถือสิทธิ์ต่างๆ ดังกล่าว  

6.4 แสดงตัวตนหรือความเกี่ยวข้องของท่านผิดหรือคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง

6.5 มีส่วนร่วมในการหลอกลวงบนตลาดออนไลน์

6.6 กระทำการอันขัดต่อกฎหมายหรือข้อบังคับใดๆ

6.7 ใช้ SOLS ในทางที่ละเมิดเงื่อนไขการใช้งานหรือนโยบายใดๆ ที่ระบุไว้ในเมนู “เกี่ยวกับ” หรือส่วนอื่น ๆ ของ SOLS หรือ

6.8 ช่วยเหลือหรืออนุญาตให้บุคคลใดๆ กระทำการใดๆ ดังกล่าวข้างต้น

บริษัทอาจจะจำกัด ห้าม ระงับ หรือยกเลิกการเข้าถึงของท่านสู่ SOLS หรือบริการไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน และ/หรือแก้ไข หรือลบเนื้อหาบางอย่างใน SOLS ซึ่งรวมถึงเนื้อหาบรรดาที่บริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าอาจเป็นการละเมิด หรือฝ่าฝืนเงื่อนไขการใช้งาน หรือกฎหมายใดๆ หรือเห็นว่าเป็นการคุกคาม อันตราย หรือนำไปสู่การพิพาท

7. การส่งมอบหรือนำข้อมูลเข้าสู่ระบบ

ท่านต้องใช้ความระมัดระวัง วิจารณญาณ และการไตร่ตรองที่ดีในการใช้ SOLS ทั้งนี้ ท่านต้องรับผิดชอบต่อเนื้อหาหรือข้อมูลใดๆ ที่ท่านส่งเข้า ส่งไปยัง หรือส่งผ่าน SOLS อีกทั้งตกลง รับรอง และรับประกันว่าข้อมูลใดๆ ที่ท่านแสดงหรือส่งผ่าน SOLS นั้นเป็นความจริงถูกต้อง สมบูรณ์ ไม่ทำให้เข้าใจผิด และนำเสนอโดยสุจริต โดยที่ท่านมีสิทธิ์ในการแสดงหรือส่งข้อมูลดังกล่าว อันรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ข้อมูล ข้อความ ถ้อยคำ ซอฟต์แวร์ งานออกแบบภาพหรือสื่ออื่นใด ซึ่งไม่ว่าจะแสดงหรือส่งในแบบสาธารณะหรือแบบส่วนตัว ล้วนแต่เป็นความรับผิดชอบของท่านแต่เพียงผู้เดียว

8. ลิขสิทธิ์

8.1 ภายใต้การปฏิบัติตามเงื่อนไขการใช้งานของท่าน บริษัทได้มอบสิทธิ์การใช้งาน SOLS แก่ท่านโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย แต่ไม่ได้มอบสิทธิ์ในการส่งต่อโอนย้าย ผูกขาด มอบสิทธิ์ช่วง ทั้งนี้เพียงเพื่อให้ท่านติดตั้ง ดู ใช้ และเข้าถึง SOLS ในประเทศไทย เพื่อประโยชน์ใดๆ แก่ท่านอันถูกต้องตามกฎหมาย (ยกเว้นการแสวงหาประโยชน์ในเชิงพาณิชย์จาก SOLS หรือบริการ) และตามที่ได้รับอนุญาตจากบริษัทหรือบุคคลอื่นใดที่ได้รับอนุญาตจากบริษัท (ถ้ามี)

8.2 เนื้อหาทั้งหมดที่อยู่ใน SOLS เช่น ข้อความ งานออกแบบภาพ โลโก้ ปุ่ม ไอคอน รูปภาพ คลิปวิดีโอ คลิปเสียง และซอฟต์แวร์ เป็นทรัพย์สินของบริษัท ผู้จัดหาเนื้อหาหรือผู้ขาย และได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายและบริบทของแต่ละประเทศและตามกฎหมายลิขสิทธิ์ระหว่างประเทศ

8.3 การรวบรวม (การรวบรวม การเรียบเรียง และการประกอบ) ของเนื้อหาทั้งหมดใน SOLS นี้เป็นทรัพย์สินเฉพาะของบริษัทและได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายและบริบทของแต่ละประเทศและตามกฎหมายลิขสิทธิ์ระหว่างประเทศ

