Thailand StarCard Online Privacy Policy

Caltex Logo

คำชี้แจงเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว

บทนำ  

บริษัท สตาร์ ฟูเอลส์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด  (“บริษัท” หรือ“เรา”) มีความมุ่งมั่นที่จะปกป้องความเป็นส่วนตัวของท่าน คำชี้แจงเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวนี้จะอธิบายถึงขั้นตอนที่เราดำเนินการเพื่อรวบรวม ใช้ และปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งาน Caltex StarCard Online Mobile ทั้งในรูปแบบแอปพลิเคชัน และในรูปแบบการให้บริการบนเว็บเบราเซอร์ (“SOLS”) ซึ่งจะอธิบายถึงประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่เรารวบรวม วัตถุประสงค์ที่เราใช้ข้อมูลเหล่านั้น ตัวเลือกเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล มาตรการรักษาความปลอดภัยของเรา และวิธีการตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลเกี่ยวกับท่าน หากท่านเข้าถึงและ/หรือใช้งานSOLS ถือว่าท่านได้ยินยอมให้มีการเก็บและใช้งานข้อมูลตามที่อธิบายไว้ในคำชี้แจงเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวนี้ คำชี้แจงเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวนี้ไม่ใช้กับเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน และ/หรือ บริการอื่นๆ ที่แสดงถึงหรือเชื่อมโยงไปยังคำชี้แจงเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวหรือนโยบายอื่นๆ

ในคำชี้แจงเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวนี้คำว่า "บริษัท" และคำอื่นๆ เช่น "นิติบุคคล" "บรรษัท" "ของเรา" "เรา" และ "ทางเรา" อาจอ้างถึง บริษัท สตาร์ ฟูเอลส์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด หรือบริษัทอย่างน้อยหนึ่งแห่งหรือทั้งหมด ของกลุ่มบริษัทในเครือที่เกี่ยวข้องของ บริษัท สตาร์ ฟูเอลส์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด ข้อกำหนดทั้งหมดเหล่านี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของบริษัทเท่านั้น ไม่ได้มีจุดประสงค์ในการผูกมัดหรือสร้างข้อกำหนดใดๆ แก่บริษัทอื่น โดยแต่ละบริษัทจะมีเงื่อนไขและข้อกำหนดของตนเอง

การเก็บข้อมูล
ข้อมูลที่ถูกเก็บรวบรวมโดยตรงจากผู้ใช้

ในการเข้าถึงและ/หรือ ใช้งาน SOLS  เราอาจขอข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อใช้ในการลงทะเบียนผู้ใช้ของท่าน (“บัญชี”) ใน SOLS เพื่อให้บริการตามที่เสนอหรือเพื่อทำธุรกรรมที่ท่านร้องขอ ข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลอื่นๆ ที่เรารวบรวมและจัดเก็บอาจรวมถึง:

(ก) ข้อมูลการติดต่อ เช่น ชื่อ ที่อยู่อีเมล ป้ายทะเบียนรถ และ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ (ถ้ามี)

(ข) การตั้งค่าของท่านเกี่ยวกับอีเมลหรือการตลาดผ่านสื่อดิจิทัล

(ค) ข้อมูลทางการเงิน ซึ่งรวมถึง หมายเลขบัตรเครดิตน้ำมัน ข้อมูลบัญชีธนาคาร หรือข้อมูลที่เกี่ยวกับคำขอสินเชื่อ หมายเลขประจำตัวประชาชน/หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี และอื่น ๆ

(ง) ข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งที่ตั้ง รวมถึงตำแหน่งโดยประมาณหรือที่เฉพาะเจาะจงของท่าน และสถานีบริการน้ำมันคาลเท็กซ์ที่ใกล้ท่าน และ/หรือที่ท่านเคยไป ทั้งนี้ รายละเอียดของข้อมูลเหล่านี้ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าการระบุตำแหน่งที่ตั้งของท่านใน SOLS หรือบนอุปกรณ์นั้นๆ

(จ) ข้อมูลเกี่ยวกับสัญชาติ และประเทศที่พำนักที่ทำให้เรากำหนดสิทธิ์ของท่านภายใต้ข้อบังคับว่าด้วยการควบคุมการส่งออก เพื่อใช้ในการรับข้อมูลด้านเทคโนโลยีบางประการ

