วิธีการทดสอบประสิทธิภาพน้ำมันคาลเท็กซ์เทครอน

Caltex Logo

วิธีการทดสอบประสิทธิภาพน้ำมันคาลเท็กซ์เทครอน

น้ำมันคาลเท็กซ์ที่มีสารเทครอน พิสูจน์แล้วว่าทำให้รถวิ่งได้ไกลขึ้นถึง 4.63% จากการทดสอบเปรียบเทียบประสิทธิภาพการใช้เชื้อเพลิงที่มีจำหน่ายในไทยในปี 2561 เป็นการทดสอบหาประสิทธิภาพการใช้เชื้อเพลิงในยานพาหนะคันเดียวกันสภาพเส้นทางเดียวกัน ระยะทางเท่ากัน ความเร็วเดียวกัน ผู้ขับขี่ทดสอบคนเดียวกัน ระยะเวลาวิ่งเท่ากัน โดยใช้เส้นทาง วงแหวนรอบนอก สุพรรณบุรี โดยกำหนดเส้นทาง ความเร็ว ระยะเวลา สภาพรถให้เหมือนกัน และใช้เครื่องมือในการวัดอัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงที่มีความแม่นยำและเครื่องมือมีการทดสอบความถูกต้องของการทำงานมาก่อนการทดสอบโดยใช้เครื่องวัดอัตราการไหลของเชื้อเพลิงที่เรียกว่า “Fuel Consumption Meter FC-9500 Series Model FC-9531F”

ติดตั้งอุปกรณ์ทดแทนระบบเชื้อเพลิงปกติโดยทำถังเชื้อเพลิงแยกต่างหากสำหรับการทดสอบ เพื่อทำการทดสอบเทียบค่าที่ได้จาก เครื่อง FC-9531F กับการตวงวัดโดยเครื่องตวงวิทยาศาสตร์ ว่าตรงกันหรือไม่ โดยทุกการทดสอบจะเทียบปริมาณที่ใช้ไปจริงจากถังน้ำมันและเครื่อง FC-9531F เพื่อความมั่นใจในความถูกต้องแม่นยำของการทดสอบ

ในการทดสอบครั้งนี้ ได้ทำการวิ่งรอบเส้นวงแหวนสุพรรณบุรี เป็นระยะทาง 10 รอบหรือประมาณ480 กิโลเมตร
เพื่อให้แน่ใจว่าน้ำมันที่ทำการทดสอบได้ทำงานอย่างเต็มที่ก่อนการทดสอบจริง หลังจากวิ่งครบ 10 รอบ ก็จะทำการตรวจวัดปริมาณเชื้อเพลิงในถังทดสอบว่ามีปริมาณเริ่มต้นเท่าไร รถเริ่มวิ่งออกจากสถานีทดสอบจนได้ความเร็วคงที่ 80 กิโลเมตรต่อชั่วโมง แล้วเริ่มวัดอัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงโดยวิ่งด้วยความเร็วคงที่ ปิดเครื่องปรับอากาศในรถ เป็นระยะทาง 10 กิโลเมตร แล้วพิมพ์รายงานผลจากเครื่อง FC-9531F ทำการทดสอบซ้ำแบบเดิมทุกอย่าง โดยถ้าผลที่ได้ใกล้เคียงกับครั้งแรก ก็จะใช้ผลเฉลี่ยของทั้ง 2 ครั้ง แต่ถ้าผลการทดสอบของทั้ง 2 ครั้งมีความต่างกันมาก ก็จะทำการทดสอบใหม่จนกว่าผลการทดสอบทั้ง2ครั้งจะมีค่าใกล้เคียงกัน เพื่อให้แน่ใจว่าผลที่ได้นั้นแม่นยำและถูกต้อง

การทดสอบทั้งหมดนี้ เราได้ให้บริษัท ฟายน์ เดย์ ครีเอชั่น จำกัด เป็นผู้ดำเนินการทดสอบ ซึ่งเป็นบริษัทที่มีผู้เชี่ยวชาญด้านทดสอบรถยนต์ เป็นผู้ควบคุมการทดสอบ บันทึกผล และรายงานโดยให้การทดสอบเป็นไปตามจริง ตรวจสอบย้อนหลังได้และต้องเป็นเหตุเป็นผลที่สามารถมั่นใจในผลการทดสอบได้โดยไม่มีอคติใดๆต่อผลิตภัณฑ์ทั้งหมด และทำการควบคุมปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการสิ้นเปลื้องเชื้อเพลิงให้ดีที่สุด

*อ้างอิงจากผลการทดสอบของ Chevron Thailand กับรถ Toyota Altis ที่ความเร็วคงที่ 80 กิโลเมตรต่อชั่วโมงโดยไม่เปิดแอร์ ทดสอบอัตราสิ้นเปลืองด้วย Fuel Consumption Meter FC-9500 วัดระยะทางและความเร็วด้วยRaceLogic VBOX Sport โดยบริษัท ฟายน์ เดย์ ครีเอชั่น จำกัด เดือนกุมภาพันธ์ 2561 ผลลัพธ์จากการใช้งานจริงอาจแตกต่างตามประเภท และสภาพของยานพาหนะ รวมถึงการขับขี่ของผู้ขับขี่ ซึ่งบริษัทไม่สามารถรับรองได้

ชมภาพยนตร์โฆษณา

fuel test 1 fuel test 2 fuel test 3 fuel test 4 fuel test 5