8.4 ห้ามไม่ให้คัดลอก ทำซ้ำ เผยแพร่ แก้ไข ดัดแปลง นำขึ้นสู่ระบบคอมพิวเตอร์ แสดง ส่งต่อ หรือแจกจ่าย ซึ่งเนื้อหาใดๆ ของหรือบน SOLS นี้ ไม่ว่าในทางใดโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากเจ้าของลิขสิทธิ์

8.5 การดัดแปลงเนื้อหาหรือการนำวัสดุไปใช้เพื่อจุดประสงค์อื่นใดถือเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์และทรัพย์สินของบริษัท

8.6 การใช้งานเนื้อหาใดๆ ของหรือบน SOLS นี้ในรูปแบบอื่นๆรวมถึงการทำซ้ำและแจกจ่ายสำเนา หรือการประกอบส่วนใดๆของ SOLS นี้บนเว็บไซต์อื่นจะต้องได้รับการอนุญาตจากบริษัทเป็นการล่วงหน้าท่านสามารถส่งคำร้องขออนุญาตดังกล่าวได้ที่อีเมล: Caltexbrand@Chevron.com ทั้งนี้ ภายใต้เงื่อนไขการใช้งานนี้ห้ามมิให้ใช้เนื้อหาดังกล่าวในหรือบนเว็บไซต์หรือเครือข่ายคอมพิวเตอร์อื่น

8.7 สิทธิ์ภายใต้การออกแบบ ฐานข้อมูล และการรวบรวมและสิทธิ์อันเป็นทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ ในแต่ละกรณี ไม่ว่าจะจดทะเบียนหรือไม่จดทะเบียนและค่าความนิยมที่เกี่ยวข้องเป็นทรัพย์สินของบริษัท

8.8 ซอฟต์แวร์ทั้งหมดที่ใช้หรือมีอยู่บน SOLS นี้เป็นทรัพย์สินของบริษัท ผู้ขาย หรือผู้ให้บริการที่บริษัทเป็นผู้จัดหา ซึ่งได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายและบริบทของแต่ละประเทศ และตามกฎหมายลิขสิทธิ์ระหว่างประเทศ

8.9 ในกรณีที่ท่านได้รับอนุญาตจากบริษัทให้ติดตั้งและท่านได้ติดตั้งซอฟต์แวร์จาก SOLS รวมถึงไฟล์ หรือรูปภาพใดๆที่รวมอยู่หรือสร้างโดยซอฟต์แวร์ดังกล่าวและข้อมูลที่มาพร้อมกับซอฟต์แวร์ (รวมเรียกว่า “ซอฟต์แวร์”) ถือว่าท่านได้รับสิทธิ์นั้นจากบริษัทภายใต้ข้อกำหนดการใช้งานของซอฟต์แวร์นั้นแต่ไม่ได้หมายความว่าบริษัทมอบหรือส่งต่อกรรมสิทธิ์หรือความเป็นเจ้าของในซอฟต์แวร์ให้แก่ท่านโดยท่านอาจเป็นเจ้าของสื่อในการบันทึกซอฟต์แวร์ แต่บริษัทยังคงไว้ซึ่งกรรมสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญาในซอฟต์แวร์นั้นๆ

8.10 ท่านไม่สามารถแจกจ่าย จำหน่าย ดัดแปลง แก้ไขถอดรหัส ดำเนินกระบวนการวิศวกรรมย้อนกลับ แยกชิ้นส่วน หรือลดทอน SOLS หรือซอฟต์แวร์ไปในทางที่มนุษย์สามารถรับรู้ได้เว้นแต่จะอยู่ในขอบเขตที่กฎหมายอนุญาตและได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทเท่านั้น

9. เครื่องหมายการค้า

เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ โลโก้ และชื่อทางการค้าทั้งหมดไม่ว่าจะได้จดทะเบียนหรือไม่ได้จดทะเบียนถือเป็นทรัพย์สินของบริษัทหรือบริษัทอื่นๆ ที่ระบุไว้ ท่านไม่สามารถทำซ้ำ ติดตั้ง หรือใช้เครื่องหมายการค้าเครื่องหมายบริการ โลโก้ หรือชื่อทางการค้าใดๆ ดังกล่าวได้โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้เป็นเจ้าของ

