เชฟรอน จับมือ สถาบันคีนันแห่งเอเซีย เปิดตัวโครงการเพื่อสังคม “Caltex Fuel Your School: คาลเท็กซ์เติมพลังปัญญา ปลูกต้นกล้าเยาวชน” นำร่องสร้างโอกาสทางการศึกษา 30 โรงเรียนถิ่นอีสาน

Caltex Logo
กลับสู่หน้าข่าวหลัก

เชฟรอน จับมือ สถาบันคีนันแห่งเอเซีย เปิดตัวโครงการเพื่อสังคม “Caltex Fuel Your School: คาลเท็กซ์เติมพลังปัญญา ปลูกต้นกล้าเยาวชน” นำร่องสร้างโอกาสทางการศึกษา 30 โรงเรียนถิ่นอีสาน

February 11, 2014

Caltex Fuel Your School: คาลเท็กซ์เติมพลังปัญญา ปลูกต้นกล้าเยาวชน

บริษัท เชฟรอน (ไทย) จำกัด จัดพิธีลงนามในสัญญาความร่วมมือจัดทำโครงการเพื่อสังคม “Caltex Fuel Your School: คาลเท็กซ์เติมพลังปัญญา ปลูกต้นกล้าเยาวชน” กับสถาบันคีนันแห่งเอเซีย เพื่อเสริมสร้างศักยภาพด้านการศึกษาพัฒนาโอกาสการเรียนรู้ของเยาวชน ผ่านการคิดริเริ่มสร้างสรรค์โครงการที่เกี่ยวเนื่องกับสิ่งแวดล้อม สุขอนามัย และความปลอดภัย โดยนำร่องคัดเลือก 30 โรงเรียนขยายโอกาสในจังหวัดขอนแก่น อุดรธานี และหนองคาย ร่วมกิจกรรมโครงการ

โครงการ“Caltex Fuel Your School: คาลเท็กซ์เติมพลังปัญญา ปลูกต้นกล้าเยาวชน” เป็นโครงการเพื่อสังคมที่มุ่งเน้นการสร้างเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ เพื่อให้เยาวชนสามารถรับมือกับโลกและสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ผ่านการจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน (project-based learning) เพื่อพัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์ การสื่อสาร และการจัดการแก้ไขปัญหาอย่างมีระบบ สามารถนำความรู้ที่ได้จากการพัฒนาโครงงานมาปรับใช้กับการดำเนินชีวิตได้ ผ่านเนื้อหาสาระ 3 หมวดใหญ่ คือ สิ่งแวดล้อม สุขอนามัย และ ความปลอดภัย โดยในปีแรกจะเริ่มดำเนินการในโรงเรียนขยายโอกาสใน 3 จังหวัดทางภาคอีสานตอนบน ได้แก่ ขอนแก่น อุดรธานี และหนองคายโดยมีเป้าหมายที่จะเข้าถึงนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม. 1 และม. 2) จำนวน 600 คน ใน 30 โรงเรียน ในระหว่างเดือนมีนาคม ถึงตุลาคม 2557 โดยแต่ละโรงเรียนจะคัดคุณครูที่ปรึกษาโครงงานเพื่อเข้ารับการอบรมพัฒนาให้สามารถเป็นผู้ให้คำปรึกษาแก่นักเรียนในทุกกระบวนการจัดทำโครงงานในขณะที่ตัวแทนนักเรียนหัวหน้ากลุ่มจะได้เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อเรียนรู้การทำโครงงานตั้งแต่เริ่มต้นการได้มาซึ่งคำถามหรือสิ่งที่สงสัย ตลอดจนกระบวนการวางแผน การคิดวิเคราะห์ การทำงานร่วมกันเป็นทีม เทคนิคการนำเสนองาน ฯลฯ เพื่อได้มาซึ่งคำตอบของโครงงาน แล้วนำไปถ่ายทอดให้กับสมาชิกกลุ่มที่โรงเรียนเพื่อจัดทำโครงงานมานำเสนอและประกวดชิงทุนการศึกษาเพื่อต่อยอดขยายผลต่อไป โดยระหว่างทางของกระบวนการทำโครงงานนั้นจะมีกลุ่มพี่เลี้ยงนักศึกษา ตลอดจนอาสาสมัครจากคู่ค้าและพนักงานของคาลเท็กซ์ในพื้นที่คอยช่วยเหลือ ให้คำปรึกษา และประสานงานอีกทางหนึ่งด้วย

