Thailand StarCard Online Privacy Policy

Caltex Logo

คำชี้แจงเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว

บทนำ  

บริษัท เชฟรอน (ไทย) จำกัด, บริษัทแม่ และบริษัทในเครือ หรือบริษัทที่เกี่ยวข้องอื่นๆ (“เชฟรอน” หรือ “เรา”) มีความมุ่งมั่นที่จะปกป้องความเป็นส่วนตัวของท่าน คำชี้แจงนี้จะอธิบายถึงขั้นตอนที่เราดำเนินการเพื่อรวบรวม ใช้ และปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งาน Caltex StarCard Online Mobile ทั้งในรูปแบบแอปพลิเคชัน และในรูปแบบการให้บริการบนเว็บเบราเซอร์ (“SOLS”) ซึ่งจะอธิบายถึงประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่เรารวบรวม วัตถุประสงค์ที่เราใช้ข้อมูลเหล่านั้น ตัวเลือกเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล มาตรการรักษาความปลอดภัยของเรา และวิธีการตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลเกี่ยวกับท่าน หากท่านเข้าถึงและ/หรือใช้งาน SOLS ถือว่าท่านได้ยินยอมให้มีการเก็บและใช้งานข้อมูลตามที่อธิบายไว้ในคำชี้แจงนี้ คำชี้แจงนี้ไม่ใช้กับเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน และ/หรือ บริการอื่นๆ ที่แสดงถึงหรือเชื่อมโยงไปยังคำชี้แจงเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวหรือนโยบายอื่นๆ

ในคำชี้แจงนี้คำว่า "เชฟรอน" และคำอื่นๆเช่น "บริษัท" "นิติบุคคล" "บรรษัท" "ของเรา" "เรา" และ "ทางเรา" อาจอ้างถึง บริษัท เชฟรอน (ไทย) จำกัด หรืออย่างน้อยหนึ่งแห่งกว่านั้นหรือทั้งหมด ของกลุ่มบริษัทในเครือที่เกี่ยวข้องของ บริษัท เชฟรอน (ไทย) ข้อกำหนดทั้งหมดเหล่านี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของเชฟรอนเท่านั้น ไม่ได้มีจุดประสงค์ในการผูกมัดหรือสร้างข้อกำหนดใดๆ แก่บริษัทอื่น โดยแต่ละบริษัทจะดำเนินกิจการของตนเอง 

การเก็บข้อมูล

ข้อมูลที่ถูกเก็บรวบรวมโดยตรงจากผู้ใช้ ในการเข้าถึงและ/หรือ ใช้งาน SOLS  เราอาจขอข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อใช้ในการลงทะเบียนผู้ใช้ของท่าน (“บัญชี”) ใน SOLS เพื่อให้บริการตามที่เสนอหรือเพื่อทำธุรกรรมที่ท่านร้องขอ ข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลอื่นๆ ที่เรารวบรวมและจัดเก็บอาจรวมถึง:

(ก) ข้อมูลการติดต่อ เช่น ชื่อ ที่อยู่อีเมล ป้ายทะเบียนรถ และ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ (ถ้ามี)

(ข) การตั้งค่าของท่านเกี่ยวกับอีเมลหรือการตลาดผ่านสื่อดิจิทัล

(ค) ข้อมูลทางการเงิน ซึ่งรวมถึง หมายเลขบัตรเครดิต ข้อมูลบัญชีธนาคาร หรือข้อมูลที่เกี่ยวกับคำขอสินเชื่อ หมายเลขประจำตัวประชาชน/หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี และอื่น ๆ

(ง) ข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งที่ตั้ง รวมถึงตำแหน่งโดยประมาณหรือที่เฉพาะเจาะจงของท่าน และสถานีบริการน้ำมันคาลเท็กซ์ที่ใกล้ท่าน และ/หรือที่ท่านเคยไป ทั้งนี้ รายละเอียดของข้อมูลเหล่านี้ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าการระบุตำแหน่งที่ตั้งของท่านใน SOLS หรือบนอุปกรณ์นั้นๆ

(จ) ข้อมูลเกี่ยวกับสัญชาติ และประเทศที่พำนักที่ทำให้เรากำหนดสิทธิ์ของท่านภายใต้ข้อบังคับว่าด้วยการควบคุมการส่งออก เพื่อใช้ในการรับข้อมูลด้านเทคโนโลยีบางประการ