10. การยกเลิกเงื่อนไขการใช้งาน

บริษัทอาจยกเลิกเงื่อนไขการใช้งานเมื่อใดก็ได้โดยแจ้งให้ท่านทราบเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้า 30 วันตามอีเมลที่ท่านระบุไว้ในบัญชีผู้ใช้ของท่าน (หรือตามที่ท่านได้แจ้งเปลี่ยนแปลงล่าสุด) นอกจากนี้ บริษัทสามารถยกเลิกเงื่อนไขการใช้งานนี้ ระงับหรือยกเลิกการเข้าถึงบัญชีผู้ใช้ของท่าน และ/หรือ ทั้งหมดหรือบางส่วนของ SOLS และ/หรือบริการ และจำกัดการเข้าถึงบัญชีผู้ใช้ของท่าน และ/หรือทั้งหมดหรือบางส่วนของ SOLS และ/หรือบริการได้โดยทันทีและโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากท่าน:

10.1 กระทำการฝ่าฝืนหรือละเมิดเงื่อนไขการใช้งานนี้

10.2 ไม่ชำระเงินให้แก่บริษัทเมื่อถึงกำหนดชำระภายใต้เงื่อนไขการใช้งานหรือเพื่อการให้บริการ หรือ

10.3 แสดงพฤติกรรมใดๆ (ซึ่งรวมถึงการกระทำหรือถ้อยคำใดๆของท่าน) ที่ระบุถึงความตั้งใจที่จะไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการใช้งาน  

10.4 เมื่อมีการยกเลิกเงื่อนไขการใช้งานนี้บริษัทมีสิทธิ์ในการปิดการใช้งานหรือลบบัญชี ข้อมูล รวมถึงเนื้อหาข้อมูลต่างๆ ของท่านที่ได้ให้ไว้ หรือเกี่ยวกับท่าน

10.5 บริษัทสงวนสิทธิ์ในการเรียกค่าชดเชยตามกฎหมายและเป็นธรรมจากการที่ท่านละเมิดเงื่อนไขการใช้งาน ทั้งนี้ บริษัทสงวนสิทธิ์อื่นๆ ไว้แม้ไม่ได้กล่าวไว้โดยชัดแจ้ง

11. ซอฟต์แวร์และบริการของบุคคลที่สาม

11.1 SOLS อาจมีหรือบรรจุส่วนประกอบซอฟต์แวร์และบริการจากบุคคลอื่น (รวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวกและช่องทางการชำระเงินแก่บุคคลดังกล่าวตามที่อธิบายไว้ข้างบนในข้อ 3 หากท่านใช้งาน SOLS ถือว่าท่านยอมรับและยินยอมให้บริษัทใช้งานส่วนประกอบซอฟต์แวร์และบริการของบุคคลเหล่านี้ อีกทั้งยอมรับข้อตกลงการใช้งาน สิทธิ์การใช้งาน หรือนโยบายความเป็นส่วนตัวที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบซอฟต์แวร์และบริการดังกล่าวด้วย

11.2 การละเมิดข้อกำหนดการใช้งาน สิทธิ์การใช้หรือนโยบายความเป็นส่วนตัวที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบซอฟต์แวร์และบริการของบุคคลอื่นดังกล่าวถือว่าเป็นการละเมิดเงื่อนไขการใช้งานฉบับนี้ด้วย

11.3 หากท่านใช้งาน SOLS ท่าน (ก) ตกลงปลดเปลื้องบริษัทจากความรับผิดใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการที่ท่านใช้งานส่วนประกอบซอฟต์แวร์หรือบริการดังกล่าวผ่าน SOLS และ (ข) บริษัทไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อวิธีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยส่วนประกอบซอฟต์แวร์และบริการดังกล่าว ทั้งนี้ ภายในขอบเขตที่กฎหมายอนุญาตไว้สูงสุด