นายซาลมาน ซาดัต ประธานกรรมการและผู้จัดการใหญ่บริษัท เชฟรอน (ไทย) จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์คาลเท็กซ์ เปิดเผยว่า “เชฟรอนมีปณิธานอันมุ่งมั่นในการเป็นเพื่อนบ้านที่ดีกับสังคมไทย โดยจะเดินหน้าช่วยเหลือพัฒนาสร้างสรรค์ชุมชนให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน การร่วมมือกับสถาบันคีนันแห่งเอเซีย ซึ่งเป็นองค์กรไม่แสวงผลกำไร ที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนการพัฒนาอย่างยั่งยืนในการจัดทำโครงการ “Caltex Fuel Your School:คาลเท็กซ์เติมพลังปัญญา ปลูกต้นกล้าเยาวชน” จะช่วยให้เราเข้าถึงและเข้าใจการพัฒนาแนวทางที่ตอบโจทย์ด้านการศึกษาของเยาวชนได้อย่างสร้างสรรค์ ด้วยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการดำเนินการเพื่อสังคมโดยเฉพาะในด้านการศึกษาและพัฒนาเยาวชนของคีนันมามากกว่า10 ปี  ซึ่งทางเชฟรอนก็จะเข้าไปมีส่วนร่วมในการทำงานกับคีนันอย่างใกล้ชิด รวมทั้งสนับสนุนให้พนักงานของบริษัทฯ และเจ้าของสถานีบริการน้ำมันในพื้นที่ได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม และร่วมให้คำปรึกษากับนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ นอกจากนี้ ลูกค้าผู้ใช้รถที่เติมน้ำมันกับคาลเท็กซ์ จะมีส่วนช่วยสนับสนุนทุนการศึกษา พร้อมกับเสริมสร้างศักยภาพด้านการศึกษาและพัฒนาโอกาสการเรียนรู้ของเยาวชนไทยอีกด้วย”

ด้านนายปิยะบุตร ชลวิจารณ์ ประธานอำนวยการ สถาบันคีนันแห่งเอเซีย กล่าวว่า “การจัดการศึกษาที่ให้ความสำคัญกับผู้เรียน มีความจำเป็นต่อการสร้างเสริมศักยภาพและพัฒนาทักษะเยาวชนเพื่อการดำรงชีวิตในศตวรรษที่ 21 ซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญในการนำพาประเทศสู่การพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน ดังนั้นการสร้างพื้นฐานการศึกษา จึงต้องคำนึงถึงคุณภาพทั้งด้านความรู้  กระบวนการเรียนรู้และการเชื่อมโยงความรู้ที่ผู้เรียนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้  โดยเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะการคิดและการปฏิบัติ  เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการคิดอย่างสร้างสรรค์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการแก้ปัญหาได้อย่างฉลาดตามความสนใจ ความถนัด  และความสามารถของผู้เรียน ผ่านกิจกรรมการพัฒนาโครงงาน และการประกวดโครงงาน โดยมีครู พี่เลี้ยงนักศึกษา และอาสาสมัครในพื้นที่ ทำให้โครงการนี้มีความสนใจและมีจุดเด่นในการสร้างความร่วมมือของชุมชนในการพัฒนาการศึกษา เราเชื่อว่าโครงการ “Caltex Fuel Your School: คาลเท็กซ์เติมพลังปัญญา ปลูกต้นกล้าเยาวชน” ซึ่งใช้การจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน (project-based learning)  จะช่วยเพิ่มศักยภาพและโอกาสการเรียนรู้อย่างเป็นระบบสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับชีวิตจริงให้กับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นอย่างน้อย 600 คนจาก 30 โรงเรียน ภายหลังเสร็จสิ้นโครงการในช่วงปลายปี 2557”

บริษัท เชฟรอน (ไทย) จำกัด และ สถาบันคีนันแห่งเอเซีย จะร่วมกันดำเนินโครงการ “Caltex Fuel Your School: คาลเท็กซ์เติมพลังปัญญา ปลูกต้นกล้าเยาวชน” ในปี 2557 เพื่อพัฒนาศักยภาพของเยาวชนไทยอย่างยั่งยืน โดยจะทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิด รวมถึงการติดตามและประเมินผล เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาการทำงานเพื่อสามารถตอบโจทย์ที่ชุมชนและสังคมต้องการได้อย่างแท้จริง

โครงการ “Caltex Fuel Your School: คาลเท็กซ์เติมพลังปัญญา ปลูกต้นกล้าเยาวชน” เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ “Caltex Energy for Learning” ซึ่งริเริ่มขึ้นเพื่อร่วมพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้ สร้างโอกาสในการเรียนรู้และฝึกฝนทักษะใหม่ๆ ให้กับเยาวชนไทยวางรากฐานที่เข้มแข็งให้กับสังคมในอนาคตโดย บริษัท เชฟรอน (ไทย) จำกัด และ สถาบันคีนันแห่งเอเซีย จะทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิด รวมถึงการติดตามและประเมินผล เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาการทำงานเพื่อสามารถตอบโจทย์ที่ชุมชนและสังคมต้องการในการพัฒนาศักยภาพของเยาวชนอย่างยั่งยืนได้อย่างแท้จริง

