ការបណ្ដុះបណ្ដាល & បច្ចេកវិទ្យា

លោកអ្នកនឹងទទួលបាននូវកម្មវិធីណែនាំខ្លួនក្នុងឋានៈជាសមាជិកថ្មី (New Retailer On-Boarding Programme)  និងការបំពាក់នូវសមត្ថភាពគ្រប់គ្រងលើប្រតិបត្តិការ និងដំណើរការអាជីវកម្មដែលចាំបាច់ដើម្បីគ្រប់គ្រង ទីតាំងថ្មីប្រកបដោយភាពជោគជ័យ។ តាមរយៈ Caltex Academy យើងខ្ញុំសូមអះអាងថា លោកអ្នកនឹងទទួលបាននូវការកសាងអភិវឌ្ឍខ្លួនជាម្ចាស់សាខាជាបន្តរហូត តាមរយៈការរួមបញ្ចូលគ្នាវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលតាមអនឡាញ ឬនៅក្នុងថ្នាក់រៀន ឬដល់ទីតាំងផ្ទាល់តែម្ដង។