12. ลิ้งค์

12.1 SOLS อาจมีลิ้งค์เชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์หรือ OLS อื่นๆ ที่ไม่ใช่ของบริษัท ลิ้งค์เหล่านี้มีไว้เพื่อความสะดวกต่อการใช้งานเท่านั้นและอาจมีข้อมูลไม่เป็นปัจจุบันหรืออาจไม่สามารถเข้าถึงได้

12.2 เว็บไซต์หรือ OLS เหล่านี้อาจใช้ทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทบางรายการ (เช่น เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ โลโก้ และชื่อทางการค้า) ตามที่ได้รับอนุญาตจากบริษัท

12.3 บริษัทไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อเนื้อหาที่ปรากฏบนเว็บไซต์เหล่านั้นรวมไปถึงไวรัสหรือองค์ประกอบความเสียหายอื่นๆ ที่อาจพบระหว่างการเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์หรือ OLS เหล่านี้

12.4 นอกจากนี้ การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์หรือ OLS อื่นๆ เหล่านี้ ไม่ถือว่าบริษัทได้รับรองอนุญาต หรือสนับสนุน เว็บไซต์ หรือ OLS เหล่านี้ อันรวมถึงบรรดาผลิตภัณฑ์หรือบริการของเว็บไซต์หรือ OLS ดังกล่าว

13. เขตอำนาจและการใช้บังคับ

13.1 SOLS นี้ควบคุมและดำเนินการโดยสำนักงานบริษัทในประเทศไทย บริษัทไม่ขอรับรองว่าวัสดุหรือเนื้อหาใน SOLS นี้เหมาะสมหรือพร้อมใช้งานในสถานที่หรือภูมิภาคอื่นๆ และถือว่าผู้ที่เข้าถึงแอปพลิเคชันจากสถานที่อื่นๆ นั้นตัดสินใจดำเนินการด้วยตนเอง และจะรับผิดชอบต่อการปฏิบัติตามกฎหมายท้องถิ่นที่ใช้บังคับใช้

13.2 ห้ามไม่ให้เข้าถึงหรือใช้ SOLS นี้ในสถานที่หรือภูมิภาคที่เนื้อหาของ SOLS ผิดกฎหมายหรือมีบทลงโทษ  

13.3 SOLS และซอฟต์แวร์ที่บรรจุอยู่ข้างในอยู่ภายใต้กฎหมายว่าด้วยการควบคุมการส่งออกของประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศไทย

13.4 ห้ามไม่ให้ติดตั้งหรือส่งออกข้อมูลหรือซอฟต์แวร์ที่อยู่ใน SOLS

(ก) ไปยังบุคคลผู้มีสัญชาติของหรือผู้อาศัยในประเทศที่สหรัฐอเมริกาหรือประเทศไทยคว่ำบาตรโดยการห้ามส่งสินค้า บริการหรือเทคโนโลยี

(ข) ไปยังบุคคลผู้อยู่ในรายชื่อกำหนดพิเศษของกระทรวงการคลังแห่งสหรัฐ หรือรายชื่อให้ปฏิเสธการทำธุรกรรมของกระทรวงพาณิชย์แห่งสหรัฐ

(ค) ไปยังบุคคลต้องห้ามภายใต้กฎหมายและข้อบังคับว่าด้วยการนำเข้าและส่งออกของประเทศไทย (ถ้ามี) หรือ

(ง) ในลักษณะที่ต้องห้ามตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

13.5 หากท่านติดตั้งหรือใช้งาน SOLS หรือซอฟต์แวร์นี้ ถือว่าท่านรับรองและรับประกันว่าท่านไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุม มีสัญชาติ หรืออยู่อาศัยในประเทศหรืออยู่ในรายชื่อดังกล่าว

14. คำสงวนสิทธิ์

14.1 การจัดให้มีซึ่ง SOLS และบริการในที่นี้เป็นไปตาม “สภาพที่เป็นอยู่” และไม่มีการรับประกันใดๆ ไม่ว่าจะโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย ทั้งนี้ ภายในขอบเขตที่กฎหมายอนุญาตให้กระทำได้ บริษัทไม่รับประกันใดๆ ไม่ว่าจะโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การรับประกันโดยนัยบนคุณภาพที่น่าพึงพอใจ ความเหมาะสมต่อการนำออกจำหน่ายหรือทำการตลาด และความเหมาะสมแก่วัตถุประสงค์เฉพาะ