********

เกี่ยวกับบริษัท เชฟรอน
เชฟรอนคือหนึ่งในบริษัทพลังงานที่ใหญ่ที่สุดในโลก มีบริษัทในเครืออยู่ทั่วโลก ความสำเร็จของบริษัทถูกขับเคลื่อนโดยความคิดสร้างสรรค์และพันธะสัญญาของพนักงานทุกคน ที่จะร่วมกันสรรสร้างเทคโนโลยีใหม่ของโลก เชฟรอนเกี่ยวข้องกับทุก ๆ ด้านของธุรกิจพลังงาน เริ่มจากการขุดเจาะ ผลิต และขนส่งน้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติ นำไปกลั่น ทำการตลาดและจัดส่งเชื้อเพลิง รวมถึงผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับพลังงาน นอกจากนี้ เรายังผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี การผลิตกระแสไฟฟ้า การนำพลังงานใต้ธรณีมาใช้ประโยชน์ การพัฒนาวิจัยค้นคว้าการใช้พลังงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด ตลอดจนทำการพัฒนาการหาแหล่งพลังงานสำหรับอนาคต รวมถึงพลังงานชีวภาพอีกด้วย เชฟรอนมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่เมืองซาน รามอน รัฐแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม สามารถเข้าชมได้ที่เว็บไซต์ www.chevron.com
 
เกี่ยวกับบริษัท เชฟรอน (ไทย) จำกัด
บริษัท เชฟรอน (ไทย) จำกัด ชื่อเดิมคือ บริษัท น้ำมันคาลเท็กซ์ (ไทย) จำกัด เป็นบริษัทในเครือบริษัทเชฟรอนคอร์ปอเรชั่น ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2491 โดยให้บริการน้ำมันคุณภาพภายใต้ตรา “คาลเท็กซ์” แก่ลูกค้าชาวไทยและลูกค้าเชิงพาณิชย์ในประเทศไทยมานานกว่า60 ปี บริษัทฯ จัดจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงหลากชนิด ประกอบด้วย น้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล น้ำมันแก๊สโซฮอล์ น้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อการอุตสาหกรรมและเชิงพาณิชย์และน้ำมันอากาศยาน นอกจากนี้ ยังจำหน่ายน้ำมันหล่อลื่นคุณภาพสูง อาทิ น้ำมันเครื่องตระกูลเดโล่สำหรับเครื่องยนต์ดีเซล และน้ำมันเครื่องตระกูลฮาโวลีน สำหรับเครื่องยนต์เบนซิน รวมถึงน้ำมันหล่อลื่นสำหรับภาคอุตสาหกรรมอีกด้วย
 
เกี่ยวกับสถาบันคีนันแห่งเอเซีย
สถาบันคีนันแห่งเอเซียเป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร ดำเนินโครงการในการให้องค์ความรู้และสร้างศักยภาพทางเศรษฐกิจและสังคมที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ คีนันมีสำนักงานใหญ่อยู่ในจังหวัดกรุงเทพฯ และดำเนินกิจกรรมต่างๆในประเทศกัมพูชา ลาว พม่า ไทย และเวียดนาม คีนันได้ดำเนินการเพื่อรับมือกับความท้าทายหลักๆในภูมิภาค ผ่านวิธีการที่มุ่งเน้นนวัตกรรมและกลไกทางการตลาด โดยความร่วมมือจากผู้เชี่ยวชาญและเจ้าหน้าที่จากองค์กรเอกชน และนำประสบการณ์และองค์ความรู้จากภาครัฐ และภาคประชาสังคมมาใช้เพื่อขจัดอุปสรรคด้านต่างๆ อาทิ ด้านการพัฒนาธุรกิจและเศรษฐกิจ การศึกษา และการสาธารณสุข คีนันดำเนินโครงการให้แก่ลูกค้า ทั้งจากองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรพหุภาคี โดยให้บริการด้านการให้คำปรึกษา การออกแบบโครงการ การบริหารและดำเนินโครงการ การจัดอบรมและดำเนินการวิจัยด้านต่างๆ

สื่อมวลชนที่ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ
บริษัท ไมนด์ ทัช จำกัด – ที่ปรึกษาประชาสัมพันธ์ หรือ บริษัท เชฟรอน (ไทย) จำกัด
พิมพ์พิศา (ป้อม) เทียมวัน (089) 443 6886
สาวิตรี ปึงเจริญกุล (086) 342 9735 / (081) 816 4598   
ภิญญดา ธนาติณณภพ 
ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายองค์กรและรัฐสัมพันธ์
โทร (02) 696 4045 โทรสาร (02) 6964049
E-mail:  pinyada@chevron.com