(ฉ) ข้อสงสัยและคำสั่งซื้อผลิตภัณฑ์และบริการของเรา รวมถึงข้อมูลที่ช่วยเราในการระบุผลิตภัณฑ์และบริการที่ดีที่สุดสำหรับท่าน

(ช) ข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันหรือการประกวด ตลอดจนข้อมูลการลงทะเบียนเข้าร่วมงานใดๆ

(ซ) ข้อเสนอแนะของท่านเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของเรา รวมถึงเว็บไซต์ และแอปพลิเคชันของเรา

ท่านไม่จำเป็นต้องให้ข้อมูลเหล่านี้อย่างไรก็ตาม หากท่านเลือกที่จะไม่ให้ข้อมูลดังกล่าว คุณสมบัติบางอย่างภายใน SOLS อาจไม่สามารถใช้งานได้ และเราอาจไม่สามารถให้บริการ หรือดำเนินธุรกรรมตามที่ท่านร้องขอให้เสร็จสมบูรณ์ได้

ข้อมูลที่รวบรวมโดยวิธีอัตโนมัติ เรารวบรวมข้อมูลบางอย่างเกี่ยวกับผู้ใช้ SOLS ทุกรายซึ่งรวมถึง:

(ก) ข้อมูลอุปกรณ์ - ประเภทและหมายเลขอุปกรณ์, ภาษาที่ใช้บนอุปกรณ์มือถือ, ระบบปฏิบัติการและรุ่นของระบบปฏิบัติการ, ข้อมูลเครือข่ายมือถือ

(ข) ข้อมูลการเข้าสู่ระบบ - เกณฑ์วิธีอินเทอร์เน็ต Internet Protocol (หรือ IP), วันที่และเวลาที่เข้าถึง SOLS, ระยะเวลาในการเยี่ยมชม, คุณสมบัติหรือเมนูหลักที่ใช้, หน้าที่เข้า จำนวนครั้งที่เยี่ยมชม, ลิ้งค์ที่คลิก และการทำกิจกรรมอื่นๆ ผ่านระบบบนแอปพลิเคชัน 

(ค) ข้อมูลการทำธุรกรรมกรณีซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงที่สถานีบริการคาลเท็กซ์ ประเภทของน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวนเงินที่เรียกเก็บ ส่วนลด หรือรหัสส่งเสริมการขายที่ใช้ เวลา และวันที่ซื้อ ความถี่ในการซื้อ การสอบถามยอดคงเหลือ

(ง) ข้อมูลการทำธุรกรรมเกี่ยวกับบัตรสมาชิกและบัตรสะสมคะแนน กรณีมีการลงทะเบียนบัตรสมาชิกและบัตรสะสมคะแนน เช่นที่ตั้งของการทำธุรกรรม วันที่ และเวลาของการทำธุรกรรม การแลกคะแนนสะสม หรือคะแนนตอบแทน การสอบถามยอดคงเหลือ 

เราอาจเชื่อมโยงข้อมูลดังกล่าวเข้ากับข้อมูลประจำตัวและที่อยู่อีเมลของท่านเพื่อคะเนความเป็นไปได้ในการที่ท่านจะสนใจ ผลิตภัณฑ์และบริการของเรา นอกจากนี้เราอาจทำการรวมข้อมูลที่เราได้รับจากท่านเข้ากับข้อมูลที่เราได้รับจากบุคคลที่สาม นอกเหนือจากข้อมูลที่เชื่อมโยงผู้ใช้เป็นการเฉพาะเจาะจงแล้ว เราอาจมีการเก็บรวบรวมข้อมูลแบบรวมหรือเก็บข้อมูลที่ไม่ระบุชื่อผู้ใช้โดยตรง

เราใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวมเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจที่ถูกกฎหมาย เพื่อการปรับปรุงมาตรการรักษาความปลอดภัย เพื่อให้เข้าใจถึงวิธีการที่ผู้ใช้เข้าถึงและใช้งาน SOLS และเพื่อนำไปปรับปรุง SOLS ให้ดีขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของท่าน อีกทั้งเพื่อวัดความสนใจของท่านต่อผลิตภัณฑ์และบริการของเรา

การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

เราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ด้านล่างนี้เท่านั้น

การให้บริการและการดำเนินธุรกรรม เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อให้บริการบางอย่างแก่ท่านหรือดำเนินการธุรกรรมบางอย่างตามที่ท่านร้องขอ เช่น การให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของเชฟรอน การประมวลผลคำสั่งซื้อและการชำระเงินสำหรับผลิตภัณฑ์และบริการของเรา อำนวยความสะดวกด้านต่างๆแก่ท่านในขณะใช้ SOLS ฯลฯ เพื่อให้การสื่อสารและมีปฎิสัมพันธ์ระหว่างเชฟรอนกับท่านเป็นไปอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ เราอาจรวมข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมผ่านแอปพลิเคชันเข้ากับข้อมูลที่รวบรวมผ่านช่องทางอื่นๆ

การบริการลูกค้าและข้อเสนอแนะ เราอาจใช้ข้อมูลเกี่ยวกับท่าน และ/หรือ ข้อมูลที่ได้รับจากท่าน เพื่อการตอบสนองและพัฒนาการบริการลูกค้า ดำเนินการตามที่ท่านร้องขอ อีกทั้งการตอบข้อสงสัย หรือเพื่อแสดงหรือแบ่งปัน ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะของท่านบนสื่ออื่นๆ ของเรา

การปรับปรุงและแก้ไขปัญหาของ SOLS เราอาจใช้ข้อมูลเกี่ยวกับท่านเพื่อนำไปปรับปรุงหรือเพิ่มประสิทธิภาพของ SOLS (รวมถึงมาตรการรักษาความปลอดภัยของเรา) และผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เกี่ยวข้อง หรือเพื่อให้ใช้งาน SOLS ใช้งานได้ง่ายขึ้นโดยไม่จำเป็นต้องให้ท่านป้อนข้อมูลเดียวกันซ้ำๆหรือปรับปรุงคุณสมบัติของ SOLS ให้เป็นไปตามสิ่งที่ท่านสนใจหรือพิจารณาเป็นพิเศษ นอกจากนี้เรายังอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลอื่นๆ เพื่อวัตถุประสงค์ในการแก้ปัญหาการใช้ SOLS การทดสอบการใช้งานและประเด็นหรือวาระอื่นใดอันเกี่ยวกับ SOLS และการทำงาน SOLS

การสื่อสารทางการตลาดและการส่งเสริมการขาย

เมื่อได้รับอนุญาตจากท่านเราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลในการแจ้งให้ท่านทราบรายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการหรือรายการส่งเสริมการขายของเชฟรอน ซึ่งอาจเป็นการนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมาใช้กับข้อมูลอื่นๆ เช่น ข้อมูลการทำธุรกรรมผ่าน SOLS ทั้งนี้ การสื่อสารต่างๆ ดังกล่าวอาจกระทำผ่านอีเมล ข้อความสั้นทางโทรศัพท์ (SMS) และ/หรือ ผ่านบัญชีของผู้ใช้ใน SOLS (เช่น บริการส่งข้อความในแอปพลิเคชัน)โดยระหว่างที่มีการเก็บรวบรวมข้อมูลที่จะใช้ในการสื่อสารกับท่านเกี่ยวกับรายการส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์และบริการของเรา ท่านสามารถเลือกที่จะไม่รับการสื่อสารดังกล่าวได้ โดยยกเลิกการแจ้งเตือนและข้อมูลข่าวสารดังกล่าวผ่านลิ้งค์ยกเลิกการสมัครที่เราส่งไปพร้อมกับข้อมูลข่าวสารทางอีเมล หรือข้อความสั้นทางโทรศัพท์ (SMS) โดยบริการข้อมูลข่าวสารนั้นจะถูกยกเลิกภายใน 10 วันทำการหลังการแจ้งยกเลิก

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านมอบให้แก่เชฟรอนผ่าน SOLS จะไม่ถูกส่งต่อหรือนำไปใช้ภายนอกเชฟรอนและกับบริษัทในเครือและบริษัทที่เกี่ยวข้องหากไม่ได้รับการยินยอมจากท่าน ยกเว้นกรณีที่อธิบายด้านล่างนี้

การเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ให้บริการ เชฟรอนมีการทำสัญญากับบริษัทอื่นๆ ผู้ขาย และผู้ให้บริการที่ให้บริการในนามของเรา เช่น บริการทางสื่อสังคมออนไลน์การเขียนโปรแกรม (สำหรับแอปพลิเคชันอื่นใดหรือเว็บไซต์ที่ใช้ API ของเชฟรอนหรือ API ที่เชฟรอนใช้) การตลาดและรายการส่งเสริมการขายการประมวลผลข้อมูล การส่งออกข้อมูลสื่อสารการประมวลผลบัตรเครดิตและธุรกรรมการชำระเงินประเภทอื่นๆ การประมวลผลการสะสมคะแนนและแจกของรางวัลและการวิเคราะห์ SOLS ซึ่งเราให้ข้อมูลส่วนบุคคลแค่เพียงบางส่วนเท่าที่ผู้ให้บริการเหล่านี้จะนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้บริการเท่านั้นโดยไม่สามารถนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดได้

การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรม เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลบางส่วนหรือทั้งหมดที่ท่านมอบไว้แก่สถาบันการเงิน หน่วยงานรัฐบาลและบริษัทจัดส่งหรือให้บริการไปรษณีย์ที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการธุรกรรมให้เสร็จสมบูรณ์

การเปิดเผยข้อมูลในกรณีมีการได้มาซึ่งกิจการหรือการขายกิจการ สถานการณ์นี้อาจเกิดขึ้นได้หากเชฟรอนตัดสินใจที่จะขาย ซื้อ ควบรวมหรือจัดโครงสร้างทางธุรกิจใหม่ เพื่อวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์หรือวัตถุประสงค์ทางธุรกิจอื่นๆ ซึ่งการกระทำดังกล่าว เชฟรอนอาจมีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้กับผู้มีแนวโน้มที่จะซื้อหรือซื้อกิจการแล้วหรือรับข้อมูลส่วนบุคคลจากผู้ขายทั้งนี้แม้ว่าเชฟรอนมีความมุ่งมั่นที่จะปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลในการทำธุรกรรมเหล่านี้ แต่ก็ไม่สามารถรับประกันได้ว่านิติบุคคลใดๆ ที่ได้รับข้อมูลดังกล่าวจากเชฟรอนจะปฏิบัติตามข้อกำหนดทั้งหมดของคำชี้แจงนี้

การเปิดเผยข้อมูลบนช่องทางความร่วมมือออนไลน์ เว็บไซต์ หรือช่องทางสื่อสารออนไลน์บางรายการของเราสนับสนุนให้มีการร่วมมือกันระหว่างผู้ใช้ซึ่งได้ลงทะเบียนไว้แล้วในหัวข้อจำเพาะบางอย่างบนเว็บไซต์หรือช่องทางเหล่านั้น เราอาจแบ่งปันชื่อผู้ใช้ของท่านกับผู้ใช้ร่วมรายอื่นเพื่อกำกับหรือบ่งชี้ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของท่าน แต่เราจะไม่เปิดเผยชื่อจริงรายละเอียดการติดต่อหรือข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับผู้ใช้รายอื่นได้ทราบ

การเปิดเผยข้อมูลด้วยเหตุผลประการอื่นๆ เชฟรอนอาจต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกรณีมีความจำเป็นหรือเป็นหน้าที่ในทางกฎหมาย หรือในความเชื่อโดยสุจริตว่าการเปิดเผยข้อมูลนั้นเป็นไปตามข้อกำหนดหรือกระบวนการทางกฎหมายเพื่อปกป้องและรักษาสิทธิ์หรือทรัพย์สินของเชฟรอนและพนักงานของเชฟรอน รวมไปจนถึงตัวแทนหรือลูกค้า เพื่อให้สอดรับกับข้อตกลง นโยบายหรือข้อเงื่อนไขการใช้งาน หรือในสถานการณ์เร่งด่วน เพื่อปกป้องความปลอดภัยของบุคคลใด 

