Mobile App Terms of Use

Caltex Logo

เงื่อนไขการใช้งานแอปพลิเคชัน CaltexGO


สำคัญ! โปรดอ่านเงื่อนไขในการใช้งานนี้โดยละเอียด เพราะมีเนื้อหาสำคัญที่เกี่ยวข้องกับสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมายของท่าน รวมถึงข้อจำกัดความรับผิดของเราที่มีต่อท่าน 

 

1. การยอมรับเงื่อนไขการใช้งาน

เงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ใช้กับการเข้าถึงและการใช้งานแอปพลิเคชัน CaltexGO
("แอปพลิเคชัน") ของ บริษัท เชฟรอน(ไทย) จำกัด หรือ บริษัทในเครือ ("เชฟรอน") การคลิก “ฉันยอมรับ” หรือการเข้าถึง และ/หรือใช้แอปพลิเคชันนี้ และ/หรือบริการใด ๆ ตามที่กำหนดไว้ด้านล่างในส่วนที่ 3 (“บริการ”) แสดงว่าท่านตกลงที่จะผูกพันตามเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้และเงื่อนไขอื่นๆ ทั้งหมดที่มีเอกสารฉบับนี้อ้างถึง หากท่านไม่เห็นด้วยกับเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้โปรดอย่าใช้แอปพลิเคชันและบริการนี้

เงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้จะมีผลบังคับใช้เมื่อท่านยอมรับข้อตกลง(โดยการคลิก“ ฉันยอมรับ” หรือเมื่อคุณเข้าถึงแอปพลิเคชันนี้ครั้งแรกและ/หรือใช้บริการใด ๆ ) 

ในการใช้งานแอปพลิเคชันและตลอดเงื่อนไขการใช้งานนี้คำว่า "เชฟรอน" และข้อกำหนดเช่น "บริษัท" "นิติบุคคล" "บรรษัท" "ของเรา" "เรา" และ"ทางเรา" อาจอ้างถึง บริษัท เชฟรอน (ไทย) จำกัด หรืออย่างน้อยบริษัทที่เกี่ยวข้องกันหรือบริษัทในเครือหนึ่งรายมากกว่าหนึ่งราย หรือทั้งหมด เงื่อนไขเหล่านี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของเชฟรอนเท่านั้นไม่ได้มีจุดประสงค์ในก่อภาระหน้าที่ใดๆ แก่บริษัทอื่นโดยแต่ละบริษัทจะจัดการกิจการของตนเอง 

เชฟรอนขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข อัปเดต แทนที่ หรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการใช้งานใดๆ
หรือนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการบริการใน URL นี้ไม่ว่าจะบางส่วนหรือทั้งหมดได้ตลอดเวลาและเป็นครั้งคราว การดัดแปลง การอัปเดต การแทนที่ หรือการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการใช้งานหรือนโยบายใดๆที่เกี่ยวข้องกับบริการจะมีผลเมื่อเชฟรอนทำให้เงื่อนไขที่ได้รับการอัปเดตหรือแก้ไขแล้วปรากฏบน URL นี้ แม้ว่าเชฟรอนจะมีการเน้นย้ำถึงการอัปเดตหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้
ท่านยังคงมีหน้าที่ในการตรวจสอบเงื่อนไขการใช้งานนี้เป็นประจำ เพื่อให้แน่ใจว่าท่านทราบถึงเงื่อนไขล่าสุด เนื่องจากเงื่อนไขเหล่านี้มีผูกพันท่านว่าด้วยการใช้งานแอปพลิเคชันและบริการ การที่ท่านยังคงใช้งานหรือเข้าถึงแอปพลิเคชัน และ/หรือบริการ ถือว่าท่านตกลงและยอมรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว หากท่านไม่เห็นด้วยกับการอัปเดตหรือเปลี่ยนแปลงใดๆ ท่านต้องหยุดใช้และหยุดเข้าถึงแอปพลิเคชันและบริการทันที 

นอกจากนี้ เชฟรอนยังอาจแนะนำการปรับปรุงและการยกระดับการบริการ หรือแนะนำคุณสมบัติใหม่ๆในแอปพลิเคชันได้ทั้งตลอดเวลาและเป็นครั้งคราวการเปลี่ยนแปลงใด ๆ หรือคุณสมบัติใหม่ๆ ที่แนะนำจะเป็นไปตามเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ 

เงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ ใช้กับการเข้าถึงและการใช้งานแอปพลิเคชัน CaltexGO ("แอปพลิเคชัน") ของ บริษัทเชฟรอน (ไทย) จำกัด หรือ บริษัทในเครือ ("เชฟรอน") การคลิก “ฉันยอมรับ” หรือ การเข้าถึง และ/หรือ ใช้แอปพลิเคชันนี้ และ/หรือ บริการใด ๆ (ตามที่กำหนดไว้ด้านล่างในส่วนที่ 3) ("บริการ") แสดงว่าท่านตกลงที่จะผูกพันตามเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้และเงื่อนไขอื่นๆ ทั้งหมดที่มีเอกสารฉบับนี้อ้างถึง หากท่านไม่เห็นด้วยกับเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้โปรดอย่าใช้แอปพลิเคชันและบริการนี้ 

เงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้จะมีผลบังคับใช้เมื่อท่านยอมรับข้อตกลง (โดยการคลิก“ ฉันยอมรับ” หรือเมื่อคุณเข้าถึงแอปพลิเคชันนี้ครั้งแรก และ/หรือใช้บริการใด ๆ ) 

ในการใช้งานแอปพลิเคชันและตลอดเงื่อนไขการใช้งานนี้ คำว่า "เชฟรอน" และข้อกำหนดเช่น "บริษัท" "นิติบุคคล" "บรรษัท" "ของเรา" "เรา" และ "ทางเรา" อาจอ้างถึง บริษัท เชฟรอน (ไทย) จำกัด หรืออย่างน้อยหนึ่งแห่งหรือทั้งหมด เงื่อนไขทั้งหมดเหล่านี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของเชฟรอนเท่านั้น ไม่ได้มีจุดประสงค์ก่อภาระหน้าที่ใดๆ บริษัทอื่น โดยแต่ละบริษัทจะจัดการกิจการของตนเอง

เชฟรอนขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข อัปเดต แทนที่ หรือเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดการใช้งานใดๆ หรือนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการบริการใน URL นี้ ไม่ว่าจะบางส่วนหรือทั้งหมดได้ตลอดเวลาและเป็นครั้งคราว การดัดแปลง การอัปเดต การแทนที่ หรือการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดการใช้งานหรือนโยบายใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริการจะมีผลเมื่อเชฟรอนโพสต์เวอร์ชันที่อัปเดตหรือแก้ไขแล้ว 
แม้ว่าเชฟรอนจะมีการอัปเดตวัสดุสื่อหรือเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ อย่างไรก็ตามเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของท่านในการตรวจสอบข้อกำหนดการใช้งานนี้เป็นประจำ เพื่อให้แน่ใจว่าท่านตระหนักถึงข้อกำหนดล่าสุด เนื่องจากข้อกำหนดเหล่านี้มีพันธะกับท่านต่อการใช้งานแอปพลิเคชันและบริการ การที่ท่านยังคงใช้งานหรือเข้าถึงแอปพลิเคชัน และ/หรือ บริการ ทางเราจะถือว่าเป็นการตกลงและยอมรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว หากท่านไม่เห็นด้วยกับการอัปเดตหรือเปลี่ยนแปลงใดๆ ท่านควรหยุดใช้และหยุดเข้าถึงแอปพลิเคชันและบริการทันที นอกจากนี้เชฟรอนยังสามารถแนะนำการปรับปรุงบริการ การยกระดับการบริการ หรือคุณสมบัติใหม่ๆให้กับแอปพลิเคชันได้ทั้งตลอดเวลาและบางเวลา การเปลี่ยนแปลงใด ๆ หรือคุณสมบัติใหม่ๆ ที่แนะนำจะเป็นไปตามข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ 

2. การลงทะเบียนบัญชี

ในการเข้าถึงและใช้แอปพลิเคชันและบริการผู้ใช้ต้องเปิดและลงทะเบียนบัญชีผู้ใช้ (“บัญชี”) ในแอปพลิเคชันโดยต้องระบุชื่อเต็ม อีเมล์ และรายละเอียดทะเบียนรถยนต์ (ถ้ามี) ตลอดจนข้อมูลอื่นๆ ที่จำเป็น และที่ถูกต้องเพื่อลงทะเบียนบัญชีและยืนยันว่าไม่ได้เป็นผู้เยาว์ เชฟรอนอาจติดต่อผู้ใช้ผ่านที่อยู่อีเมล์ที่ผู้ใช้ให้ไว้ในแอปพลิเคชันและบริการและเพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ ตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไขการใช้งานและคำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคล 

ท่านจะต้องตั้งรหัสผ่านเพื่อให้การลงทะเบียนใช้งานของท่านเสร็จสมบูรณ์โดยท่านเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการเก็บรักษารหัสผ่านให้ปลอดภัยนอกจากนี้ท่านอาจต้องระบุรายละเอียดบัตรเครดิตบัตรคาลเท็กซ์สตาร์การ์ดหรือบัตรสะสมคะแนนอื่นๆ เพื่อเปิดและใช้งานระบบการชำระเงินและคุณสมบัติอื่นๆที่ทางเราเสนอผ่านแอปพลิเคชันโดยรายละเอียดบัตรดังกล่าวจะเชื่อมโยงกับบัญชีของท่าน 

ในการสร้างและลงทะเบียนใช้งาน ท่านรับรองและยืนยันว่าข้อมูลทั้งหมดที่ให้ไว้เพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าวกับเรานั้นเป็นความจริงถูกต้อง และไม่ทำให้เข้าใจผิด อีกทั้งยอมรับว่า:

2.1  ท่านจะไม่สร้างบัญชีมากกว่าหนึ่งบัญชีสำหรับลงทะเบียนใช้แอปพลิเคชันนี้

2.2  ท่านจะไม่เปิดเผยรหัสผ่านหรืออนุญาตให้บุคคลอื่นเข้าถึงบัญชีของท่านหรือกระทำสิ่งอื่นใดที่อาจหรือจะเป็นการละเมิดความปลอดภัยต่อบัญชีนั้นๆ 

2.3  ท่านจะปรับปรุงข้อมูลทั้งหมดที่ท่านให้ไว้บนแอปพลิเคชันถูกต้องและเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ

2.4  ท่านจะไม่ส่งมอบโอนย้ายบัญชีของท่านไปยังบุคคลอื่นโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตจากเชฟรอนก่อน

2.5  ท่านต้องรับผิดชอบต่อการใช้บัญชีและกิจกรรมทั้งหมดที่ดำเนินการผ่านบัญชี ไม่ว่าจะได้รับอนุญาตหรือไม่ได้รับอนุญาต และต้องแจ้งให้เชฟรอนทราบทันทีหากท่านพบหรือทราบว่ามีการใช้งานหรือการเข้าถึงบัญชีของท่านโดยที่ไม่ได้รับอนุญาต 

2.6 ในขั้นตอนการสร้างบัญชี
ท่านสามารถเลือกยินยอมที่จะรับข่าวสาร เกี่ยวกับสินค้าบริการ รายการส่งเสริมการขาย
และ/หรือ ข่าวสารจากเชฟรอน โดยผ่านช่องทางอีเมลหรือข้อความทางโทรศัพท์  การเลือก (ก) เลือกยอมรับ ท่านสามารถร่วมโปรโมชันจาก CaltexGO ได้ (ข) เลือกไม่ยอมรับ จะไม่สามารถ ร่วมโปรโมชัน ข้อเสนอพิเศษและข้อมูลสรุปการใช้งาน

3. การบริการ

เชฟรอนอาจเสนอและให้บริการต่อไปนี้ (“บริการ”) ผ่านแอปพลิเคชัน: 

3.1 บริการระบุตำแหน่ง - การใช้แอปพลิเคชันเพื่อระบุตำแหน่งของท่านและสถานีบริการน้ำมันคาลเท็กซ์ในบริเวณใกล้เคียงที่รองรับการทำงานของแอปพลิเคชัน (“สถานีบริการ”)

3.2 บริการชำระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ - ใช้แอปพลิเคชันเพื่อชำระค่าน้ำมันและ/หรือ ธุรกรรมอื่น ๆ ที่สถานีบริการ

3.1 บริการอื่นๆที่เชฟรอนอาจแนะนำผ่านแอปพลิเคชันเป็นครั้งคราว

นอกจากนี้เชฟรอนยังอาจแนะนำการปรับปรุงยกระดับ เปลี่ยนแปลง หรือคุณสมบัติใหม่ๆ ของการบริการได้ตลอดเวลา
การเปลี่ยนแปลงใดๆ หรือคุณสมบัติใหม่ที่แนะนำจะเป็นไปตามเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ เชฟรอนจะสามารถเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งของผู้ใช้ได้เมื่อผู้ใช้มีการใช้บริการผ่านแอปพลิเคชันหากท่านไม่อนุญาตให้เชฟรอนเข้าถึงข้อมูลตำแหน่งของท่านท่านสามารถยกเลิกการใช้งานฟังก์ชันที่เกี่ยวข้องได้ แต่ในกรณีนี้ท่านจะไม่สามารถใช้บริการในแอปพลิชันที่เกี่ยวข้องกับการระบุตำแหน่งได้

