ដំណោះស្រាយទូទាត់ប្រាក់បត់បែន

ភាពរីកចំរើននៃបច្ចេកវិទ្យាទំនើបបានបង្កឱ្យមានលទ្ធភាពនៃវិធីសាស្រ្តទូទាត់ប្រាក់ជាច្រើនប្រភេទផ្សេងៗគ្នា ដែលវិធីនីមួយៗឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការលក្ខណៈរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ខុសៗគ្នា។ បង្កើនប្រាក់ចំណេញជាអតិបរមា ហើយអាចកាត់បន្ថយរយៈពេលរង់ចាំនៅស្ថានីយប្រេងឥន្ធនៈរបស់លោកអ្នក ដែលជម្រើសនៃការបង់ប្រាក់មានដូចជា ឱ្យជាសាច់ប្រាក់សុទ្ធ  Cash CardStarCard—ដែលជាប្រភេទ Fleet card ផ្តាច់មុខរបស់កាល់តិច។

ស្តាកាត

ជម្រើសឆ្លាតវៃសម្រាប់អាជីវកម្ម (fleet card ផ្ដាច់មុខរបស់យើងខ្ញុំ-- StarCard) ផ្ដល់ឱ្យនូវអាជីវកម្មនីមួយៗជាមួយសមត្ថភាពក្នុងការគ្រប់គ្រងនៅពេលនិយាយដល់ ការគ្រប់គ្រងការចំណាយលើចំនួនជើងរថយន្ត។   

ផ្ដាច់មុខសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនកាល់តិច ដំណោះស្រាយដែលមានភាពបត់បែននេះផ្ដល់នូវភាពងាយស្រួល ដើម្បីឱ្យអាជីវកម្មអាចកម្រិតបាននូវចំណាយរបស់ពួកគេ ហើយធ្វើឱ្យមានការអនុញ្ញាតតាម PIN សម្រាប់ការរក្សាសន្តិសុខសុវត្ថិភាពបន្ថែម និងពិនិត្យមើលកំណត់ត្រាប្រតិបត្តិការនីមួយៗបាន ហើយនិងចំណុចផ្សេងៗទៀតជាច្រើន។