(ฉ) ข้อสงสัยและคำสั่งซื้อผลิตภัณฑ์และบริการของเรา รวมถึงข้อมูลที่ช่วยเราในการระบุผลิตภัณฑ์และบริการที่ดีที่สุดสำหรับท่าน

(ช) ข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันหรือการประกวด ตลอดจนข้อมูลการลงทะเบียนเข้าร่วมงานใดๆ

(ซ) ข้อเสนอแนะของท่านเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของเรา รวมถึงเว็บไซต์ และแอปพลิเคชันของเรา

(ฌ) ข้อมูลต่างๆ ที่จำเป็นเพื่อการขอวงเงิน เพื่อการขอใช้บริการ หรือ สิทธิประโยชน์อื่นใด

ท่านไม่จำเป็นต้องให้ข้อมูลเหล่านี้ อย่างไรก็ตาม หากท่านเลือกที่จะไม่ให้ข้อมูลดังกล่าว คุณสมบัติบางอย่างภายใน SOLS อาจไม่สามารถใช้งานได้ และเราอาจไม่สามารถให้บริการ หรือดำเนินธุรกรรมตามที่ท่านร้องขอให้เสร็จสมบูรณ์ได้ หากข้อมูลดังกล่าวมีความเกี่ยวข้องหรือจำเป็นสำหรับการดำเนินการตามคำขอของท่าน

ข้อมูลที่รวบรวมโดยวิธีอัตโนมัติ

เรารวบรวมข้อมูลบางอย่างเกี่ยวกับผู้ใช้ SOLS ทุกรายซึ่งรวมถึง:

(ก) ข้อมูลอุปกรณ์ - ประเภทและหมายเลขอุปกรณ์ ภาษาที่ใช้บนอุปกรณ์มือถือ ระบบปฏิบัติการและรุ่นของระบบปฏิบัติการ ข้อมูลเครือข่ายมือถือ

(ข) ข้อมูลการเข้าสู่ระบบ - เกณฑ์วิธีอินเทอร์เน็ต Internet Protocol (หรือ IP), วันที่และเวลาที่เข้าถึง SOLS, ระยะเวลาในการเยี่ยมชม คุณสมบัติหรือเมนูหลักที่ใช้ หน้าที่เข้า จำนวนครั้งที่เยี่ยมชม ลิ้งค์ที่คลิก และการทำกิจกรรมอื่นๆ ผ่านระบบบนแอปพลิเคชันหรือเว็บบราวเซอร์

(ค) ข้อมูลการทำธุรกรรมกรณีซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงที่สถานีบริการคาลเท็กซ์ ประเภทของน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวนเงินที่เรียกเก็บ ส่วนลด หรือรหัสส่งเสริมการขายที่ใช้ เวลา และวันที่ซื้อ ความถี่ในการซื้อ การสอบถามยอดคงเหลือ 

(ง) ข้อมูลการทำธุรกรรมเกี่ยวกับบัตรสมาชิกและบัตรสะสมคะแนน กรณีมีการลงทะเบียนบัตรสมาชิกและบัตรสะสมคะแนน เช่นที่ตั้งของการทำธุรกรรม วันที่ และเวลาของการทำธุรกรรม การแลกคะแนนสะสม หรือคะแนนตอบแทน การสอบถามยอดคงเหลือ

เราอาจเชื่อมโยงข้อมูลดังกล่าวเข้ากับข้อมูลประจำตัว ที่อยู่อีเมล และ/หรือหมายเลขโทรศัพท์มือถือของท่านเพื่อคะเนความเป็นไปได้ในการที่ท่านจะสนใจ ผลิตภัณฑ์และบริการของเรา

นอกจากนี้เราอาจทำการรวมข้อมูลที่เราได้รับจากท่านเข้ากับข้อมูลที่เราได้รับจากบุคคลที่สาม นอกเหนือจากข้อมูลที่เชื่อมโยงผู้ใช้เป็นการเฉพาะเจาะจงแล้ว เราอาจมีการเก็บรวบรวมข้อมูลแบบรวมหรือเก็บข้อมูลที่ไม่ระบุชื่อผู้ใช้โดยตรง

เราใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวมเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจที่ชอบด้วยกฎหมาย เพื่อการปรับปรุงมาตรการรักษาความปลอดภัย เพื่อให้เข้าใจถึงวิธีการที่ผู้ใช้เข้าถึงและใช้งาน SOLS และเพื่อนำไปปรับปรุง SOLS ให้ดีขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของท่าน อีกทั้งเพื่อวัดความสนใจของท่านต่อผลิตภัณฑ์และบริการของเรา

การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

เราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ด้านล่างนี้เท่านั้น

การให้บริการและการดำเนินธุรกรรม

เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อให้บริการบางอย่างแก่ท่านหรือดำเนินการธุรกรรมบางอย่างตามที่ท่านร้องขอ เช่น การให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของเรา การประมวลผลคำสั่งซื้อและการชำระเงินสำหรับผลิตภัณฑ์และบริการของเรา อำนวยความสะดวกด้านต่างๆแก่ท่านในขณะใช้ SOLS ฯลฯ เพื่อให้การสื่อสารและมีปฎิสัมพันธ์ระหว่างบริษัทกับท่านเป็นไปอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ เราอาจรวมข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมผ่านแอปพลิเคชัน/เว็บบราวเซอร์เข้ากับข้อมูลที่รวบรวมผ่านช่องทางอื่นๆ

การบริการลูกค้าและข้อเสนอแนะ
เราอาจใช้ข้อมูลเกี่ยวกับท่าน และ/หรือ ข้อมูลที่ได้รับจากท่าน เพื่อการตอบสนองและพัฒนาการบริการลูกค้า ดำเนินการตามที่ท่านร้องขอ อีกทั้งการตอบข้อสงสัย หรือเพื่อแสดงหรือแบ่งปัน ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะของท่านบนสื่ออื่นๆ ของเรา

การปรับปรุงและแก้ไขปัญหาของ SOLS เราอาจใช้ข้อมูลเกี่ยวกับท่านเพื่อนำไปปรับปรุงหรือเพิ่มประสิทธิภาพของ SOLS (รวมถึงมาตรการรักษาความปลอดภัยของเรา) และผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เกี่ยวข้องที่นำเสนอทางช่องทางการสื่อสาร หรือเพื่อให้ใช้งาน SOLS ใช้งานได้ง่ายขึ้นโดยไม่จำเป็นต้องให้ท่านป้อนข้อมูลเดียวกันซ้ำๆหรือปรับปรุงคุณสมบัติของ SOLS ให้เป็นไปตามสิ่งที่ท่านสนใจหรือพิจารณาเป็นพิเศษ นอกจากนี้เรายังอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลอื่นๆ เพื่อวัตถุประสงค์ในการแก้ปัญหาการใช้ SOLS การทดสอบการใช้งานและประเด็นหรือวาระอื่นใดอันเกี่ยวกับ SOLS และการทำงาน SOLS


การสื่อสารทางการตลาดและการส่งเสริมการขาย

เมื่อได้รับอนุญาตจากท่านเราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลในการแจ้งให้ท่านทราบรายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการหรือรายการส่งเสริมการขายของเรา ซึ่งอาจเป็นการนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมาใช้กับข้อมูลอื่นๆเช่น ข้อมูลการทำธุรกรรมผ่าน SOLS ทั้งนี้ การสื่อสารต่างๆ ดังกล่าวอาจกระทำผ่านอีเมล ข้อความสั้นทางโทรศัพท์ (SMS) และ/หรือ ผ่านบัญชีของผู้ใช้ใน SOLS (เช่น บริการส่งข้อความในแอปพลิเคชัน) หรือช่องทางการสื่อสารอื่น ๆ โดยระหว่างที่มีการเก็บรวบรวมข้อมูลที่จะใช้ในการสื่อสารกับท่านเกี่ยวกับรายการส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์และบริการของเรา ท่านสามารถเลือกที่จะไม่รับการสื่อสารดังกล่าวได้ โดยยกเลิกการแจ้งเตือนและข้อมูลข่าวสารดังกล่าวผ่านลิ้งค์ยกเลิกการสมัครที่เราส่งไปพร้อมกับข้อมูลข่าวสารทางอีเมล หรือข้อความสั้นทางโทรศัพท์ (SMS) โดยบริการข้อมูลข่าวสารนั้นจะถูกยกเลิกภายใน 10 วันทำการหลังการแจ้งยกเลิก