ความปลอดภัย

เชฟรอนยืนยันและมีความมุ่งมั่นที่จะปกป้องความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล แม้ว่าจะยังไม่มีมาตรการรักษาความปลอดภัยใดๆ ที่จะสามารถรับประกันได้ว่าจะไม่มีความด่างพร้อย ไร้มลทิน หรือ นำข้อมูลไปใช้ในทางที่ผิดหรือเสี่ยงต่อการสูญหาย (ในระหว่างการส่งข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ตหรือเครือข่ายสาธารณะใดๆ) แต่เรามีการใช้เทคโนโลยีและมีขั้นตอนการรักษาความปลอดภัยที่หลากหลายเพื่อช่วยป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากการเข้าถึง การใช้และการเปิดเผยอื่นๆ ที่ไม่ได้การรับอนุญาต  ในกรณีที่เชฟรอนเปิดเผยหรือให้ข้อมูลใดๆแก่ผู้รับเหมา ผู้ขาย หรือผู้ให้บริการใดๆ เรามีนโยบายกำหนดให้บุคคลต่างๆ ดังกล่าวมีการรักษามาตรการด้านความปลอดภัยทางเทคนิคและทางกายภาพเพื่อป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากการถูกทำลาย การสูญหาย และการเข้าถึงข้อมูลที่ไม่ได้รับอนุญาตตัวอย่างเช่น เราจัดเก็บ (หรือทำให้แน่ใจว่าผู้ให้บริการของเราจัดเก็บ) ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้ไว้ในระบบคอมพิวเตอร์ที่จำกัดการเข้าถึงและตั้งอยู่ในสถานที่ซึ่งจำกัดการเข้าถึง เมื่อคุณท่องอยู่ในเว็บไซต์ใด หรือจากเว็บไซต์หนึ่งไปยังอีกเว็บไซต์หนึ่งที่มีกลไกการเข้าสู่ระบบเดียวกัน เราจะตรวจสอบข้อมูลประจำตัวของคุณโดยใช้บันทึกการเข้าถึงเว็บไซต์หรือคุกกี้ (cookies) เข้าถึงรหัสในอุปกรณ์ของท่าน เมื่อท่านสั่งซื้อ ดูข้อมูลบัญชีหรือให้ข้อมูลทางการเงินกับเรา  เรามีการป้องกันการส่งข้อมูลดังกล่าวโดยใช้การเข้ารหัส หรือ Secure Socket Layer (SSL) อย่างไรก็ตาม แม้จะมีมาตรการดังกล่าวครอบคลุมภายในขอบเขตที่กฎหมายกำหนดเชฟรอนจะไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายที่เกี่ยวข้องกับหรือเป็นผลมาจากการใช้ การเปิดเผย และการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยไม่ได้รับอนุญาต ตลอดจนการสูญหายของข้อมูลดังกล่าวนั้นเอง

ในการเข้าสู่ SOLS ท่านจะต้องรับผิดชอบต่อความปลอดภัยของรหัสผ่านของท่านในการเข้าถึง SOLS (รวมถึงรหัสผ่านของอุปกรณ์ของท่าน) และไม่เปิดเผยข้อมูลนี้ให้ผู้อื่นทราบ หากท่านใช้อุปกรณ์ร่วมกับใครก็ตามท่านควรออกจาก SOLS เสียก่อน เพื่อไม่ให้ผู้ที่ใช้อุปกรณ์ร่วมกับท่านสามารถเข้าถึงข้อมูลของท่านได้

การเก็บรักษาและการตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคล

ในช่วงเวลาที่บัญชีของท่านยังใช้งานได้เชฟรอนจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและข้อมูลอื่นๆ ไว้ เว้นแต่ท่านจะขอให้เราลบข้อมูลต่างๆดังกล่าวโดยชัดแจ้ง ทั้งนี้ เชฟรอนอาจเก็บข้อมูลหลังจากที่บัญชีของท่านถูกปิดการใช้งานหรือถูกลบในสถานการณ์ต่างๆดังต่อไปนี้ (ภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้):

(ก) หากเราจำเป็นต้องเก็บรักษาข้อมูลดังกล่าวตามกฎหมายหรือระเบียบที่บังคับใช้ใดๆหรือตามข้อกำหนดของหน่วยงานรัฐบาลใดๆ ที่มีเขตอำนาจเหนือเชฟรอน