4. การบริการระบุตำแหน่งที่ตั้ง

การเปิดใช้งานการบริการระบุตำแหน่งที่ตั้งคือการอนุญาตให้แอปพลิเคชันเข้าถึงและระบุตำแหน่งสถานีบริการน้ำมันคาลเท็กซ์ใกล้เคียงหากคุณอยู่ใกล้เคียงกับสถานีบริการน้ำมันคาลเท็กซ์นั้น แอปพลิเคชันจะแจ้งให้ทราบถึงบริการต่างๆที่มีอยู่ ณ สถานีบริการ 

5. การบริการชำระเงินผ่านแอปพลิเคชันและวิธีการชำระเงิน

5.1 ผู้ใช้สามารถใช้แอปพลิเคชันเพื่อชำระค่าน้ำมันและ/หรือธุรกรรมอื่นๆ ในสถานีบริการได้หากผู้ใช้อยู่ในระยะ 100 เมตรจากสถานีบริการ 

5.2  หลังจากเติมน้ำมันเสร็จเรียบร้อยแล้วโปรดเคลื่อนย้ายรถของคุณไปยังเขตการชำระเงินที่สถานีบริการจัดไว้ให้ โดยท่านสามารถใช้แอปพลิเคชันเพื่อชำระค่าน้ำมันเมื่ออยู่ในเขตการชำระเงินดังกล่าวอีกทั้งเมื่อท่านอยู่ภายในรถที่หน้าต่างปิดสนิทเท่านั้น

5.3  ท่านสามารถใช้แอปพลิเคชันเพื่อชำระค่าน้ำมันในขณะที่อยู่ในรถยนต์(ที่ไม่ใช่รถจักรยานยนต์) หรือภายในร้านค้าในสถานีบริการ โดยเป็นไปตามกฎระเบียบเกี่ยวกับความปลอดภัยที่เจ้าหน้าที่ประจำสถานีบริการแจ้งให้ทราบ

5.4  ท่านไม่ควรใช้แอปพลิเคชันในขณะที่รถของท่านติดเครื่องยนต์หรือเคลื่อนไหวอยู่ในขณะที่ท่านไม่ได้อยู่ในยานพาหนะหรือในขณะที่อยู่บริเวณพื้นที่หน้าลานหัวจ่ายน้ำมัน 

5.5 ในการเข้าถึงและใช้บริการชำระเงินผ่านแอปพลิเคชันในอันดับแรก ท่านต้องเลือกวิธีการชำระเงินที่จะเชื่อมต่อกับบัญชีของท่านก่อน ซึ่งวิธีการชำระเงินที่เชฟรอนยอมรับจะแสดงอยู่ในแอปพลิเคชันและอาจถูกแทนที่หรือเปลี่ยนแปลงตามดุลยพินิจของเชฟรอนได้ตลอดเวลาโดยวิธีการชำระเงินที่ท่านเลือกถือเป็นการอนุญาตให้เชฟรอนสามารถเรียกเก็บเงินจากท่านได้ 

        
5.6 ในการเปิดใช้งานการชำระเงินด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรคาลเท็กซ์สตาร์การ์ด(ถ้ามี)  ท่านต้องระบุและเชื่อมต่อรายละเอียดบัตรของท่านเข้ากับแอปพลิเคชัน บัตรเครดิตบางประเภทอาจไม่รองรับกับการใช้งานของแอปพลิเคชัน
ซึ่งหากบัตรเครดิตของท่านไม่รองรับท่านจะได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดหลังจากการป้อนรายละเอียดบัตร ในการรับสิทธิพิเศษกรณีซื้อสินค้าผ่านแอปพลิเคชัน ท่านต้องระบุและเชื่อมต่อรายละเอียดของบัตรสะสมคะแนนของท่านเข้ากับแอปพลิเคชัน 

   
5.7 ก่อนการชำระเงินท่านจะได้รับการแจ้งเตือนให้ป้อนหมายเลขตู้จ่ายน้ำมันเมื่อดำเนินการเสร็จแล้วแอปพลิเคชันจะสรุปการสั่งซื้อ (“ข้อมูลการสั่งซื้อ”)ซึ่งประกอบไปด้วยประเภทน้ำมัน ปริมาณ และราคารวมของน้ำมันเชื้อเพลิงที่ท่านเติม
พร้อมกับคำขอให้ท่านยืนยันการชำระเงิน เมื่อยืนยันการชำระเงินเรียบร้อยแล้วระบบจะเรียกเก็บเงินผ่านวิธีการชำระเงินที่ท่านเลือกไว้ ส่วนใบเสร็จรับเงินจะถูกพิมพ์และมอบให้แก่ท่านเมื่อแจ้งให้เจ้าหน้าที่ประจำสถานีบริการทราบหากวิธีการชำระเงินที่ท่านเลือกไม่ได้รับการอนุมัติหรือชำระเงินไม่สำเร็จท่านจะได้รับแจ้งให้เลือกวิธีการชำระเงินอื่นหรือชำระเงินสดแก่เจ้าหน้าที่ประจำสถานีบริการ 

5.8 การชำระเงินที่สมบูรณ์หมายถึงระบบได้รับชำระเงินผ่านบัตรเครดิตของธนาคารที่ท่านลงทะเบียนในระบบแอปพลิเคชัน CaltexGO เรียบร้อย และระบบเครื่องคิดเงินที่สถานีบริการ(POS) ได้รับการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว

5.9 หากมีรายการชำระเงินที่ไม่เสร็จสมบูรณ์เนื่องจาก การขัดข้องของแอปพลิเคชัน CaltexGO, การขัดข้องของระบบสื่อสารออนไลน์ การป้อนข้อมูลลงในระบบไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อน ท่านสามารถเลือกวิธีการชำระเงินอื่นหรือชำระเงินสดแก่เจ้าหน้าที่ประจำสถานีบริการ และ ท่านต้องให้ความยินยอม ในการยกเลิก แก้ไข คืนเงิน และ/หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลธุรกรรมที่สถานีบริการ

บริษัท เชฟรอน (ไทย) จำกัด มีความจำเป็นต้องได้รับความยินยอมจากท่านในการติดต่อประสานงาน ตลอดจนดำเนินการใดๆ กับธนาคาร และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นใด เพื่อยกเลิกแก้ไข คืนเงิน และ/หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลธุรกรรมซึ่งดำเนินการภายใต้แอปพลิเคชัน CaltexGO และเกิดปัญหาการใช้งานดังกล่าว ตลอดจนการแจ้งผลการดำเนินการให้ท่านรับทราบ

5.10ท่านยอมรับว่าท่านมีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ป้อนหมายเลขหัวจ่ายน้ำมันที่ถูกต้องในการเติมน้ำมันแต่ละครั้งและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลการสั่งซื้อก่อนยืนยันการชำระเงิน เชฟรอนไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความไม่แม่นยำหรือข้อผิดพลาดใดๆในการกรอก และ/หรือตรวจสอบข้อมูลดังกล่าว