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

เว้นแต่จะระบุไว้ด้านล่างนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านมอบให้แก่เราผ่าน SOLS จะไม่ถูกส่งต่อหรือนำไปใช้ภายนอกบริษัทและกับบริษัทในเครือและบริษัทที่เกี่ยวข้องหากไม่ได้รับการยินยอมจากท่าน

การเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ให้บริการ

เราได้เข้าทำสัญญากับบริษัทอื่นๆ ผู้ขาย และผู้ให้บริการที่ให้บริการในนามของเรา เช่น บริการทางสื่อสังคมออนไลน์การเขียนโปรแกรม (สำหรับแอปพลิเคชันอื่นใดหรือเว็บไซต์ที่ใช้ API ของเราหรือ API ที่เราใช้) การตลาดและรายการส่งเสริมการขาย การประมวลผลข้อมูล การส่งออกข้อมูลสื่อสารการประมวลผลบัตรเครดิตและธุรกรรมการชำระเงินประเภทอื่นๆ การประมวลผลการสะสมคะแนนและแจกของรางวัลและการวิเคราะห์ SOLS ซึ่งเราให้ข้อมูลส่วนบุคคลแค่เพียงบางส่วนเท่าที่ผู้ให้บริการเหล่านี้จะนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้บริการเท่านั้นโดยไม่สามารถนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดได้

การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรม

เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลบางส่วนหรือทั้งหมดที่ท่านมอบไว้แก่สถาบันการเงิน หน่วยงานรัฐบาลและบริษัทจัดส่งหรือให้บริการไปรษณีย์ที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการธุรกรรมให้เสร็จสมบูรณ์

การเปิดเผยข้อมูลในกรณีมีการได้มาซึ่งกิจการหรือการขายกิจการ
สถานการณ์นี้อาจเกิดขึ้นได้หากเราตัดสินใจที่จะขาย ซื้อ ควบรวมหรือจัดโครงสร้างทางธุรกิจใหม่ เพื่อวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์หรือวัตถุประสงค์ทางธุรกิจอื่นๆ ซึ่งการกระทำดังกล่าว เราอาจมีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้กับผู้มีแนวโน้มที่จะซื้อหรือซื้อกิจการแล้วหรือรับข้อมูลส่วนบุคคลจากผู้ขายทั้งนี้แม้ว่าเรามีความมุ่งมั่นที่จะปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลในการทำธุรกรรมเหล่านี้ แต่ก็ไม่สามารถรับประกันได้ว่านิติบุคคลใดๆ ที่ได้รับข้อมูลดังกล่าวจากเราจะปฏิบัติตามข้อกำหนดของคำชี้แจงเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวนี้

การเปิดเผยข้อมูลบนช่องทางความร่วมมือออนไลน์

เว็บไซต์ หรือช่องทางสื่อสารออนไลน์บางรายการของเราสนับสนุนให้มีการร่วมมือกันระหว่างผู้ใช้ซึ่งได้ลงทะเบียนไว้แล้วในหัวข้อจำเพาะบางอย่างบนเว็บไซต์หรือช่องทางเหล่านั้น เราอาจแบ่งปันชื่อผู้ใช้ของท่านกับผู้ใช้ร่วมรายอื่นเพื่อกำกับหรือบ่งชี้ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของท่าน แต่เราจะไม่เปิดเผยชื่อจริงรายละเอียดการติดต่อหรือข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับผู้ใช้รายอื่นได้ทราบ

การเปิดเผยข้อมูลด้วยเหตุผลประการอื่นๆ

เราอาจต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกรณีมีความจำเป็นหรือเป็นหน้าที่ในทางกฎหมาย หรือในความเชื่อโดยสุจริตว่าการเปิดเผยข้อมูลนั้นเป็นไปตามข้อกำหนดหรือกระบวนการทางกฎหมายเพื่อปกป้องและรักษาสิทธิ์หรือทรัพย์สินของเราและพนักงานของเรา รวมไปจนถึงตัวแทนหรือลูกค้า เพื่อให้ปฏิบัติตามข้อตกลง นโยบายหรือข้อเงื่อนไขการใช้งาน หรือในสถานการณ์เร่งด่วน เพื่อปกป้องความปลอดภัยของบุคคลใด