(ข) หากมีปัญหาที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขอันเกี่ยวข้องกับบัญชีของท่านเช่น ข้อพิพาท สินเชื่อ หนี้สินตลอดจนเงินค้างชำระใดๆ

(ค) เพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจที่ถูกกฎหมายรวมถึงการป้องกันการฉ้อโกง

สิทธิต่างๆ ของท่าน

ในบางกรณีท่านสามารถตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลบน SOLS ได้โดยการเข้าไปยังหน้าที่ท่านให้ข้อมูลไว้ นอกจากนี้ ท่านยังสามารถส่งคำขอตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกเก็บไว้บน SOLS ได้หรือส่งคำถามหรือข้อสงสัยใดๆ ที่เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ผ่านทาง SOLS ตามขอบเขตที่กฎหมายกำหนด เราสามารถให้บริการแก่ผู้ใช้ดังต่อไปนี้

(ก) การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลผ่านทาง SOLS และ (ข) การตรวจสอบแก้ไขและลบข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวเพื่อช่วยปกป้องความเป็นส่วนตัวของท่านเราอาจดำเนินการขอยืนยันตัวตนของท่านก่อนที่จะให้ท่านเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านสามารถช่วยเราในการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับท่านให้ถูกต้องอยู่เสมอโดยแจ้งให้เราทราบหากมีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ทางไปรษณีย์ หมายเลขโทรศัพท์มือถือหรือที่อยู่อีเมลของท่าน

การถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลระหว่างประเทศ

ข้อมูลส่วนบุคคลที่รวบรวมผ่าน SOLS อาจถูกจัดเก็บและประมวลผลในประเทศไทยหรือสหรัฐอเมริกาหรือประเทศอื่นๆ ที่เชฟรอน บริษัทในเครือ หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือ (ในกรณีที่เราว่าจ้างผู้ให้บริการดำเนินการบริการบางอย่าง) หรือผู้ให้บริการที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกในการให้บริการ รวมถึงในประเทศที่อาจไม่มีกฎหมายคุ้มครองข้อมูลที่คล้ายกับกฎหมายในประเทศที่ท่านได้ให้ข้อมูลไว้ในตอนแรก ทั้งนี้ เมื่อเราถ่ายโอนข้อมูลของผู้ใช้ไปยังประเทศอื่นๆเราจะปกป้องข้อมูลนั้นตามขอบเขตที่กฎหมายกำหนด หากท่านใช้งานและให้ข้อมูลผ่าน SOLS ถือว่าท่านได้ยินยอมให้มีการถ่ายโอนข้อมูลดังกล่าวไปยังนอกประเทศของท่าน

ลิ้งค์เชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันอื่น

SOLS อาจมีลิ้งค์ที่เชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันอื่นๆ ซึ่งรวมถึงสิ่งเหล่านั้นของบริษัทอื่นๆ องค์กรวิชาชีพและหน่วยงานรัฐบาลและการประกาศสาธารณะใดๆ เว็บไซต์และแอปพลิเคชันเหล่านั้นทำงานอย่างเป็นอิสระจาก SOLS ซึ่งเราไม่มีส่วนในการควบคุมและไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหา ความปลอดภัย หรือหลักปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวที่เว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันอื่นๆ นั้นใช้ ท่านควรตรวจสอบคำชี้แจงและนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์และแอปพลิเคชันนั้นๆ เพื่อพิจารณาว่าบริษัทหรือองค์กรนั้นจะปกป้องและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร

คำถามเกี่ยวกับแนวปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวของเรา

หากท่านมีคำถามเกี่ยวกับคำชี้แจงนี้หรือการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลโดยเราโปรดติดต่อเราทางอีเมล

การเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว

เชฟรอนอาจมีการปรับปรุงคำชี้แจงนี้เป็นครั้งคราวเมื่อเราดำเนินการ เราจะแก้ไขวันที่ "ปรับปรุง" โดยแสดงไว้ทางด้านล่างของคำชี้แจง ท่านควรตรวจสอบคำชี้แจงนี้เป็นระยะเพื่อรับทราบข้อความล่าสุด ทั้งนี้ การใช้งาน SOLS ของท่านหลังจากที่คำชี้แจงมีการเปลี่ยนแปลง ถือเป็นการตกลงต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว