ទាក់ទងមកយើងខ្ញុំ

ត្រៀមខ្លួនដើម្បីចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មនេះហើយឬនៅ?

យើងខ្ញុំរីករាយនឹងឆ្លើយជូនលោកអ្នក។ ផ្ញើសារមកកាន់យើងខ្ញុំ នោះបុគ្គលិកផ្នែកបម្រើអតិថិជនរបស់យើងខ្ញុំនឹងឆ្លើយតបទៅលោកអ្នកវិញភ្លាមៗ។

សូមអភ័យទោស ទម្រង់បែបបទផ្ញើមិនបានសម្រេចទេ។ សូមព្យាយាមម្តង

ទៀត។

មានអ្វីមួយខុសហើយ

សូមព្យាយាមម្ដងទៀតនៅលើកក្រោយ