5.11 ท่านไม่สามารถคืนน้ำมันเชื้อเพลิงซึ่งเติมลงในรถของท่านแล้วหรือได้รับการคืนเงินค่าน้ำมันซึ่งจ่ายไปเพื่อน้ำมันเชื้อเพลิงซึ่งเติมลงในรถของท่านหลังจากการทำธุรกรรมไปแล้ว หากท่านไม่พึงพอใจหรือมีข้อสงสัยใดๆ
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการต่างๆ ผ่านแอปพลิเคชัน ท่านสามารถติดต่อเราผ่านส่วน“คำติชม” ในแอปพลิเคชันได้ ภายใน 24 ชั่วโมงของการทำธุรกรรมนั้นๆ 

5.12เนื่องด้วยวัตถุประสงค์ต่างๆของแอปพลิเคชัน เชฟรอนใช้บริการของผู้รับเหมาในการดำเนินกระบวนการการชำระเงิน เชฟรอนไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อการดำเนินกระบวนการการชำระเงินโดยผู้รับเหมาดังกล่าวซึ่งรวมถึงความสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้ช่องทางการชำระเงินของบุคคลภายนอก ท่านตกลงที่จะตรวจสอบและทำความเข้าใจต่อข้อกำหนดต่างๆเกี่ยวกับการดำเนินกระบวนการดังกล่าวโดยผู้รับเหมา 

6 ราคาทั้งหมดที่แสดงในแอปพลิเคชันเป็นค่าเงินบาท 

6.การส่งเสริมการขาย ข้อเสนอ และส่วนลด

6.1 เชฟรอนอาจแนะนำรายการส่งเสริมการขาย หรือข้อเสนอสำหรับการซื้อสินค้าและบริการ หรือส่วนลดสำหรับสินค้าและบริการที่มีอยู่ขณะนั้นผ่านแอปพลิเคชันเป็นครั้งคราว  

6.2 การส่งเสริมการขาย ข้อเสนอ หรือส่วนลดดังกล่าวจะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเมนู"การแจ้งเตือน" หรือส่วนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องของแอปพลิเคชัน (หรือลิงก์ใดๆที่ปรากฏบนแอปพลิเคชัน) หรือตามที่เชฟรอนจะแจ้งให้ทราบผ่านช่องทางหรือสื่อทางการตลาดอื่นๆ 

6.3 หากเชฟรอนแจ้งเตือนหรือสื่อสารข้อมูลทางการตลาดอื่นๆแก่ท่านผ่าน SMS และ/หรืออีเมล์ ท่านสามารถเลือกที่จะไม่รับข้อความนั้นๆ ได้โดยเลือก "ยกเลิกการสมัคร" ผ่านลิงก์ที่เกี่ยวข้องหรือติดต่อเชฟรอนเพื่อขอยกเลิก

6.4 ท่านสามารถปิดใช้งานหรือเปลี่ยนการตั้งค่าการรับการแจ้งเตือนหรือสื่อสารข้อมูลทางการตลาดในเมนูการตั้งค่าบนอุปกรณ์มือถือของท่านทั้งนี้ โปรดทราบว่า หากท่านเลือกที่จะไม่รับการแจ้งเตือนหรือสื่อสารทางการตลาดเรายังคงสามารถส่งข้อความแจ้งเตือนเกี่ยวข้องกับบางบริการได้ เช่น หลักฐานการดำเนินธุรกรรม การแจ้งเตือนเกี่ยวกับการแก้ไขซ่อมแซม หรือบำรุวรักษาใดๆ

7. ความปลอดภัยของแอปพลิเคชันและบัญชี

ท่านจะต้องไม่ละเมิดหรือพยายามฝ่าฝืนความปลอดภัยแอปพลิเคชันนี้และบัญชีของท่านเอง การละเมิดดังกล่าวอาจนำไปสู่โทษทางอาญาและ/หรือทางแพ่งเราจะสืบสวนกรณีอันเป็นที่สงสัยหรือถูกกล่าวหาว่ามีการละเมิดดังกล่าว โดยร่วมมือกับหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการสืบสวนดังกล่าวทั้งนี้ การละเมิดความปลอดภัยของแอปพลิเคชันหรือบัญชีของท่านรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงสิ่งต่างๆดังต่อไปนี้: 

7.1 การเข้าสู่ระบบหรือพยายามเข้าสู่ระบบเซิร์ฟเวอร์หรือบัญชีผู้ใช้ที่ไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าถึง

7.2 การเข้าถึงข้อมูลหรือดำเนินการใดๆ เพื่อรับข้อมูลหรือรับบริการที่ไม่ได้มีไว้สำหรับท่านหรือการใช้งานของท่าน 

7.3 การพยายามตรวจสอบ พิเคราะห์หรือทดสอบช่องโหว่ของระบบ เครือข่าย หรือบัญชีผู้ใช้

7.4 ดัดแปลง แก้ไข ลักลอบเข้าถึงข้อมูล ทำลายหรือการละเมิดมาตรการรักษาความปลอดภัยหรือการรับรองความถูกต้อง 

7.5 หลีกเลี่ยงระบบหรือกลไกใดๆในแอปพลิเคชันที่ถูกออกแบบมาเพื่อจำกัดการเข้าถึงพื้นที่ภายในหรือส่วนประกอบนั้นๆของแอปพลิเคชัน

7.6 การส่งเนื้อหาที่มีไวรัส ม้าโทรจัน เวิร์ม ไทม์บอมส์ แคนเซินบอทส์ มัลแวร์ ไฟล์ที่เสียหายหรือการเขียนกลไกโปรแกรมคอมพิวเตอร์ หรือเครื่องมืออื่นๆหรือมีส่วนร่วมในการดำเนินการที่อาจสร้างความเสียหาย ขัดขวางหรือทำให้เสื่อมเสียหรือรบกวนการทำงานของแอปพลิเคชันหรือของบัญชีผู้ใช้  

7.7 การใช้แอปพลิเคชันในลักษณะหรือกระทำการใดๆ ซึ่งละเมิดหรือเป็นอันตรายต่อระบบหรือเครือข่ายความปลอดภัยของเชฟรอนหรือบุคคลที่สาม หรือซึ่งอาจสร้างความเสียหายแก่เซิร์ฟเวอร์หรือเครือข่ายที่ใช้โดยแอปพลิเคชันหรือแก่ผู้อื่นที่ใช้แอปพลิเคชัน

7.8 รบกวนหรือมีส่วนร่วมในการโจมตีการทำงานของแอปพลิเคชันผู้ใช้ โฮสต์ หรือเครือข่ายใดๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการกระทำใดในลักษณะซ้ำๆ หรือท่วมเครือข่าย  

8. การเข้าถึงและการใช้แอปพลิเคชัน

โปรดทราบว่า ความพร้อมใช้งานของแอปพลิเคชันขึ้นอยู่กับโครงสร้างการให้บริการ(“แพลตฟอร์ม”) ของผู้ให้บริการที่ท่านใช้ในการติดตั้งแอปพลิเคชัน (เช่น Apple App Store หรือ Google Play Store) ซึ่งแต่ละแพลตฟอร์มเหล่านี้อาจมีข้อกำหนดและเงื่อนไขของตนเองสำหรับการติดตั้งและการใช้งานแอปพลิเคชัน จึงเป็นความรับผิดชอบของท่านเองในการปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขดังกล่าว ในการเข้าถึงและใช้งานแอปพลิเคชันท่านต้องไม่ปฏิบัติสิ่งต่างๆ ดังต่อไปนี้: 

8.1 แสดง ส่ง ส่งต่อ หรือส่งผ่านแอปพลิเคชัน ซึ่งข้อมูลที่ผิดกฎหมาย, ละเมิด,
เป็นอันตราย, ก่อกวน, ทำให้เสื่อมเสีย,คุกคาม, มีเนื้อหาหยาบคาย,ไม่เหมาะสมทางเพศ, เหยียดสีผิวและชนชั้น, เนื้อหาที่รุนแรง, ผิดศีลธรรม, ผิดต่อหลักศาสนา, ก่อให้เกิดความเกลียดชัง, หาประโยชน์จากเด็ก, รุกรานหรือละเมิดความเป็นส่วนตัวหรือสิทธิอื่นๆ ของบุคคลอื่น ตลอดจนสิ่งอื่นใดที่เชฟรอนลงความเห็นว่าไม่ให้แสดง ส่งต่อ หรือส่งผ่านแอปพลิเคชัน; 

8.2 ทำให้ผู้อื่นเสื่อมเสียชื่อเสียง ล่วงละเมิด ก่อกวน คุกคาม หรือละเมิดสิทธิ์ทางกฎหมายของผู้อื่น (เช่น สิทธิความเป็นส่วนตัวและการเผยแพร่) 

8.3 นำขึ้นสู่ระบบคอมพิวเตอร์ หรือเปิดเผยไฟล์ที่มีรูปภาพ ซอฟต์แวร์ หรือสิ่งอื่นใดที่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายด้านทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร การออกแบบ หรือกฎหมายเครื่องหมายการค้า และสิทธิในการรักษาความลับการเผยแพร่ และความเป็นส่วนตัว เว้นแต่ท่านจะเป็นเจ้าของหรือผู้ควบคุมสิทธิ์หรือได้รับอนุญาตให้ถือสิทธิ์ต่างๆ ดังกล่าว; 

8.4 แสดงตัวตนหรือความเกี่ยวข้องของท่านผิดจากความเป็นจริงหรือคลาดเคลื่อน; 

8.5 มีส่วนร่วมในการหลอกลวงบนตลาดออนไลน์; 

8.6 กระทำการอันขัดต่อกฎหมายหรือข้อบังคับใดๆ; 

8.7 ใช้แอปพลิเคชันในทางที่ละเมิดเงื่อนไขการใช้งานหรือนโยบายใดๆ ที่ระบุไว้ในเมนู “เกี่ยวกับ” หรือส่วนอื่น ๆ ของแอปพลิเคชัน หรือ 

8.8 ช่วยเหลือหรืออนุญาตให้บุคคลใดๆ กระทำการใดๆ ดังกล่าวข้างต้น

9. การยินยอมของผู้ใช้ 

ท่านต้องใช้ความระมัดระวังวิจารณญาณ และการไตร่ตรองที่ดีในการใช้แอปพลิเคชัน ทั้งนี้ ท่านต้องรับผิดชอบต่อเนื้อหาหรือข้อมูลใดๆที่ท่านส่งเข้า ส่งไปยัง หรือส่งผ่านแอปพลิเคชัน อีกทั้งตกลง รับรองและรับประกันว่าข้อมูลใดๆ ที่ท่านแสดงหรือส่งผ่านแอปพลิเคชันนั้นเป็นความจริงถูกต้อง สมบูรณ์ ไม่ทำให้เข้าใจผิด และนำเสนอโดยสุจริต โดยที่ท่านมีสิทธิ์ในการแสดงหรือส่งข้อมูลดังกล่าว อันรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ข้อมูล ข้อความ ถ้อยคำ ซอฟต์แวร์ งานออกแบบภาพหรือสื่ออื่นใด ซึ่งไม่ว่าจะแสดงหรือส่งในแบบสาธารณะหรือแบบส่วนตัว ล้วนแต่เป็นความรับผิดชอบของท่านแต่เพียงผู้เดียว 

10. ลิขสิทธิ์ 

10.1 ภายใต้การปฏิบัติตามเงื่อนไขการใช้งานของท่าน เชฟรอนได้มอบสิทธิ์การใช้งานฟรีแต่ไม่ได้มอบสิทธิ์ในการส่งต่อโอนย้าย ผูกขาด มอบสิทธิ์ช่วง ทั้งนี้เพียงเพื่อให้ท่านติดตั้ง ดู ใช้ และเข้าถึงแอปพลิเคชันในประเทศไทย เพื่อประโยชน์ใดๆ แกท่านอันถูกต้องตามกฎหมาย (ยกเว้นการแสวงหาประโยชน์ในเชิงพาณิชย์จากแอปพลิเคชันหรือบริการ) และตามที่ได้รับอนุญาตจากเชฟรอนหรือบุคคลอื่นใดที่ได้รับอนุญาตจากเชฟรอน (ถ้ามี) 

10.2 เนื้อหาทั้งหมดที่อยู่ในแอปพลิเคชันนี้ เช่น ข้อความ งานออกแบบภาพ โลโก้ ปุ่ม ไอคอน รูปภาพ คลิปวิดีโอ คลิปเสียง และซอฟต์แวร์ เป็นทรัพย์สินของเชฟรอน ผู้จัดหาเนื้อหาหรือผู้ขาย และได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายและบริบทของแต่ละประเทศและตามกฎหมายลิขสิทธิ์ระหว่างประเทศ

10.3 การรวบรวม (การรวบรวม การเรียบเรียง และการประกอบ)ของเนื้อหาทั้งหมดในแอปพลิเคชันนี้เป็นทรัพย์สินเฉพาะของเชฟรอนและได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายและบริบทของแต่ละประเทศและตามกฎหมายลิขสิทธิ์ระหว่างประเทศ

10.4 ห้ามไม่ให้คัดลอก ทำซ้ำ เผยแพร่ แก้ไข ดัดแปลง นำขึ้นสู่ระบบคอมพิวเตอร์แสดง ส่งต่อ หรือแจกจ่าย ซึ่งเนื้อหาใดๆ ของหรือบนแอปพลิเคชันนี้ ไม่ว่าในทางใดโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากเจ้าของลิขสิทธิ์
การดัดแปลงเนื้อหาหรือการนำวัสดุไปใช้เพื่อจุดประสงค์อื่นใดถือเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์และทรัพย์สินของเชฟรอน

10.5 การใช้งานเนื้อหาใดๆ ของหรือบนแอปพลิเคชันนี้ในรูปแบบอื่นๆรวมถึงการทำซ้ำและแจกจ่ายสำเนา หรือการประกอบส่วนใดๆของแอปพลิเคชันนี้บนเว็บไซต์อื่นจะต้องได้รับการอนุญาตจากเชฟรอนเป็นการล่วงหน้าท่านสามารถส่งคำร้องขออนุญาตดังกล่าวได้ที่อีเมล: Caltexbrand@Chevron.com ทั้งนี้ ภายใต้เงื่อนไขการใช้งานนี้ห้ามมิให้ใช้เนื้อหาดังกล่าวในหรือบนเว็บไซต์หรือเครือข่ายคอมพิวเตอร์อื่น

10.6 สิทธิ์ภายใต้การออกแบบ ฐานข้อมูล และการรวบรวมและสิทธิ์อันเป็นทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ ในแต่ละกรณี ไม่ว่าจะจดทะเบียนหรือไม่จดทะเบียนและค่าความนิยมที่เกี่ยวข้องเป็นทรัพย์สินของเชฟรอน 

10.7 ซอฟต์แวร์ทั้งหมดที่ใช้หรือมีอยู่บนแอปพลิเคชันนี้เป็นทรัพย์สินของเชฟรอน ผู้ขาย หรือผู้ให้บริการที่เชฟรอนเป็นผู้จัดหา ซึ่งได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายและบริบทของแต่ละประเทศ และตามกฎหมายลิขสิทธิ์ระหว่างประเทศ

10.8 ในกรณีที่ท่านได้รับอนุญาตจากเชฟรอนให้ติดตั้งและท่านได้ติดตั้งซอฟต์แวร์จากแอปพลิเคชันรวมถึงไฟล์ หรือรูปภาพใดๆที่รวมอยู่หรือสร้างโดยซอฟต์แวร์ดังกล่าวและข้อมูลที่มาพร้อมกับซอฟต์แวร์ (รวมเรียกว่า "ซอฟต์แวร์") ถือว่าท่านได้รับสิทธิ์นั้นจากเชฟรอนภายใต้ข้อกำหนดการใช้งานของซอฟต์แวร์นั้นแต่ไม่ได้หมายความว่าเชฟรอนมอบหรือส่งต่อกรรมสิทธิ์หรือความเป็นเจ้าของในซอฟต์แวร์ให้แก่ท่านโดยท่านอาจเป็นเจ้าของสื่อในการบันทึกซอฟต์แวร์ แต่เชฟรอนยังคงไว้ซึ่งกรรมสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญาในซอฟต์แวร์นั้นๆ


10.9 ท่านไม่สามารถแจกจ่าย จำหน่าย ดัดแปลง แก้ไขถอดรหัส ดำเนินกระบวนการวิศวกรรมย้อนกลับ แยกชิ้นส่วน หรือลดทอนแอปพลิเคชันหรือซอฟต์แวร์ไปในทางที่มนุษย์สามารถรับรู้ได้เว้นแต่จะอยู่ในขอบเขตที่กฎหมายอนุญาตและได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากเชฟรอนเท่านั้น 

11. เครื่องหมายการค้า 

เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ โลโก้ และชื่อทางการค้าทั้งหมดไม่ว่าจะได้จดทะเบียนหรือไม่ได้จดทะเบียนถือเป็นทรัพย์สินของเชฟรอนหรือบริษัทอื่นๆที่ระบุไว้ ท่านไม่สามารถทำซ้ำ ติดตั้ง หรือใช้เครื่องหมายการค้าเครื่องหมายบริการ โลโก้ หรือชื่อทางการค้าใดๆดังกล่าวได้โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้เป็นเจ้าของ 

12. การยกเลิกข้อกำหนดการใช้งาน

เชฟรอนอาจยกเลิกเงื่อนไขการใช้งานเมื่อใดก็ได้โดยแจ้งให้ท่านทราบเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้า 30 วันตามอีเมล์ที่ท่านระบุไว้ในบัญชีของท่าน (หรือตามที่ท่านได้แจ้งเปลี่ยนแปลงล่าสุด) นอกจากนี้ เชฟรอนสามารถยกเลิกเงื่อนไขการใช้งานนี้ ระงับ(ในระยะเวลาที่เชฟรอนเห็นสมควร) หรือยกเลิกการเข้าถึงบัญชีของคุณ และ/หรือ ทั้งหมดหรือบางส่วนของแอปพลิเคชัน และ/หรือบริการและจำกัดการเข้าถึงบัญชีของท่าน และ/หรือทั้งหมดหรือบางส่วนของแอปพลิเคชัน และ/หรือบริการได้โดยทันทีและโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากท่าน: 

12.1 กระทำการฝ่าฝืนหรือละเมิดเงื่อนไขการใช้งานนี้; 

12.2 ไม่ชำระเงินให้แก่เชฟรอนเมื่อถึงกำหนดชำระภายใต้เงื่อนไขการใช้งานหรือเพื่อการให้บริการ หรือ

12.3 แสดงพฤติกรรมใดๆ (ซึ่งรวมถึงการกระทำหรือถ้อยคำใดๆของท่าน) ที่ระบุถึงความตั้งใจที่จะไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการใช้งาน เมื่อมีการยกเลิกเงื่อนไขการใช้งานนี้เชฟรอนมีสิทธิ์ในการปิดการใช้งานหรือลบบัญชี ข้อมูล รวมถึงเนื้อหาข้อมูลต่างๆของท่านที่ได้ให้ไว้ หรือเกี่ยวกับท่าน 

13. ซอฟต์แวร์และบริการของร้านค้าจากบุคคลที่สาม 

13.1 แอปพลิเคชันอาจมีหรือบรรจุส่วนประกอบซอฟแวร์และบริการจากบุคคลอื่น (รวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวกและช่องทางการชำระเงินแก่บุคคลดังกล่าว ตามที่อธิบายไว้ข้างบนในข้อ5) หากท่านใช้งานแอปพลิเคชัน ถือว่าท่านยอมรับและยินยอมให้เชฟรอนใช้งานส่วนประกอบซอฟแวร์และบริการของบุคคลเหล่านี้อีกทั้งยอมรับข้อตกลงการใช้งาน สิทธิ์การใช้งาน หรือนโยบายความเป็นส่วนตัวที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบซอฟแวร์และบริการดังกล่าวด้วย


13.2  การละเมิดข้อกำหนดการใช้งาน สิทธิ์การใช้หรือนโยบายความเป็นส่วนตัวที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบซอฟแวร์และบริการของบุคคลอื่นดังกล่าวถือว่าเป็นการละเมิดเงื่อนไขการใช้งานฉบับนี้ด้วย 

13.3  หากท่านใช้งานแอปพลิเคชันนี้ ท่าน (ก) ตกลงปลดเปลื้องเชฟรอนจากความรับผิดใดๆ
ที่เกิดขึ้นจากการใช้งานส่วนตัว รวมถึงการใช้งานส่วนประกอบซอฟแวร์หรือบริการดังกล่าวผ่านแอปพลิเคชันโดยท่านและ (ข)  เชฟรอนไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อวิธีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยส่วนประกอบซอฟแวร์และบริการดังกล่าว ทั้งนี้ภายในขอบเขตที่กฎหมายอนุญาตไว้สูงสุด

14. ลิงก์ 

14.1 แอปพลิเคชันอาจมีลิงก์เชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันอื่นๆที่ไม่ใช่เชฟรอน ลิงก์เหล่านี้มีไว้เพื่อความสะดวกต่อการใช้งานเท่านั้นและอาจมีข้อมูลไม่เป็นปัจจุบันหรืออาจไม่สามารถเข้าถึงได้


14.2 เว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันเหล่านี้อาจใช้ทรัพย์สินทางปัญญาของเชฟรอนบางรายการ(เช่น เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ โลโก้ และชื่อทางการค้า) ตามที่ได้รับอนุญาตจากเชฟรอน
หากแต่เชฟรอนจะไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อเนื้อหาที่ปรากฏบนเว็บไซต์เหล่านั้นรวมไปถึงไวรัสหรือองค์ประกอบความเสียหายอื่นๆ ที่อาจพบระหว่างการเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันเหล่านี้
นอกจากนี้การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันอื่นๆ เหล่านี้ ไม่ถือว่าเชฟรอนได้รับรอง
อนุญาต หรือสนับสนุน เว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชันเหล่านี้ อันรวมถึงบรรดาผลิตภัณฑ์หรือบริการของเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันดังกล่าว 

15. เขตอำนาจและการใช้บังคับ

15.1 แอปพลิเคชันนี้ควบคุมและดำเนินการโดยสำนักงานเชฟรอนในประเทศไทย เชฟรอนไม่ขอรับรองว่าวัสดุหรือเนื้อหาในแอปพลิเคชันนี้เหมาะสมหรือพร้อมใช้งานในสถานที่หรือภูมิภาคอื่นๆ และถือว่าผู้ที่เข้าถึงแอปพลิเคชันจากสถานที่อื่นๆ นั้นตัดสินใจดำเนินการด้วยตนเอง และจะรับผิดชอบต่อการปฏิบัติตามกฎหมายท้องถิ่นที่ใช้บังคับใช้ 

15.2 ห้ามไม่ให้เข้าถึงหรือใช้แอปพลิเคชันนี้ในสถานที่หรือภูมิภาคที่เนื้อหาของแอปพลิเคชันนี้ผิดกฎหมายหรือมีบทลงโทษ  

15.3 แอปพลิเคชันนี้และซอฟต์แวร์ที่บรรจุอยู่ข้างในอยู่ภายใต้กฎหมายว่าด้วยการควบคุมการส่งออกของประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศไทย


15.4 ห้ามไม่ให้ติดตั้งหรือส่งออกข้อมูลหรือซอฟต์แวร์ที่อยู่ในแอปพลิเคชัน
(ก) ไปยังบุคคลผู้มีสัญชาติของหรือผู้อาศัยในประเทศที่สหรัฐอเมริกาหรือไทยคว่ำบาตรโดยการห้ามส่งสินค้า บริการหรือเทคโนโลยี หรือ

(ข) ไปยังบุคคลผู้อยู่ในรายชื่อกำหนดพิเศษของกระทรวงการคลังแห่งสหรัฐ หรือรายชื่อให้ปฏิเสธการทำธุรกรรมของกระทรวงพาณิชย์แห่งสหรัฐ

(ค) เพราะถือเป็นการต้องห้ามภายใต้กฎหมายและข้อบังคับว่าด้วยการนำเข้าและส่งออกของประเทศไทยหรือ

(ง) เพราะถือเป็นการต้องห้ามภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562

15.5หากท่านติดตั้งหรือใช้งานแอปพลิเคชันหรือซอฟต์แวร์นี้ ถือว่าท่านรับรองและรับประกันว่าท่านไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุม มีสัญชาติ หรืออยู่อาศัยในประเทศหรืออยู่ในรายชื่อดังกล่าว 

16. คำสงวนสิทธิ์

16.1 แอปพลิเคชันและบริการในที่นี้เป็นไป "ตามสภาพจริง" และไม่มีการรับประกันใดๆ ไม่ว่าจะโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย ทั้งนี้ ภายในขอบเขตที่กฎหมายอนุญาตให้กระทำได้ เชฟรอนไม่รับประกันใดๆ ไม่ว่าจะโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การรับประกันโดยนัยบนคุณภาพที่น่าพึงพอใจ ความเหมาะสมต่อการนำออกจำหน่ายหรือทำการตลาด และความเหมาะสมแก่วัตถุประสงค์เฉพาะ 

16.2  เชฟรอนไม่รับประกันว่าการเข้าถึงแอปพลิเคชันหรือบริการหรือคุณสมบัติต่างๆ ที่มีอยู่ในแอปพลิเคชันนี้ จะดำเนินไปโดยปราศจากอุปสรรค หรือข้อผิดพลาด และไม่รับประกันว่าข้อบกพร่องต่างๆดังกล่าวจะได้รับการแก้ไข อีกทั้งไม่รับประกันว่าแอปพลิเคชันนี้หรือเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้เพื่อการนี้จะปราศจากไวรัสหรือสิ่งอันเป็นอันตรายอื่นๆ


16.3  เชฟรอนไม่รับประกันใดๆ เกี่ยวกับการใช้งานหรือผลลัพธ์ของการใช้แอปพลิเคชัน ในแง่ของความถูกต้อง แม่นยำ สกุลเงิน ความพร้อมใช้งาน ความน่าเชื่อถือ หรืออื่นๆ

16.4 กฎหมายที่ใช้บังคับอาจไม่อนุญาตให้มีการยกเว้นการรับประกันโดยนัยบางส่วนหรือทั้งหมด
ดังนั้น ในกรณีที่กฎหมายดังกล่าวบังคับใช้ การยกเว้นการรับประกันบางส่วนหรือทั้งหมดข้างต้นอาจไม่มีผลบังคับใช้ 

16.5 เชฟรอนไม่มีหน้าที่ต้องตรวจสอบการเข้าถึงหรือการใช้งานแอปพลิเคชันหรือบริการของท่าน
แต่มีสิทธิ์ที่จะดำเนินการดังกล่าวเพื่อตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่านปฏิบัติตามเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้หรือปฏิบัติตามกฎหมายคำสั่ง หรือคำแนะนำของศาล หรือหน่วยงานของรัฐ 

16.6 คุณสมบัติบางอย่างของแอปพลิเคชันอาจกำหนดให้อุปกรณ์มือถือของผู้ใช้เข้าถึงอินเทอร์เน็ตและอาจมีข้อจำกัดที่กำหนดโดยเครือข่ายหรือผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตของผู้ใช้นั้นๆ การใช้งานแอปพลิเคชันหรือบริการอาจต้องได้รับการอนุญาตให้เข้าถึงผ่านเครือข่ายมือถือซึ่งอาจส่งผลให้มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับแผนการใช้งานที่ได้ตกลงไว้กับผู้ประกอบการเครือข่าย โดยท่านรับผิดชอบต่อความความเหมาะสมและประสิทธิภาพของอุปกรณ์หรือการเข้าถึงข้อมูลของท่านแต่เพียงผู้เดียว 

17. ข้อจำกัดความรับผิด

17.1 ภายในขอบเขตที่กฎหมายอนุญาตให้กระทำได้ ไม่ว่าในสถานการณ์ใดๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงความประมาทเลิ่นเล่อ เชฟรอนไม่ต้องรับผิดชอบด้วยการชดเชยการลงโทษ ทั้งทางอ้อมและเฉพาะกิจใด หรือรับผิดต่อความเสียหายที่เป็นผลสืบเนื่องมาจากการประสิทธิภาพแอปพลิเคชันหรือบริการแม้ว่าเชฟรอนหรือตัวแทนที่ได้รับอนุญาตจากเชฟรอนจะได้ทราบถึงความเป็นไปได้ที่จะเกิดความเสียหายดังกล่าวแล้วอย่างไรก็ตาม กฎหมายที่ใช้บังคับอาจไม่อนุญาตให้มีการจำกัดหรือยกเว้นความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นหรือเป็นผลสืบเนื่องอันทำให้ข้อจำกัดหรือการยกเว้นดังกล่าวไม่ใช้บังคับกับท่าน

17.2 ไม่ว่าในกรณีใดๆ ความรับผิดชอบของเชฟรอนต่อความเสียหายการสูญเสีย และสาเหตุของการกระทำ (ไม่ว่าจะตามสัญญา ตามเหตุละเมิด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการประมาทเลินเล่อ)
หรือตามเหตุอื่นใด) ย่อมไม่เกินกว่าจำนวนเงินที่ท่านจ่ายให้กับเชฟรอน (ถ้ามี) เพื่อให้ได้ใช้แอปพลิเคชันและบริการนี้ 

18. การชดใช้ค่าเสียหาย

ท่านตกลงที่จะชดใช้ค่าเสียหายปกป้อง และทำให้เชฟรอน บริษัทในเครือ รวมถึงคณะกรรมการ ลูกจ้าง ตัวแทนและผู้รับเหมาใดๆ ไม่ต้องรับผิดต่อการเรียกร้อง ความเสียหาย ความสูญเสีย
ค่าใช้จ่ายใดๆ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงค่าจ้างทนายความที่สมเหตุผล)หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกิดขึ้นโดยตรงหรือโดยอ้อมอันมีสาเหตุมาจาก (ก) การละเมิดเงื่อนไขการใช้งานของท่านและ/หรือ (ข) การดำเนินกิจกรรมใดๆ ของท่านที่เกี่ยวข้องกับแอปพลิเคชันนี้และ/หรือบริการ 

 

19. การเปิดเผย และคำชี้แจงเกี่ยวกับสินค้า

แอปพลิเคชันนี้มีการระบุถึงข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของเชฟรอนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแม้ว่าเชฟรอนจะได้พยายามตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลทั้งหมดในแอปพลิเคชันนี้ถูกต้องและเป็นปัจจุบันแล้วในเวลาที่นำเสนอนั้นผู้ใช้ก็ไม่ควรถือว่าข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของเชฟรอนในแอปพลิเคชันนี้เป็นข้อมูลเบ็ดเสร็จล่าสุด เป็นปัจจุบัน และสมบูรณ์ที่สุด และเห็นชอบที่จะติดต่อสอบถามเพิ่มเติมโดยตรงมายังเชฟรอนหากต้องการรายละเอียดข้อมูลของผลิตภัณฑ์และบริการที่เป็นปัจจุบันที่สุดแทนการอ้างอิงหรือเชื่อถือใดๆเกี่ยวกับข้อมูลผลิตภัณฑ์หรือบริการใดๆ บนแอปพลิเคชันนี้ 

20. บททั่วไป

20.1 เงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ ให้ใช้และตีความตามกฎหมายของประเทศไทยโดยไม่ต้องคำนึงถึงหลักการว่าด้วยการขัดกันของกฎหมาย

20.2 ข้อพิพาทหรือการใดๆ ที่เป็นที่สงสัยอันเกิดจากการเข้าถึงและ/หรือใช้แอปพลิเคชันนี้หรือบริการให้อยู่ภายใต้เขตอำนาจศาลของศาลไทย


20.3 หากข้อกำหนดใดๆ ของเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ผิดกฎหมายเป็นโมฆะ หรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ด้วยเหตุผลใดก็ตาม ให้ถือว่าข้อกำหนดนั้นได้ถูกตัดออกจากเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้และไม่ส่งผลกระทบต่อความถูกต้องและการบังคับใช้ ได้ของข้อกำหนดส่วนที่เหลือ

20.4 บุคคลอื่นนอกเหนือจากผู้ที่ได้รับสิทธิ์หรือได้รับมอบหมายไม่สามารถบังคับใช้ข้อกำหนดใดๆ
ของเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ 

20.5 เงื่อนไขการใช้งานนี้ถือเป็นข้อตกลงทั้งหมดระหว่างฝ่ายที่เกี่ยวข้องและไม่สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้เว้นแต่จะมีการระบุป็นลายลักษณ์อักษรโดยเชฟรอน 

20.6 ความล้มเหลวหรือความล่าช้าในการใช้สิทธิ อำนาจหรือรับการชดเชยแก้ไขใดๆ ภายใต้เงื่อนไขการใช้งานนี้ถือเป็นการสละสิทธิ์ อนึ่งการใช้สิทธิหรือการสละสิทธิ อำนาจ หรือรับการชดเชยแก้ไขเพียงหนึ่งครั้งหรือส่วนหนึ่งส่วนใดไม่ถือเป็นการสละสิทธิ อำนาจ หรือรับการชดเชยแก้ไขในคราวอื่นๆ ทั้งนี้ การสละสิทธิ์จะไม่ถูกต้องสมบูรณ์หรือมีผลผูกพันกับฝ่ายที่สละสิทธิ์
เว้นแต่จะได้กระทำขึ้นเป็นลายลักษณ์อักษร