ความปลอดภัย

เรามุ่งมั่นที่จะปกป้องความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

แม้ว่าจะยังไม่มีมาตรการรักษาความปลอดภัยใดๆ ที่จะสามารถรับประกันได้ว่าจะไม่มีการละเมิด เรามีการใช้เทคโนโลยีและมีขั้นตอนการรักษาความปลอดภัยที่หลากหลายเพื่อช่วยป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากการเข้าถึง การใช้และการเปิดเผยอื่นๆ ที่ไม่ได้การรับอนุญาต

ในกรณีที่เราเปิดเผยหรือให้ข้อมูลใดๆแก่ผู้รับเหมา ผู้ขาย หรือผู้ให้บริการใดๆ เรามีนโยบายกำหนดให้บุคคลต่างๆ ดังกล่าวมีการรักษามาตรการด้านความปลอดภัยทางเทคนิคและทางกายภาพเพื่อป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากการถูกทำลาย การสูญหาย และการเข้าถึงข้อมูลที่ไม่ได้รับอนุญาต ตัวอย่างเช่น เราจัดเก็บ (หรือทำให้แน่ใจว่าผู้ให้บริการของเราจัดเก็บ) ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้ไว้ในระบบคอมพิวเตอร์ที่จำกัดการเข้าถึงและตั้งอยู่ในสถานที่ซึ่งจำกัดการเข้าถึง เมื่อคุณท่องอยู่ในเว็บไซต์ใด หรือจากเว็บไซต์หนึ่งไปยังอีกเว็บไซต์หนึ่งที่มีกลไกการเข้าสู่ระบบเดียวกัน เราจะตรวจสอบข้อมูลประจำตัวของคุณโดยใช้บันทึกการเข้าถึงเว็บไซต์หรือคุกกี้ (cookies) เข้าถึงรหัสในอุปกรณ์ของท่าน เมื่อท่านสั่งซื้อ ดูข้อมูลบัญชีหรือให้ข้อมูลทางการเงินกับเรา

เรามีการป้องกันการส่งข้อมูลดังกล่าวโดยใช้การเข้ารหัส หรือ Secure Socket Layer (SSL) อย่างไรก็ตาม แม้จะมีมาตรการดังกล่าวครอบคลุมภายในขอบเขตที่กฎหมายกำหนดเราจะไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายที่เกี่ยวข้องกับหรือเป็นผลมาจากการใช้ การเปิดเผย และการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยไม่ได้รับอนุญาต ตลอดจนการสูญหายของข้อมูลดังกล่าวนั้นเอง

ในการเข้าสู่ SOLS ท่านจะต้องรับผิดชอบต่อความปลอดภัยของรหัสผ่านของท่านในการเข้าถึง SOLS (รวมถึงรหัสผ่านของอุปกรณ์ของท่าน) และไม่เปิดเผยข้อมูลนี้ให้ผู้อื่นทราบ หากท่านใช้อุปกรณ์ร่วมกับใครก็ตามท่านควรออกจาก SOLS เสียก่อน เพื่อไม่ให้ผู้ที่ใช้อุปกรณ์ร่วมกับท่านสามารถเข้าถึงข้อมูลของท่านได้


การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

ในช่วงเวลาที่บัญชีของท่านยังใช้งานได้ เราจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและข้อมูลอื่นๆ ไว้ เว้นแต่ท่านจะขอให้เราลบข้อมูลต่างๆดังกล่าวโดยชัดแจ้ง ทั้งนี้ อย่างไรก็ตาม ภายใต้ขอบเขตที่กฎหมายกำหนด เราอาจเก็บข้อมูลหลังจากที่บัญชีของท่านถูกปิดการใช้งานหรือถูกลบในสถานการณ์ต่างๆดังต่อไปนี้:

(ก)    หากเราจำเป็นต้องเก็บรักษาข้อมูลดังกล่าวตามกฎหมายหรือระเบียบที่บังคับใช้ใดๆหรือตามข้อกำหนดของหน่วยงานรัฐบาลใดๆ ที่มีเขตอำนาจเหนือเรา

(ข)    หากมีปัญหาที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขอันเกี่ยวข้องกับบัญชีของท่านเช่น ข้อพิพาท สินเชื่อ หนี้สินตลอดจนเงินค้างชำระใดๆ