14.2 บริษัทไม่รับประกันว่าการเข้าถึง SOLS หรือบริการหรือคุณสมบัติต่างๆ ที่มีอยู่ใน SOLS นี้ จะดำเนินไปโดยปราศจากอุปสรรค หรือข้อผิดพลาด และไม่รับประกันว่าข้อบกพร่องต่างๆ ดังกล่าวจะได้รับการแก้ไข อีกทั้งไม่รับประกันว่า SOLS นี้หรือเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้เพื่อการนี้จะปราศจากไวรัสหรือสิ่งอันเป็นอันตรายอื่นๆ

14.3 บริษัทไม่รับประกันใดๆ เกี่ยวกับการใช้งานหรือผลลัพธ์ของการใช้ SOLS ในแง่ของความถูกต้อง แม่นยำ สกุลเงิน ความพร้อมใช้งาน ความน่าเชื่อถือ หรืออื่นๆ

14.4 กฎหมายที่ใช้บังคับอาจไม่อนุญาตให้มีการยกเว้นการรับประกันโดยนัยบางส่วนหรือทั้งหมด ดังนั้น ในกรณีที่กฎหมายดังกล่าวบังคับใช้ การยกเว้นการรับประกันบางส่วนหรือทั้งหมดข้างต้นอาจไม่มีผลบังคับใช้

14.5 บริษัทไม่มีหน้าที่ต้องตรวจสอบการเข้าถึงหรือการใช้งาน SOLS หรือบริการของท่าน แต่มีสิทธิ์ที่จะดำเนินการดังกล่าวเพื่อตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่านปฏิบัติตามเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ หรือปฏิบัติตามกฎหมาย คำสั่ง หรือคำแนะนำของศาล หรือหน่วยงานของรัฐ

14.6 คุณสมบัติบางอย่างของ SOLS อาจกำหนดให้อุปกรณ์มือถือของท่านเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้เสียก่อน และอาจมีข้อจำกัดที่กำหนดโดยเครือข่ายหรือผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตของท่าน การใช้งาน SOLS หรือบริการอาจต้องได้รับการอนุญาตให้เข้าถึงเครือข่ายมือถือซึ่งอาจส่งผลให้มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับแผนการใช้งานที่ท่านได้ตกลงไว้กับผู้ให้บริการเครือข่าย โดยท่านจะรับผิดชอบต่อความความเหมาะสมและประสิทธิภาพของอุปกรณ์หรือการเข้าถึงข้อมูลของท่านแต่เพียงผู้เดียว

15. ข้อจำกัดความรับผิด

15.1 ภายในขอบเขตที่กฎหมายอนุญาตให้กระทำได้ ไม่ว่าในสถานการณ์ใดๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงความประมาทเลินเล่อ บริษัทไม่ต้องรับผิดชอบต่อค่าเสียหายต่างๆ เพื่อชดเชย เพื่อลงโทษ ค่าเสียหายทางอ้อม ค่าเสียหายพิเศษ หรือค่าเสียหายต่อความเสียหายเกี่ยวเนื่องที่เกิดจากการประสิทธิภาพ SOLS หรือบริการ แม้ว่าบริษัทหรือตัวแทนที่ได้รับอนุญาตจากบริษัทจะได้ทราบถึงความเป็นไปได้ที่จะเกิดความเสียหายดังกล่าวแล้ว อย่างไรก็ตาม กฎหมายที่ใช้บังคับอาจไม่อนุญาตให้มีการจำกัดหรือยกเว้นความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นหรือต่อความเสียหายเกี่ยวเนื่องอันทำให้ข้อจำกัดหรือการยกเว้นดังกล่าวไม่ใช้บังคับกับท่าน

15.2 ไม่ว่าในกรณีใดๆ ความรับผิดชอบของบริษัทต่อความเสียหาย การสูญเสีย และสาเหตุของการกระทำ ไม่ว่าจะตามสัญญา ตามเหตุละเมิด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการประมาทเลินเล่อ หรือตามเหตุอื่นใด ย่อมไม่เกินกว่าจำนวนเงินที่ท่านจ่ายให้กับบริษัท (ถ้ามี) เพื่อให้ได้ใช้ SOLS และบริการนี้

16. การชดใช้ค่าเสียหาย

ท่านตกลงที่จะชดเชย ปกป้อง และทำให้บริษัท บริษัทในเครือ รวมถึงคณะกรรมการ ลูกจ้าง ตัวแทน และผู้รับเหมาใดๆ ไม่ต้องรับผิดต่อการเรียกร้อง ความเสียหาย ความสูญเสีย ค่าใช้จ่ายใดๆ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงค่าจ้างทนายความที่สมเหตุผล) หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกิดขึ้นโดยตรงหรือโดยอ้อมอันมีสาเหตุมาจาก (ก) การที่ท่านละเมิดเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ และ/หรือ (ข) การที่ท่านดำเนินกิจกรรมใดๆ อันเกี่ยวกับ SOLS และ/หรือบริการ

17. การเปิดเผย และคำชี้แจงเกี่ยวกับสินค้า

SOLS มีการระบุถึงข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แม้ว่าบริษัทจะได้พยายามตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลทั้งหมดใน SOLS นี้ถูกต้องและเป็นปัจจุบันแล้วในเวลาที่นำเสนอนั้น บริษัทไม่แนะนำให้ท่านถือว่าข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทใน SOLS นี้เป็นข้อมูลเบ็ดเสร็จ ล่าสุด เป็นปัจจุบัน และสมบูรณ์ที่สุด โดยท่านเห็นชอบที่จะติดต่อสอบถามเพิ่มเติมโดยตรงมายังบริษัทหากต้องการรายละเอียดข้อมูลของผลิตภัณฑ์และบริการที่เป็นปัจจุบันที่สุดแทนการอ้างอิงหรือเชื่อถือใดๆ เกี่ยวกับข้อมูลผลิตภัณฑ์หรือบริการใดๆ บน SOLS นี้

18. บททั่วไป

18.1 เงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ ให้ใช้และตีความตามกฎหมายของประเทศไทยโดยไม่ต้องคำนึงถึงหลักการว่าด้วยการขัดกันของกฎหมาย

18.2 ข้อพิพาทหรือการใดๆ ที่เป็นที่สงสัยอันเกิดจากหรือเกี่ยวกับการเข้าถึง และ/หรือใช้ SOLS นี้หรือบริการ ให้อยู่ภายใต้เขตอำนาจศาลของศาลไทย

18.3 หากข้อกำหนดใดๆ ของเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ผิดกฎหมาย เป็นโมฆะ หรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ด้วยเหตุผลใดก็ตาม ให้ถือว่าข้อกำหนดนั้นสิ้นผลเป็นการเฉพาะ และไม่กระทบต่อความถูกต้อง และการบังคับใช้เงื่อนไขการใช้งานส่วนที่เหลือ

18.4 บุคคลอื่นนอกเหนือจากผู้ที่ได้รับสิทธิ์หรือได้รับมอบหมายไม่สามารถบังคับใช้ข้อกำหนดใดๆ ของเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้

18.5 เงื่อนไขการใช้งานนี้ถือเป็นข้อตกลงทั้งหมดระหว่างฝ่ายที่เกี่ยวข้องและไม่สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้เว้นแต่จะกระทำขึ้นเป็นลายลักษณ์อักษรโดยบริษัท

18.6 ความล้มเหลวหรือความล่าช้าในการใช้สิทธิ อำนาจหรือรับการชดเชยแก้ไขใดๆ ภายใต้เงื่อนไขการใช้งานนี้ไม่ให้ถือเป็นการสละสิทธิ์ อนึ่ง การใช้สิทธิหรือการสละสิทธิ อำนาจ หรือรับการชดเชยแก้ไขเพียงหนึ่งครั้งหรือส่วนหนึ่งส่วนใดไม่ถือเป็นการสละสิทธิ อำนาจ หรือรับการชดเชยแก้ไขในคราวอื่นๆ ทั้งนี้ การสละสิทธิ์จะไม่ถูกต้องสมบูรณ์หรือมีผลผูกพันกับฝ่ายที่สละสิทธิ์ เว้นแต่จะได้กระทำขึ้นเป็นลายลักษณ์อักษร