(ค)    เพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจที่ถูกกฎหมายรวมถึงการป้องกันการฉ้อโกง

(ง)  มีความจำเป็นเพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ที่เราได้รับข้อมูลส่วนบุคคลนั้น โดยเป็นไปตามข้อกำหนดในคำชี้แจงเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว ฉบับนี้

(จ)  เราอาศัยฐานอื่นตามกฎหมาย ตามที่ระบุไว้ในนโยบายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้  หรือขณะที่มีการเก็บรวบรวมข้อมูล ในกรณีที่จะเก็บข้อมูลเกินกว่าระยะเวลาที่มีความจำเป็นตามวัตถุประสงค์แรกเริ่มที่ได้รับข้อมูลส่วนบุคคล

การตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคล

ในหลายๆ กรณี ท่านสามารถตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้ให้ผ่าน SOLS  ได้ทันที โดยไปยังหน้า SOLS  ที่ท่านได้ให้ข้อมูลนั้นไว้

ท่านอาจยื่นคำขอเพื่อให้มีการตรวจสอบหรือแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้ถูกจัดเก็บผ่าน SOLS หรือยื่นคำถามหรือข้อสงสัยใดๆ ที่ท่านมีเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล โดยติดต่อสำนักงานข้อมูลส่วนบุคคลของเรา (Privacy Office) ตามที่อยู่ที่ได้ระบุไว้ในหัวข้อ ติดต่อเราอย่างไร คำชี้แจงเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ หรือโดยการส่งอีเมล

เพื่อช่วยในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เรามีวิธีดำเนินการที่เหมาะสมในการยืนยันตัวตนของท่านก่อนการเข้าถึงข้อมูลของท่าน ท่านสามารถช่วยเราเก็บข้อมูลเกี่ยวกับท่านได้อย่างถูกต้องโดยแจ้งให้เราทราบถึงการเปลี่ยนแปลงใดๆ เกี่ยวกับที่อยู่ในการจัดส่งไปรษณีย์ หมายเลขโทรศัพท์ หรืออีเมลของท่าน (แล้วแต่กรณี)


สิทธิต่างๆ ของท่าน

ภายในขอบเขตที่กฎหมายในประเทศของท่านกำหนด ท่านมีสิทธิ (1) เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่างเกี่ยวกับท่านที่เราได้เก็บรักษาไว้ (2) ขอให้เราปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้เป็นปัจจุบัน แก้ไข เปลี่ยนแปลง ลบ หรือระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน  หรือ (3) ใช้สิทธิของท่านในการโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล อนึ่ง ในกรณีที่มีกฎหมายกำหนดไว้ ท่านอาจถอนความยินยอมที่ท่านเคยให้ไว้กับเรา หรือคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วยเหตุโดยชอบด้วยกฎหมายในสถานการณ์ต่างๆ ในเวลาใดก็ได้ และเราจะดำเนินการให้เป็นไปตามความต้องการของท่านตามความเหมาะสม

ในการใช้สิทธิเหล่านี้ โปรดติดต่อเราผ่านวิธีการใดวิธีการหนึ่งตามที่ระบุไว้ในหัวข้อ ติดต่อเราอย่างไร ของคำชี้แจงเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว ฉบับนี้

เพื่อช่วยคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เราจะดำเนินการตามความเหมาะสมในการยืนยันตัวตนของท่านก่อนที่จะอนุญาตให้ท่านเข้าถึงข้อมูลของท่าน

ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของเราภายในประเทศไทย หรือการปฏิบัติตามกฎหมายของเราตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (“พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฯ”) อาจถูกส่งไปยังสำนักงานข้อมูลส่วนบุคคลของเรา (Privacy Office)  ท่านยังมีสิทธิในการยื่นข้อร้องเรียนต่อหน่วยงานคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหากท่านไม่พึงพอใจในคำตอบของเรา


การถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลระหว่างประเทศ

เราอาจโอนข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมผ่าน SOLS ไปยัง และ/หรือ เก็บข้อมูลดังกล่าวไว้ใน ประเทศอื่นนอกจากประเทศไทย เช่น สหรัฐอเมริกาหรือประเทศอื่นๆ ที่เรา บริษัทในเครือ หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ให้บริการที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกในการให้บริการ (ในกรณีที่เราว่าจ้างผู้ให้บริการดำเนินการบริการบางอย่าง) ซึ่งประเทศที่เราโอนข้อมูลไปนั้น อาจมีกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่แตกต่างจากประเทศที่ข้อมูลดังกล่าวได้ถูกเก็บรวบรวมไว้ในคราวแรก
หากท่านใช้งานและให้ข้อมูลผ่าน SOLS ถือว่าท่านได้ยินยอมให้มีการถ่ายโอนข้อมูลดังกล่าวไปยังนอกประเทศของท่าน ทั้งนี้ เมื่อเราถ่ายโอนข้อมูลของผู้ใช้ไปยังประเทศอื่นๆ เราจะปกป้องข้อมูลนั้นตามขอบเขตที่กฎหมายกำหนด  


ลิ้งค์เชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันอื่น

SOLS อาจมีลิ้งค์ที่เชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันอื่นๆ ซึ่งรวมถึงสิ่งเหล่านั้นของบริษัทอื่นๆ องค์กรวิชาชีพและหน่วยงานรัฐบาลและการประกาศสาธารณะใดๆ เว็บไซต์และแอปพลิเคชันเหล่านั้นทำงานอย่างเป็นอิสระจาก SOLS ซึ่งเราไม่มีส่วนในการควบคุมและไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหา ความปลอดภัย หรือหลักปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวที่เว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันอื่นๆ นั้นใช้ ท่านควรตรวจสอบคำชี้แจงและนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์และแอปพลิเคชันนั้นๆ เพื่อพิจารณาว่าบริษัทหรือองค์กรนั้นจะปกป้องและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมก่อนวันที่ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฯ มีผลใช้บังคับ

 

ในกรณีที่เราได้เก็บรวบรวมข้อมูลของท่านไว้ก่อนวันที่ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฯ มีผลใช้บังคับ เราจะเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อไปตามวัตถุประสงค์เดิมในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล อย่างไรก็ดี กรณีที่ท่านไม่ประสงค์ให้เราเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลต่อไป ท่านสามารถยกเลิกความยินยอมสำหรับการเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ซึ่งเราอาศัยความยินยอมของท่านเป็นฐานทางกฎหมาย ผ่านทางวิธีการใดวิธีการหนึ่งตามที่ระบุไว้ในหัวข้อ ติดต่อเราอย่างไร

ทั้งนี้ โปรดทราบว่าการยกเลิกความยินยอมของท่านอาจทำให้เราไม่สามารถเสนอและให้บริการสินค้าและ/หรือบริการแก่ท่านได้อีกต่อไป โปรดติดต่อเราผ่านทางวิธีการใดวิธีการหนึ่งตามที่ระบุไว้ในหัวข้อ ติดต่อเราอย่างไร ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยหรือคำถามเกี่ยวกับผลกระทบจากการยกเลิกความยินยอม


ติดต่อเราอย่างไร

หากท่านมีคำถามเกี่ยวกับคำชี้แจงเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวฉบับนี้หรือวิธีการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของเรา โปรดติดต่อทางอีเมล หรือส่งจดหมายไปที่

บริษัท สตาร์ ฟูเอลส์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด

เลขที่ 19 อาคาร 3 ไทยพาณิชย์ปาร์คพลาซ่า ชั้น 7 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ประเทศไทย

ส่งถึง: สำนักงานข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Office)

อีเมล: SFLPrivacy@sprc.co.th 


การเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว

เราอาจมีการปรับปรุงคำชี้แจงเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวนี้เป็นครั้งคราว เมื่อเราดำเนินการปรับปรุง เราจะแก้ไขวันที่มีผลบังคับใช้โดยแสดงไว้ทางด้านล่างของคำชี้แจงเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว ท่านควรตรวจสอบคำชี้แจงเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวโดยเข้าชม SOLS นี้เป็นระยะเพื่อที่จะทราบคำชี้แจงเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวฉบับล่าสุด ทั้งนี้ การใช้งาน SOLS ของท่านหลังจากที่ได้มีการประกาศการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะ ถือเป็นการตกลงต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวแล้ว

ประกาศใช้งานเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2566